Reklama

Niedziela Kielecka

Misjolodzy obradowali w Kielcach

Niedziela kielecka 39/2015, str. 1, 6

[ TEMATY ]

spotkanie

zjazd

TD

Obrady Stowarzyszenia Misjologów Polskich w rektoracie WSD

Ponad 20 misjologów z różnych ośrodków akademickich w Polsce uczestniczyło w ogólnopolskim Zjedzie Stowarzyszenia Misjologów Polskich, który od 6 do 8 września odbywał się w Kielcach. Miejscem obrad było Wyższe Seminarium Duchowne. Debatom przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Górski – prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich (UŚ Katowice), a wśród uczestników i prelegentów byli m.in. biskup ełcki Jerzy Mazur SVD – przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski i biskup kielecki Jan Piotrowski – niegdyś misjonarz i od początku członek SMP.

Misjologia w praktyce

Otwarcie obrad misjologów nastąpiło po Nieszporach w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza przez biskupa kieleckiego dr. Jana Piotrowskiego i ks. prof. Jana Górskiego. Wykład wprowadzający pt. „Nowa wizja misji” wygłosiła dr hab. Klara A. Csiszar z Frankfurtu. Wystąpienie gościa z instytutu frankfurckiego, dotyczące praktycznego wymiaru misjologii w nauczaniu papieża Franciszka, ks. prof. Górski w rozmowie z „Niedzielą” określił jako interesujące, podkreślając zarazem akademicki i naukowy charakter działalności SMP. – Promujemy misjologię jako naukę akademicką, rozwijaną w ośrodkach akademickich, w tym w seminariach duchownych. Raz do roku odbywamy walne spotkania całego stowarzyszenia, połączone ze sprawozdaniem naukowym, wydajemy rocznik „Studia Misjologiczne”. Chodzi o to, aby w sposób naukowy coraz lepiej wyjaśniać zagadnienie misji Kościoła Ad Gentes i nowej ewangelizacji oraz o praktyczne owoce tych działań w diecezjach – mówi ks. prof. Jan Górski.

Podczas kieleckiego spotkania omawiana była także spuścizna czerwcowego kongresu misyjnego, dorobek misyjny Kościoła kieleckiego oraz bogactwo wydawnictw misyjnych w okresie międzywojennym.

Reklama

Misyjność Kościoła kieleckiego

Bp dr Jan Piotrowski przypominając, iż „polecenie boskiego Misjonarza jest wciąż aktualne” oraz że „Kościół jest misyjny ze swej natury” nakreślił historię misyjnej działalności w diecezji kieleckiej, począwszy od lat 80. i pierwszych misji kapłańskich w Afryce – na Wybrzeżu Kości Słoniowej, następnie w Kongu, na Karaibach, w Ameryce Południowej, Kazachstanie. Ksiądz Biskup wymienił nazwiska kilkunastu misjonarzy tworzących ten misyjny dorobek oraz wkład zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich w dzieło misyjne. Wspomniał m.in. sługę Bożego o. Wojciecha Piwowarczyka i jego zasługi w rozbudzaniu wrażliwości misyjnej, scharakteryzował także różne współczesne formy pracy, takie jak wakacyjne turnusy czy aktywność kolędników misyjnych. – Powołanie w grudniu 2014 r. Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej systematyzuje wszystko to, co dotąd było – zaznaczał bp Jan Piotrowski, przypominając m.in. o stałej modlitwie pierwszych piątków miesiąca, o powołaniu moderatorów dekanalnych i zaistnieniu wkładki diecezjalnej w piśmie „Misje dzisiaj” (co spowodowało blisko pięciokrotny wzrost nakładu w diecezji kieleckiej). Biskup Piotrowski wspomniał także o tradycjach misyjnych w diecezji kieleckiej, m.in. o tym, iż kleryckie ognisko misyjne odnotowane w źródłach w 1932 r., było jednym z pierwszych w Polsce, zaś obecnie w Kole Misyjnym w WSD działa 12 kleryków.

Wyprostowanie nóg przed dalszą drogą

Tak bp Jerzy Mazur, odwołując się m.in. do nauczania papieża Franciszka, określił kierunek wytyczony przez ogólnopolski Kongres Misyjny, który po 16 latach został ponownie zorganizowany w Polsce od 14 do 16 czerwca 2015 r. Bp Mazur przypomniał zakrojone na szeroką skalę przygotowania oraz dorobek Kongresu i jego nowości. Jedną z nich było „wyjście Kongresu do diecezji i archidiecezji”, co skutkowało ożywieniem wspólnot, organizacją festynów, spotkań z misjonarzami, wystaw i wieloma ciekawymi projektami misyjnymi. – Kongres był nastawiony na przyszłość i służył integracji środowisk misyjnych – podkreślał bp Mazur. Mówił o aktywnej pracy w grupach tematycznych, cytował wypowiedzi biskupów uczestniczących w Kongresie.

Omówił także materiały publicystyczne (m.in. zbiór biogramów misjonarzy) i liturgiczno-homiletyczne będące pokłosiem Kongresu, zapowiedział również przygotowanie, pod egidą Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, zakrojonego na szeroką skalę dokumentu podsumowującego Kongres i wszelkie formy zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce, pod kierunkiem misjologów i praktyków w zakresie działalności misyjnej. Proponował przygotowanie szeregu sympozjów celem budzenia wrażliwości misyjnej wśród wiernych, zastanawiał się nad kontynuacją kongresu misyjnego w poszczególnych metropoliach oraz nad ideą powołania misyjnego instytutu laikatu. Swoje wystąpienie Biskup Ełcki zakończył przysłowiem afrykańskim: „Tam, gdzie teraz rosną drzewa, wkrótce będzie las”, życząc, aby zapał misyjny spowodował szybki wzrost tego lasu.

Reklama

Co może misyjna prasa

Z wystąpienia ks. dr. Andrzeja Kalety z diecezji kieleckiej, który mówił nt. „Funkcje polskiej prasy misyjnej katolickiej w okresie międzywojennym”, wynikało, że znaczenie prasy w tak istotnym dla państwowości polskiej międzywojniu było nie do przecenienia i że fakt ten zobowiązuje także współcześnie do uwzględnienia tej ważnej formy promocji misji.

Prelegent przedstawił lata 1918-1939 w Polsce jako okres dynamizmu w bardzo wielu wymiarach, w tym w zakresie rozwoju prasy misyjnej.

Przypomniał, że tradycje piśmiennictwa misyjnego to początek XVII wieku, zaś czasopiśmiennictwa – poł. XIX wieku, a także scharakteryzował wpływ nauczania kolejnych papieży i ich encyklik.

Wyliczył aż 38 funkcjonujących w międzywojniu tytułów misyjnych; wyodrębnił Kraków i Poznań jako najbardziej dynamiczne ośrodki wydawnicze; wśród funkcji czasopism misyjnych wymienił m.in. informacyjną, propagowania misji i ich wspierania, gromadzenia środków, wychowawczą, organizatorską. Była mowa także o poczytności listów misjonarzy drukowanych w prasie, zakładaniu różnego rodzaju funduszy na rzecz misji, powoływaniu organizacji wspierających. – Prasa misyjna przyczyniła się do wychowania pokolenia, które wspaniale sprawdziło się po wybuchu II wojny światowej – zauważał ks. dr Kaleta.

* * *

Uczestnicy Zjazdu w Kielcach modlili się także podczas Mszy św. w bazylice kieleckiej pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, wzięli również udział w wycieczce do Jędrzejowa, z pobytem i modlitwą w archiopcatwie cysterskim.

Zjazd zakończyła Msza św. z Jutrznią pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego.

* * *

Stowarzyszenie Misjologów Polskich
funkcjonuje od 2006 r. z siedzibą w Katowicach. Liczy 38 członków, reprezentujących liczne ośrodki akademickie. Celem Stowarzyszenia Misjologów Polskich jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, troska o dydaktykę misjologii.

2015-09-24 12:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dojrzałość w Chrystusie

Niedziela toruńska 12/2020, str. VII

[ TEMATY ]

Ruch Światło‑Życie

zjazd

moderatorzy

Archiwum Ruchu Światło-Życie

Delegacja z diecezji toruńskiej

Jak z dnia na dzień stawać się dojrzałym chrześcijaninem? Receptą jest bezgraniczne zaufanie i wiara w Chrystusa, życie we wspólnocie oraz czyste serce otwarte na drugiego człowieka.

Doroczny zjazd moderatorów i animatorów z całej Polski oraz przedstawicieli z zagranicy, czyli 45. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, odbywał się w dniach od 28 lutego do 1 marca na Jasnej Górze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Domowego Kościoła i wspólnot młodzieżowych z diecezji toruńskiej wraz z bp. Wiesławem Śmiglem.

Apostołowie

Tematem spotkania było hasło: „Dojrzałość w Chrystusie”. Jak podkreślali prelegenci, temat wciąż aktualny, ponieważ Ruch Światło-Życie ma wychować dojrzałych chrześcijan. Konferencje zwracały uwagę na dojrzałość ludzi świeckich w Kościele, osób konsekrowanych i kapłanów.

Świeccy zostali powołani, by głosić Dobrą Nowinę w życiu codziennym. Mają odkrywać Boga w świecie, otwierać się na łaskę i przekazywać ją dalej. Świecki ma uświęcać świat, a formą tego jest działanie i współpraca z Bogiem. Głosząc kerygmat w świecie, musimy kierować się rozsądkiem, a także umiejętnością rozeznawania, jak mamy wcielać Słowo Boże w życie.

Wzrastanie

W homilii bp Śmigiel mówił, że „dojrzałym chrześcijaninem jest ten, którego wiara spontanicznie rodzi uczynki miłości”. Św. Paweł w listach podaje, jak powinien on postępować. – W jego zaleceniach jest praktycznie cały Dekalog z jedną cechą specyficzną: miłością, którą nazywa wiązką doskonałości – mówił Ksiądz Biskup. W Liście do Rzymian (Rz 12, 9-21) św. Paweł wprost opisuje cechy dojrzałości chrześcijańskiej, które są idealnym planem pracy formacyjnej.

– W świecie, w którym najważniejsze fundamenty chrześcijaństwa są negowane, potrzeba ludzi wiary, dojrzałych chrześcijan, którzy spotkali Jezusa, z radością poszli za Nim i dzień po dniu podążają drogą wyznaczoną przez Zbawiciela. Potrzeba ludzi, którzy światło Ewangelii wprowadzają w życie, a przez to dojrzewają w Chrystusie, przemieniają na lepsze swoje życie, swoje małżeństwa i rodziny, parafie oraz społeczeństwa – zachęcał bp Śmigiel.

Pierwszym środowiskiem dojrzewania w wierze jest rodzina i parafia, a w nich małe wspólnoty. Wspólnota powinna być w parafii i dla parafii. – Ruch Światło-Życie wypracował dobrą metodę formacji dla człowieka na różnych etapach drogi ku dojrzałości: od dzieciństwa, przez młodzież, aż do rodzin. To naturalna formacja, która dokonuje się przez Słowo Boże, liturgię i wspólnotę. To droga, która prowadzi do dojrzałości w Chrystusie, gdzie wysiłek ludzki nie jest najważniejszy, ale zaufanie do Boga i otwarcie na Jego łaskę – mówił Ksiądz Biskup.

Symbole

Na kongregacji uczestnicy po raz pierwszy zapoznali się z piosenką i znakiem, które będą towarzyszyć oazowiczom przez cały rok pracy formacyjnej. Znak składa się z dwóch głównych elementów: drzewa i kuli ziemskiej. Drzewo jest odwzorowaniem instalacji z grobowca założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. To symbol drzewa życia, które wpisane jest w ziemię. Gałęzie drzewa, na których widać ludzi, oplatają ziemię, rozprzestrzeniają się w różnych kierunkach, tak jak my mamy iść i głosić Ewangelię w różnych zakątkach świata. Korzenie drzewa są poza światem, bo mamy być zakorzenieni w Bogu. Na tym polega dojrzałość chrześcijanina, by szedł z misją, świadectwem życia i trwał we wspólnocie, stąd symbol ruchu jest umieszczony w środku znaku.

Centralna Diakonia Muzyczna na piosenkę roku wybrała kompozycję Aleksandry i Krzysztofa Rębaczów z diecezji bydgoskiej Dojrzałość w Chrystusie.

CZYTAJ DALEJ

Litania do św. Lidii

[ TEMATY ]

modlitwa

pl.wikipedia.org

Św. Lidia (I w.) pochodziła z Tiatyry w Azji Mniejszej (słynącej z purpurowych barwników). Zajmowała się w Filippi (Macedonia) sprzedażą purpury (tkanina) dla rzymskiej arystokracji. Pod wpływem nauk św. Pawła przyjęła chrzest razem ze wszystkimi domownikami. Jest to pierwszy zanotowany fakt nawrócenia w Europie. Lidia gościła św. Pawła i towarzyszących mu Łukasza i Sylasa w swoim domu. Św. Łukasz napisał później wspomnienie o tym wydarzeniu w Dziejach Apostolskich (16, 11-15).

Litania do św. Lidii

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.


Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże
zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo
módl się za nami.
Królowo wyznawców,
módl się za nami.
Święta Lidio,
Bojąca się Boga,
módl się za nami.
Pochodząca z zamożnego rodu,
módl się za nami.
Gorliwa w pobożności,
módl się za nami.
Mieszkanko Tiatyry,
módl się za nami.
Sprzedawczyni purpury,
módl się za nami.
Uważnie wsłuchująca się w słowa Boże,
módl się za nami.
Otwarta na działanie łaski,
módl się za nami.
Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów,
módl się za nami.
Uczennico św. Pawła Apostoła,
módl się za nami.
Oddana sercem Jezusowi,
módl się za nami.
Wprowadzająca Chrystusa do swego domu,
módl się za nami.
Odznaczająca się niezwykłą gościnnością
módl się za nami.
Gromadząca drugich na modlitwie,
módl się za nami.
Gorliwa wyznawczyni Chrystusa,
módl się za nami.
Pełna ofiarności dla dzieł Bożych,
módl się za nami.
Pełniąca uczynki miłosierdzia,
módl się za nami.
Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła,
módl się za nami.
Wspierająca Apostołów w ich potrzebach,
módl się za nami.
Przykładzie miłości Boga i bliźniego,
módl się za nami.
Niezawodna w wierności Panu,
módl się za nami.
Pełna ufności w Bogu,
módl się za nami.
Wzorze czystości obyczajów,
módl się za nami.
Przykładzie gorliwości i poświęcenia,
módl się za nami.
Patronko oddanych Chrystusowi,
módl się za nami.
Nieugięta w przeciwnościach,
módl się za nami.
Pełna radości w służbie Pana,
módl się za nami.
Apostołko Ewangelii Chrystusowej,
módl się za nami.
Orędowniczko nasza przed Bogiem.
módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami św. Lidio
O: Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją Służebnicę, św. Lidię; wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze, całym sercem i czystą duszą, a pomnażając naszą wiarę i miłość podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Misjonarka z Tanzanii odwiedziła Olszynę

2020-08-04 06:46

Artur Grabowski

W niedzielę 2 sierpnia br. w Olszynie, w parafii św. Józefa gościła siostra Monika Nowicka, elżbietanka, z misji Maganzo w Tanzanii.

Podczas spotkań z wiernymi na każdej Mszy św., Siostra dziękowała za współpracę olszyńskiej parafii z afrykańską misją. Parafianie z Olszyny zawiązali chrześcijańską przyjaźń z siostrami już kilka lat temu i na potrzeby tej właśnie konkretnej afrykańskiej Misji przekazali już kilkanaście tysięcy złotych. Swój udział mają w tym także dzieci olszyńskiej parafii. Również i tym razem parafianie okazali hojność, przekazując dar serca na przybory szkolne dla szkoły prowadzonej przez siostry.

Więcej na ten temat w kolejnym numerze Niedzieli legnickiej.

Galeria zdjęć

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję