Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Pomorska Droga św. Jakuba

Drogi św. Jakuba to istniejąca od ponad tysiąca lat sieć szlaków pielgrzymkowych w Europie, wiodących do Santiago de Compostela i grobu św. Jakuba Apostoła

Pochodzący z XII wieku Codex Calixtinus, zw. Księgą św. Jakuba, uznawany jest za dzieło literatury poświęcone kultowi św. Jakuba, a zarazem pierwotny przewodnik dla pielgrzymów. Pielgrzymowanie do Santiago mieszkańców średniowiecznego Pomorza potwierdzają muszle jakubowe znalezione przez archeologów w Kołobrzegu i Elblągu.

Św. Jan Paweł II znacząco wzmocnił europejską tradycję pielgrzymowania do grobu św. Jakuba Apostoła, odwiedzając dwukrotnie Santiago de Compostela. W Apelu Europejskim wygłoszonym w Santiago w 1982 r. mówił o konieczności odbudowy tradycji pielgrzymowania szlakiem jakubowym. Powiedział m.in.: „To miejsce stało się w ciągu wieków punktem przyciągania dla Europy i całego chrześcijaństwa… Cała Europa odnalazła się wokół tej «pamiątki» św. Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo…”.

W 1986 r. Santiago de Compostela uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W 1987 r. Droga św. Jakuba została uznana jako pierwszy, europejski szlak kulturowy. W 1993 r. szlak jakubowy na terenie Hiszpanii został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. W 1998 r. na listę UNESCO wpisano Drogę francuską. O współczesnej popularności szlaku jakubowego świadczy liczba pielgrzymów w Santiago de Compostela. W 2015 r. było ich ponad 235 tys.

Reklama

W Polsce poszczególne odcinki Drogi św. Jakuba odtwarzano od 2005 r., kiedy to powstał pierwszy odcinek Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba. Idea odnowienia przebiegu średniowiecznego szlaku jakubowego na Pomorzu nabrała kształtu wraz z powołaniem w 2008 r. Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba. W 2008 r. odbył się również pierwszy Jarmark Jakubowy przy szczecińskiej katedrze. W lipcu 2013 r., symbolicznym podsumowaniem stało się uroczyste umieszczenie wizerunku muszli św. Jakuba, przy północnym wejściu do bazyliki archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie.

Projekt pod nazwą „RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” realizowany był w latach 2011-14 (www.re-create.pl). W celu realizacji projektu stworzono partnerstwo regionów Litwy, Polski i Niemiec, położonych wzdłuż południowego Bałtyku. Środki finansowe na wspólny projekt uzyskano z Programu Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Południowego Bałtyku. Projekt był realizowany przez dziewięciu partnerów. Region zachodniopomorski reprezentowały dwa podmioty: Województwo Zachodniopomorskie (instytucja samorządowa) i Fundację Szczecińską (organizacja pozarządowa działająca również w oparciu o przepisy prawa kanonicznego).

Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba doprowadziła do odtworzenia szlaku od Kretingi na Litwie, przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świnoujście, do Rostocku, gdzie nastąpiło połączenie z Via Baltica na terenie Niemiec. Szlak biegnie również od Wolina, przez Stepnicę, Goleniów, do Szczecina.

Reklama

Celem głównym projektu były działania na rzecz wzmocnienia istniejącego dziedzictwa kulturowego i stworzenia nowego produktu turystycznego oraz wykorzystania jego potencjału do rozwoju województwa. Celem była również mobilizacja lokalnych społeczności wokół wspólnej inicjatywy – rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Szczegółowym celem projektu było odnowienie Szlaku św. Jakuba i połączenie obiektów oraz miejscowości w logiczną całość przy jednoczesnej aktywizacji wolontariatu wokół Szlaku św. Jakuba. Projekt miał również prowadzić do wzrostu świadomości mieszkańców, dotyczącej położenia ich gmin i miejscowości na Europejskim Szlaku Kulturowym. Dodatkowym celem projektu było dążenie do stworzenia możliwości korzystania z atrakcji turystycznych osobom starszym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rezultaty projektu to: ponad 1100 km oznakowanego Szlaku św. Jakuba (630 km oznakowanego szlaku w województwie zachodniopomorskim – ponad 160 miejscowości); 2200 znaków szlaku jakubowego (żółta muszla św. Jakuba na niebieskim tle), malowanych na drzewach, obiektach i mocowanych tabliczkach; dokonano waloryzacji obiektów sakralnych i kulturowych na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba (ok. 300 obiektów); wydano przewodnik po Pomorskiej Drodze św. Jakuba w czterech wersjach językowych (wersja elektroniczna: www.re-create.pl), udostępniono aplikację na smartfony; wydrukowano paszporty pielgrzyma, mapy, ulotki i materiały promocyjne; zamontowano nośniki informacyjno-promocyjne: infokioski (m.in. w katedrze w Kamieniu Pomorskim i katedrze w Szczecinie), obeliski i tablice informacyjne; stworzono bazę obiektów noclegowych i gastronomicznych na szlaku; zrealizowano film emitowany w TVP, opracowano kurs e-learningowy i podręcznik dobrych praktyk, dotyczących Pomorskiej Drogi św. Jakuba; zorganizowano nabór i szkolenie wolontariuszy, konferencje, warsztaty i seminaria.

Zakończona realizacja projektu dotyczącego rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba jest istotnym przyczynkiem do rozważania potencjalnego wpływu szlaku jakubowego na rozwój obszarów województwa zachodniopomorskiego, znajdujących się w zasięgu szlaku. Szlak św. Jakuba wyznaczony jest na obszarze 32 gmin województwa zachodniopomorskiego (w tym 14 gmin wiejskich). Ze względu na sytuację społeczną i gospodarczą niektórych gmin można oczekiwać pozytywnego wpływu rewitalizacji szlaku w części zachodniopomorskiej. Spodziewane efekty mogą ujawnić się szczególnie na obszarach wiejskich, charakteryzujących się problemami rozwojowymi, które związane są z ich charakterem i specyfiką, np. obszary charakteryzujące się wysokim bezrobociem.

Pomorska Droga św. Jakuba może przyczynić się do kreowania nowych miejsc pracy, dzięki rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców gmin, przez które przebiega w części województwa zachodniopomorskiego. Działalność może obejmować dobra i usługi, które są przedmiotem zapotrzebowania pielgrzymów. Jednym z działań jest poszerzenie oferty usług noclegowych dla pielgrzymów.

Na uwagę zasługuje fakt zwiększenia liczby miejsc noclegowych, powstających przy parafiach (jest to oferta dość popularna na szlaku św. Jakuba w Niemczech). Miejsca noclegowe mogą być tworzone w gospodarstwach agroturystycznych lub kwaterach prywatnych w małych miasteczkach. Możliwość uzyskania dodatkowych dochodów (nawet niewielkich) jest istotna dla mieszkańców gmin o wysokim poziomie bezrobocia. Wzdłuż szlaku brakuje obiektów typu albergue, obecnych na Camino w Hiszpanii. Sieć takich schronisk mogłaby powstać dzięki inicjatywie gmin lub organizacji pozarządowych. Do tego celu nadają się obiekty dotychczas niewykorzystane (np. gmina Lubań, na Dolnym Śląsku, utworzyła schronisko dla pielgrzymów na bazie świetlicy wiejskiej).

Ważne są również usługi dla pielgrzymów, związane z naprawą obuwia, sprzętu lub rowerów, co może wpłynąć na wzrost dochodów mieszkańców lub powstanie małych firm. Małe punkty usługowe lub obiekty noclegowe mogłyby się również podjąć funkcji promocyjnej (udostępnianie map, przewodników, sieci Wi-Fi).

Obsługa obiektów na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba to także miejsca pracy, które mogą być utworzone w celu dozoru i konserwacji obiektów sakralnych i kulturowych, znajdujących się na oznakowanym szlaku. Istniejąca oferta usług świadczonych przez kwalifikowanych przewodników, może być poszerzona o usługi wykonywane przez osoby przeszkolone specjalnie dla obsługi grup pielgrzymów.

Nowe miejsca pracy i firmy mogą powstawać w związku z produkcją regionalnych pamiątek i upominków związanych z Pomorską Drogą św. Jakuba i regionem zachodniopomorskim. W każdym regionie Europy, przez który przebiega Droga św. Jakuba, pielgrzym ma możliwość nabycia regionalnych pamiątek, których wzory są oparte na dziedzictwie historycznym i kulturowym regionu.

Baza gastronomiczna, istniejąca wzdłuż Pomorskiej Drogi św. Jakuba w zachodniopomorskim, jest zróżnicowana. Dostosowanie jej do potrzeb pielgrzymów daje możliwość wykorzystania zachodniopomorskiego dziedzictwa kulinarnego i jest cenną okazją do promocji regionu. Produkty i półprodukty mogą być dostarczane i sprzedawane przez gospodarstwa rolne, ale również przez aktywne organizacje społeczne działające na wsi, np. koła gospodyń wiejskich.

Działania podjęte w zakresie budowy infrastruktury Pomorskiej Drogi św. Jakuba doprowadziły do wytyczenia i oznakowania szlaku. W dalszym utrzymaniu infrastruktury szlaku niezbędne są prace konserwacyjne i porządkowe, a także prace, których celem będzie utrzymanie oznakowania szlaku w dobrym stanie. Na terenie gmin i miejscowości, przez które przebiega szlak w województwie zachodniopomorskim, kontynuowane są prace poprawiające estetykę miejscowości, obiektów i posesji. Jest to dodatkowy pozytywny efekt funkcjonowania Drogi św. Jakuba w regionie.

Możliwości zaangażowania lokalnych społeczności w rozwój Pomorskiej Drogi św. Jakuba dają również wydarzenia, których celem jest utrwalenie w świadomości mieszkańców Drogi i kultu św. Jakuba. Jarmarki, festyny, odpusty to wydarzenia, które mogą służyć promocji szlaku. Możliwość sezonowego zatrudnienia przy organizacji takich wydarzeń jest również istotna w rejonach wysokiego bezrobocia.

Ważną rolę odgrywa pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych pod wpływem dostrzeżenia roli, jaką Pomorska Droga św. Jakuba może spełniać w ich regionie i jednoczenie wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój szlaku pielgrzymiego o historycznym charakterze oraz poczucie dumy z położenia miejscowości na szlaku.

Niezwykle istotny jest rozwój sfery duchowej i jej wzbogacenie o walory wynikające z udziału w europejskiej wspólnocie kulturowej. Dla wspólnot parafialnych istotne jest zacieśnienie więzi i wspólne działania. Liczy się także współpraca w skali lokalnej. Aspekt ekumeniczny jest spełniony poprzez włączenie w proces rozwoju Drogi św. Jakuba w zachodniopomorskim kościołów różnych obrządków i nawiązanie współpracy między nimi.

Dla dalszego rozwoju Drogi św. Jakuba w Zachodniopomorskim istotne jest utrzymywanie pozytywnych relacji między samorządami a Kościołem i pobudzanie dobrze ukierunkowanej aktywności mieszkańców we wspólnotach parafialnych i świeckich.

Wędrując Drogą św. Jakuba, samotnie lub w małej grupie, pokonujemy drogę, którą pielgrzymi przemierzali już w średniowieczu. Pogrążeni w modlitwie, pełni refleksji, odczuwamy również jedność duchową z tymi, którzy pielgrzymują po drogach jakubowych całej Europy.

Zwiedzając i poznając dziedzictwo historyczne regionu, uczestniczymy w przeżyciu duchowym, które pozwala na głębszą refleksję, co jest tak ważne w obecnych trudnych czasach. Wędrujmy Zachodniopomorską Drogą św. Jakuba – Buen Camino!

2016-08-04 10:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Hiszpania: Droga św. Jakuba znowu dostępna dla pielgrzymów

2020-07-02 19:23

[ TEMATY ]

Santiago de Compostela

Hiszpania

pielgrzymki

pielgrzymi

Vatican News

Droga św. Jakuba jest znowu dostępna dla pielgrzymów. Od 1 lipca jest też ponownie otwarta katedra w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii.

Ks. Rudolf Hagmann, duszpasterz pielgrzymów w Santiago, powiedział w rozmowie z portalem Vatican News, że mimo to „nie można po prostu spakować plecaka i ruszyć w drogę”. Otwarcie „z pewnością nie oznacza powrotu do dotychczas znanych warunków”. W dalszym ciągu w katedrze oraz w schroniskach obowiązują szczególne zasady higieny, a pielgrzymi, którzy wybierają się na pątniczy szlak muszą wcześniej dowiedzieć się o sytuacji epidemiologicznej.

Według ks. Hagmanna, pielgrzymkowy boom, który do wybuchu pandemii był z roku na rok coraz większy, jest „wyrazem silnej tęsknoty do przeżycia tego miejsca”. Motywy, z jakich ludzie decydują się na pójście Drogą św. Jakuba, są różne. – Ale spotkałem wiele osób, które z wielką radością opowiadały mi, że wyruszyli jako turyści, jako sportowcy, ale doszli jako pielgrzymi. Droga Jakubowa nie pozostaje bez śladu na ludziach, którzy ją przeszli - stwierdził duszpasterz pielgrzymów w Santiago.

Dzięki pieszej pielgrzymce wielu ludzi „wydostało się z codziennego kieratu” i odnalazło nowe, powolne tempo i nową możliwość wewnętrznego przeżycia”. Nagle stanęli oni wobec „pytań, na które do tej pory poświęcali zbyt mało czasu” - pytań o sens, własną drogę, a także wobec pytania o Boga.

Ks. Hagmann uważa, że to wielkie zainteresowanie pielgrzymowaniem „odzwierciedla pragnienia naszego nowoczesnego, zsekularyzowanego świata”. Ludzie doświadczyli, że niewiele potrzeba, by się spełnić. Zamiast dobrze wypełnionych piwnic i magazynów, nagle wystarczyłby kawałek chleba i łyk wina. - Można iść wolnym krokiem, odkryć, że wiele spraw w życiu lepiej się rozwija, jeśli idzie się krok po kroku - stwierdził kapłan. Podkreślił, że być może pielgrzymowanie da też możliwość „wyjścia z bezlitosnego pośpiechu i nastawienia na sukces i otwarcie oczu oraz zmysłów na to, co stworzył Bóg”.

Jako główny cel pielgrzymki ks. Hagmann wymienił doświadczenie wiary: „Zawsze podkreślam, że nic nie jest drogą do celu, ale ta droga ma cel i że naszą drogą jest Jezus Chrystus”.

Droga św. Jakuba, czyli Camino de Santiago, jest europejskim szlakiem pielgrzymkowym, prowadzącym do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Od IX wieku szlak ten wiedzie pielgrzymów od krajów bałtyckich przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię i Francję do grobu św. Apostoła Jakuba (Większego) w hiszpańskim Santiago de Compostela. W tamtejszej katedrze ma znajdować się jego ciało. Nie ma jednej trasy pielgrzymki – uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, będącą także symbolem pielgrzymów.

Kiedy 25 lipca, dzień liturgicznego wspomnienia św. Jakuba przypada w niedzielę, ogłaszany jest Rok Święty. Z tej okazji z reguły na pielgrzymkową drogę udaje się znacznie więcej pielgrzymów Rok 2021 będzie kolejnym Rokiem Świętym i dlatego wiele pensjonatów, restauracji i gmin zainwestowało w infrastrukturę. Wszyscy obawiają się, że jeśli z powodu koronawirusa oczekiwany napływ pielgrzymów będzie znacznie mniejszy, mogą ponieść kolejne znaczne straty. Dlatego rozważa się możliwość wydłużenia Roku Świętego o 2022 rok.

Droga św. Jakuba to jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok dróg do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy, ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, gdzie pochowano je w miejscu, w którym dziś istnieje Santiago de Compostela. Od hiszpańskiej postaci imienia apostoła – Santiago (od Santus Iacobus) i od miejsca, w którym złożono szczątki – Campus Stellae (Pole Gwiazdy) – pochodzi współczesna nazwa miasta.

Przybycie pierwszego udokumentowanego pielgrzyma – biskupa francuskiej diecezji Le Puy, Godescalco – datuje się na rok 950, ale ślady pielgrzymek z IX w. istnieją na monetach Karola Wielkiego. Jednakże największe nasilenie ruchu pątniczego przypada na wieki XII-XIV. W XII w. dokument papieski uznał Compostelę za trzecie po Jerozolimie i Rzymie miejsce święte chrześcijaństwa. Wówczas też pojawiła się nowa terminologia: pątnika udającego się do Santiago zaczęto nazywać peregrino w odróżnieniu od romeros, którzy wędrowali do Rzymu i od palmeros, pielgrzymujących do Jerozolimy.

Dwukrotnie w Santiago był papież Jan Paweł II najpierw 9 listopada 1982, na zakończenie swej pierwszej podróży do Hiszpanii, a następnie w dniach 19-20 sierpnia 1989, gdy w Santiago odbywał się IV Światowy Dzień Młodzieży. To wtedy ponad półkilometrowy odcinek papież przeszedł pieszo, jako zwykły pątnik, ubrany w tradycyjną dla tego miejsca pelerynę i kapelusz, ozdobione muszelkami. W dniach 6-7 listopada 2010 w Santiago de Compostela modlił się jego następca, Benedykt XVI.

CZYTAJ DALEJ

Maląg: przyznano już 57,5 tys. świadczeń "Mama 4 plus"

Do końca czerwca przyznano 57,5 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających "Mama 4 plus" - poinformowała PAP we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Większość z nich, bo prawie 36,3 tys., to świadczenia dopełniające.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu "Mama 4 plus" to ogromne wsparcie dla tych osób, przede wszystkim kobiet, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, a w efekcie nie zdołały wypracować sobie prawa do choćby minimalnej emerytury. Świadczenie przysługuje w wysokości minimalnej emerytury.

"Do końca czerwca br. przyznanych było już 57,5 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających. To, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że zdecydowaną większość z puli przyznanej przez ZUS – prawie 36,3 tys. – stanowią świadczenia dopełniające. Oznacza to, że większość osób uprawnionych do świadczenia pracowała w przeszłości, ale z różnych przyczyn nie udało im się wypracować minimalnej emerytury" - zaznaczyła minister.

Jak dodała, program "Mama 4 plus" wpisuje się w kompleksową politykę rodzinną i senioralną rządu. "To przejaw solidarności społecznej i troski o tych, którzy włożyli wiele trudu w wychowanie kolejnego pokolenia Polaków" - podkreśliła Maląg.

O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.
(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/

CZYTAJ DALEJ

Statek im. Papieża Franciszka ratuje w Brazylii chorych na COVID-19

2020-07-14 21:02

[ TEMATY ]

Franciszek

vaticannews.va

Brazylia mobilizuje wszystkie siły do walki z pandemią koronawirusa, która każdego dnia kosztuje w tym kraju życie ok. tysiąca osób. W tej walce pomaga statek-szpital im. Papieża Franciszka pływający od roku po Amazonce i jej dorzeczach. Jednostka niesie wsparcie medyczne dla około 700 tys. mieszkańców tego ubogiego regionu.

„Ten statek już dokonał ogromnych cudów ratując życie wielu ludzi mieszkających w przybrzeżnych osadach. Bez otrzymanej pomocy medycznej nie mieliby szans na powrót do zdrowia” – mówi brat Joel Sousa, odpowiadający za koordynację pracy tego pływającego szpitala. W czasie pandemii, liczący 23 osoby, personel medyczny zaangażował się również w walkę z koronawirusem, który niestety dotarł także do dżungli amazońskiej. Na statku wykonywane są m.in. testy.

Odkąd pływający szpital wyruszył rok temu na Amazonkę udzielił pomocy ponad 46 tys. ubogich i potrzebujących. Na statku jest rentgen, mammograf i EKG oraz działa doskonale wyposażone laboratorium, mała sala operacyjna, gabinet dentystyczny i apteka. Jest także kilka łóżek, na których można hospitalizować najcięższe przypadki. Działanie statku im. Papieża Franciszka finansowane jest m.in. z funduszy papieskiego jałmużnika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję