Reklama

Geograf – Paulin

2017-06-28 09:33

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan
Niedziela Ogólnopolska 27/2017, str. 28-29

6 czerwca 2017 r. w szpitalu w Sieradzu zmarł o. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski, paulin, znany i ceniony w świecie naukowym – w Polsce i za granicą – badacz geograf, wzorowy wychowawca, wspaniały przyjaciel

Większą część swego dorosłego życia o. Ludwik Kaszowski związał z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj studiował, tutaj osiągał kolejne stopnie naukowe, tutaj też pracował od 1963 r. aż do wstąpienia do Zakonu Paulinów w 1996 r., a potem jeszcze po uzyskaniu święceń kapłańskich i zakonnych.

W życiu świeckim

Ludwik Kaszowski urodził się 14 sierpnia 1939 r. w Jaworznie jako jedno z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marii Kaszowskich. W 1957 r. podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był bardzo zdolnym studentem, a jego praca magisterska została wysoko oceniona i wydrukowana. Dyplom magistra geografii uzyskał w 1962 r. W tym samym roku został przyjęty na staż asystencki w Katedrze Geografii Fizycznej Instytutu Geografii UJ. W 1972 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora nauk geograficznych, zaś w 1985 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1989 r. został powołany na stanowisko docenta.

Jeszcze w trakcie swej pracy w instytucie zaczął wędrować z Pieszą Pielgrzymką Skałeczną na Jasną Górę (1993). Pielgrzymowanie kontynuował po wstąpieniu do Zakonu Paulinów. Zawsze wygospodarowywał „kwadrans akademicki”, aby opowiedzieć pielgrzymom o niezwykłości mijanego krajobrazu.

Reklama

W życiu zakonnym

W 1996 r. postanowił ostatecznie porzucić stan świecki oraz umiłowaną geografię i poświęcić swe dalsze życie służbie Bogu i Matce Bożej. Wtedy też wstąpił do nowicjatu Ojców Paulinów w Leśniowie. W 1997 r. rozpoczął indywidualne studia w seminarium duchownym w Krakowie na Skałce. Okresową profesję zakonną na 3 lata złożył w Leśniowie w 1997 r., a profesję wieczystą – na Jasnej Górze w 2000 r. W tym też roku otrzymał święcenia diakonatu, zaś święcenia prezbiteratu – w 2001 r. Równocześnie w latach 1997 – 2002 był zatrudniony w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii (późniejszej Akademii Polonijnej) w Częstochowie jako nauczyciel akademicki na stanowisku profesora. Kierował tam podyplomowym studium: Pielgrzymki, Turystyka Religijna. Ponadto był zatrudniony jako katecheta w przedszkolu społecznym oraz w Szkole Podstawowej w Czerwiennem, z którą utrzymywał bliski kontakt do ostatnich dni swego życia.

W 2001 r. powrócił do pracy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i został zatrudniony w Zakładzie Geografii Religii. Równocześnie w 2001 r. został duszpasterzem akademickim na Skałce. W 2003 r. został powołany na prefekta studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów na Skałce.

Z dniem 1 października 2004 r. przeszedł na emeryturę w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Przyjaciele i uczniowie sprezentowali mu z tej okazji księgę pamiątkową pt. „Przyroda – Człowiek – Bóg. Ojcu Docentowi dr. hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin” (red. B. Izmaiłow, Kraków 2004). Autorami dedykowanych mu prac byli zarówno geografowie, jak i paulini. Potem o. Ludwik skoncentrował się głównie na pracy duszpasterskiej w kolejnych domach zakonnych: na Skałce, w Mochowie-Paulinach k. Głogówka, a od 2011 r. aż do śmierci – w Wieruszowie.

Naukowiec

Pragniemy choć w kilku słowach scharakteryzować działalność o. Ludwika jako Geografa (przez duże „G”). W Instytucie Geografii UJ (później Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) pełnił odpowiedzialne funkcje kierownika Zakładu Geomorfologii oraz kierownika Stacji Naukowej instytutu w Łazach k. Bochni, którą stworzył od podstaw. Dwukrotnie był wybierany na zastępcę dyrektora instytutu do spraw dydaktycznych. W latach 1993-96 sprawował z wyboru funkcję dyrektora instytutu. Był wspaniałym dyrektorem. Zawsze, nawet w sytuacjach – wydawałoby się – bez wyjścia, znajdował kompromisowe rozwiązania. Pod jego kierownictwem Instytut Geografii stał się jedną z najlepiej funkcjonujących placówek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O. Ludwik Kaszowski był wybitnym naukowcem z zakresu geomorfologii. Utworzył krakowską szkołę geomorfologii fluwialnej. Zawsze interesowały go obszary górskie, stąd jako geograf uczestniczył w wyprawach naukowych w wysokie góry – Andy Peruwiańskie, Hindukusz Afgański, Atlas Marokański. Prowadził też intensywne badania w Tatrach oraz Masywie Centralnym. Zebrane w trakcie tych wypraw materiały stanowiły zasadniczą część jego rozprawy habilitacyjnej. Uczestniczył w międzynarodowych badaniach naukowych w Szwecji, Belgii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Jugosławii, na Węgrzech i w wielu innych krajach. Był współinicjatorem zorganizowania polsko-ukraińskiej Karpackiej Szkoły Geograficzno-Ekologicznej. Stał się jednym z głównych w Polsce i jednym z ważniejszych w świecie autorytetów naukowych w zakresie geomorfologii obszarów górskich i wyżynnych. Gdy po uzyskaniu święceń w 2001 r. powrócił do pracy w instytucie i zaczął pracować w Zakładzie Geografii Religii, zmieniła się jego orientacja naukowa. Stąd też prace publikowane przez niego w ostatnim okresie przed przejściem na emeryturę dotyczyły problemów metodologii pielgrzymowania oraz zagadnień teologicznych. Uczestniczył w międzynarodowych kongresach poświęconych tej problematyce (Fatima 2001, Montserrat 2002).

W swych pracach osiągnął rzadką w dzisiejszych studiach naukowych umiejętność dokonywania syntez, zwłaszcza w zakresie relacji środowisko przyrodnicze – człowiek. Był członkiem zwyczajnym, a następnie honorowym Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie. Ponadto aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Geograficznym i Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Nauczyciel akademicki

Był wspaniałym i cenionym nauczycielem akademickim. Wypromował ponad 60 magistrów geografii i 3 doktorów. Wiele uwagi poświęcał Kołu Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był przewodniczącym (1969-71) i wiceprzewodniczącym (1971-73) Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów. W latach 1982-95 pełnił funkcję opiekuna naukowego Koła Geografów UJ.

Gdy w 1980 r. w instytucie powstawała Solidarność, o. Ludwik został zastępcą przewodniczącego. W okresie stanu wojennego aktywnie zaangażował się w pracę konspiracyjną. Organizował różne akcje protestacyjne, współpracował z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więźniom i Internowanym. Niósł pomoc potrzebującym pracownikom i studentom. Był inicjatorem w instytucie akcji charytatywnej na rzecz Polaków mieszkających na terenach dawnego Związku Radzieckiego.

O. Ludwik Kaszowski, wspaniały naukowiec i nauczyciel, umiejętnie łączył swą pracę z posłannictwem duszpasterskim. Doskonale wkomponował się w życie instytutu.

Dziękujemy Bożej Opatrzności, że postawiła o. Ludwika na naszej drodze, a zarazem za to, że również nam pozwoliła się znaleźć na jego ścieżce życia.

Pożegnanie

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca 2017 r. w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie. Przewodniczył im biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, a uczestniczyli w nich m.in. generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz proboszcz i przeor klasztoru w Wieruszowie o. Piotr Polek. O. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE spoczął w grobowcu ojców paulinów na cmentarzu w Wieruszowie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu parafianie liczne grono duchowieństwa, a także przedstawiciele różnych ośrodków geograficznych w Polsce. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci jako niezwykły Geograf – Paulin.

Reklama

Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie

2019-08-21 17:07

tom, kg (KAI) / Warszawa

Jutro, 22 sierpnia po raz pierwszy będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucję w tej sprawie jednogłośnie przyjęło w maju br. Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy polskiej dyplomacji. Od dawna już najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie, których - jak wynika z najnowszego raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) - w 2018 zginęło co najmniej 4305 a ponad 1,8 tys. świątyń chrześcijańskich zniszczono lub przynajmniej zaatakowano. W sumie ponad 327 mln wyznawców Chrystusa w różnych częściach świata jest obecnie prześladowanych lub dyskryminowanych.

BP KEP

Najbardziej miarodajne, coroczne, raporty na temat prześladowań chrześcijan ogłaszają PKwP i Open Doors (Otwarte Drzwi), a także Departament Stanu USA.

Według najnowszego opracowania tej pierwszej organizacji w 2018 w 38 krajach dochodziło do „poważnych lub skrajnych przypadków łamania wolności religijnej”, a w 21 z nich – do prześladowań. Były to (w kolejności alfabetycznej): Afganistan, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Birma (Mianmar), Chiny, Erytrea, Indie, Indonezja, Irak, Jemen, Korea Północna, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria, Turkmenistan i Uzbekistan. Dalszych 17 państw uznano za miejsca dyskryminacji ze względu na religię: Algieria, Azerbejdżan, Bhutan, Brunei, Egipt, Iran, Katar, Kazachstan, Kirgizja, Laos, Malediwy, Mauretania, Rosja, Tadżykistan, Turcja, Ukraina i Wietnam.

Raport PKwP nie tylko przedstawia stan wolności religijnej na świecie, ale wskazuje też, jak zmieniała się pod tym względem sytuacja w różnych krajach i regionach w ostatnich dwóch latach. Okazuje się, że „najokrutniejsze oblicze” prześladowania mają niezmiennie w Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Afganistanie i Erytrei. Natomiast niespodziewany spadek przemocy na tle religijnym odnotowano w Tanzanii i Kenii, które w poprzednim wydaniu raportu widniały jako „kraje prześladowań”, głównie z powodu aktów terroru, dokonywanych przez islamistów z somalijskiego ugrupowania al-Szabaab, działającego też w obu tych krajach.

Dokument zwraca uwagę na różne tła przemocy i prześladowań o podłożu religijnym. Mają one bardzo szeroki zakres: od agresywnego i wrogo nastawionego do „obcych” nacjonalizmu po ultranacjonalizm, ale w każdym takim przypadku mniejszości religijne są postrzegane jako zagrożenie dla państwa. Według PKwP jest to jedna z najbardziej niepokojących tendencji, występująca obecnie przede wszystkim w Indiach, Chinach, Korei Północnej, Pakistanie i Mianmarze.

Na przykład w Indiach w latach 2016-17 prawie podwoiły się, dochodząc do 736, ataki przeciw chrześcijanom, głównie ze strony ekstremistycznych wyznawców hinduizmu. PKwP przytacza w tym kontekście wypowiedź jednego z posłów do tamtejszego parlamentu, jakoby mniejszości (religijne) były „zagrożeniem dla jedności kraju”. Z kolei w Chinach skrajny nacjonalizm wyraża się jako „ogólna wrogość państwa wobec wszystkich wierzeń”; stąd biorą się działania restrykcyjne podejmowane tam przez reżym prezydenta Xi Jinpinga. Są to m.in. zakaz sprzedawania Biblii przez internet, zniszczenie lub poważne uszkodzenie 1,5-1,7 tys. kościołów w okresie 2014-15.

Władze Korei Północnej uważają wyznawców Chrystusa za wielkie zagrożenie dla „osobistego kultu” dynastii Kimów, rządzących tym dalekowschodnim państwem komunistycznym od początku jego powstania. Chociaż miejscowa konstytucja zapewnia formalnie wolność sumienia i religii, to w praktyce jej tam nie ma i ocenia się, że tysiące chrześcijan przebywają z powodu swej wiary w obozach pracy przymusowej.

W Pakistanie ekstremiści, dążący za wszelką cenę do przekształcenia go w państwo islamskie, sprzeciwiają się wszelkimi zmianom kontrowersyjnej ustawy o bluźnierstwie, zagrażającej szczególnie mniejszościom religijnym. W bardzo trudnej sytuacji są także mniejszości wyznaniowe w Erytrei, Iranie, Tadżykistanie i Turkmenistanie. W Mianmarze od września 2017 prawie 700 tys. muzułmanów, należących do grupy etnicznej Rohindża, uciekło przed prześladowaniami do Bangladeszu. Zjawisko to wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka określił mianem „podręcznikowej czystki etnicznej”.

Z kolei w Turcji nacjonalistyczny reżym prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana usiłuje utwierdzić islam sunnicki, wskutek czego umiarkowani muzułmanie-alawici szybko zaczęli doświadczać aktów przemocy, a ich świątynie zostały „przerobione” na meczety sunnickie.

Raport zwraca uwagę, że podczas gdy w niektórych krajach „zmalało łamanie wolności religijnej przez ugrupowania islamistyczne, to przypadki takie pojawiły się w wielu innych miejscach”. Podkreśla, że „wielką szansą” jest osłabienie tzw. Państwa Islamskiego na płaszczyźnie wojskowej w Iraku i w dużej części Syrii, ale istnieje ryzyko niedoceniania zagrożeń, jakie ciągle jeszcze stanowi to ugrupowanie, gdyż „nie musi to oznaczać zniknięcia go jako ruchu dżihadystowskiego”.

PKwP zauważa, że w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji pojawiają się nowe islamskie ruchy zbrojne. Podczas gdy w Nigerii Boko Haram zdaje się nieco słabnąć, to nasilają się akty przemocy ze strony islamskich pasterzy z plemienia Fulani wobec modlących się chrześcijan. W sąsiedenim Nigrze uaktywniły się grupy islamistyczne.

Fundamentalizm islamski daje też o sobie znać w Indonezji, gdzie np. 13 maja 2018 r. ataki na 3 kościoły w Surabayi 0spowodowały śmierć 13 osób, ale poszkodowanymi są tam również miejscowi buddyści i szyici. W Bangladeszu w wyniku zamachów zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób.

Według opracowania PKwP dramatyczna sytuacja chrześcijan istnieje w Palestynie: w Strefie Gazy ich liczba w ciągu ostatnich 6 lat spadła z 4,5 tys. do 1 tysiąca, a więc o 75 proc. W Egipcie w latach 2016-18 odnotowano 5 dużych zamachów, z których ostatni (nie uwzględniony w raporcie) wydarzył się 2 listopada 2018: był to atak na autobus z pielgrzymami koptyjskimi, jadącymi do Minii. Inną plagą tamtejszych chrześcijan są porwania i siłowe nawracanie na islam młodych dziewcząt i kobiet – co najmniej 7 takich przypadków stwierdzono w kwietniu 2018. Co roku ten sam los spotyka średnio tysiąc dziewcząt chrześcijańskich i hinduskich w Pakistanie. Gwałt jako broń w czasie wojny i przymusowe nawrócenia występowały jeszcze w niedawnej przeszłości także w Iraku i Syrii.

Ponadto raport PKwP wspomniał o nasilającym się w Europie antysemityzmie z jednej strony i coraz częstszych atakach terrorystycznych na Zachodzie z drugiej. Zwrócił też uwagę na rozczarowanie chrześcijan bliskowschodnich, którzy po wyparciu z ich ziem Państwa Islamskiego wracają w swe strony rodzinne, do zniszczonych domów i miejsc pracy, ale często nie znajdują pomocy przy odbudowie ze strony państw zachodnich.

Z kolei według raportu Open Doors (Otwarte Drzwi) – organizacji protestanckiej, obecnej w ponad 60 krajach – w 2018 zginęło więcej wyznawców Chrystusa niż rok wcześniej: w sumie było ich co najmniej 3066. Liczba ta nie obejmuje tych, którzy zginęli w wyniku wojen czy klęsk żywiołowych jak susze czy powodzie, ale dotyczy wyłącznie zabójstw z powody wiary. Głównymi sprawcami pozostają niezmiennie od lat fundamentalizm islamski i nacjonalizm religijny. 61 proc. ludności świata żyje w krajach, których obywatele nie mogą w pełni swobodnie wyrażać swej wiary. Za większością przypadków łamania wolności religijnej stoją radykalizm islamski, państwa autorytarne i skrajne nacjonalizmy.

Według wydawanego od 15 lat przez Otwarte Drzwi Światowego Indeksu Prześladowań do pierwszej dziesiątki krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, należą Korea Północna, Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Sudan, Erytrea, Jemen, Iran i Indie. Jako niechlubny przykład pogorszenia warunków życia dla chrześcijan ta międzynarodowa organizacja wymienia Chiny. Kraj ten „awansował” z 43 na 27 miejsce i jest „doskonałym przykładem coraz większego ograniczania wolności religijnej przez coraz bardziej represyjny reżim”. W ubiegłym roku więziono tam więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym kraju.

Open Doors wymienia też problem forsowania religijno-nacjonalistycznej polityki w Indiach, Turcji, Mjanmarze, Laosie, Butanie czy Nepalu. Tamtejsze rządy chcą w ten sposób „zwiększyć nacisk na chrześcijan i inne mniejszości religijne”. Według najnowszego raportu „w coraz większej liczbie krajów chrześcijanie doświadczają wykluczenia społecznego i ucisku ze strony państwa, ponieważ nie chcą podążać za daną ideologią czy religią, lecz chcą wyznawać swoją wiarę". W Pakistanie, szczególnie na terenach wiejskich chrześcijanie są uważni za obywateli drugiej kategorii. Bardzo często ofiarami takiej postawy są dzieci, doświadczające różnych przejawów nietolerancji. "Molestowanie i inwigilacja coraz bardziej zmuszają ich do życia w podziemiu i poważnie ograniczają prawo do wolności religijnej” – stwierdza raport.

Organizacja wskazuje też na rosnące prześladowanie przez islamski ekstremizm, szczególnie w Azji i Afryce Subsaharyjskiej, np. w Libii czy Egipcie. W Nigerii za wiarę zamordowano 3 731 chrześcijan, więcej niż we wszystkich innych krajach razem wziętych. Według Open Doors doniesienia o tym, że terrorystyczna organizacja islamska „Boko Haram” została pokonana, okazują się bezpodstawne.

Szczególnie silne prześladowania spotykają kobiety i dzieci. Chrześcijanki w pewnym sensie w podwójny sposób doświadczają prześladowań. W wielu krajach na porządku dziennym są porwania, gwałty, zmuszanie ich do małżeństwa.

Z badań organizacji wynika, że na przykład w Korei Północnej wiele rodzin chrześcijańskich, u których zostanie odkryta Biblia lub które prywatnie wyznają swoją wiarę, trafia do specjalnych obozów reedukacyjnych, w których dzieci żyją jak niewolnicy. Łącznie zaś ocenia się, że z powodu wyznawanej wiary przebywa tam od 50 do 70 tys. chrześcijan.

W niektórych rejonach rolniczych Górnego Egiptu chuligańskie zachowania w stosunku do dzieci są bardzo rozpowszechnione. W czterdziestoosobowych klasach zajmują one ostatnie miejsca oraz są dyskryminowane nie tylko przez rówieśników, ale przez samych nauczycieli. Nasila się to szczególnie w takich okresach jak Boże Narodzenie. Dzieci są wyszydzane z powodu swojej wiary.

Z kolei w 2019 r. do najkrwawszych ataków na wyznawców Chrystusa doszło na Sri Lance, której ponad 75 proc. mieszkańców wyznaje buddyzm uznawany za bardzo agresywny i odmienny od ogólnie znanego pokojowego wizerunku tej religii. W wyniku zamachów na trzy kościoły (dwa katolickie i jeden protestancki) i cztery luksusowe hotele w kilku miastach Sri Lanki na Wielkanoc, do których przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS), zginęło 258 osób, a 600 zostało rannych. Były to największe ataki terrorystyczne na wyspie od zakończenia w niej w 2009 roku 30-letniej wojny domowej. Według władz Sri Lanki zamachy były odwetem za marcowy atak na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, gdzie zginęło 50 osób.

Na Sri Lance budddyzm ma bardzo radykalne nastawienie i jego wyznawcy byli odpowiedzialni za akty przemocy w ostatnich 3 latach wobec hinduistów, stanowiących 13,2 proc. ludności i muzułmanów – 8,6 proc. Takie organizacje jak Brygada Buddyjska czy „Sinha Lei” (Krew Lwa) od dawna szerzą swą ideę jednego „narodu syngaleskiego”. Dotychczas odnotowano 89 ataków na chrześcijan w 2016 i 36 – do maja 2017. Wyznawcom Chrystusa, stanowiącym 9,1 proc. mieszkańców wyspy, odmawia się ponadto m.in. prawa do grzebania swych zmarłych na cmentarzach publicznych, ich świątynie są niszczone i zamykane, ekstremiści buddyjscy dopuszczali się też wobec nich aktów przemocy fizycznej oraz grozili im śmiercią.

Papieże ostatnich pontyfikatów, począwszy od św. Jana Pawła II aż do Franciszka, wielokrotnie zwracali uwagę, że dziś jest więcej męczenników chrześcijańskich niż było ich w starożytności. Franciszek często przypomina, że „również dzisiaj wielu chrześcijan zabija się i prześladuje ze względu na ich miłość do Chrystusa. Oddają życie w milczeniu, bo ich męczeństwo nie zyskuje rozgłosu. A dziś jest więcej chrześcijan męczenników niż w pierwszych wiekach".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Gorzów: Montaż hełmu na katedrze

2019-08-21 22:16

Agata Zawadzka

Wiele osób od chwili pożaru w lipcu 2017 roku obserwuje prace remontowe w gorzowskiej Katedrze. Do tej pory większość napraw dotyczyła wnętrza budynku.

Agata Zawadzka
Rozpoczęto montowanie hełmu na wieży katedralnej

Kilka tygodni temu na wieżę katedralna zaczęto wciągać drewniane bele, aby 19 sierpnia przejść do montażu konstrukcji hełmu. Na razie jest to drewniany, ośmioelementowy szkielet, który w najbliższym czasie zostanie obity deskami i pokryty papą. Niewykluczone, że do końca roku uda się także zamontować miedziane pokrycie. Już niedługo na wieże powróci także latarnia i kopuła. Przy okazji tworzenia konstrukcji zdemontowano i oddano do renowacji zegar, który doznał szkody w czasie pożaru. Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to w grudniu, najprawdopodobniej w Wigilię Bożego Narodzenia, wierni będą mogli uczestniczyć w pierwszej od pożaru Mszy św.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem