Reklama

Bp Dec: Europę zbudowali ludzie święci

2017-04-04 22:12

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Ks. Daniel Marcinkiewicz

„Nie ograbiajmy się z kultury religijnej, lecz o nią dbajmy, gdyż bez Boga zginiemy. Musimy pamiętać, że Europa została zbudowana przez ludzi świętych na chrześcijaństwie. Czujmy się odpowiedzialni za kształtowanie życia narodowego, społecznego i międzynarodowego” – podkreślał bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki 4 kwietnia, w katedrze świdnickiej przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Polsko-Czeskiego Roku Kultury Chrześcijańskiej.

W homilii bp Dec nawiązując do pierwszego czytania zauważył, że człowiek, gdy chce wziąć wszystko w swoje ręce przegrywa. „W Liturgii słowa patrzymy na naród wybrany, który pod wodzą Mojżesza wędrując z niewoli egipskiej przez pustynię ku ziemi obiecanej po pewnym czasie traci zaufanie do Pana Boga. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, i po swojemu układać życie. To zachowanie człowieka spowodowało drastyczne upomnienie przez Boga, co w konsekwencji sprawiło, że lud się nawrócił, i zaczął rozumieć, że Bóg o nim pamięta, i że bez Boga nie poradzi sobie w życiu” – tłumaczył kaznodzieja.

Zwrócił także uwagę, że podobną sytuację przedstawia Ewangelia, gdzie Jezus upomina szorstkich faryzeuszy, a przez to ukazuje, że Sam został wysłany na ziemię przez Boga po to, by obdarzyć ludzi prawdą i zbawieniem.

„Jezus Chrystus wskazując na swoją osobistą więź z Ojcem, podkreślając, że Ojciec nigdy o Nim nie zapomina i nie zostawia Go samego, chce nam przypomnieć, że Ojciec niebieski także o nas nie zapomina i nie zostawia nas samych, że jest zawsze do naszej dyspozycji” – mówił biskup świdnicki.

Reklama

Dodał również, że zaufanie do Boga rodzi zdrowe podejście do człowieka, a to jest fundamentem dla budowania jedności z ludźmi i z narodami.

„Również ta jedność polsko-czeska ma swoje korzenie w chrześcijaństwie, i jest umocowana w rodzinie europejskiej, która jest naszym wspólnym domem. Bądźmy, zatem zatroskani o ten dom, by się nie przewrócił, ale był utwierdzony na twardym fundamencie, którym jest chrześcijaństwo. Czujmy się odpowiedzialni za kształtowanie życia narodowego, społecznego i międzynarodowego” – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie celebrans pytał, czy dzisiejsza Europa będzie w stanie przywrócić ducha chrześcijańskiego, by mogła przetrwać i być wspólnym domem z wartościami duchowymi, religijnymi i moralnymi?

Po Mszy św., wierni mogli obejrzeć wystawę obrazującą historię „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 1990-2016”. Następnie dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze Miejskim w Świdnicy, gdzie wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” dla zasłużonych działaczy kultury z Polski i Republiki Czeskiej. Odznaczenia otrzymali: Helena Ogriscenkowa - znana z tworzenia dziecięcych i młodzieżowych grup baletowych, Rudolf Vogel - zasłużony nauczyciel muzyki i organizator koncertów, Henryk Hnatiuk - działacz kultury z Mieroszowa, Danuta Gołdon-Legler - śpiewaczka i reżyser, Grzegorz Kuzioła - artysta muzyk, Barbara Perczyńska - działaczka z Wrocławia, Mirosława Briń - twórca i dyrygent polsko-czeskiego chóru, jak również Dariusz Chojecki - działacz z Nowej Rudy.Twórzmy kulturę z pierwiastkami religijnymi

Świdnica, 4 kwietnia 2017 r.

Homilia wygłoszona w katedrze podczas Inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kultury Chrześcijańskiej 2017

Wstęp

W homilii dzisiejszej zaaplikujemy dzisiejsze przesłanie Bożego słowa do naszego przedsięwzięcia jakim jest inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kultury Chrześcijańskiej 2017.

1. Ludzie przegrywają, gdy chcą wszystko wziąć w swoje ręce

Przez dzisiejsze pierwsze czytanie patrzymy na naród wybrany, który pod wodzą Mojżesza wędruje z niewoli egipskiej przez pustynię ku ziemi obiecanej. Wędrowcy po pewnym czasie tracą zaufanie do Pana Boga. Mają do Niego pretensje i żal, że ich wyprowadził na pustynię, gdzie jest tyle niedogodności, gdzie brakuje pokarmu i przede wszystkim wody. Lud zaczyna szemrać. Ludzie podejrzewają, że Bóg przestał się z nimi liczyć, że przestał ich wspomagać. Nie pomogły zapewnienia Mojżesza. Ludzie utracili zaufanie do Pana Boga i do wybranych przez Niego przywódców. Postanowili jakby wziąć sprawy w swoje ręce i po swojemu układać sobie życie. Ponieważ nie pomogły zapewnienia Mojżesza, Bóg postanowił upomnieć ludzi w sposób drastyczny. Zesłał na lud jadowite węże Ukąszeni przez nie ludzie tracili życie. Izraelici zobaczyli co się dzieje i przybiegli do Mojżesza ze słowami skruchy za grzechy i z prośbą o wstawiennictwo Mojżesza u Boga. Mojżesz wstawił się za ludem. Na polecenie Pana Boga umieścił węża miedzianego na wysokim palu. Każdy ukąszony przez jadowitego węża, gdy spojrzał na owego miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Lud znowu na pewien czas nawrócił się do Pana Boga i zaczął rozumieć, że Bóg o nim pamięta i że bez Boga nie poradzi sobie w życiu.

Podobną sytuację przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus upomina szorstkich faryzeuszy; "Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych" (J 8,24). Słowa Pana Jezusa domagają się wyjaśnienia, gdyż jakby w nich czegoś brakowało. Co znaczą te słowa: "Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych"? Chrystus posługuje się tu imieniem Boga objawionym w Starym Testamencie. Bóg przedstawił się Mojżeszowi, jako ten, który jest - kiedy objawił się na pustyni w krzaku ognistym, gdy mu zlecał misję wyprowadzenia ludu z niewoli egipskiej. Jezus to imię Boga "Ja Jestem" odnosi do siebie, po prostu przypisuje sobie. Stąd mówi , że pomrzecie w swoich grzechach, jeżeli nie uwierzycie, że "Ja Jestem", czyli jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem Bogiem, że Ja jestem Mesjaszem, jestem Bogiem a nie tylko człowiekiem. Z poprzednich słów Chrystusa wynika, że to miał właśnie miał na myśli Jezus, powiedział bowiem wcześnie słowa; "Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata" (J 8,23).

Mówiąc to wszystko Jezus chciał, aby ludzie pamiętali, że został wysłany na ziemię przez Boga, by obdarzyć ludzi prawdą i zbawieniem.

2. Chrystus chce w nas odnowić zaufanie do Boga

Zwróćmy jeszcze uwagę na następne słowa Pana Jezusa, które wskazują na potrzebę odnowienia zaufania do Pana Boga. Jezus mówi: "Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten. który Mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, ci się Jemu podoba" (J 8,28b-29).

Chrystus wskazując na swoją osobistą więź z Ojcem, podkreślając, że Ojciec nigdy o Nim nie zapomina i nie zostawia Go samego, chce nam przypomnieć, że Ojciec niebieski także o nas nie zapomina i nie zostawia nas samych, że jest zawsze do naszej dyspozycji. Swoim przykładem Chrystus zachęca nas, abyśmy i my za Jego wzorem czynili to, co się Ojcu podoba. Przyznajmy się, że jest w nas takie usposobienie, żeby sie podobać przede wszystkim ludziom, żeby sprawy życiowe rozgrywać w duchu tego świata, a więc często wedle własnej korzyści, wedle miłości własnej. Ulegamy także temu co modne, temu, co podoba sie ludziom, co uchodzi za poprawnie polityczne.

3. Kultura z elementami religijnymi

Drodzy bracia i siostry, gdy dzisiaj inaugurujemy w Świdnicy Polsko-Czeski Rok Kultury Chrześcijańskiej 2017, zwróćmy uwagę, że w kulturze są i powinny być obecne pierwiastki religijne, jako że człowiek z natury jest istotą religijną. Już w Starożytności Tertulian sformułował tezę: "Anima naturaliter christiana" - "Dusza z natury jest chrześcijańska". Także wielu filozofów średniowiecznych i nowożytnych wskazywało na bytowe otwarcie się człowieka na to, co transcendentne. Nie wolno z kultury usuwać elementów religijnych, gdyż byłaby to wtedy kultura "kadłubowa", pozbawiona ważnego naturalnego rysu. W XX wieku aż do dzisiejszych czasów mieliśmy próby eliminowania z kultury pierwiastków religijnych i wówczas obracało sie to przeciwko samemu człowiekowi. dochodziło do niszczenia człowieka, a nawet całych narodów. Jesteśmy zaniepokojeni, że niektórzy przywódcy dzisiejszej Unii Europejskiej lekceważą, a nawet pogardzają wartościami religijnymi. Nie wróży to naszemu kontynentowi nic dobrego. My, jako chrześcijanie, winniśmy opowiadać się za Europą chrześcijańską. Przecież Europę zbudowali chrześcijanie. Pamiętamy, że z gleby chrześcijańskiej wyrosły najpiękniejsze pomniki kultury europejskiej. Mówimy dzisiaj głośno o potrzebie reformy Unii Europejskiej. Wydaje się, że trzeba jej przywrócić zdrowy fundament, którym jest Dekalog i wartości chrześcijańskie. Nie wystarczą wartości gospodarcze, ekonomiczne. Potrzebne są wartości etyczne i religijne. Trzeba nam ciągle powracać do ojców jedności europejskiej, którzy 60 lat temu w "Traktatach Rzymskich" kreślili wizję naszego kontynentu, w której wartościom religijnym, etycznym i moralnym przypisali fundamentalną rolę. Coraz częściej w środowiskach ludzi myślących i odpowiedzialnych wysuwany jest postulat, by Unię Europejską przekształcić we "Wspólnotę Narodów Europy" i oprzeć ja na wartościach chrześcijańskich, na co wskazywali już pierwsi ojcowie jedności europejskiej: Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi. Brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty. Ostatnio mówił o tym na Dolnym Śląsku, także na terenie naszej diecezji, w wielu wywiadach i przemówieniach kard. Dominik Duka, Prymas Czech.

Moi drodzy, gdy mamy kontynuować, podjęte prze 27. laty dzieło poświęcone Polsko-Czeskiej Kulturze Chrześcijańskiej, kultywujące szczytne hasło: "Bądźmy rodziną", pamiętajmy o wymiarze religijnym i moralnym tego dzieła.

Zakończenie

Dziękując promotorom tego dzieła, w szczególności panu Julianowi Golakowi, módlmy się podczas tej Mszy św., aby dzieło to nadal się pomyślnie rozwijało i przynosiło dorodne owoce naszym bratnim narodom. Amen.

Tagi:
Świdnica bp Ignacy Dec

Reklama

Wspierajmy Polskę modlitwą

2019-11-19 12:18

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 47/2019, str. 4

Uroczystości związane z 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowane przez władze samorządowe powiatu świdnickiego, miasta i gminy Świdnica, rozpoczęły się Eucharystią koncelebrowaną w katedrze pod przewodnictwem ordynariusza bp. Ignacego Deca

Ks. Grzegorz Umiński

W homilii Ksiądz Biskup wskazał, że poznawanie, czym jest Ojczyzna, winno być dopełniane poznawaniem prawdziwych jej dziejów. – Wiemy, że były one zakłamywane przede wszystkim przez naszych wrogów, ale też przez naszych rodaków, którzy się wysługiwali, zwykle za pieniądze, naszym wrogom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież zjadł obiad z 1,5 tys. ubogich

2019-11-17 20:05

kg (KAI/ACI/Vaticannews) / Watykan

W niedzielę 17 listopada - w III Światowym Dniu Ubogich - Franciszek zjadł obiad z półtora tysiącem biednych w Auli Pawła VI w Watykanie. Po Mszy św., odprawionej z okazji tego Dnia w bazylice św. Piotra i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty udał się do Auli, gdzie czekali na niego potrzebujący i towarzyszący im wolontariusze.

Vatican News

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że na obiad składały się specjalność kuchni śródziemnomorsiej - lasagna oraz udka z kurczaka w sosie pieczarkowym z ziemniakami, deser, owoce i kawa. Uczestnicy tego niezwykłego spotkania z papieżem, odbywającego się już zresztą po raz trzeci, reprezentowali wszystkie diecezje włoskie i organizacje charytatywne.

Franciszek nazwał to wydarzenie „obiadem w gronie przyjaciół”, a dziękując im za przybycie modlił się o błogosławieństwo dla swych gości oraz ich rodzin.

Obecny na obiedzie jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski wskazał na ewangeliczne znaczenie tej inicjatywy. „Papież chce przy wspólnym stole zjednoczyć tych, którzy cierpią, z tymi, którym się udało i mogą innym ofiarować posiłek, czy konkretną pomoc” – powiedział w Radiu Watykańskim.

Vatican News

"Jezus mówi do Zacheusza: zejdź z drzewa, idę do twojego domu m.in. po to, by spożyć z tobą posiłek. Jezus jadał z ubogimi i my robimy to samo, naśladujemy Jezusa. A oprócz tego Eucharystia, czyli największy skarb, jaki mamy, powstała podczas posiłku" – przypomniał kardynał. Zwrócił uwagę, że "podczas posiłku dzieją się cuda, bo patrzymy sobie w oczy, dzielimy się sobą, rozmawiamy". Dodał, że jeśli "w rodzinie jesteśmy skłóceni, to pierwsza rzecz, jaką robimy, to nie chcemy wspólnie zasiąść do stołu, bo stół jednoczy. W dzisiejszą niedzielę Papież chce właśnie tego wielkiego zjednoczenia - tych, którym się nie udało, którzy cierpią i tych, którym się udało, bo mogą ofiarować innym posiłek”.

Polski purpurat kurialny zaznaczył, że Światowy Dzień Ubogich to wezwanie dla każdego do dostrzeżenia ubogich i potrzebujących, których Bóg stawia na naszej drodze. „To też sposobna okazja, by przypomnieć sobie, że wszystko, co mam, zawdzięczam łaskawości Boga” – stwierdził jałmużnik papieski.

Przywołał przykład Łazarza, który spał pod domem bogatego. "I ten Łazarz był tylko dla tego bogatego, a on się nie spostrzegł. Ubodzy są dla nas, dla każdego z nas. Ci, którzy śpią pod bazyliką św. Piotra, są dla mnie, ci, którzy śpią w Warszawie na Dworcu Centralnym, są dla tych, którzy przechodzą" – powiedział kard. Krajewski. Zauważył, że jest to więc "dzień także mój, żebym się zastanowił, dla kogo żyję, komu posługuję, bo przecież wszystko co mam, to dlatego, że Bóg jest łaskawy i otrzymałem po to, żeby się dzielić. Jeśli się nie dzielę tym, co mam, to wszystko, co mam jest przeciw mnie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polacy już dziś zagrają ze Słowenią w ostatnim meczu kwalifikacji

2019-11-19 19:56

wpolityce.pl

Zwycięstwem i w dobrych humorach polscy piłkarze chcą zakończyć udane kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Wieczorem (godz. 20.45) na Stadionie Narodowym podejmą Słowenię. Mecz będzie okazją do oficjalnego pożegnania z reprezentacją Łukasza Piszczka.

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Od 13 października Biało-czerwoni są pewni występu w Euro 2020, a po sobotnim zwycięstwie w Jerozolimie nad Izraelem (2:1) wiadomo, że zajmą pierwsze miejsce w grupie.

Słoweńcy mają osiem punktów mniej, ale we wrześniu wygrali z zespołem trenera Jerzego Brzęczka w Lublanie 2:0. To jedyna porażka Polaków w tych kwalifikacjach.

Pamiętamy o tym, ale nie traktujemy tego spotkania jak okazji do rewanżu. Gramy na swoim stadionie, chcemy walczyć o zwycięstwo, o trzy punkty i to jest nasz główny cel — podkreślił Brzęczek.

Szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Macieja Rybusa i Bartosza Bereszyńskiego, którzy w poniedziałek opuścili zgrupowanie. Zapowiedział też, że do podstawowego składu wrócą rezerwowi w Izraelu Robert Lewandowski i Kamil Grosicki.

Wiadomo też, że od pierwszej minuty, przez około pół godziny, wystąpi 34-letni Łukasz Piszczek, który rozstał się z kadrą po mundialu w Rosji półtora roku temu, ale teraz oficjalnie pożegna się z reprezentacją. Będzie to jego 66. mecz w kadrze, w której uzyskał trzy gole. Od debiutu w 2007 roku zagrał m.in. w czterech dużych turniejach.

Dziękuję trenerowi i drużynie, że awansem już w październiku stworzyli mi możliwość pożegnania się z reprezentacją w meczu ze Słowenią i właśnie na Stadionie Narodowym. Bardzo się ucieszyłem, gdy z taką propozycją zadzwonił do mnie prezes PZPN Zbigniew Boniek — przyznał Piszczek.

Mecz polskich piłkarzy ze Słowenią w Warszawie, kończący eliminacje Euro 2020, odbędzie się przy otwartym dachu — poinformował rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem