Reklama

Tu programuje się duszpasterstwo

20 lat istnienia diecezji bielsko-żywieckiej to okazja, by przyjrzeć się pracy wydziałów naszej diecezjalnej Kurii. O tym, jak działają poszczególne komórki tego „centrum dowodzenia”, opowiadają najbliżsi współpracownicy bp. Tadeusza Rakoczego i bp. Piotra Gregera

Niedziela bielsko-żywiecka 13/2012

Ks. inf. Stanisław Dadak, kanclerz Kurii: - Funkcję kanclerza pełnię od początku istnienia tej diecezji i jak potrafię staram się wypełniać swoje obowiązki. Służę radą Księdzu Biskupowi ordynariuszowi, przygotowuję dokumenty różnego rodzaju, czasem trzeba zastąpić biskupa w podpisaniu jakichś ważnych dokumentów związanych z duszpasterstwem.
Zadaniem kanclerza jest także troska o archiwizację akt parafialnych, personalnych. Włączam się także w przygotowanie personalnych zmian w diecezji. Poza tym podzielam razem z Biskupem ordynariuszem i Biskupem pomocniczym troskę o diecezję, o struktury diecezjalne. To jest praca bardzo odpowiedzialna i jeśli możemy oglądać jej dobre owoce to mogę powiedzieć, że zawdzięczam to Panu Bogu. To wszystko jest możliwe także dzięki pomocy kapłanów, pracujących w Kurii czy w parafiach naszej diecezji, dzięki siostrom zakonnym.

Ks. dr Stanisław Lubaszka, notariusz: - Współpracując z ks. Kanclerzem, opracowuję wszelkiego rodzaju dokumenty: listy, dekrety, dyspensy, o które starają się księża dla swoich parafian.
Według dziennika podawczego przez kancelarię Kurii przechodzi ponad 1200 różnego rodzaju pism w ciągu jednego roku, czyli, w przeliczeniu na miesiąc, trzeba się zająć w różny sposób setką dokumentów. Oczywiście dziennik podawczy nie ujmuje wszystkich pism, które tutaj się pojawiają. Dochodzą do tego wszystkie materiały duszpasterskie, ogłoszenia, ulotki, które z różnych źródeł trafiają przez pocztę kurialną do proboszczów parafii i duszpasterzy.

Reklama

Ks. inf. Władysław Fidelus, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego: - Wydział Duszpasterstwa Ogólnego istnieje w każdej kurii; zasadniczo diecezja odpowiedzialna jest za duszpasterstwo i to jest pierwszorzędny cel istnienia kurii. Chodzi o to, by ukazywać aktualne potrzeby wynikające z sytuacji, mobilizować, a także programować sprawy duszpasterskie. Przy Konferencji Episkopatu Polski istnieje Wydział Duszpasterstwa Ogólnego (przewodniczy mu abp Stanisław Gądecki) i z jego inicjatywy odbywa się raz do roku dwudniowe spotkanie, gdzie omawia się aktualnie obowiązujący program duszpasterski w naszej ojczyźnie. Zadaniem dyrektorów diecezjalnych wydziałów duszpasterstwa ogólnego w każdej kurii jest podjęcie tego ogólnopolskiego programu i dopilnowanie, by był realizowany w diecezji, inspirowanie i uwrażliwianie na te ważne sprawy. Pamiętajmy, że pierwszym duszpasterzem diecezji jest biskup ordynariusz oraz biskup pomocniczy. I w kontekście życia Kościoła partykularnego może wskazywać na priorytety, mocniej akcentować niektóre dziedziny. Każda diecezja i każdy region ma swoiste priorytety i nasz wydział ma dopilnować i skoordynować wszystkie działania duszpasterskie.

Ks. prał. Stanisław Czernik, dyrektor Wydziału Gospodarczo-Finansowego: - Nie da się ukryć, że wymiar duszpasterski diecezji w znacznej mierze zależy od ekonomii. Jednakże trzeba powiedzieć, że wedle wizji Biskupa ordynariusza, cały akcent prowadzania spraw ekonomicznych położony ma być na duszpasterstwo. Mówiąc krócej: ekonomia w diecezji ma służyć duszpasterstwu i dla niego funkcjonuje. Wydział Gospodarczo-Finansowy przejąłem po ks. inf. Emilu Mroczku, któremu winniśmy być wdzięczni za to wszystko, co u początków naszej diecezji przez niego się dokonało. Myślę tu o całym zapleczu administracyjnym: gmachu Kurii, Instytutu Teologicznego czy także o Domu Księży Emerytów.
Najbliższym celem, który realizujemy, jest tworzenie Diecezjalnego Muzeum, powstającego na bazie istniejącego już budynku, który trzeba zaadaptować do takiej właśnie funkcji.
Ekonomia i finanse to trudny sektor życia Kościoła, szczególnie w czasach, gdy nie ukazuje się prawdy i o tej sferze funkcjonuje wiele krzywdzących osądów i nieprawdziwych opinii. Trzeba podkreślić, że środki jakimi dysponuje Kościół, a w tym wypadku diecezja, pochodzą od wiernych, z ofiar, które proboszczowie przekazują na cele diecezjalne, a przecież parafie prowadzą różne inwestycje u siebie.
Jeśli chodzi o budowy świątyń w naszej diecezji, to można powiedzieć, że głód budowania kościołów pochodzący z lat 80. ubiegłego wieku praktycznie został zaspokojony. Na dzień dzisiejszy buduje się, czy też finalizuje budowy w siedmiu parafiach diecezji. I to dzieło wspierają właściwie wszyscy diecezjanie, gdy budowniczy kościołów w różnych parafiach proszą o finansowe wsparcie dla budowy.
Reasumując, można powiedzieć, że sprawy gospodarczo-finansowe tak idą w naszej diecezji, jak na to pozwala ofiarność wiernych. A wierni w diecezji bielsko-żywieckiej należą do bardzo ofiarnych.

Ks. prał. Franciszek Płonka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: - Zadaniem naszego duszpasterstwa, jak każdego, jest podprowadzanie ludzi do zbawienia. My czynimy to ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny małżeństwa i rodziny. Staramy się programować i koordynować te działania, które służą rodzinie. Od 1992 r. działa Studium Teologii Rodziny: obecnie na dwóch rocznikach studiuje 60 osób. Absolwenci otrzymują misję kanoniczną na działanie w poradnictwie rodzinnym i przedmałżeńskim, w parafiach i w szkołach.
W całej diecezji obchodziliśmy także Rok Rodziny i związane z tym nawiedzenie obrazu Świętej Rodziny. Materialnym owocem tego czasu jest Dom Matki i Dziecka w Lipniku, w którym na czas obecny przebywa 9 matek z dziećmi czy oczekujących na potomstwo. Domem opiekują się teraz siostry zakonne. Włączamy się w ogólnopolską inicjatywę wspierania Funduszu Obrony Życia. Środki na ten fundusz zbierane są w całej diecezji m.in. podczas Pasterki i dzięki nim pomagamy stale ponad stu rodzinom i samotnie wychowującym dzieci.
Najkrócej mówiąc nasza działalność ma pomóc rodzinie na wielu płaszczyznach: przygotować do małżeństwa, wspomóc rodzinę duchowo, dbać o jej rozwój religijno-moralny i wspomagać ją w sytuacjach kryzysowych przez poradnictwo i wsparcie materialne.

Reklama

Ks. prał. Józef Zajda, dyrektor Wydziału Charytatywnego (Caritas diecezjalna): - 20 lat temu, gdy tworzono diecezjalną Caritas, mieliśmy tylko jedną maszynę do pisania i małą szafkę. Takie były początki. Z czasem wszystko zaczęło się rozrastać i dziś możemy Bogu dziękować za wiele różnych dzieł charytatywnych.
Możemy się pochwalić dwoma dużymi ośrodkami Caritas (jeden w Szczyrku, drugi w Bielsku-Białej Lipniku) oraz jednym dla osób niepełnosprawnych (Polanka Wielka). Równocześnie powstały w diecezji dwie stacje socjalne: w Oświęcimiu i Bielsku-Białej. Uruchomiliśmy pierwszą w Polsce wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, współpracując przy tym z ewangelikami. W naszej diecezji od jedenastu lat działa bank chleba. Ponadto uczestniczymy w programie PEAD (Europejski Program Pomocy Żywnościowej). W przeciągu 6 lat z pomocą parafialnych oddziałów Caritas rozprowadziliśmy w sumie 6 tys. ton żywności.
Uczestniczymy w programie „Skrzydła”, wspierającym ubogie dzieci.
W tej chwili odbywa się szkolenie dla ludzi z rodzin biednych, mogących po przygotowaniu językowym pracować w Niemczech jako opieka. Włączyliśmy się także w akcję krwiodawstwa, przez którą akcentujemy pomoc nie tylko finansową.
Caritas podejmowała pomoc w związku ze wszystkimi klęskami i kataklizmami, które dotykały ludzi w naszym kraju i za granicą. I trzeba powiedzieć, że wierni okazują w tych trudnych sytuacjach naprawdę wielką ofiarność; nasza diecezja należy do najbardziej ofiarnych.

Ks. dr Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego: - Kiedy powstawała nasza diecezja, a trzeba zaznaczyć, że już wtedy dwa lata katecheza funkcjonowała w szkole, został od razu powołany Wydział Katechetyczny, którego organizację i prowadzenie powierzono ks. Stanisławowi Śmietanie.
Głównym celem naszej pracy jest koordynacja zatrudnienia katechetów i działań katechetycznych na terenie diecezji: w szkole, ale także przy parafii. Służą temu między innymi wizytacje lekcji religii, spotkania z osobami zarządzającymi edukacją, dyrektorami szkół i księżmi proboszczami.
Drugą płaszczyzną działania jest troska o duchowe przygotowanie katechizujących i ciągłe podnoszenie jakości warsztatu katechetycznego uczących religii. Wspierają nas w tym doradcy metodyczni religii. Każdy katecheta świecki uczestniczy obowiązkowo w pięciu spotkaniach formacyjnych w ciągu roku. W sumie w naszej diecezji pracuje ok. 700 katechetów i katechetek; połowę z tej liczby stanowią księża, a połowę siostry zakonne i osoby świeckie. Wydajemy miesięcznik „Biuletyn Katechetyczny”.
Organizujemy konkursy dla uczniów wszystkich poziomów. Każdego roku uczniowie mają okazję brać udział w sześciu stałych konkursach m.in. o tematyce biblijnej, teologicznej czy też misyjnej.
Bardzo ważnym elementem zadań Wydziału Katechetycznego jest stała współpraca z władzami oświatowymi na naszym terenie (Kuratorium w Katowicach i Krakowie, Bielska Delegatura Śląskiego Kuratorium, władze samorządowe).
Istotnym priorytetem, któremu poświęcamy wiele uwagi jest wprowadzenie równowagi między katechezą szkolną i parafialną, tak by młodzież pogłębiała wiedzę religijną w szkole i pielęgnowała swoje życie sakramentalne i religijne we własnych parafiach.

Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału ds. Ewangelizacji: - Wydział ds. Ewangelizacji działający w ramach Kurii Diecezjalnej został powołany do istnienia 15 listopada 2003 r. dekretem wydanym przez ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Tadeusza Rakoczego. Kieruję od początku jego pracami. Głównym celem wydziału jest podjęcie zadań Nowej ewangelizacji poprzez inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań ewangelizacyjnych, szczególnie tych podejmowanych przez ruchy. Największym tego typu dziełem jest Tydzień z Ewangelią, zorganizowany już po raz 10. Kolejnym zadaniem jest promocja ruchów i wspieranie ich w działaniach, co czynimy poprzez informowanie o nich samych i ich inicjatywach.
Nowa ewangelizacja to także nowe formy i środki, stąd ewangelizacja przez portal internetowy i telewizję. W ramach naszego wydziału zaczęła działać Diecezjalna Telewizja Internetowa, która też może się poszczycić już wieloma osiągnięciami: ponad 120 komentarzy do Ewangelii, ok. 40 wydań „Wiadomości Diecezjalnych”, 30 relacji filmowych, 20 wywiadów itd. Programy są umieszczane na portalu internetowym ewangelizacja.bielsko.pl, ale także są emitowane w telewizji kablowej. W ten sposób, docierając do coraz większej liczby odbiorców chcemy przyczyniać się do promowania życia Ewangelią i wartościami chrześcijańskimi na co dzień, a także do pogłębienia poczucia wspólnoty i przynależności do naszego Kościoła lokalnego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi na XXI Dzień Papieski: Wesprzyjmy „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II

2021-09-21 17:08

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

episkopat

Dzień Papieski

Dzieło Nowego Tysiąclecia

św. Jan Paweł II

© Wydawnictwo Biały Kruk/Adam Bujak

Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny – napisali biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski zapowiadającym obchody XXI Dnia Papieskiego, który przeżywać będziemy 10 października br.

Biskupi przypomnieli, że wciąż aktualne jest wezwanie do ewangelizacji św. Jana Pawła II. „W tym kontekście tak ważne jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu negatywnych głosów, nawet w środowisku Kościoła, stanowczo chcemy podkreślić wartość nauczania religii w szkole, które dzięki Janowi Pawłowi II znalazło na powrót swoje miejsce w placówkach oświatowych w 1990 r.” – czytamy w Liście pasterskim.

CZYTAJ DALEJ

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem

2021-09-21 11:16

[ TEMATY ]

Fatima

Materiał prasowy

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli użyczył swojego głosu w najnowszej produkcji opowiadającej o objawieniach maryjnych w Fatimie. Premierową pieśń „Gratia Plena” można usłyszeć na zakończeniu filmu pt. „Fatima”, który trafi do kin w całej Polsce już 1 października.

„Nie pierwszy raz współpracuję przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu. Jednak ten projekt jest inny, ponieważ film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca” - mówił Andrea Boccelli podczas pracy nad utworem.

CZYTAJ DALEJ

Polskie wydanie szwajcarskiego podręcznika do starej ministrantury

2021-09-22 09:44

[ TEMATY ]

podręcznik

liturgia trydencka

ministrantura

tłumaczenie

Dawid Makowski

Ostatnimi czasy na łamach polskiego rynku wydawniczego ukazało się polskie tłumaczenie podręcznika do ministrantury, autorstwa ks. Martina Ramma FSSP, które zawiera wskazania i ogólne zasady funkcji ministranckich w starym obrządku rzymskim, zwanym umownie ,,liturgią trydencką”.

Tłumaczenia dzieła dokonał Dawid Makowski, ministrant z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który od ponad roku prowadzi ogólnopolski projekt o tematyce liturgicznej ,,Z pasji do liturgii”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję