Reklama

Dzieła Caritas


Edycja legnicka 40/2011

Tydzień Miłosierdzia to okazja do uświadomienia sobie, jak wiele jest osób oczekujących naszej pomocy. Możemy im pomóc. Co więcej, powinniśmy im pomóc, bo taki nakaz daje nam Chrystus. Dzięki naszym ofiarom i modlitwom zorganizowaną i długofalową pomoc niesie potrzebującym Caritas Diecezji Legnickiej. Oto długa lista podejmowanych przez nią inicjatyw

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ

Działa od 1 lipca 2010 r. Świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, opieki długoterminowej, hospicjum domowego i rehabilitacji na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatrudnia prawie 180 osób. W ramach Stacji Opieki 21 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i 4 położne środowiskowo-rodzinne, sprawują opiekę nad ok. 48 tysiącami osób, mieszkańcami miasta i gminy Legnica Gabinet stomatologiczny w Legnicy przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dwóch lekarzy stomatologów świadczy usługi z zakresu stomatologii zachowawczej oraz protetycznej. W ciągu roku z usług gabinetu korzysta ok. 1000 osób. Około 10% pacjentów to dzieci.
Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej sprawują opiekę pielęgniarską nad dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie miasta i gminy wiejskiej Bolesławiec. Higieną szkolną objętych było w 2010 r. 8234 uczniów we wszystkich typach szkół.
Od 10 lat działa w Jeleniej Górze Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Dysponuje 90 miejscami dla osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki medycznej oraz rehabilitacji. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia mógł w 2011 r. wykorzystać 65 miejsc. Wysiłki personelu wspierają od 2002 r. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które pracując wśród chorych wykonują czynności pielęgniarskie i opiekuńcze, a także dbają o sferę duchową.
Stacjonarna opieka długoterminowa świadczona jest również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Poselskiej 14-16 w Legnicy. Obecnie przebywa tu 25 pacjentów.
Od 200 r. w Legnicy istnieje Dom Księży Emerytów. Opieką medyczną objętych jest również 24 księży emerytów. Pracę personelu medycznego wspierają 4 Siostry Karmelitanki.
Na terenie Jeleniej Góry działa Hospicjum Domowe. W skład zespołu wchodzi lekarz - specjalista opieki paliatywnej, pielęgniarka opieki paliatywnej, rehabilitant, psycholog oraz ksiądz. Zespół sprawuje opiekę nad pacjentami w ostatniej fazie choroby nowotworowej, przebywającymi we własnym domu. W 2010 r. hospicjum domowe objęło opieką 32 pacjentów.

REHABILITACJA

Ważne miejsce w opiece zdrowotnej Caritas zajmuje rehabilitacja. Na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jeleniej Górze działa Poradnia Rehabilitacyjna. Świadczy usługi zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Pod stałą opiekę rehabilitantów znajdowało w ubiegłym roku ok. 60 dzieci z porażeniem mózgowym. W rehabilitacji pracuje 12 rehabilitantów i dwóch lekarzy ze specjalnością: balneologia i medycyna fizykalna oraz neurologia. W ostatnim roku przyjęto1405 pacjentów, u których wykonano 41 395 zabiegów rehabilitacyjnych.
Natomiast w Ośrodku Edukacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin” w Legnicy, gdzie pracuje 5 rehabilitantów, z usług rehabilitacyjnych skorzystało w 2010 r. 698 osób, u których wykonano 14 628 zabiegów.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (medycznego, pielęgnacyjnego, ortopedycznego) znajdują się zarówno w Legnicy, jaki w Jeleniej Górze. Z ich pomocy w roku 2011 skorzystało ponad 400 osób, płacąc za usługę symboliczne pieniądze.
Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” działa od 1 grudnia 2005 r. Placówka mieści się przy ul. Żeromskiego 2 obok Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym. Świadczy usługi: pralnicze: mokre i chemiczne, porządkowe i gastronomiczne. W 2011 r. znalazły tu zatrudnienie 32 osoby, w tym 24 niepełnosprawne, które mogą uzyskać wszechstronną pomoc zmierzającą do zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej.
Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy „Samarytanin” działa od 2008 r. Funkcjonuje tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym przebywa 25 osób wymagających całodobowej opieki medycznej, Apteka św. Marka, w której można kupić leki po tańszej cenie, Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Legnickiej im. św. Franciszka z Asyżu i ogólnodostępna rehabilitacja.
W Ośrodku także działa Centrum Wolontariatu, którego celem jest promowanie działań wolontariackich przez organizację szkoleń, gromadzenie informacji na temat potrzeb i kierowanie wolontariuszy do określonych prac.
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim istnieje od 31 grudnia 2007 r. Powstał dzięki wsparciu Starosty Powiatu Lwóweckiego i PFRON-u, kosztem prawie jednego miliona złotych. Ośrodek dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami o powierzchni ponad 500 m2, bez barier architektonicznych i w całości przystosowany jest do osób o niesprawności ruchowej. W placówce w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wyspecjalizowany zespół liczący 12 pracowników.
Warsztat Terapii zajęciowej Caritas im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy powstał 6 lat temu. Jest miejscem pobytu dla 25 osób niepełnosprawnych, w stosunku do których została orzeczona niezdolność do pracy. Terapia dla uczestników o różnym stopniu niepełnosprawności jest prowadzona w pięciu pracowniach: plastyczno-rękodzielniczej, multimedialnej, ceramiczno-rękodzielniczej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, pod kierunkiem terapeutów, rehabilitanta i psychologa.

W OBRONIE ŻYCIA

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)
Powołany do istnienia po historycznej pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Legnicy przez pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka w 1997 r. Z ofiar zbieranych na Mszy św. Pasterskiej i wpłacanych do Caritas po otrzymaniu opinii księdza proboszcza miejsca pomoc mogą otrzymać: kobiety będącym w stanie błogosławionym lub zaraz po urodzeniu dziecka, matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, rodziny wielodzietne będące w trudnej sytuacji, a także osoby niepełnosprawne czy potrzebujące drogich lekarstw.
Od 2000 r. przyznano 1523 zapomogi na kwotę prawie 388 tysięcy złotych.

Reklama

„Okno Życia” to miejsce, w którym matka może zostawić bezpiecznie i anonimowo dziecko, którego nie może wychować. Dzięki „Oknu Życia” dziecko w nim pozostawione trafi szybko w odpowiednie ręce i nie będzie narażone na utratę życia. „Okno Życia” mieści się w budynku Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego „Samarytanin” przy ul. Poselskiej 14-16 w Legnicy, nad którym czuwają pielęgniarki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Istnieje od 2010 r.

POMOC ŻYWIENIOWA

Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)
W 2010 r. Caritas Diecezji Legnickiej rozdała prawie 1200 ton żywności o wartości 3,7 miliona złotych w 85 parafiach w ramach Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym..
Wśród produktów, jakie otrzymali mieszkańcy diecezji znalazło się m. in.: mleko, kasza jęczmienna, mąka, makaron, cukier, płatki kukurydziane. Sprawna dystrybucja unijnej żywności nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu parafii i coroczne szkolenia z zakresu dystrybucji darów odbywające się w 5 rejonach diecezji oraz pomoc kleryków Wyższego Seminarium Duchownego i codziennej wielu wolontariuszy parafialnych, którzy poświęcają swój czas, aby wspierać księży proboszczów w tym dziele.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Legnickiej
Ma siedzibę w Zgorzelcu przy parafii św. Bonifacego. Od kilkunastu lat prowadzi poradnictwo społeczno-prawne, świadczy pomoc socjalną dla azylantów readmitowanych z Niemiec, wspiera procesy integracji rodzin uchodźczych mieszkających na terenie całej diecezji. Działania te prowadzone są w ramach realizacji projektu „Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2010 i budżetu państwa.

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Caritas Diecezji Legnickiej organizuje różnego typu spotkania i imprezy o charakterze integracyjnym i formacyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz środowisk podejmujących współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych
Każdego roku w pierwszą sobotę września odbywa się Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa. Tegoroczna, 12, miała charakter dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II, jej hasłem były słowa „Świętym warto być”. W pielgrzymce wzięło udział ponad 3 tys. osób niepełnosprawnych, które przybywają wraz z rodzinami i osobami zaangażowanymi w pomoc niepełnosprawnym.

Bal sylwestrowy i spotkania opłatkowe osób niepełnosprawnych i przyjaciół odbywają się co roku na przełomie grudnia i stycznia, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy oraz w pięciu miejscach diecezji: Bolesławcu, Zgorzelcu, Bogatyni, Mysłakowicach, Jeleniej Górze.
We wspólnym świętowaniu bierze udział każdego roku około 2 tys. osób.

NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Program Skrzydła
Realizowany przez diecezjalną Caritas od pięciu lat, jest skierowany do najbiedniejszych, a jednocześnie zdolnych uczniów. Jego celem jest udzielenie pomocy poprzez ufundowanie dożywiania w szkołach, zakup odzieży i wyprawki szkolnej (w ramach pakietu Skrzydła na co dzień), a także opłacanie korepetycji, dojazdu do szkoły oraz refundację zorganizowanych wyjść szkolnych i wyjazd na kolonie podczas wakacji (pakiet Skrzydła na przyszłość). Od lutego 2011 r. w diecezji rozpoczął się program „Dożywiania z Grupą Carrefour” przeznaczony dla 50 dzieci z dwóch świetlic. Każda ze świetlic wydaje codziennie 25 posiłków przez okres do końca lutego 2012 r. Od września 2011 r. do grona partnerów Programu Skrzydła dołączyła Fundacja BNP Paribas, udzielając wsparcia 68 dzieciom w całym kraju. Z terenu diecezji legnickiej pomoc otrzyma 8 uczniów przez okres 2 semestrów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Każdego roku w pierwszą niedzielę Adwentu Caritas włącza się w Ogólnopolską Akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć świąt Bożego Narodzenia: z ubogimi, chorymi, ofiarami klęsk żywiołowych... Diecezjalna Caritas rozprowadza w 241 parafiach ponad 60 tysięcy małych i 12 tysięcy dużych świec. Zysk z rozprowadzanych świec przeznaczany jest w całości na paczki dla najbiedniejszych dzieci w parafiach, nagrody roratnie oraz na kolonie letnie w okresie wakacji.

Skarbonka i Paschaliki
W okresie Wielkiego Postu wśród uczniów rozprowadzanych jest w diecezji legnickiej ponad 40 tysięcy skarbonek, w ramach ogólnopolskiego programu „Jałmużna Wielkopostna” oraz 43000 sztuk paschalików - jako Wielkanocne Dzieło Caritas. Zysk z tego dzieła na terenie naszej diecezji w całości przeznaczamy na zakup żywności dla najbiedniejszych rodzin w parafiach, a szczególnie wsparcie osób starszych (leczenie, rehabilitację, wczasy), oraz dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze i Legnicy. Dzieło rozwija się dzięki zaangażowaniu wszystkich parafii od 2008 r.

Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Największym wyzwaniem i działaniem Caritas w Polsce, także w naszej diecezji są kolonie letnie i zimowe organizowane we Lwówku Śląskim i nad morzem. Od kilku lat podejmujemy bardzo owocną współpracę z KGHM Polska Miedź SA i spółką „Interferie” SA z Lubina. KGHM jest głównym sponsorem tej akcji od wielu lat. Od kilku lat dzięki Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z naszymi dziećmi odpoczywają dzieci polonijne. Gościliśmy m.in. dzieci z Białorusi i Litwy. W sumie od 2000 r. na koloniach zorganizowanych przez Caritas wypoczywało ponad 23500 osób. Poza wypoczynkiem letnim organizujemy również zimowiska. Od 2000 r. na feriach zimowych w naszym diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym we Lwówku Śląskim bawiło się 3327 dzieci i młodzieży.

POMOC W KLĘSKACH

Caritas Diecezji Legnickiej niosła pomoc najbardziej poszkodowanym w różnego rodzaju klęskach żywiołowych. W ciągu 19 lat było wiele różnych akcji w naszej diecezji, ale także w całej Polsce.

Powódź w sierpniu 2010 r.
7 i 8 sierpnia 2010 r. fala powodziowa wyrządziła olbrzymie szkody na terenie diecezji legnickiej. Zalanych zostało wówczas 11 miejscowości i 30 podtopionych. Największe zniszczenia dotknęły mieszkańców Bogatyni, Leśnej, Lwówka Śl., Lubania, Złotoryi oraz Zgorzelca (ponad 20 parafii). Ucierpiały szkoły i kościoły, zniszczone zostały mosty i drogi. W powodzi zginęły 4 osoby. Caritas naszej diecezji dysponuje listami prawie 3500 rodzin i osób samotnych, poszkodowanych w tej tragedii. W tych otrzymywaliśmy pomoc także z kraju i zagranicy.
Dzięki życzliwości Caritas Polska, Caritas diecezjalnych - przynajmniej z 18 oddziałów z całej Polski, a także wielu parafian diecezji legnickiej na bieżąco przekazywane były dary ludziom dotkniętym skutkami powodzi. Do poszkodowanych trafiły ponad 42 transporty z odzieżą, artykułami spożywczymi i chemicznymi oraz prawie 200 ton żywności.
Dzięki życzliwości dyrekcji wielu hipermarketów z Jeleniej Góry, Jawora, Legnicy, Lubina i Głogowa Caritas otrzymała produkty żywnościowe i środki czystości, które były systematycznie odbierane i dostarczane do miejsc powodzi.
Na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 30 dzieci z Publicznej SP Nr 1 w Bogatyni wyjechało na zieloną szkołę do Koszęcina.
Po pomocy doraźnej Caritas Diecezji Legnickiej rozpoczęła pomoc długofalową, która przekroczyła 1 764 314,60 zł

Pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti
Caritas Diecezji Legnickiej przekazała do Caritas Polska ofiary ze zbiórki do puszek z niedzieli 24.01.2010 r. w wysokości 268 382,96 zł.

NA RZECZ DIECEZJAN

Festyny promujące zdrowie
Ważnym elementem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej jest promocja zdrowia. Odbywa się to poprzez organizację festynów. W ramach akcji prozdrowotnej organizowane są: festyny stomatologiczne, rodzinne oraz „Białe Niedziele” w tym roku 1 czerwca miał miejsce także Diecezjalny Dzień Dziecka „Bądźmy razem”.

Wczasy dla dorosłych
Od 2003 r. Caritas organizuje wypoczynek dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, z małymi dziećmi nad morzem. Do wypoczynku dopłaca ze środków pozyskanych w okresie Wielkiego Postu dzięki Wielkanocnemu Dziełu Caritas. Prawie wszyscy uczestnicy cenią sobie tak zorganizowany czas, gdzie jest kapłan, siostra zakonna, klerycy, pielęgniarka, czasem lekarz, gdzie obok wypoczynku, dobrego jedzenia jest czas na modlitwę, rozmowę, rehabilitację. W 2011r. z wypoczynku skorzystało prawie 1000 osób.

Domy rekolekcyjne
Caritas Diecezji Legnickiej uruchomiła Centrum Formacji Charytatywnej im. Jana Pawła II przed historyczną wizytą Jana Pawła II w naszej diecezji, 16 kwietnia 1997 r. W Centrum posługę podejmują Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Znajduje się w nim baza noclegowa z kaplicą pw. bł. Czesława i zapleczem kuchennym dla 50 osób. Centrum dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych oraz terenem rekreacyjnym.
Od 1998 r. przy parafii NMP Wniebowziętej znajduje się Dom Rekolekcyjno-Kolonijny Caritas w Lwówku Śląskim. 3-piętrowy dom wraz z podwórkiem i boiskiem, gdzie może przebywać 160 osób w pokojach kilkuosobowych z łazienkami, kaplicą i salą spotkań. Ośrodek jest całoroczny, z możliwością korzystania z auli sportowej w szkole i basenu miejskiego w lecie.

Księgarnia diecezjalna
Caritas Diecezji Legnickiej prowadzi 2 punkty: w Legnickiej Kurii Biskupiej, ul. Jana Pawła II 1 i przy pl. Katedralnym, zatrudniając 4 osoby. W punkcie przy Legnickiej Kurii możliwość zaopatrywania się mają parafie. Można tu kupić naczynia i księgi liturgiczne. Natomiast w księgarni przy katedrze zaopatrywać się mogą w dewocjonalia i książki o tematyce religijnej osoby indywidualne.

Synod Diecezji Legnickiej
Caritas Diecezji Legnickiej od początku włącza się w działalność I Synodu Diecezji Legnickiej. Bardzo ważne, aby idea wolontariatu jeszcze lepiej się rozwijała w naszej diecezji i aby było więcej ludzi, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi. Dobrze by było, żeby przybywało Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, których obecnie jest 105.

ZBIÓRKA NA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

Na mocy decyzji biskupa legnickiego Stefana Cichego 2 października br. po raz 6 w diecezji legnickiej była zbierana taca na potrzeby Caritas. Dziękujemy wszystkim, którzy w pierwszą niedzielę października w czasie Mszy św. złożyli ofiarę pieniężną. O wykorzystywaniu środków na cele Caritas poinformuje w wydawanym co roku Roczniku Caritas Diecezji Legnickiej - „Białej Książeczce”.

Na podstawie danych Caritas oprac. jm

CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ
- to 19 rok służby człowiekowi!
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 15.11.2004 r.
Numer: KRS 0000221535,
Nr konta: BZ WBK 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423
Dziękujemy za zaufanie!!!
Caritas Diecezji Legnickiej ul. Stefana Okrzei 22, 59-220 Legnica tel. 76 72 44 300, fax 76 72 44 340,
www.legnica.caritas.pl
legnica@caritas.pl
KRS 0000 221535 Konto pożytku publicznego: BZ WBK 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423

Reklama

Oświadczenie w sprawie o. Pelanowskiego

2019-11-30 18:46

Ojcowie Paulini

Poniżej zamieszczamy oficjalne oświadczenie Kurii Generalnej Zakonu Paulinów w sprawie o. Augustyna Pelanowskiego:

Agnieszka Bugała

W związku z propagowanymi przez o. Augustyna Pelanowskiego poglądami stojącymi w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi, Zakon św. Pawła I Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów wyżej wymienionego kapłana.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o. Augustyn łamie śluby zakonne, zarówno poprzez publikacje, na które nie otrzymał zgody, jak również przez trwającą ponad 11 miesięcy samowolną nieobecność w klasztorze.

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego. Jednocześnie informujemy, że już wcześniej podjęte zostały kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

W duchu braterstwa trwamy w modlitwie za o. Augustyna.

o. Paweł Przygodzki

Sekretarz Generalny Zakonu Paulinów

Częstochowa – Jasna Góra, 30 listopada 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Gwatemala: beatyfikacja brata szkolnego Jakuba A. Millera – męczennika

2019-12-06 19:13

kg (KAI) / Huehuetenango

W sobotę 7 grudnia w mieście Huehuetenango w zachodniej Gwatemali biskup diecezji David w Panamie kard. José Luis Lacunza Maestrojuán ogłosi błogosławionym brata Jakuba Alfreda Millera, który poniósł tam śmierć męczeńską w wieku 37 lat. Był on amerykańskim bratem szkolnym, który ponad 10 lat swego życia zakonnego spędził w Ameryce Środkowej, głównie w Nikaragui, potem w Gwatemali i tam zginął z rąk niewykrytych do dzisiaj sprawców.


Brat Santiago czyli Jakub Alfred Miller

Oto krótki życiorys nowego błogosławionego.

Jakub (James) Alfred Miller urodził się 21 września 1944 w miasteczku Stevens Point w amerykańskim stanie Wisconsin. Był wcześniakiem i zaraz po urodzeniu ważył zaledwie nieco ponad 1,8 kg, później jednak szybko się rozwijał i jako dorosły mierzył prawie 2 metry i ważył 100 kg. W dzieciństwie i wczesnej młodości był bardzo porywczy, a nawet niesforny i rubaszny, co nieraz budziło lęk w jego otoczeniu.

Wielki wpływ na zmianę jego zachowania i na całe późniejsze jego życie wywarła nauka w szkole średniej, prowadzonej przez braci szkolnych w mieście Winona w sąsiednim stanie Minnesota. W 1959, mając 15 lat, rozpoczął juniorat w tym zgromadzeniu zakonnym, w 3 lata potem został postulantem, a następnie nowicjuszem. Przyjął wówczas imiona zakonne Leo William, później jednak powrócił do swych imion chrzestnych i tylko ich używał.

Jeszcze przed złożeniem ślubów wieczystych w sierpniu 1969 zaczął pracować jako nauczyciel języków angielskiego i hiszpańskiego i jako katecheta w szkole średniej Cretin w St. Paul – stolicy Minnesoty; uprawiał też amerykański futbol i trenował drużynę szkolną.

Po ślubach władze zgromadzenia wysłały go do pracy w mieście Bluefields w południowo-wschodniej Nikaragui, skąd w 1974 przeniesiono go do Puerto Cabezas na północny wschód kraju. Pracował tam nie tylko jako nauczyciel, ale również przy rozbudowie miejscowego kompleksu przemysłowo-kościelnego, a szkoła na jego terenie pod jego kierunkiem rozrosła się z 300 do 800 uczniów. Aby bardziej zbliżyć się do miejscowej ludności, zaczął używać hiszpańskiej wersji swego imienia – Santiago (Jakub) i pod nim był powszechnie znany.

Tę pomyślnie rozwijającą się działalność przerwało w lipcu 1979 polecenie władz zakonnych, aby opuścił Nikaraguę, gdy zwyciężyło tam lewicowe ugrupowanie sandinistów. Brat Santiago pozostawał bowiem w dobrych i bliskich kontaktach z dotychczasowym dyktatorem Anastasio Somozą, widząc w tym szanse na wypełnienie przez rząd zobowiązań co do rozbudowy szkolnictwa w tym regionie, złożonych jego poprzednikowi i współbratu zakonnemu Francisowi Carrowi. Ale niektórzy miejscowi mieszkańcy uważali te więzi za zbyt bliskie i to zaniepokoiło przełożonych zakonnika, tym bardziej że nowe władze umieściły jego nazwisko na liście tych, których należy „sprzątnąć”.

Brat Santiago wrócił więc bardzo niechętnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie znów zaczął uczyć w swej pierwszej szkole w St. Paul, nie przestając jednak marzyć o powrocie do Ameryki Środkowej. Robił tak wiele dla tej placówki, że uczniowie nazwali go „Bratem Złotą Rączką”.

W styczniu 1981 znów znalazł się w Ameryce Środkowej, tym razem w Gwatemali – w Huehuetenango na zachodzie kraju i tam od pierwszej chwili zaangażował się jako nauczyciel zawodu w poprawę położenia ludności tubylczej, uciskanej przez panujący w tym kraju reżym. Działania te z jednej strony zyskały mu wielką sympatię miejscowych mieszkańców, z drugiej ściągnęły nań nie mniejszą wrogość rządzących wojskowych i bardzo szybko zaczął otrzymywać ostrzeżenia i pogróżki, których jednak nie uląkł się i nadal prowadził swą działalność na rzecz najuboższych.

Już w rok później – wieczorem 13 lutego 1983 do prowadzonej przez braci szkolnych Szkoły Indiańskiej im. De La Salle wdarło się trzech zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn, oddając serię strzałów do brata Millera, zajętego pracami budowlanymi. Zakonnik zginął na miejscu, zabójcy natomiast od razu odjechali, a wszelki ślad po nich zaginął. Do dziś pozostali niewykryci i nieukarani.

Amerykańska diecezja La Crosse, na której terenie urodził się przyszły błogosławiony, ustanowiła nagrodę jego imienia za działalność na rzecz sprawiedliwości społecznej, a po jego śmierci powstała także fundacja, również nosząca jego imię, w celu kontynuowania jego dzieła na rzecz biednych i uciskanych. Brat Santiago nazywany jest „męczennikiem edukacji”.

Jego proces beatyfikacyjny toczył się w Huehuetenango w latach 2009-10, a w Watykanie zakończył się podpisaniem przez Franciszka dekretu o męczeństwie 7 listopada 2018.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem