Reklama

Liturgia godzin

Jutrznia

Oprac. ks. Tadeusz Syczewski
Edycja podlaska 32/2011

Jutrznia w dzisiejszej formie (od 1971 r.) to owoc wielowiekowych reform przeprowadzonych pod tchnieniem Ducha Świętego. Jutrznia jest uświęceniem porannych godzin dnia. Jest w niej także element dziękczynny i błagalny. Jutrznia jest również uwielbieniem i wychwalaniem Bożego majestatu. W tej części Liturgii Godzin znajdujemy zarówno wezwanie do nawrócenia, jak i lepszego życia. Nie brak także w tej Godzinie pouczeń o Bogu. Modlitwy końcowe Liturgii Godzin nazywają Go Bogiem wszechmogącym i wiecznym oraz źródłem naszego zbawienia. O Jezusie Chrystusie dowiadujemy się, że jest „odblaskiem chwały Ojca”, że jest „naszym Królem”, „Słońcem sprawiedliwości”, jest także „naszą nadzieją i mocą”. Z kolei Duch Święty ukazany jest szczególnie w hymnach Jutrzni jako „Duch pociechy” czy też „Pocieszyciel”.
Jutrznia rozpoczyna się od wersetu wprowadzającego: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu”, po którym dodaje się: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen” oraz „Alleluja” (opuszcza się w okresie Wielkiego Postu). Gdy Jutrznia jest pierwszą modlitwą dnia, wówczas ten wstęp opuszcza się, a w jego miejsce jest invitatorium. Przewodniczący zaczyna wtedy słowami: „Panie, otwórz wargi moje”, a uczestnicy liturgii odpowiadają: „A usta moje będą głosić Twoją chwałę”. Następnie odmawia się psalm 95 wraz z antyfoną lub inny podany w częściach stałych poszczególnych tomów Liturgii Godzin. Recytuje się go w następujący sposób: najpierw odmawia się antyfonę, a potem się ją powtarza i znów powtarza się po każdej strofie psalmu. Przy odmawianiu Liturgii Godzin tylko przez jedną osobę można antyfonę recytować na początku psalmu i na końcu, bez jej powtarzania po każdej strofie. Antyfony na Triduum Paschalne, uroczystości i święta znajdują się w tekstach okresowych bądź w tekstach wspólnych czy o świętych. We wspomnienia świętych antyfonę tę - o ile nie ma własnej - można wziąć dowolnie z tekstów wspólnych lub z bieżącego dnia tygodnia. Dalej następuje hymn. Na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego znajduje się on w psałterzu. W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy zamieszczony jest na początku danego okresu liturgicznego. Natomiast hymn na Triduum Paschalne, uroczystości i święta umieszczono w tekstach własnych albo wspólnych. We wspomnienia świętych - może być hymn własny, jeżeli go nie ma, to wówczas można wziąć go z tekstów wspólnych bądź z bieżącego dnia.
Kolejnym, zasadniczym elementem Jutrzni jest psalmodia. Składa się ona z psalmu porannego, pieśni ze Starego Testamentu i psalmu pochwalnego. Psalmy odmawia się bądź śpiewa z odpowiednimi antyfonami. W niedziele i w dni powszednie okresu zwykłego recytuje się psalmy i pieśń z psałterza i tam umieszczone są do nich antyfony. Niedziele Adwentu, Okresu Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, okresu Wielkanocnego, dni powszednie od 17 do 24 grudnia, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego posiadają antyfony własne. W dni oktawy Narodzenia Pańskiego, Wielkanocy, uroczystości i święta bierze się psalmy i pieśni z I niedzieli psałterza, antyfony zaś z tekstów własnych lub wspólnych. We wspomnienia świętych odmawia się psalmy, pieśń i antyfony z bieżącego dnia, chyba że te wspomnienia mają psalmy lub antyfony własne.
Po psalmach następuje krótkie czytanie bądź dłuższe, dobrane odpowiednio do danego dnia lub okresu liturgicznego. Po czytaniu można zachować chwilę milczenia lub wygłosić homilię, jeśli odprawią się ją z udziałem wiernych. Czytania na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego znajdują się w psałterzu. Czytanie na niedziele i dni powszednie Adwentu, okresu Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego znajdują się w tekstach okresowych. W uroczystości i święta czytanie podano w tekstach własnych lub wspólnych. We wspomnienia świętych czytanie krótkie bierze się albo z tekstów wspólnych, albo z bieżącego dnia, chyba że podano czytanie własne. W Jutrzni odmawianej z ludem można wybrać czytania dłuższe z Pisma Świętego, zaczerpnięte czy to z Godziny czytań, czy z tekstów mszalnych albo można wybrać inne czytania bardziej dostosowane do konkretnej sytuacji. Po czytaniu lub homilii można zachować chwilę milczenia. Ponadto wykonuje się krótkie responsorium, które znajduje się tam, gdzie podano czytanie. Zamiast responsorium można wykonać inny śpiew zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.
W dalszej kolejności jest pieśń z Ewangelii: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela” wraz z jej własną antyfoną. Antyfonę do pieśni Zachariasza bierze się z tekstów okresowych. Przy obchodach świętych, jeśli nie mają antyfony własnej, bierze się ja z tekstów wspólnych, a we wspomnienia świętych albo z tekstów wspólnych, albo z dnia bieżącego. Kantyk „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela” wyraża chwałę odkupienia i dziękczynienia.
Po skończeniu pieśni ewangelicznej odmawia się w Jutrzni prośby o uświęcenie dnia i pracy. Prośby, które znajdują się w Jutrzni, dotyczą szczególnie dnia, który rozpoczynamy. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby w tym dniu postępować zgodnie z wolą samego Boga. Stąd są prośby o Bożą mądrość: „Niech Duch Święty nauczy nas dzisiaj pełnić Twoją wolę i niech Twa mądrość zawsze nas prowadzi”. Następnie prosimy o oświecenie Chrystusa Pana i o Jego przyjaźń i bliskość. By móc godnie przeżyć rozpoczynający się dzień potrzebne nam jest miłosierdzie Boże. Prosimy również o łaskę Chrystusa, aby ona nas strzegła i nami kierowała. W prośbach zamieszczonych w Jutrzni prosimy o to, abyśmy zwyciężali zło dobrem, kierowali się w życiu zasadą miłości. Myśl zasadnicza tych próśb jest taka, aby wszelka nasza działalność rozpoczynała się od Chrystusa i do Niego prowadziła, abyśmy w ten sposób mogli pracować dla chwały Bożej i dla dobra wszystkich ludzi, a w ten sposób dawali dobre świadectwo o Stwórcy i szli za Nim. Prośby na niedziele i dni powszednie znajdują się w tekstach okresowych. Na Triduum, na dnia oktawy Wielkanocy, na uroczystości i święta podane są w tekstach własnych bądź wspólnych. We wspomnienia świętych - jeśli nie ma własnych, to prośby bierze się z tekstów wspólnych albo z bieżącego dnia.
Po prośbach odmawia się „Ojcze nasz”, które można poprzedzić krótkim wprowadzeniem, jakie znajduje się w każdym tomie Liturgii Godzin. Bezpośrednio po Modlitwie Pańskiej odmawia się modlitwę końcową bez wezwania: „Módlmy się”. Na końcu diakon lub kapłan udziela błogosławieństwa. Gdy Jutrzni przewodniczy osoba świecka, kończy słowami: „Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego”. Zgromadzeni odpowiadają: „Amen”.

(Literatura: „Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin”, t. 1, Poznań 1982; W. Głowa, „Modlitwa liturgiczna - Liturgia Godzin”, Przemyśl 1996, s. 58-60).

Zmiany księży w internecie


Edycja warszawska (st.) 28/2004

O tegorocznych zmianach na stanowiskach proboszczów i wikariuszy w diecezji warszawsko-praskiej można się było dowiedzieć dzień przed ich ogłoszeniem. Wszystko dzięki oficjalnej stronie internetowej kurii biskupiej: www.diecezja.waw.pl/
Nowy sposób komunikowania zmian personalnych, jak nas zapewnia kuria biskupia, nie zastąpi tradycyjnego dostarczania zainteresowanym przez księży dziekanów imiennych dekretów Biskupa Ordynariusza. Ułatwia jednak rozeznanie wśród księży i parafian nowego miejsca pobytu konkretnego duszpasterza.
Z komentarzy zamieszczonych pod wykazem translokat wynika, że z nowej formy obiegu informacji najbardziej zadowoleni są młodzi księża, bo oni najczęściej korzystają z komputerów. Niektórzy wyrażali jedynie obawy o dehumanizację kontaktów z władzą diecezjalną. Przy okazji pojawiały się także, niezamierzone przez redagujących stronę, sugestie zmian w innych parafiach, niestety anonimowe. Należy więc sądzić, że podobnie jak to zrobiła wcześniej KAI, redakcja wycofa się z udostępniania forum dyskusyjnego pod dekretami biskupimi.
Drukujemy listę translokat z diecezjalnej strony internetowej uaktualnioną 25 czerwca br.

Zmiany proboszczów

Ks. Gaszkowski Zbigniew - z prob. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie zwolniony na emeryturę
Ks. Gugała Dariusz - z wik. par. św. Izydora w Markach na prob. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Markach
Ks. Koć Witold - z prob. par. Żuków na prob. par. Kuflew
Ks. Kopytko Edward - z wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie na prob. par. Starogród
Ks. Krzyżewski Janusz - z wik. par. św. Wincentego à Paulo w Warszawie na prob. par. Grzebowilk
Ks. Madej Wacław - z rektora Seminarium Duchownego na proboszcza parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie
Ks. Sałański Bogdan - z prob. par. Kuflew na prob. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie
Ks. Sobieraj Józef - z prob. par. Starogród na rezyd. par. Dębe Wielkie
Ks. Waligóra Krzysztof - z proboszcza parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie na rektora Seminarium Duchownego
Ks. Wójcik Zenon - z prob. par. Grzebowilk na prob. par. Żuków

Zmiany wikariuszy

Ks. Balikowski Jarosław - z wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na wik. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie
Ks. Banach Paweł - z kapelana Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Hetmańskiej na wik. par. Wiązowna
Ks. Banaszek Adam - z wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce na wik. par. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie
Ks. Bieniecki Przemysław - z wik. par. Kamieńczyk na wik. par. św. Łukasza w Warszawie
Ks. Brzeszczyński Marcin - z wik. par. Nieporęt na wik. par. Klembów
Ks. Chaciński Michał - z wik. par. Radzymin na wik. par. św. Izydora w Markach
Ks. Danecki Jerzy - z wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie na wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz.
Ks. Dębiński Robert - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku na wik. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie
Ks. Filipczuk Marek - z wik. par. Kałuszyn na wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce
Ks. Gawor Andrzej - z wik. par. Latowicz na wik. par. Kołbiel
Ks. Główka Piotr - z wik. par. św. Jakuba Ap. w Tarchominie na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku
Ks. Gosik Mariusz - z wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz. na wik. par. św. O. Pio w Zagościńcu
Ks. Jarzębski Tomasz - z wik. par. Józefów k. Otwocka na wik. par. Chotomów
Ks. Jaśkowski Marek - z wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz. na wik. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie
Ks. Jeznach Marek - z wik. par. Kołbiel na wik. par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz.
Ks. Juszczuk Aleksander - z wik. par. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie na wik. par. św. Józefa w Legionowie
Ks. Kalinowski Paweł - z wik. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie na wik. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie
Ks. Kloch Zbigniew - z wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy na wik. par. Wieliszew
Ks. Kopczyński Janusz - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie-Tarchominie
Ks. Korporowicz Ireneusz - z wik. par. św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz. na wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie
Ks. Krupa Krzysztof - wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na wik. par. św. Jerzego w Zielonce
Ks. Mazurek Jarosław - z wik. par. Józefów k. Otwocka na wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie
Ks. Miliszkiewicz Wojciech - z wik. par. św. Marii Magdaleny w Warszawie na wik. par. Jabłonna
Ks. Moczulski Tomasz - z wik. par. Klembów na wik. par. św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz.
Ks. Ostojski Krzysztof - wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce
Ks. Owczarek Emil - z wik. par. św. Brata Alberta w Warszawie-Zielonej na wik. par. św. Faustyny w Warszawie
Ks. Ożóg Marcin - z wik. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie na wik. par. Matki Bożej Różańcowej w Warszawie
Ks. Pieniak Wojciech - z wik. par. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu na wik. par. Radzymin
Ks. Płochocki Zbigniew - z wik. par. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie na wik. par. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu
Ks. Rejmuza Dariusz - z wik. par. Wieliszew na wik. par. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie
Ks. Rudzki Paweł - z wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce na wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
Ks. Rzępołuch Paweł - z wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz. na wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Markach
Ks. Serafin Marek - z wik. par. Jabłonna na wik. par. św. Marii Magdaleny w Warszawie
Ks. Sieńkowski Jerzy - z wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce na wik. par. Józefów k. Otwocka
Ks. Stanaszek Mariusz - z wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Markach na wik. par. Nieporęt
Ks. Staniszewski Artur - z wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze na wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz.
Ks. Stonio Dariusz - z wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz. na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku
Ks. Sulej Andrzej SDB - od księży salezjanów na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie
Ks. Szabaciuk Jacek - z wik. par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim na wik. par. Józefów k. Otwocka
Ks. Śpiewak Zbigniew - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach na wik. par. św. Faustyny w Warszawie
Ks. Trzciński Paweł - z wik. par. Matki Bożej Różańcowej w Warszawie na wik. par. św. Włodzimierza w Warszawie
Ks. Walczyk Hubert - z wik. par. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie na wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłosnej
Ks. Wdowiak Kamil - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie na wik. par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz.
Ks. Węglarz Krzysztof - z wik. par. św. Faustyny w Warszawie na wik. par. św. Patryka w Warszawie
Ks. Wnuk Bogusław - z wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłosnej na wik. par. św. Jakuba w Warszawie
Ks. Wyszyński Sławomir - wik. par. św. Józefa w Legionowie na wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie
Ks. Yury Hrytsko ISChP - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie na wik. par. Celestynów
Ks. Zagórowski Grzegorz - z wik. par. św. Patryka w Warszawie na wik. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie
Ks. Zając Dariusz - z wik. par. św. Jerzego w Zielonce na wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce
Ks. Zajkowski Andrzej - z wik. par. Chotomów na wik. par. Wiązowna
Ks. Zdanowicz Marek - z wik. par. św. Włodzimierza w Warszawie na wik. par. św. Brata Alberta w Warszawie-Zielonej
Ks. Zieliński Paweł - z wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie na wik. par. św. Wincentego à Paulo w Warszawie

Nominacje neoprezbiterów

Ks. Piotr Błażejczyk - par. Latowicz
Ks. Rafał Goliński - par. Kałuszyn
Ks. Marek Grzegrzułka - par. Kamieńczyk
Ks. Sławomir Kielczyk - par. Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie
Ks. Rafał Mieczkowski - par. Ostrówek
Ks. Rafał Paździoch - par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Maz.
Ks. Piotr Pierzchała - par. św. Jana Kantego w Legionowie
Ks. Stanisław Rychowiecki - par. Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze
Ks. Tomasz Sztajerwald - par. Radzymin
Ks. Artur Więsik - par. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Nowodworach

Zmiany wśród studentów

Ks. Kożuchowski Wojciech - ze studiów w Rzymie na wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie
Ks. Miętek Maciej - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku na studia z KNS w Rzymie
Ks. Walkiewicz Grzegorz - z wik. par. Wiązowna na studia z muzykologii na UKSW (kapelan Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Hetmańskiej)
Ks. Wróbel Marcin - ze studiów na wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie

Zmiany rezydentów i inne

Ks. Adamczewski Bartosz - z rezyd. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie na rezyd. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie
Ks. Dudzik Andrzej - z wik. par. Radzymin skierowany do pracy w Moskwie
Ks. Mazurkiewicz Paweł - z rezyd. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na rezyd. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie
Ks. Szewczyk Rafał - z rezyd. par. św. Barnaby w Warszawie na rezyd. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Komunikat kurii gliwickiej w związku z zatrzymaniem proboszcza z Pawonkowa

2019-06-17 18:18

ks. sw / Gliwice (KAI)

Kuria gliwicka poinformowała w przesłanym KAI komunikacie, że z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęła informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Wobec księdza podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej niezwłocznie wszczęto postępowanie kanoniczne, a proboszcz został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

pixabay.com

Kuria odnosi się w komunikacie do sprawy ks. Waldemara C., proboszcza z parafii w Pawonkowie w powiecie lublinieckim. Kapłan został zatrzymany pod zarzutem przestępstw o charakterze seksualnym, m.in. dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej oraz prezentowania jej treści o charakterze pornograficznym. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Lublińcu ksiądz został aresztowany na trzy miesiące.

Mieszkanie ks. C. zostało przeszukane w ubiegły czwartek. Został zabezpieczony sprzęt komputerowy, który zostanie zbadany przez biegłego z zakresu informatyki. Tego samego dnia zatrzymano księdza.

Poniżej pełny tekst komunikatu:

Gliwice, 17 czerwca 2019 roku

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z ZATRZYMANIEM PROBOSZCZA PARAFII W PAWONKOWIE

Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy oraz osobom poszkodowanym. Deklarujemy ponadto, że ze strony kościelnej zostaną dołożone wszelkie starania w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem