Reklama

20. rocznica diecezji

Rozmowa z biskupem legnickim Stefanem Cichym
Edycja legnicka 15/2012

REDAKCJA: - W bieżącym roku, 25 marca, minęła 20. rocznica ustanowienia przez błogosławionego już dziś papieża Jana Pawła II diecezji legnickiej. Czym ta diecezja wyróżnia się od innych?

BP STEFAN CICHY: - Można wymienić kilka takich wyróżników:
- diecezjalne sanktuarium Maryjne w Krzeszowie, w którym przechowywany jest najstarszy obraz Maryjny w Polsce noszący tytuł Matki Bożej Łaskawej;
- położenie - to jedyna diecezja w Polsce, która sąsiaduje z czterema diecezjami zagranicznymi: dwoma z Czech i dwoma z Niemiec; to daje możliwość częstszych kontaktów z sąsiadami, z czego aktywnie korzystamy;
- ludność - którą tworzą napływowi po II wojnie światowej mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich, ale także z np. terenów byłej Jugosławii. Co prawda dziś te różnice się wyrównują, ale jeszcze je spotykamy w kultywowaniu tradycji i zwyczajów;
- dość znacząca jest w diecezji obecność wiernych z Kościoła greckokatolickiego i wyznawców prawosławia;
- w czasie pobytu wojsk radzieckich w latach 1845-1993 nazywano Legnicę Małą Moskwą, a do dziś w pamięci ludzi pozostało, że np. składy pociągów na legnickim dworcu PKP miały tabliczki: Moskwa-Legnica-Moskwa);
- bogactwo kulturowe - na terenie diecezji znajduje się ok. 700 obiektów zabytkowych w postaci kościołów, kaplic i innych zabudowań.

- Jakie najważniejsze wydarzenia można by przypomnieć z dotychczasowej historii diecezji?

- Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji była wizyta apostolska papieża Jana Pawła II, który przybył do Legnicy na zaproszenie pierwszego Biskupa Legnickiego 2 czerwca 1997 r. i spotkał się z ponad 300-tysięczną grupą wiernych. Podczas tego spotkania skierował do słuchaczy bardzo ważną homilię na temat pracy, a także ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Dla uczczenia pobytu Ojca Świętego w naszym mieście grupa katolików świeckich urządziła Legnicki Rok Jana Pawła II, który trwał od pierwszej rocznicy przejścia Papieża do Domu Ojca (2 kwietnia 2006) do dziesiątej rocznicy wizyty papieskiej (2 czerwca 2007). W ciągu tych miesięcy odbywała się refleksja nad encyklikami Jana Pawła II połączona z jakimś wydarzeniem artystycznym (koncert, film).
Drugim ważnym wydarzeniem było utworzenie struktur diecezjalnych: Caritas diecezjalnej, Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższego Seminarium Duchownego, Kapituły katedralnej i Sądu Kościelnego.
Trzecim ważnym wydarzeniem jest zwołany przed pięciu laty przez obecnego Biskupa Legnickiego I Synod diecezjalny, który kończy obrady w przeddzień dwudziestej rocznicy ustanowienia diecezji.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były pierwsze w katedrze legnickiej święcenia biskupie. Otrzymał je 31 stycznia 2009 r. ks. dr Marek Mendyk, biskup pomocniczy tej diecezji.
Ponadto wyliczyć należy liczne peregrynacje wizerunków Maryjnych, oraz relikwii Świętych po parafiach diecezji, które przyczyniły się do ożywienia pobożności wiernych. Do tych wydarzeń można też zaliczyć podjętą przez pierwszego Biskupa Legnickiego i kontynuowaną przez jego następcę renowację zespołu klasztornego w Krzeszowie, co stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych.
Ważną sprawą i wydarzeniem jest duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji: w okresie Narodzenia Pańskiego odbywają się w kilku miejscach spotkania integracyjne, a w pierwszą sobotę września ma miejsce pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa. Należy tu również wspomnieć dwa Kongresy Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej (1999 i 2009).
Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć trzy Marsze dla Życia, w których wzięło udział 2-3 tys.osób i aktualnie trwającą akcją modlitewną „40 Dni dla Życia”.

- Mówiąc o kończącym się I Synodzie warto przypomnieć, dlaczego został zwołany, jaką podjął tematykę i jakie są jego owoce.

- W dekrecie z 28 czerwca 2007 r. zaznaczyłem, że Synod został zwołany „w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu prawa kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej”. Rozpoczęcie Synodu nastąpiło 16 października 2007 r., a jego hasłem są słowa: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.
W 10 komisjach synodalnych omawiano wszystkie dziedziny życia diecezji dotyczące nauczania, uświęcania i działalności duszpasterskiej.
Owocem obrad Synodu jest najpierw ożywienie w wielu parafiach zainteresowania życiem Kościoła lokalnego oraz aktywność duchowieństwa i wiernych świeckich angażujących się w prace Synodu. Widzialnym owocem są powstałe dokumenty, w skład których wchodzą nowe regulaminy, statuty czy instrukcje. Owocem dalszym powinna być realizacja postanowień Synodu.

- Wśród komisji synodalnych dla nas bardzo ciekawa była Komisja ds. Mediów. Postawiła ona sobie ważne pytanie: Jak pisma katolickie są użyteczne w dziele ewangelizacji diecezji legnickiej. Czy komisja, według Księdza Biskupa, spełniła swoje zadanie?

- Synodalna Komisja ds. Mediów zajmowała się problematyką mediów obecnych i dostępnych na terenie diecezji. W końcowym opracowaniu tej komisji jest też passus poświęcony pismom katolickim. Niewątpliwie doceniona jest ważność prasy katolickiej w dziele ewangelizacji, tak jak i pozostałych mediów, lecz z przedstawionych danych wynika, że nasze edycje diecezjalne tygodników katolickich („Niedziela”, „Gość Niedzielny”) łącznie docierają do około 1-2%, mieszkańców diecezji. Ta sytuacja związana jest niewątpliwie z ogólnym kryzysem czytelnictwa, ale też stawia nam zadanie, aby bardziej w parafiach zadbać o propagowanie prasy katolickiej.
Cieszy fakt, że oprócz wspomnianych tygodników, niektórzy księża proboszczowie indywidualnie dbają o dostępność także innych tytułów prasy katolickiej, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Kilkanaście parafii wydaje też swoje gazetki parafialne.
Lepiej kształtuje się sytuacja na rynku mediów elektronicznych i dostępu do Internetu, co pokazuje, że obecnie czytelnictwo przenosi się w tym kierunku. Świadczy o tym rosnąca liczba odwiedzających strony internetowe związane z naszą diecezją.
Uważam, że wspomniana komisja dobrze spełniła zlecone jej zdania.

- Czy są jeszcze jakieś dziedziny życia diecezji, które stają się wyzwaniem dla Księdza Biskupa?

- Są to różne dziedziny. Najpierw wymienię troskę o pogłębienie wiedzy religijnej wśród diecezjan: pogłębi się tę wiedzę przez szkolnictwo, stąd konieczność utworzenia większej liczby szkół katolickich, oraz przez czytelnictwo prasy katolickiej, dlatego trzeba będzie nadal zachęcać do tego dorosłych i młodzież. Przyszłość diecezji zależy od rodzin, stąd trzeba troski o życie chrześcijańskie w rodzinach. Młodzież jest nadzieją Kościoła, dlatego więcej troski trzeba będzie poświęcić duszpasterstwu młodzieży. Wyzwaniem jest także lepsza działalność Rad parafialnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich.

- Czego można życzyć na dalsze lata pracy diecezji?

- Można na pierwszym miejscu życzyć Bożego błogosławieństwa dla realizacji postanowień I Synodu Diecezji Legnickiej, aby diecezjanie lepiej Chrystusa poznali, kochali i naśladowali. W modlitwie po Komunii formularza mszalnego za Kościół diecezjalny jest prośba o udzielanie mu nieustannie Bożej pomocy, „aby w nim trwała aż do końca: prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy”. Można więc życzyć, aby spełniły się te słowa poprzez liczniejszy udział wiernych w niedzielnej Eucharystii, rozwój ruchu adoracji Najświętszego Sakramentu, poprzez rodziny Bogiem silne, dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz poprzez prężną działalność ruchów i stowarzyszeń oraz szkół katolickich. Można też życzyć, aby nadal istniała możliwość i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych.

Reklama

Polskie małżeństwo członkami watykańskiej dykasterii

2019-07-18 17:12

Rozmawiała Marta Mastyło / Kraków (KAI)

Choć pochodzimy z różnych światów, jesteśmy rodziną. Łączymy to, co pojedynczo zdarza się w innych rodzinach. Chyba właśnie to spodobało się w nas papieżowi Franciszkowi - mówi dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, która wraz ze swoim mężem, dr. Piotrem Bonarkiem, powołani zostali na członków watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Ekspertka opowiada o swoim małżeństwie, wychowaniu piątki dzieci i zadaniach, jakie małżonkom stawia w nowej posłudze Ojciec Święty.

Grzegorz Gałązka

Marta Mastyło (UPJPII): Została Pani z mężem powołana do Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Co przyczyniło się do tego, że Ojciec Święty Franciszek właśnie Państwu powierzył tę funkcję?

Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek: Razem z mężem otrzymaliśmy informację we wrześniu ubiegłego roku. Zadzwonił telefon z Rzymu, żeby nas przygotować, zanim o fakcie dowiedzielibyśmy się z prasy. Później otrzymaliśmy dokument podpisany przez Sekretarza Stanu.
Ja nawet nie wiedziałam, że jestem wśród osób nominowanych do tej funkcji, cała ta procedura była objęta tajemnicą, nie mam pojęcia skąd taki wybór. Ale co ważne – jako małżeństwo jesteśmy członkiem dwuosobowym. Wśród członków dykasterii są trzy pary małżeńskie i mamy działać jako para, oprócz nas są jeszcze członkowie indywidualni.

- UPJPII: Porozmawiajmy więc o Pani rodzinie, małżeństwie, życiu zawodowym. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi, co mogło sprawić, że dokonano w Watykanie takiego a nie innego wyboru?

- Jestem związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie od 2007 roku, czyli od mojego doktoratu, ale etatowo zatrudniona zostałam w 2011 r. Jestem prawnikiem kanonistą, skończyłam Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie dwóch kierunków – prawa i prawa kanonicznego, mam dwa dyplomy. Początkowo pracowałam jako adwokat kościelny przy sądach metropolitalnych w Katowicach i w Krakowie. A od 2010 roku jestem obrońcą węzła małżeńskiego przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Tutaj pracuję też w katedrze kanonicznego prawa procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego.
W wieku 25 lat wyszłam za mąż, mój mąż jest biochemikiem fizycznym, pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osiedliliśmy się tutaj w Krakowie ze względu na naukowy charakter pracy męża na uniwersytecie. W trakcie 19 lat małżeństwa porodziły nam się dzieci: mam 18-letniego Pawła, 16-letniego Filipa, który jest dzieckiem niepełnosprawnym, ma autyzm i niepełnosprawność intelektualną, później urodziły się dziś 10-letnia Krysia, 5-letni Jaś i 10-miesięczny Marcin.
Nie udzielam się w parafii, nie należę do żadnej grupy charyzmatycznej, nigdy nie byłam w oazie. Dlatego nie w naszej aktywności wspólnotowej należy szukać wytłumaczenia.

- UPJPII: Szukamy dalej… Może dla wielu osób, które Państwa znają, stanowicie po prostu jakiś wzór rodziny.

- My na pewno nie jesteśmy rodziną specyficzną, choć mamy dzieci więcej niż statystycznie. Mamy niepełnosprawnego syna, a to bardzo zmienia sposób funkcjonowania naszej rodziny, ponieważ musimy pod niego różne rzeczy ustawiać, on jest taką osią. On potrzebuje naszej opieki, jak również opieki swojego rodzeństwa.
Często jestem pytana o czym z mężem rozmawiamy, co nas łączy, bo prawnik kanonista i biochemik fizyczny to są absolutnie dwa różne światy, dwie metodologie itd. Ja nie do końca rozumiem to, czym zajmuje się mój mąż, w sensie naukowym, mnie to po prostu matematycznie przerasta. Natomiast pochodzimy z podobnych środowisk, obydwoje z Górnego Śląska i wartości charakterystyczne dla tego regionu są nam wspólne.
Myśmy się znali wcześniej z widzenia, ale poznaliśmy się dopiero na studiach, a konkretnie w pociągu. Ja jeździłam z Warszawy, mąż z Krakowa, ale z Katowic do rodzinnej miejscowości podróżowaliśmy już tym samym pociągiem.

- UPJPII: Wsiedliście do tego jednego pociągu i udaliście się we wspólną podróż przez życie. Czy są jakieś reguły, normy niezachwiane, jeżeli chodzi o rodzinę, w kwestiach wychowania dzieci?

- Ja jestem zwolennikiem rodziny różnopłciowej. Mężczyzna i kobieta tworzą rodzinę i inne „konfiguracje” są dla mnie po prostu sprzeczne z biologią, która w sensie ewolucji nas przecież determinuje. Zatem nie zgadzam się na to, aby osoby tej samej płci mogły adoptować dzieci. Drugą kwestią jest trwałość rodziny, w czym pomaga sformalizowanie związku. Myślę, że to publiczne określenie się bycia mężem i żoną daje bardzo solidną podstawę do tego, aby wziąć za rogi te obowiązki i te przyjemności, które się z tym łączą i próbować na tym bazować.
Oczywiście najlepiej, jeśli deklaracja życia wspólnego dla wierzących odbywa się w formie religijnej, ale w przypadku, gdy niektórzy nie mogą, to myślę także o wyłącznie cywilnych związkach. Widzę to na podstawie mojego doświadczenia z sądu kościelnego, że rzeczywiście w tych związkach, które są niesformalizowane, zawsze istnieje ta łatwiejsza możliwość „wyjścia z piaskownicy”, o wiele trudniej to zrobić, gdy się jest zorganizowanym w tej komórce podstawowej jaką jest małżeństwo, także to cywilne. Małżeństwo, czy to cywilne czy to kanoniczne, takie instytucjonalne, daje duże prawdopodobieństwo trwałości, o wiele większe niż związki nieformalne, jak na przykład konkubinaty.

- UPJPII: Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, zgadzacie się absolutnie we wszystkim? Macie pięcioro dzieci, przy czym każde z nich ma na pewno inny charakter, inną wrażliwość.

- Nie chciałabym jakoś laurkowo naszego małżeństwa pokazywać, ale wychowujemy dzieci w wolności „do”, a nie w wolności „od”. Staramy się traktować je podmiotowo, uwzględniając ich autonomię już od samego początku, już od etapu niemowlęctwa. Jak mały nie chce jeść kaszki, to nie musi, ale musi zjeść coś innego w miejsce kaszki. To funkcjonuje na takiej samej zasadzie odpowiednio w przypadku dzieci starszych. Ale wolność nie znaczy, że dzieci mogą robić wszystko, obowiązki w domu muszą być, ale te obowiązki muszą być naszymi obowiązkami wspólnymi. To nie jest tak, że ja wymagam od moich dzieci, by poszły w niedzielę do kościoła, a ja nie idę, bo wtedy przestaję być dla nich wiarygodna.
Jest jedno dziecko, które praktycznie nie ma żadnych obowiązków, to niepełnosprawny w stopniu znacznym Filip. Obowiązkiem moich dzieci jest w pewnym stopniu dbać o brata, ale równocześnie nie chcę ich obciążać nim na tyle, żeby czuły się przytłoczone faktem, że są w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, bo i tak jest im wiele rzeczy odbieranych właśnie przez to, że Filip ma pewne swoje stereotypy, zachowania i ograniczenia w kontaktach ze społeczeństwem. Np. na wakacje jeździmy do spokojnych, znanych mu miejsc, a zwiedzanie miast jest niemożliwe do realizacji.
Nie mam recepty na to, jak należy wychowywać dzieci. Myślę, że każda mama to wie intuicyjnie. Każda rodzina jest inna, nigdy nie podjęłabym się bycia osobą, która miałaby być jakimś wyznacznikiem. Nie czuję się profesjonalistką, chociaż jestem matką wielodzietną. Nasze dzieci też są różne, każde z nich urodziło się na innym etapie małżeństwa, pracy zawodowej; jedne w bloku, inne już w domu. Starsze się bawiły na placu zabaw pomiędzy blokami, a młodsze mają swój ogródek. To wszystko ma wpływ na wychowanie, na to jak się rozwijają.

- UPJPII: A sferę duchową należy pielęgnować razem?

- W zależności od osobistych zdolności i uwarunkowań. Nie ma dla wszystkich tej samej recepty.
Ja jestem człowiekiem ekstrawertycznym, mój mąż jest raczej introwertyczny. Taki człowiek, któremu bliższa jest praca w laboratorium. Nie lubi wielkich wystąpień publicznych, choć lubi wykładać, ale wystąpienia publiczne nie są jego żywiołem. My wszyscy w rodzinie jesteśmy nazbyt różnorodni. Np. 10-letnie dziecko jest głodne w danym momencie, Filip, ten niepełnosprawny, jest głośny, trudno nam byłoby w jednym czasie uklęknąć do wspólnego różańca. Natomiast kwestie wiary rozwiązuje się poprzez liczne rozmowy z dziećmi.
U nas nie ma tak, że „Pan Jezus jest w kościele”, a poza tym toczy się jakieś inne, normalne życie. Dla nas te sfery sacrum i profanum przenikają się ze sobą. Uważamy, że Pan Bóg jest obecny w naszej codzienności i dla nas cały czas ma miejsce ten cud stwarzania świata w postaci chociażby kwitnienia kwiatów, poprzez wszystko co się wokół dzieje.
Naszym dzieciom zwracamy na to uwagę właśnie w kontekście tego Bożego stworzenia. Mój syn najstarszy jest i jakoś nie ma w nim żadnej fazy buntu przeciwko religii. Lubię z dziećmi porozmawiać, na przykład o czym była mowa na kazaniu. Rozmowy teologiczno-religijne powinny być częścią życia każdego inteligenta, ponieważ mamy życie duchowe i powinniśmy je w sobie rozwijać.
Choć pochodzimy z różnych światów, jesteśmy rodziną. Łączymy to, co pojedynczo zdarza się w innych rodzinach. Chyba właśnie to spodobało się w nas papieżowi Franciszkowi. Myśmy się „skompresowali” i może stąd właśnie na nas padł wybór.

- UPJPII: To istotne, by mama i tata mówili jednym głosem?

- Tak. W sprawach kluczowych dzieci muszą mieć fundament solidny, żeby się czuły bezpieczne. Więc musimy w sprawach najważniejszych mówić jednym głosem. Dobrze jest to sobie ustalić wcześniej i oczywiście nie w ich obecności. Nie jest dobrze, gdy dzieci dostają z różnych stron inny przekaz. One do pewnego momentu potrzebują bardzo jasnego stanowiska. Odcienie szarości poznają z czasem, jak są coraz starsze, do tego też ich trzeba przygotować. Świat nie jest czarno-biały, ale warto mieć czarno-białe ideały, bo one pozwalają mieć ten kompas później.

- UPJPII: Dotknęliście już Państwo tego, czego wymaga od was nowa funkcja?

- Byliśmy na pierwszym spotkaniu w dykasterii. Pojechaliśmy z mężem i z dwójką naszych dzieci. Przedstawiliśmy się sobie.
Dykasteria mieści się na Zatybrzu w bardzo dużym czteroskrzydłowym budynku. W kwietniu trwały tam jeszcze takie ostatnie szlify remontowe przed listopadem, kiedy odbędzie się pierwsze zebranie plenarne wszystkich członków dykasterii. Będzie w nich uczestniczyć papież Franciszek. Mają trwać trzy dni. Odbywają raz do roku. To są takie nasze obowiązkowe spotkania, kiedy musimy pojechać do Rzymu.
Oprócz tego odbywają się jeszcze spotkania robocze, ich częstotliwość jest już kwestią bardziej indywidualną. Wiadomo, że te osoby, które mieszkają bliżej, będą na nich częściej. Prefekt dykasterii kard. Kevin Farrell bardzo ceni sobie nowinki technologiczne. Stąd, gdy poszliśmy do tej dykasterii, to mimo remontu, widać było jak nowoczesne jest to miejsce. Każdy z pokoi jest zaopatrzony w ergonomiczne meble i we wszystko co potrzebne do robienia telekonferencji. Pokoje, w których odbywać się będą dyskusje i rozmowy, są już przygotowane dla tłumaczy kabinowych. Wśród świeckich członków dykasterii, pochodzących przecież z różnych krajów, dominuje język angielski.
Członków dykasterii jest kilkudziesięciu. Są to księża, a pośród nich kilku biskupów, są też siostry zakonne, osoby z laikatu, poszczególne osoby świeckie i trzy małżeństwa. Jeżeli chodzi o Polaków, to jesteśmy jedyni w tym gronie. Dwie pary są z Europy, a jedna z Azji.
W ogóle ta dykasteria to bardzo umiędzynarodowiona instytucja. Pracownicy pochodzący z różnych państw w większości mieszkają we Włoszech, ale w pracy wspomagają nas jeszcze konsultorzy, są to osoby wyróżniające się jakąś szczególną wiedzą w danym zakresie. Nie są oni stałymi pracownikami dykasterii, ale są wzywani w sytuacjach, gdy potrzebna jest ich ekspercka opinia. Wśród nich też są zarówno duchowni jak i osoby świeckie, także w małżeństwie, jak i samotne.

- UPJPII: Jak wyglądało to pierwsze spotkanie?

- Pokazano nam zakres spraw, które zostaną nam przekazane do zapoznania się. To są takie jakby programy badawcze, którymi przez najbliższych 5 lat ma zająć się dykasteria.

- UPJPII: Dykasteria jest w jakikolwiek sposób decyzyjna, czy po prostu wydaje opinie, z którymi można, ale i niekoniecznie trzeba się liczyć?

- Dykasterie i kongregacje to są jakby takie ministerstwa przy papieżu. Dykasteria to organ wykonawczy i opiniujący dla papieża, pamiętajmy przecież, że w Kościele nie ma demokracji, tylko hierarchia.
Działalność dykasterii można było niedawno zauważyć w sytuacji starań o ocalenie Vincenta Lamberta, Francuza, który w stanie minimalnej świadomości przeżył 11 lat. O jego życie walczyli jego rodzice, episkopat Francji, a także sam papież Franciszek i właśnie dykasteria.

- UPJPII: Proszeni o opinie musicie robić jakieś badania, czy opieracie się państwo głównie na własnej wiedzy i doświadczeniu? Zastanawia mnie, ile czasu będziecie musieli państwo poświęcić temu zadaniu?

- Dlatego kardynał tak szpikuje te pomieszczenia dykasterii różnymi urządzeniami technicznymi, gdyż jest bardzo praktyczny i chciałby te nasze wyjazdy do Rzymu ograniczyć do minimum, a żebyśmy się przede wszystkim kontaktowali z nim i z jego pracownikami za pomocą telekonferencji. Tak w większości będą wyglądać nasze spotkania. Byliśmy pytani, czy możemy mieć w domu szerokopasmowy internet, abyśmy mogli się porozumiewać nie tylko z nim, ale także z innymi równolegle. Ja byłam pod wrażeniem tej nowoczesności, przy zachowaniu wszystkich wymogów architektonicznych.

- UPJPII: Ucieszyła się Pani otrzymaną nominacją, czy przestraszyła kolejnego obowiązku?

- Gdy powiedział mi o tym zaprzyjaźniony ksiądz profesor, to poprosiłam go, żeby sobie tak nie żartował. Mój mąż nazywa siebie accidental member, przypadkowym członkiem. On się zdziwił najbardziej. Ale dostaliśmy takie sygnały, że Ojcu Świętemu chodziło o to, aby wśród członków znalazły się takie osoby, które prawdziwie żyją, w rzeczywistym świecie, który być może dla części duchowieństwa pozostaje zupełnie nieznany. Nie byliśmy z klucza, z ludzi którzy krążą cały czas po orbicie probostwa i szkółki parafialnej, szczególnie mój mąż żyje w realiach środowiska, które jak przychodzi w niedzielę do kościoła to jest dobrze.

- UPJPII: Macie taką świadomość, że będziecie mieć wpływ na losy świata w tych dziedzinach, którymi zajmuje się dykasteria?

- Jeżeli dostanę jakieś zadanie, to je będę musiała wykonać najlepiej jak potrafię, ponieważ może to być jedyna okazja, żeby przedstawić coś, co może być później tym kamykiem do ogródka zmian.
Obliguje mnie to do bardzo rzetelnej i obiektywnej pracy, bo Ojciec Święty pewnie będzie oczekiwał od nas rzeczywistego pochylenia się nad sprawą. On nie chce, żeby to były komplementy, nie chce pochlebstw, mówienia, że wszystko jest w porządku, wszystko ładnie. Wymaga analizy jakiegoś zagadnienia. Być może dlatego nasza metodologia naukowa była papieżowi potrzebna.

- *** Małżonkowie są pracownikami naukowymi: Aleksandra – Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Piotr – Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są rodzicami pięciorga dzieci.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik KEP: jednoznaczna dezaprobata wobec aktów agresji w Białymstoku

2019-07-21 18:12

BPKEP / Warszawa (KAI)

Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Episkopat.pl

Rzecznik KEP przypomniał wypowiedź przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego, opublikowaną na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”, dostępnym od 17 lipca: „Osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia”.

Przewodniczący Episkopatu dodał: „W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy”.

„Każda forma agresji jest wbrew nauce Jezusa Chrystusa. Szacunek należy się każdemu człowiekowi bez względu na jego poglądy” – powiedział rzecznik Episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem