Reklama

Kościół

Nowoczesność i zgłębianie prawdy

Przez działania edukacyjne i naukowo-badawcze udowadniamy, że katolickość to także nowoczesność, pozwalająca reagować na współczesne problemy społeczne – mówi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

2020-10-14 10:49

Niedziela Ogólnopolska 42/2020, str. 22-23

[ TEMATY ]

KUL

Archiwum KUL

Ks. Jarosław Grabowski: KUL od początku swojego istnienia był wierny zawołaniu Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). Czy w czasie kadencji Księdza Rektora będą kontynuowane działania uczelni w duchu tak określonej misji?

Ks. prof. Mirosław Kalinowski: Bez wątpienia jest to fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To właśnie w kontekście tego zawołania powinny być realizowane zadania wynikające z działalności statutowej KUL, czyli: prowadzenie badań naukowych, nauczanie studentów oraz działalność społeczno-organizacyjna. Jest to nie tylko stanowisko rektora, ale również postawa społeczności akademickiej uczelni, którą kieruję od 1 września 2020 r. Senat KUL na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu KUL, który został zatwierdzony Dekretem Stolicy Apostolskiej 14 września 2019 r. i obowiązuje od 1 października 2019 r. W Preambule obowiązującego Statutu KUL widnieje zapis, który stanowi ważne zobowiązanie dla pracowników uczelni: „Mając świadomość, że o misji Uniwersytetu, opartej na dewizie Deo et Patriae, decyduje jego katolicki charakter, jesteśmy przekonani, że: zadaniem Uniwersytetu jest poszukiwanie i przekazywanie prawdy przez prowadzenie badań naukowych w duchu idei veritas in caritate oraz w harmonii między nauką i wiarą. Zadaniem Uniwersytetu wynikającym z historycznego dziedzictwa Lublina jest twórcze kultywowanie tradycji wielonarodowej Rzeczypospolitej poprzez współpracę prowadzącą do umocnienia więzi między narodami Europy oraz łączącą dorobek kultur Wschodu i Zachodu”.

Jak w tym kontekście kształtują się wyzwania, szczególnie w prowadzonej dyskusji na temat wolności dyskursu akademickiego?

Jestem świadkiem i uczestnikiem dyskusji na temat wolności myśli akademickiej. Zarówno w odniesieniu do granic tej wolności, jak również w stosunku do wyzwań, które stoją przed naszą Alma Mater. Ważną wskazówkę zawartą w Preambule Statutu dał nam św. Jan Paweł II, który 9 czerwca 1987 r. zwrócił się do nas z przesłaniem: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”. Zatem zgłębianie prawdy powinno być podstawowym kryterium odniesienia wolności w prowadzeniu badań i działalności dydaktycznej na KUL.

Reklama

Skoro wolność w głoszeniu prawdy jest cechą charakterystyczną uczelni, to jak rozumieć wypowiedzi ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, które, zdaniem, wielu ewidentnie szkodzą misji KUL?

Ja zawołanie Jana Pawła II odbieram odwrotnie. Mianowicie, chodzi o wolność nie w zakresie głoszenia własnych opinii, ale ściśle zgodnych z nauką Kościoła. Dzięki poszukiwaniu prawdy i jej odkrywaniu stajemy się wolni od narzucanych stanowisk światopoglądowych. Jeszcze raz podkreślę, że to właśnie prawda stanowi racjonalne granice dla wolności głoszonych poglądów.

W tej niewątpliwie trudnej sytuacji odpowie Ksiądz Rektor na list ks. prof. Andrzeja Szostka?

Już odpowiedziałem. W swojej korespondencji podziękowałem księdzu za troskę o przyszłość Uniwersytetu. Mam świadomość, że intencją byłego rektora KUL jest dobro uczelni. To, co nas różni, to istota misji, którą powinien kierować się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że społeczność akademicka KUL opowiedziała się w aktualnie obowiązującym Statucie za poszukiwaniem prawdy w harmonii między nauką i wiarą. Jako rektor tej uczelni, dbam o to, aby ta norma była urzeczywistniana.

Uczelnia katolicka z natury jest misyjna. Jak tę misyjność realizuje KUL?

Odnosząc się do już prowadzonych działań, uważam, że należy rozszerzyć badania uczelni o charakterze misyjnym. W obecnej formie istnieją ogólnouniwersyteckie granty misyjne, których celem jest prowadzenie badań wynikających z misji Uniwersytetu. Wzmacnianie tego obszaru będzie polegało z jednej strony na zwiększeniu funduszy na prowadzenie badań w ramach grantów misyjnych, z drugiej – na dwóch formach opracowań rezultatów uzyskanych w wyniku tych badań. Pierwsze z nich powinno mieć charakter naukowy po to, by uzyskane wyniki mogły być publikowane w krajowych i/lub międzynarodowych czasopismach naukowych, natomiast drugie opracowanie – charakter popularyzatorski, aby można je było przesłać do parafii, szkół czy organizacji katolickich.

Reklama

Jak ważnym obszarem w misyjnej działalności uczelni jest Instytut Jana Pawła II?

Instytut został powołany jako międzywydziałowy ośrodek uczelni, w celu prowadzenia studiów nad myślą i dziełem papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez niego nauki Chrystusa. Zmiany w funkcjonowaniu Instytutu będą przebiegały w trzech obszarach: zwiększenia intensywności prac dotyczących myśli Jana Pawła II, zwiększenia umiędzynarodowienia zespołów badawczych zajmujących się tym zagadnieniem, oraz większego popularyzowania dorobku tego Instytutu.

Na KUL odbywają się także Kursy Wyższej Kultury Religijnej. Jaki jest ich cel?

Kursy stanowią kontynuację założonego w 1938 r. Instytutu Wyższej Kultury Religijnej. Ich celem jest poszerzanie wiedzy religijnej oraz kształtowanie tożsamości religijno-kulturowej katolików świeckich. Zmiany w zakresie ich realizowania będą polegały na wykorzystywaniu nowoczesnych mediów po to, aby osoby zainteresowane mogły korzystać z przygotowanej oferty zarówno na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami.

Księże Rektorze, w jaki sposób KUL chce dotrzeć do młodych ludzi?

Myślę, że jest to pytanie o szerszym kontekście, dotyczącym tego, w jaki sposób uczelnie odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. KUL nie może nie zauważać tych zmian. Propozycją, którą kierujemy do naszych studentów, jest wszechstronny rozwój budowany na antropologii chrześcijańskiej i nauczaniu Kościoła. Przez działania edukacyjne i naukowo-badawcze udowadniamy, że katolickość to także nowoczesność pozwalająca reagować na współczesne problemy społeczne. Chcemy stosować metody dydaktyczne odpowiadające na obecne potrzeby świata: nauki, kultury, polityki, ale również rynku pracy. Zależy nam na tym, by KUL był kuźnią liderów. Nie mniej ważnym wyzwaniem jest duszpasterstwo akademickie i formacja duchowa. Mamy w planach zaproszenie na Uniwersytet kilku wspólnot i stowarzyszeń katolickich, by studenci mieli możliwość wyboru stałej formacji.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski
teolog pastoralny, profesor nauk teologicznych, od 2020 r. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prof. Urszula Dudziak: Polska chroni godność macierzyństwa, małżeństwa i człowieka

2020-10-23 19:46

[ TEMATY ]

KUL

aborcja eugeniczna

Urszula Dudziak

prawo do życia

Ks. Waldemar Wesołowski

Pierwszym i fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Ochrona dziecka poczętego jest ochroną godności i człowieczeństwa ludzi dorosłych - podkreśla prof. Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL odnosząc się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.

Według prof. Dudziak, decyzja Trybunału była ogromnie wyczekiwana przez wielu naukowców zajmujących się tą tematyką oraz przez wiele rodzin katolickich. W jej opinii to także fakt ujawnienia prawdy o człowieczeństwie z zaznaczeniem, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma przyzwolenia na zabijanie.

"Pierwszym i fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wskrzesić człowieka zmarłego, to znaczy, że nie jesteśmy panami życia i śmierci. Dla dobra człowieka, w trosce o jego zdrowie, można prowadzić badania, ale w poszanowaniu godności. Jeśli była mowa o usunięciu ciąży - dziecka chorego, to przecież oczywistym jest, że chorego trzeba leczyć, a nie zabijać" - powiedziała ekspertka KUL.

Zdaniem prof. Dudziak, zdrowe, niezaburzone sumienie człowieka nie daje przyzwolenia na aborcję. "Nie można zastępować słów "zabicie dziecka", słowami przerywanie ciąży, zabieg czy nawet wyłyżeczkowanie i usunięcie fizjologicznego produktu w macicy. Dziecko to nie produkt uboczny fizjologicznej więzi dwojga ludzi. Dziecko w katolicyzmie jest darem Bożym dla rodziców i świata, bez względu na to czy jest chore czy zdrowe, a odpowiedzialność prokreacyjna powinna się zacząć od odpowiedzialności seksualnej, dojrzewania do miłości i wyzbycia się egoizmu – zaznaczyła.

Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepis pozwalający na przeprowadzenie aborcji,

w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu zaznaczono, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródło stanowią przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę.

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL to psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny, członek powołanego przez Ministra Zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI dystansuje się od kontrowersyjnej wspólnoty

2020-10-26 11:58

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

@Mazur/Episkopat

Papież senior Benedykt XVI zdystansował się od Katolickiej Wspólnoty Zintegrowanej, z którą przez wiele lat utrzymywał bliskie kontakty. W sprawie tej wspólnoty toczy się obecnie postępowanie archidiecezji Monachium i Fryzyngi. Według opublikowanego 25 października stanowiska, które ukaże się na łamach katolickiego miesięcznika „Herder Korrespondenz”, Benedykt XVI oświadczył: „o niektórych sprawach życia wewnętrznego wspólnoty nie byłem poinformowany, lub też wręcz zostałem oszukany”.

Według opublikowanego w październiku 2019 wstępnego raportu wizytatorów archidiecezji Monachium i Fryzyngi oskarżenia byłych członków Wspólnoty „wskazują na szeroki charakter znęcania się duchowego” oraz "system uzależnienia psychicznego i finansowego". Raport stwierdza m.in.: “Wzajemne relacje oraz pary małżeńskie były ustanawiane i rozdzielane w zależności od tego, czy uznawano to za korzystne dla życia Wspólnoty. Zgromadzenie Wspólnoty zdecydowało, czy i kiedy para może, czy też powinna mieć dzieci". Dokument opisuje też system uzależnienia psychicznego i finansowego, w którym brak zgody był przedstawiany jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu, sankcje rozszerzano na członków rodziny, a dochody prywatne były pobierane na cele kościelne.

W swoim wyjaśnieniu na łamach „Herder Korrespondenz” Benedykt XVI napisał, że w czasie, gdy był arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, wydał zgodę kościelną temu ugrupowaniu, gdyż uważał, że będzie działało w głębokiej wierze i chciał ich w tym wspierać. „Początkowo nie zdawałem sobie sprawy, że próbując kształtować sprawy życia codziennego w oparciu o wiarę, możliwe były również straszliwe wypaczenia wiary”, przyznał papież senior i wyraził ubolewanie, że „w ten sposób mogło powstać wrażenie, iż arcybiskup wydał zgodę na wszystkie aktywności wspólnoty”.

Przedstawiciele Katolickiej Wspólnoty Zintegrowanej odmówili zajęcia stanowiska w tej sprawie i poinformowali, że postanowiono „całkowicie zawiesić działalność jako grupa kościelna”, czytamy w „Herder Korrespondenz”. Według tej informacji grupa planuje kontynuować swoją pracę „w nowej formule prawnej”.

Wspólnota, założona w 1948 roku przez małżeństwo Traudl i Herberta Wallbrecher, uchodziła początkowo za jedną z "budzących nadzieję" inicjatyw w Kościele katolickim Niemiec. Zapowiadała, że pragnie być „miejscem oświeconego i pełnego chrześcijaństwa”.

W 1978 r. Katolicka Wspólnota Zintegrowana otrzymała akceptację Kościoła stwierdzoną przez ówczesnych arcybiskupów Paderborn i Monachium – Johannesa Degenhardta i Josepha Ratzingera, a w 1985 roku została uznana jako stowarzyszenie wiernych na mocy prawa kanonicznego. Jej członkami byli też znani teolodzy, jak Ludwig Weimer z Kręgu Uczniów Ratzingera, czy specjaliści z zakresu Nowego Testamentu, Gerhard Lohfink i Rudolf Pesch (1936-2011).

CZYTAJ DALEJ

Reakcja abp. Dzięgi w związku z naruszeniami liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń

2020-10-30 07:11

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

Karol Porwich/Niedziela

Abp Andrzej Dzięga

Abp Andrzej Dzięga

Po zapoznaniu się w przesłanymi informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń na terenie Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga skierował do kapłanów swoje słowo.

Czcigodni Księża

Po zapoznaniu się w przesłanymi wczoraj informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie Archidiecezji, polecam wszystkim P. T. Duszpasterzom co następuje:

- Ataki te nie mają charakteru przypadkowego. Dlatego też odpowiedź nie może być pozostawiona dowolnej interpretacji Księży. Ponieważ chodzi nie tylko o teren naszego Miasta i diecezji, ale o całą Polskę, proszę wszystkich Księży o jedność w tym działaniu.

- Nie zmieniamy grafiku liturgii ani nabożeństw w dniach od 1 do 8 listopada. W ogłoszeniach bardziej jednak podkreślamy, że „kapłańska modlitwa na cmentarzu odbędzie się w następującym porządku…”, wierni zaś, z racji na rygory sanitarne, mogą dołączyć według własnej decyzji. Przypominamy wiernym, że odpust zupełny za zmarłych mogą uzyskać w tym roku przez cały miesiąc w ośmiu przez siebie wybranych dniach.

- Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od 28 października do 8 listopada. W programie powinna się znaleźć przebłagalna adoracja Najświętszego Sakramentu w świątyni w godzinie Miłosierdzia lub w innej odpowiedniej godzinie do apelu wieczornego włącznie, lub Koronka do Miłosierdzia Bożego na zewnątrz kościoła pod Krzyżem Misyjnym. Można też przeprowadzić jedno i drugie nabożeństwo. Nie ma przeszkód, aby ta modlitwa pokutna była rozpoczęciem lub zwieńczeniem modlitwy za zmarłych. Szczegółowa intencja tych modlitw powinna brzmieć:

Dziękujmy Bogu za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców

pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia,

którzy wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia

nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia.

Błagajmy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów

oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci,

a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana,

na Krzyż Chrystusa lub na figury świętych.

Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła

zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych

świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom,

z atakami fizycznymi włącznie.

- W parafiach, na terenie których w jakikolwiek sposób została zaatakowana świątynia, krzyż, kaplica, kapliczka czy figura świętych, na zakończenie pierwszego nabożeństwa pokutnego należy odśpiewać również Suplikacje, a Proboszcz lub inny wyznaczony Kapłan niech odmówi modlitwę nowego błogosławieństwa i pokropi to miejsce wodą święconą.

- Już teraz gorąco dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy na wiele sposobów według swoich możliwości starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże. Niech Wam Bóg obficie błogosławi. Nie ustawajcie. Z tych względów popieram też w pełni inicjatywę tych Księży Proboszczów, którzy już przystąpili do organizowania Kościelnej Służby Porządkowej. Nazwa może być lokalnie ustalona: Straż Świątynna, Parafialna Służba Porządkowa itp. Mężczyzn dorosłych zachęcam do wstępowania do tej służby. Służba ta podlega bezpośrednio Proboszczowi miejsca, który ustala z nimi sposób ochrony świątyni, z zachowaniem prawa polskiego oraz kanonicznego w celu niedopuszczenia do profanacji, oraz dokumentowania ewentualnych ataków. Podstawową formą czuwania jest modlitwa różańcowa, z możliwością używania wody święconej przez liturgicznie przeszkolonych członków Służby. W każdym przypadku Proboszcz ma mieć imienny wykaz członków Służby, z możliwością udziału również mężczyzn sprawdzonych w wierze, także spoza miejscowej parafii. W czasie pełnionej służby dobrze, gdyby jej członkowie mieli wyraźne oznakowanie np. opaski na rękach w barwach maryjnych, papieskich lub narodowych.

- Przypominam też Księżom moją prośbę z grudnia 2009 r. o prywatne odmawianie egzorcyzmu w sytuacjach trudnych duszpastersko w odniesieniu do osób, miejsc lub spraw. Obecna sytuacja jest klasycznym przykładem zasadności podjęcia takiego egzorcyzmu i odmawiania go codziennie w odniesieniu do miejsc, osób i spraw każdemu z Księży zawierzonych, ale także z ogarnięciem całej Ojczyzny.

Przedkładając powyższe zalecenia wyrażam głęboką ufność, że nasza pokutna i przebłagalna modlitwa oraz bardziej stanowcza ochrona miejsc świętych pozwoli na przywrócenie w Kraju odpowiedniego duchowego wyciszenia i pokoju społecznego. Rozumna prawda o życiu człowieka od poczęcia nie podlega bowiem dyskusji. Każde życie człowiecze jest też świętym darem Boga i podlega ochronie piątego przykazania. Do Kaina Bóg powiedział „krew twojego brata woła do mnie…”. To Bóg sam będzie sądził wszystkich faktycznych sprawców morderstw na dzieciach. Miłosierdzie Boże jest także wobec tych osób nieskończone, jednak, aby je otrzymać, trzeba uznać chwałę i mądrość Bożą, i prosić o zmiłowanie. Naród, który woła o prawo zabijania własnych dzieci, zabija sam siebie.

Niniejszym Słowem zwracam się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich ataków na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie, wołając do nich o opamiętanie i nawrócenie. Niech powrócą do Kościoła, niech odbędą pokutę.

Po raz kolejny proszę też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpowiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało Pana. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem.

Wszystkim Księżom na ten niełatwy czas każdego dnia błogosławię na zwyczajne świadectwo kapłańskiej wiary oraz miłości do Boga i do każdego człowieka.

Arcybiskup Andrzej Dzięga

Metropolita Szczecińsko-Kamieński

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję