Reklama

"Panie, przymnóż nam wiary"

Pod takim hasłem w dniach 7-11 października w bazylice katedralnej w Łowiczu odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne dla wiernych z Łowicza i okolic. Inicjatorem przeprowadzenia takich ćwiczeń duchowych była działająca przy parafii grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym, która zaproponowała ich zorganizowanie proboszczowi - ks. prał. Wiesławowi Skoniecznemu. Ksiądz Proboszcz przyjął propozycję z radością. Na jego prośbę rekolekcje przeprowadził znany w całej Polsce ze swoich publikacji książkowych w dziedzinie duchowości jezuita - o. Józef Kozłowski. Przez wszystkie dni towarzyszył mu łódzki zespół religijny " Mocni w Duchu", którego członkowie swoim śpiewem i grą ożywiali każde liturgiczne spotkanie.

Każdego dnia Ojciec Rekolekcjonista starał się przybliżyć uczestnikom konkretną prawdę. Niedzieli więc towarzyszył temat: " Oczekiwania Boga w sercu człowieka". W poniedziałek o. Kozłowski zastanawiał się z wiernymi nad tematem: "Z grzechu do wolności". Wtorkowe rozważanie poświęcone było uzdrawiającej mocy Jezusa: "Jezus uzdrawia i przebacza". Spotkanie to połączone zostało z tzw. modlitwą uzdrowienia. W tej też intencji sprawowana była Msza św.: "O uzdrowienie" . Z kolei środowemu spotkaniu towarzyszyło hasło: "Odnowić się w Chrystusie". Podczas Eucharystii wierni mogli w sposób uroczysty raz jeszcze opowiedzieć się za Jezusem Chrystusem jako Zbawicielem i odnowić wyznanie wiary. Ostatni dzień - czwartek - kończący rekolekcyjne ćwiczenia, poświęcony był tajemnicy Ducha Świętego, stąd i hasło: " Weźmijcie Ducha Świętego, aby służyć innym". Po uroczystej Mszy św. na zakończenie rekolekcji towarzyszący o. Kozłowskiemu zespół "Mocni w Duchu" zaprezentował koncert ewangelizacyjny pt.: "Uczyńcie, co wam powie Syn". Pod wpływem pięknej, porywającej muzyki i śpiewu wszyscy powstali z ławek, zaczęli klaskać, śpiewać, a nawet tańczyć. Był to piękny przykład na to, iż w świątyni Pańskiej można Boga chwalić nie tylko słowem śpiewanym, ale i tańcem.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż rekolekcje te nie zostały zorganizowane ani w okresie Adwentu, ani też Wielkiego Postu, kiedy to w zwyczaju każdej parafii jest przeprowadzenie podobnych ćwiczeń duchowych, do czego zresztą przyzwyczajeni są parafianie i tradycyjnie w nich uczestniczą. Tym razem rekolekcje odbyły się w październiku, nietypowym czasie, a mimo tego świątynia katedralna każdego dnia o godz. 18.00 była pełna. Można więc mieć pewność, patrząc na postawę uczestników, że ćwiczenia te, w myśl tematu wiodącego, umocniły ich wiarę.

Ale to nie jedyna forma pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej. W deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II czytamy, iż wolność religijna wymaga, aby wspólnotom religijnym nie przeszkadzano w swobodnym okazywaniu szczególnej wartości ich nauki dla organizowania społeczeństwa i ożywiania całej aktywności ludzkiej. A wreszcie w społecznej naturze i w samej istocie religii ma fundament prawo, przysługujące ludziom do tego, by kierując się własnym zmysłem religijnym, mogli swobodnie odbywać zebrania i zakładać stowarzyszenia o celach wychowawczych, kulturalnych, charytatywnych i społecznych (DWR 14). W tych kategoriach mieszczą się wszelkie grupy parafialne, m.in. modlitewne, co w pełni znajduje potwierdzenie w bazylice katedralnej.

W parafii katedralnej w Łowiczu od 37 lat istnieje Maryjna Wspólnota Modlitewna, której świeckim animatorem jest Paweł Szczepanik. Skupia ona około 100 osób, w tym ok. 50 osób zaangażowanych jest w miarę aktywnie. Regularnie spotykają się oni na wspólnych modlitwach ofiarowanych szczególnie za Ojczyznę. Od kilku lat 27 dnia każdego miesiąca członkowie Wspólnoty gromadzą się o godz. 17.30 w bazylice katedralnej na wspólnym Różańcu, po którym o odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Po niej ks. Wiesław Skonieczny wygłasza do zebranych katechezę, bowiem jak mówi, zależy mu na tym, by ta wspólnota pogłębiała swoją wiarę nie tylko na poziomie wewnętrznym, modlitwy, ale także i w sferze intelektualnej, racjonalnej. Stąd każde comiesięczne spotkanie kończy się konkretną katechezą. Oczywiście nie przychodzą wszyscy, ale każdorazowo, jak twierdzi Paweł Szczepanik, gromadzi się od 40 do 70 osób.

Działalność Wspólnoty nie ogranicza się tylko do spotkań modlitewnych. Wielu jej członków, na miarę swoich możliwości, stara się na co dzień być narzędziem Bożej miłości i radości, chociażby przez posługę chorym, potrzebującym, czy też tak prozaiczne zjawiska, jak troska o należyty stan kapliczek przydrożnych znajdujących się w Łowiczu. Można tu wymienić dzieło odnowienia jednej z nich - znajdującej się przy łowickim Zakładzie Energetycznym.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. prał. Wiesław Skonieczny, który stara się organizować wyjazdy pielgrzymkowe w celu większej integracji członków. I tak w lipcu br. miejscowy duszpasterz zorganizował pielgrzymki: do Lichenia i do Częstochowy. Z kolei we wrześniu katedralna Maryjna Wpólnota Modlitewna kilka dni pielgrzymowała na Podlasie, nawiedzając m.in. katedrę w Drohiczynie, prawosławną Świętą Górę w Grabarce, Pratulin - miejsce męczeńskiej śmierci Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy-męczenników, unicką parafię w Kostomłotach oraz słynne sanktuarium maryjne w Kodniu. Tam łowiczanie uczestniczyli w comiesięcznym czuwaniu przed cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej, na które przybywają pielgrzymi z całej Polski. Tym razem w zastępstwie Księdza Proboszcza grupie przewodził ks. Henryk Andrzejewski pracujący w parafii katedralnej.

Na pozór grupa jak wiele innych. Widać jednak wśród jej członków więź wiary i troskę o Ojczyznę, co wyraża się we wspólnotowej modlitwie. Ale to nie jest jedyna grupa, działająca przy katedrze łowickiej. Działa także kilka wspólnot neokatechumenalnych, założonych jeszcze przez poprzedniego proboszcza - ks. prał. Jerzego Borsa oraz grupa oazowa Światło-Życie. Można więc powiedzieć, mając w pamięci wspomniane rekolekcje ewangelizacyjne, iż duszpasterstwo grup i wspólnot w tej parafii ma swoją przyszłość i co warte jest podkreślenia, bardzo leży to na sercu katedralnym duszpasterzom z Księdzem Proboszczem na czele. Życzymy im wiele radości z tej pracy i godnych naśladowców w innych wspólnotach parafialnych. Za ich pracę Bóg zapłać! I Szczęść Boże na dalszą pracę duszpasterską.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Warszawa-Praga: Troska o dobro dziecka to nasz priorytet

2020-02-18 19:45

[ TEMATY ]

nadużycia seksualne

Warszawa Praga

©Tatyana Gladskih – stock.adobe.com

Troska o dobro dziecka i młodego człowieka to nasz priorytet. Jego krzywda nie polega tylko na tym, że zostało wykorzystane, ale również na tym, że jego opiekunowie jej nie dostrzegali lub nie interweniowali, by jej zapobiec. Dlatego diecezji warszawsko-praskiej podejmujemy wszelkie możliwe działania nie tylko, by przyjść z pomocą skrzywdzonym, ale również przeciwdziałać wypadkom oraz obojętności otoczenia – powiedział KAI ks. dr Dariusz Szczepaniuk, delegat biskupa ds. przyjmowania zgłoszeń w przypadku nadużyć seksualnych. Zwrócił uwagę, że diecezja warszawsko-praska była jedną z trzech pierwszych w Polsce, które zajęły się sprawą powołując specjalny Zespół ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. 28 lutego Kościół w Polsce obchodzić będzie Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Diecezji warszawsko-praska była jedną z trzech pierwszych w Polsce, które zajęły się sprawą powołując specjalny Zespół ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, który poprzez specjalistyczne szkolenia przygotowywały się do przyjmowania zgłaszanych przypadków. W jego skład obok delegata biskupa ds. przyjmowania zgłoszeń w przypadku nadużyć seksualnych, którym od października 2013 roku jest ks. Dariusz Szczepaniuk i delegata biskupa ds. opieki duchowej i pomocy osobom poszkodowanym w przypadku nadużyć seksualnych, którym od maja 2015 roku jest ks. Zygmunt Wirkowski, są także psycholog – terapeuta, oraz adwokat - świecki prawnik. - Chcieliśmy w skuteczny sposób wesprzeć osoby pokrzywdzone oferując im konkretną pomoc duchową i psychologiczną – powiedział kanclerz kurii diecezji warszawsko-praskiej, ks. Dariusz Szczepaniuk.

Kolejnym krokiem w diecezji warszawsko-praskiej w ochronie nieletnich były szkolenia zorganizowane dla różnych grup wiekowych i stanowych. Wzięli w nich udział kapłani z różnym doświadczeniem duszpasterskim, alumni Wyższego Seminarium Duchownego, osoby życia konsekrowanego oraz katecheci. Celem spotkań było uświadomienie, że problem występuje i faktycznie nas dotyczy, a więc nie jesteśmy z tego wyjęci. Specjalne szkolenia poprowadził między innymi o. Adam Żak SJ. Były także spotkania z psychologiem, adwokatem, kapłanem, który jest psychologiem, oraz z innymi osobami pracującymi z poszkodowanymi. Starali się: Wytłumaczyć zjawisko wykorzystywania seksualnego; Pokazać skutki jakie spowodowało w psychice ofiary i dlaczego ukrywają swój dramat; Po czym można poznać pewne symptomy świadczące, że osoba jest ofiarą wykorzystania. Zależało nam na tym, by móc jak najszybciej reagować, jeśli w otoczeniu znajdzie się ktoś, kto będzie wysyłał sygnały świadczące, że został skrzywdzony – powiedział ks. Szczepaniuk.

Kolejnym krokiem było wydanie i upublicznienie 27 września 2018 roku „Norm Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Zasad Praktyk Duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej”. Dokument ujmuje zasady postępowania w pracy z niepełnoletnimi oraz zawiera procedurę interwencji w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia. –„Gdy krzywda zostaje ujawniona w trakcie sakramentu pokuty, należy podjąć próbę nakłonienia penitenta, aby ujawnił te fakty osobie trzeciej, posiadającej odpowiednie przygotowanie” - czytamy w tekście.

Obok przypomnienia o godności dziecka i młodego człowieka dokument jasno zaznacza, że nie do zaakceptowania jest werbalne naruszenie szacunku, w tym erotyzowanie języka w ich otoczeniu.

Przepisy przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach diecezji warszawsko-praskiej - jako obowiązujące dla duchownych, świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów i stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności.

Następnym krokiem było wydanie w 2019 roku Dyrektorium dotyczącego Zasad Funkcjonowania w Internecie Kościelnych Podmiotów publicznych oraz Osób Duchownych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Czytamy w nim, że „media społecznościowe nie są sferą prywatnej aktywności duchownego(…) Powinny służyć do nauczania o Bogu i głoszenia Ewangelii”. Ponadto dokument jasno wskazuje, że profil duchownego w sposób jednoznaczny powinien zawierać informację o jego stanie kapłańskim poprzez umieszczenie zdjęcia z koloratką oraz, że komunikacja z osobami poniżej 15 roku życia powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, bez prowadzenia komunikacji prywatnej.

- Trzeba mieć świadomość, że wiele przestępstw w materii wykorzystywania seksualnego dokonuje się obecnie właśnie w internecie, poprzez różnego rodzaju fora internetowe, czy czaty. Chodziło nam o uwrażliwienie na to co tam się dzieje szczególnie młodego duchowieństwa, by nie stawało się powodem przestępstwa, lub nie prowokowało w jakiś sposób do popełnienia przestępstwa. Szkolenia w tej materii przeszli już zarówno kapłani, jak i alumni – poinformował ks. Szczepaniuk.

Zapewnił, że szkolenia będą kontynuowane w kolejnych latach dla poszczególnych grup. – Z każdym rokiem jesteśmy bogatsi o nową wiedzę, nowe doświadczenia, oraz o rozwiązane już problemy. Im większa jest świadomość wśród osób duchownych, katechetów świeckich, czy w ogóle osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, tym łatwiej nie narażać się na sytuacje budzące wątpliwości – powiedział kanclerz kurii diecezji warszawsko-praskiej.

Od 2012 roku w diecezji warszawsko-praskiej było dziesięć zgłoszeń, przy czym nie dotyczyły one spraw bieżących, ale zdarzeń przeszłych. – Były takie sytuacje, że poszkodowany przychodził umówiony, ale także i takie, kiedy osoba decydowała się na to z marszu. Zdarzyły się również i powiadomienia listowne w których osoba wspominał, ale bez podawania konkretów. Wówczas starałem się zachęcić do osobistego spotkania w kurii, by mogła bardziej szczegółowo naświetlić problem i powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło – powiedział delegat.

Podkreślił, że najważniejsze jest wówczas wysłuchanie osoby i poważne potraktowanie sprawy. Przyznał, że nie jest to proste, biorąc pod uwagę emocje, oraz wcześniejsze doświadczenia poszkodowanego. W większości przypadków osoby, które się zgłaszają mają uraz do kapłanów i Kościoła jako instytucji, dlatego staram się tak z nimi rozmawiać, by nie czuły się ponownie odepchnięte i pozbawione pomocy – zapewnił ks. Szczepanik.

Przyznał, że czasu nie da się cofnąć, ale można pomóc człowiekowi na drodze uzdrowienia psychicznego i duchowego. - Już samo powiedzenie głośno, tego co się wydarzyło, jest jakimś otwarciem się na pomoc, jest wyjść ku przyszłości. Nie jest to proces łatwy i mam świadomość, że nie da się od razu rozwiązać problemu – powiedział duchowny.

Podkreślił, że w diecezji warszawsko-praskiej do dyspozycji jest kilku różnych psychologów, jeśli chodzi o osoby pokrzywdzone. - Są oni biegli w tym temacie i mogą skutecznie pomóc. Nie narzucamy jednak nic osobie, dając możliwość wyboru, ponieważ to gwarantuje skuteczność terapii - podkreślił ks. Szczepaniuk.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem od 2017 roku każdy, kto ma informacje o przestępstwie molestowania dzieci i młodzieży jest zobowiązany zgłosić ten fakt na policję lub do prokuratury. - Nawet wówczas, kiedy nie było takiego przepisu, zawsze wskazywałem osobie pokrzywdzonej, że w każdej chwili, w każdym momencie ma Pani/ Pan możliwość pójścia i zgłoszenia tego przypadku do prokuratury – powiedział ks. Szczepaniuk.

Mówiąc o procesie kanoniczym zwrócił uwagę Kościół jako kuria ma dużo mniej środków i sposobów gromadzenia danych niż państwowe i jego organy ścigania. Wstępne dochodzenie kanoniczne może trwać ok. roku. Do nas należy wysłuchanie obu stron, świadków jeśli są, oraz zebranie opinii psychologa. Następnie przesyła się dokumenty do Kongregacji Doktryny Wiary, gdzie sprawa jest rozpatrywana. Dostajemy stamtąd wskazówki co dalej robić. Najczęściej Stolica Apostolska zobowiązuje biskupa do prowadzenia procesu karno-administracyjnego w diecezji. Na tym etapie opieramy się na dotychczasowym materiale dowodowym, oraz jeśli jest możliwość - staramy się zebrać nowe dowody i opinie biegłego psychologa. Następnie zapada wyrok, który aby był prawomocny, wymagane jest zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej – tłumaczy kanclerz kurii diecezji warszawsko-praskiej.

Zwracił uwagę, że jeśli trudno jest dotrzeć do dowodów, ponieważ np. sprawca czynu już nie żyje, wówczas decyzja należy do biskupa. Przeważnie w tego rodzaju sytuacjach dochodzi do umorzenia sprawy procesowej, co nie oznacza, że osobę pokrzywdzoną zostawia się samej sobie. Pozostaje wsparcie duchowe i psychologiczne – podkreślił duchowny.

Obecnie ok. czterech spraw toczy się jeszcze w diecezji w ramach wstępnego dochodzenia lub procesu. Było także pięć spraw w których mieliśmy odczynienia z postępowaniem cywilnym, czyli państwowym, które zostało już zakończone i kara została odbyta lub umorzona. Mimo to, trwają nadal procesy kościele. Trzeba mieć bowiem świadomość, że w momencie zgłoszenia sprawy do prokuratury, następuje zawieszenie procesu kościelnego do czasu rozstrzygnięcia. Po ogłoszeniu wyroku w sądzie państwowym, wznawiamy proces kościelny, nawet jeśli sprawa została umorzona w wyniku przedawnienia. Tak więc, każda sprawa toczy się na dwóch poziomach – zwrócił uwagę ks. Dariusz Szczepaniuk.

- Najcięższą karą kościelną, którą przewiduje prawo kanoniczne jest wydalenie ze stanu duchownego. Często zdarza się, że ks. jest suspendowany. Jest to kara czasowa, której celem jest doprowadzenie osoby do poprawy, zmiany swojego sposobu postępowania. Może ona trwać nawet kilka lat i wiązać się z zakazem wykonywania wszystkich, bądź niektórych czynności kapłańskich i posług. Po zakończeniu tego okresu, który może być z góry określony, bądź też nie - dochodzi do zdjęcia kary. Nie kieruje się jednak już takiego księdza do pracy z dziećmi i młodzieżą – zapewnił ks. Szczepaniuk.

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie przeżywany w całym Kościele w naszej Ojczyźnie jako - Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. W diecezji warszawsko-praskiej odbędzie się Droga Krzyżowa w bazylice katedralnej ze specjalnymi rozważaniami w której weźmie udział pasterz diecezji, bp Romuald Kamiński.

CZYTAJ DALEJ

Jak się czujesz w Kościele? Ankieta dla młodych

2020-02-19 19:32

[ TEMATY ]

młodzi

Tarnów

młodzież

youtube.com

Biskup Andrzej Jeż zwrócił się do młodzieży z diecezji tarnowskiej z prośbą o wypełnienie ankiety o ich przeżywaniu wiary.

Jak napisał „(…) moim marzeniem jest, żebyś poczuł się w Kościele jak w domu, w którym można doświadczyć miłości, ciepła, bezpieczeństwa. Wierzę także, że jest to marzenie samego Jezusa. Chciałbym więc poznać Kim jesteś, co przeżywasz i co myślisz.”

Ankieta jest anonimowa i zawiera 46 pytań. Jej wypełnienie trwa ok 15 min.

- Potrzebujemy głosu młodych, abyśmy mogli w czasie V Synodu Diecezji Tarnowskiej jeszcze bardziej poznać współczesnego młodego człowieka i spróbować odpowiedzieć na jego pytania i potrzeby - piszą Członkowie Synodalnej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, którzy przy współpracy socjologa oraz Wydziałów Kurii Diecezjalnej przygotowali ankietę.

Ankietę można wypełnić elektronicznie, od 17 lutego do 8 marca pod linkiem Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję