Reklama

1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Obdaruj Caritas, nic nie tracąc

W rozliczeniach podatku dochodowego za 2004 r. każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% podatku na potrzeby organizacji pożytku publicznego (OPP). Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej status OPP otrzymała 19 stycznia 2005 r. i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000226818.

Organizacja pożytku publicznego

Status organizacji pożytku publicznego wprowadzony został w Polsce 1 stycznia 2004 r. przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadawany jest przez sądy rejonowe na podstawie wniosków składanych przez stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje Kościołów i związków wyznaniowych. Warunkiem uzyskania statusu pożytku publicznego jest prowadzenie działalności w obszarach wymienionych w Ustawie oraz spełnianie dodatkowych wymagań związanych z jawnością i zachowaniem standardów działania. W Polsce do 24 stycznia 2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostały 103 organizacje pożytku publicznego w województwie lubuskim.
Wśród wyszczególnionych zadań, jakimi mogą zajmować się organizacje starające się o status OPP, znajdują się m.in.: pomoc społeczna, działalność charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
Uzyskanie przez organizacje statusu OPP wiąże się m.in. z możliwością przekazywania dla niej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2004 r. podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku. Podobne rozwiązania funkcjonują już od kilku lat m.in. na Litwie, Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji.

Jak przekazać 1% podatku?

Kwotę równą 1% podatku należy wpłacić na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przed złożeniem zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37 (nie później niż do 30 kwietnia 2005 r.!) za pomocą wpłaty lub przelewu bankowego. Dokonanie odpisu 1% podatku należy zaznaczyć w odpowiednim polu formularza PIT.
Wpłata musi być dokonana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego i udokumentowana dowodem wpłaty, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty i nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której została dokonana wpłata. W tytule wpłaty należy zaznaczyć, że dotyczy ona 1% podatku. Pokwitowanie wpłaty należy zachować! W przypadku nadpłaty podatku w ciągu trzech miesięcy podatnik otrzyma z urzędu skarbowego zwrot nadpłaconej kwoty; w przypadku, kiedy musi zapłacić zaległy podatek, wpłata ta pomniejszona będzie o kwotę przekazaną w ramach 1%.
Od 5 marca 2004 r. organizacją pożytku publicznego jest Caritas Polska. W ramach odpisu 1% za 2003 r. podatnicy przekazali na rzecz Caritas Polskiej ponad 2,5 mln zł. Otrzymane pieniądze przeznaczone zostały na dofinansowanie działań Caritas w Polsce. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej otrzymała z tej puli ponad 50 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na wyposażenie nowej placówki - Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze (otwartej w październiku 2004 r.) oraz drugiej zielonogórskiej stołówki dla ubogich.

Reklama

1% za 2004 r. dla Caritas

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej realizuje w naszej diecezji wiele działań wymienianych jako zadania publiczne przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są to m. in.: działalność świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci, organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie stołówek dla osób ubogich, kształcenie i formacja wolontariuszy, pomoc żywnościowa, rzeczowa i inna pomoc doraźna dla osób ubogich. Większość wymienionych działań Caritas Diecezjalna prowadzi we współpracy i za pośrednictwem ponad 160 Parafialnych Zespołów Caritas. W ten sposób Caritas dociera do wielu potrzebujących w całej diecezji i udziela im potrzebnego wsparcia.
Caritas Diecezjalna przygotowała informacje, plakaty i specjalne ulotki informujące o przepisach i procedurze przekazywania 1% dla OPP wraz z blankietem wpłaty, które rozprowadzane będą w parafiach naszej diecezji. Szczegóły dotyczące 1% zamieszczone są na stronie Caritas diecezjalnej: www.zielonagora.caritas.pl.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Metropolita poznański w imieniu Stolicy Apostolskiej zajmie się sprawą biskupa kaliskiego

2020-06-02 20:46

[ TEMATY ]

episkopat

Konferencja Episkopatu Polski

EPISKOPAT.PL

Stolica Apostolska upoważniła abp. Stanisława Gądeckiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony duchownych.

Publikujemy treść komunikatu metropolity poznańskiego w sprawie biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Komunikat metropolity poznańskiego w sprawie biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

1. W następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych.

2. Ta decyzja odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów.

3. Do czasu podjęcia innych decyzji, Kongregacja ds. biskupów przeniosła na arcybiskupa metropolitę poznańskiego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych.

Poznań, dnia 2 czerwca 2020 roku.

CZYTAJ DALEJ

W epidemii problemem nie nauka, a kondycja psychiczna uczniów

2020-06-03 08:06

[ TEMATY ]

koronawirus

Fotolia.com

Zdalna nauka w czasie epidemii nie sprawia problemów uczniom i nauczycielom – wielu z nich wynosi z niej korzyści, kłopotem jest natomiast kondycja psychiczna uczniów w izolacji – uważa Małgorzata Mroczkowska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

W związku z epidemią koronawirusa, decyzją rządu, 12 marca zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach. Od tego momentu lekcje prowadzone są zdalnie. W poniedziałek ministerstwo edukacji poinformowało, że do końca tego roku szkolnego, czyli do 26 czerwca, uczniowie nie wrócą już do szkół – lekcje nadal mają odbywać się online.

Zdaniem Małgorzaty Mroczkowskiej, dyrektor renomowanego III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, zdalne nauczanie nie stanowi problemu jeśli chodzi o jego skuteczność w przekazywaniu wiedzy. „Jako liceum mamy młodzież odpowiedzialną, chcącą się uczyć, podchodzącą naprawdę poważnie i do nauki i do swoich przyszłościowych planów, więc nie mamy problemów ze zdalnym nauczaniem” – powiedziała Mroczkowska w rozmowie z PAP.

Dodała, że wielu uczniów „doskonale czuje się w tym zdalnym nauczaniu”. „Powiedziałabym nawet, że odnajdują się dużo lepiej niż w szkole. Powód może być bardzo banalny - na przykład taki, że nie muszą dojeżdżać po półtora godziny do szkoły” – podkreśliła.

Wyjaśniła, że tym, co części uczniów sprawia w nowej sytuacji kłopot, jest poczucie izolacji i „brak kontaktu z rówieśnikami”. „Dla niektórych to coś, co im bardzo doskwiera i z tego powodu też czasami mają duże problemy natury psychicznej” – powiedziała Mroczkowska dodając, że w wypadku takich kłopotów „bardzo dużo zależy od szkoły”.

Dyrektor wyjaśniła, że jej szkoła zatrudnia dwóch psychologów, którzy – w przypadkach, gdy pojawiały się problemy, na prośbę ucznia bądź rodziców, odbywali z młodymi ludźmi rozmowy online, a w ostatnim czasie, gdy pojawiła się taka możliwość – spotkania osobiste. „Każda taka rozmowa miała miejsce na życzenie. Nam nie wolno wpraszać się na siłę” – podkreśliła.

Dodała, że także na lekcjach wielu nauczycieli porusza z uczniami temat specyficznej sytuacji związanej z epidemią. „Na początku każdej lekcji nauczyciele starają się dowiedzieć, jak sobie radzę uczniowie” – powiedziała dodając, że zdarzało się, iż nauczyciel decydował się na poświęcenie części zajęć na to, by uczniowie mogli ze sobą porozmawiać o tym, jak się czują, jak się mają.

Wyjaśniła, że – poza rozmowami, uczniowie pisali też np. eseje dotyczące tego, jak aktualna sytuacja może wpływać na psychikę człowieka.

Mroczkowska dodała, że zatrudnieni przez szkołę psycholodzy prowadzili też internetowe zajęcia relaksacyjne, w ramach których proponowali różne rozluźniające ćwiczenia. „Panie zorganizowały taką grupę nie tylko dla młodzieży ale też dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole” – powiedziała dyrektor. „Ta specyficzna sytuacja odbija się nie tylko na uczniach, ale także na kadrze pedagogicznej i innych pracownikach szkoły” – dodała.

Zdaniem Mroczkowskiej, jeśli chodzi o kondycję psychiczną uczniów, najtrudniejsze były pierwsze tygodnie izolacji. „W tej chwili sytuacja uspokoiła się, ułożyła. Pewnie wynika to z tego, że uczniowie i nauczyciele przyzwyczaili się do nowych warunków” – oceniła dodając, że zdecydowanie lepsza kondycja psychiczna młodzieży i kadry wynika z pewnością także z faktu, iż ogłoszone zostały w końcu wszystkie decyzje związane z terminami egzaminów, organizacją nauki itp.

Mroczkowska podkreśliła, że z jej rozmów z psychologami szkolnymi wynika, iż „wyraźnie widać uspokojenie uczniów i nauczycieli”. „Niepewność w życiu jest zawsze najgorsza. Poczucie niepewności, to jest główne zagrożenie. A teraz, kiedy już wreszcie zostały podjęte decyzje i uczniowie wiedzą, że nie wrócą do szkoły, to paradoksalnie będzie im łatwiej, bo wcześniej wszyscy byliśmy lekko rozdrażnieni” – dodała podkreślając, że na lepszą kondycję młodzieży i kadry z pewnością wpłynęło też poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią, w tym umożliwienie w miarę swobodnego opuszczania domów. (PAP)

autor: Anna Kisicka

aks/ itm/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję