Reklama

20. rocznica diecezji

Rozmowa z biskupem legnickim Stefanem Cichym
Edycja legnicka 15/2012

REDAKCJA: - W bieżącym roku, 25 marca, minęła 20. rocznica ustanowienia przez błogosławionego już dziś papieża Jana Pawła II diecezji legnickiej. Czym ta diecezja wyróżnia się od innych?

BP STEFAN CICHY: - Można wymienić kilka takich wyróżników:
- diecezjalne sanktuarium Maryjne w Krzeszowie, w którym przechowywany jest najstarszy obraz Maryjny w Polsce noszący tytuł Matki Bożej Łaskawej;
- położenie - to jedyna diecezja w Polsce, która sąsiaduje z czterema diecezjami zagranicznymi: dwoma z Czech i dwoma z Niemiec; to daje możliwość częstszych kontaktów z sąsiadami, z czego aktywnie korzystamy;
- ludność - którą tworzą napływowi po II wojnie światowej mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich, ale także z np. terenów byłej Jugosławii. Co prawda dziś te różnice się wyrównują, ale jeszcze je spotykamy w kultywowaniu tradycji i zwyczajów;
- dość znacząca jest w diecezji obecność wiernych z Kościoła greckokatolickiego i wyznawców prawosławia;
- w czasie pobytu wojsk radzieckich w latach 1845-1993 nazywano Legnicę Małą Moskwą, a do dziś w pamięci ludzi pozostało, że np. składy pociągów na legnickim dworcu PKP miały tabliczki: Moskwa-Legnica-Moskwa);
- bogactwo kulturowe - na terenie diecezji znajduje się ok. 700 obiektów zabytkowych w postaci kościołów, kaplic i innych zabudowań.

- Jakie najważniejsze wydarzenia można by przypomnieć z dotychczasowej historii diecezji?

- Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji była wizyta apostolska papieża Jana Pawła II, który przybył do Legnicy na zaproszenie pierwszego Biskupa Legnickiego 2 czerwca 1997 r. i spotkał się z ponad 300-tysięczną grupą wiernych. Podczas tego spotkania skierował do słuchaczy bardzo ważną homilię na temat pracy, a także ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Dla uczczenia pobytu Ojca Świętego w naszym mieście grupa katolików świeckich urządziła Legnicki Rok Jana Pawła II, który trwał od pierwszej rocznicy przejścia Papieża do Domu Ojca (2 kwietnia 2006) do dziesiątej rocznicy wizyty papieskiej (2 czerwca 2007). W ciągu tych miesięcy odbywała się refleksja nad encyklikami Jana Pawła II połączona z jakimś wydarzeniem artystycznym (koncert, film).
Drugim ważnym wydarzeniem było utworzenie struktur diecezjalnych: Caritas diecezjalnej, Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższego Seminarium Duchownego, Kapituły katedralnej i Sądu Kościelnego.
Trzecim ważnym wydarzeniem jest zwołany przed pięciu laty przez obecnego Biskupa Legnickiego I Synod diecezjalny, który kończy obrady w przeddzień dwudziestej rocznicy ustanowienia diecezji.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były pierwsze w katedrze legnickiej święcenia biskupie. Otrzymał je 31 stycznia 2009 r. ks. dr Marek Mendyk, biskup pomocniczy tej diecezji.
Ponadto wyliczyć należy liczne peregrynacje wizerunków Maryjnych, oraz relikwii Świętych po parafiach diecezji, które przyczyniły się do ożywienia pobożności wiernych. Do tych wydarzeń można też zaliczyć podjętą przez pierwszego Biskupa Legnickiego i kontynuowaną przez jego następcę renowację zespołu klasztornego w Krzeszowie, co stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych.
Ważną sprawą i wydarzeniem jest duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji: w okresie Narodzenia Pańskiego odbywają się w kilku miejscach spotkania integracyjne, a w pierwszą sobotę września ma miejsce pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa. Należy tu również wspomnieć dwa Kongresy Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej (1999 i 2009).
Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć trzy Marsze dla Życia, w których wzięło udział 2-3 tys.osób i aktualnie trwającą akcją modlitewną „40 Dni dla Życia”.

- Mówiąc o kończącym się I Synodzie warto przypomnieć, dlaczego został zwołany, jaką podjął tematykę i jakie są jego owoce.

- W dekrecie z 28 czerwca 2007 r. zaznaczyłem, że Synod został zwołany „w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu prawa kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej”. Rozpoczęcie Synodu nastąpiło 16 października 2007 r., a jego hasłem są słowa: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.
W 10 komisjach synodalnych omawiano wszystkie dziedziny życia diecezji dotyczące nauczania, uświęcania i działalności duszpasterskiej.
Owocem obrad Synodu jest najpierw ożywienie w wielu parafiach zainteresowania życiem Kościoła lokalnego oraz aktywność duchowieństwa i wiernych świeckich angażujących się w prace Synodu. Widzialnym owocem są powstałe dokumenty, w skład których wchodzą nowe regulaminy, statuty czy instrukcje. Owocem dalszym powinna być realizacja postanowień Synodu.

- Wśród komisji synodalnych dla nas bardzo ciekawa była Komisja ds. Mediów. Postawiła ona sobie ważne pytanie: Jak pisma katolickie są użyteczne w dziele ewangelizacji diecezji legnickiej. Czy komisja, według Księdza Biskupa, spełniła swoje zadanie?

- Synodalna Komisja ds. Mediów zajmowała się problematyką mediów obecnych i dostępnych na terenie diecezji. W końcowym opracowaniu tej komisji jest też passus poświęcony pismom katolickim. Niewątpliwie doceniona jest ważność prasy katolickiej w dziele ewangelizacji, tak jak i pozostałych mediów, lecz z przedstawionych danych wynika, że nasze edycje diecezjalne tygodników katolickich („Niedziela”, „Gość Niedzielny”) łącznie docierają do około 1-2%, mieszkańców diecezji. Ta sytuacja związana jest niewątpliwie z ogólnym kryzysem czytelnictwa, ale też stawia nam zadanie, aby bardziej w parafiach zadbać o propagowanie prasy katolickiej.
Cieszy fakt, że oprócz wspomnianych tygodników, niektórzy księża proboszczowie indywidualnie dbają o dostępność także innych tytułów prasy katolickiej, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Kilkanaście parafii wydaje też swoje gazetki parafialne.
Lepiej kształtuje się sytuacja na rynku mediów elektronicznych i dostępu do Internetu, co pokazuje, że obecnie czytelnictwo przenosi się w tym kierunku. Świadczy o tym rosnąca liczba odwiedzających strony internetowe związane z naszą diecezją.
Uważam, że wspomniana komisja dobrze spełniła zlecone jej zdania.

- Czy są jeszcze jakieś dziedziny życia diecezji, które stają się wyzwaniem dla Księdza Biskupa?

- Są to różne dziedziny. Najpierw wymienię troskę o pogłębienie wiedzy religijnej wśród diecezjan: pogłębi się tę wiedzę przez szkolnictwo, stąd konieczność utworzenia większej liczby szkół katolickich, oraz przez czytelnictwo prasy katolickiej, dlatego trzeba będzie nadal zachęcać do tego dorosłych i młodzież. Przyszłość diecezji zależy od rodzin, stąd trzeba troski o życie chrześcijańskie w rodzinach. Młodzież jest nadzieją Kościoła, dlatego więcej troski trzeba będzie poświęcić duszpasterstwu młodzieży. Wyzwaniem jest także lepsza działalność Rad parafialnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich.

- Czego można życzyć na dalsze lata pracy diecezji?

- Można na pierwszym miejscu życzyć Bożego błogosławieństwa dla realizacji postanowień I Synodu Diecezji Legnickiej, aby diecezjanie lepiej Chrystusa poznali, kochali i naśladowali. W modlitwie po Komunii formularza mszalnego za Kościół diecezjalny jest prośba o udzielanie mu nieustannie Bożej pomocy, „aby w nim trwała aż do końca: prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy”. Można więc życzyć, aby spełniły się te słowa poprzez liczniejszy udział wiernych w niedzielnej Eucharystii, rozwój ruchu adoracji Najświętszego Sakramentu, poprzez rodziny Bogiem silne, dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz poprzez prężną działalność ruchów i stowarzyszeń oraz szkół katolickich. Można też życzyć, aby nadal istniała możliwość i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych.

Watykan: na Placu św. Piotra otwarto czasowy ośrodek zdrowia dla bezdomnych

2019-11-12 11:58

ts (KAI) / Watykan

Na placu św. Piotra w Watykanie otwarto 10 listopada już po raz trzeci czasowy ośrodek zdrowia, który będzie udzielał bezpłatnej pomocy medycznej osobom bezdomnym i potrzebującym. Lekarze przyjmują w ośrodku w godzinach od 8.00 do 22.00 i nie są wymagane wcześniejsze zapisy, ani dowody ubezpieczeniowe.

Jonathan Stutz/fotolia.com
Małe dobro, ale czynione codziennie, potrafi zmienić świat. Na lepsze.

Po raz pierwszy taka pomoc medyczna była zorganizowana w 2017 roku z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich. W kilkunastu kontenerach centrum oferuje przez cały tydzień bezpłatne leczenie oraz badania wszystkim osobom, które nie mają możliwości uzyskania pomocy medycznej.

Dzięki pomocy różnych ośrodków zdrowia oraz lekarzy udało się tym razem znacznie poszerzyć ofertę pomocy, poinformował Portal Vatican News. W tym roku obok lekarzy internistów przyjmować będą kardiolodzy, diabetolodzy, dermatolodzy, reumatolodzy, specjaliści chorób zakaźnych, ginekolodzy oraz okuliści.

Oferowane są także kliniczne analizy, badania USG oraz szczepienia przeciw grypie. Całość jest finansowana ze składek zorganizowanych przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji. W najbliższą niedzielę 17 listopada, z okazji Światowego Dnia Ubogich, papież Franciszek odprawi Mszę św. w bazylice św. Piotra z udziałem wolontariuszy. Po liturgii w auli audiencyjnej Pawła VI zaplanowano obiad dla ok. 1,5 tys. potrzebujących.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Ryś do Wspólnot Neokatechumenalnych: bądź sługą niekoniecznym, by Jezus mógł działać!

2019-11-13 10:22

Ks. Paweł Kłys

- My jako Kościół też możemy mieć taką pokusę, by podkreślać siebie, zadbać o siebie, My Kościół jesteśmy sługą niekoniecznym! Kościół nie jest ważny – ważny jest Jezus i ważny człowiek i świat do którego Kościół jest posłany! Kościół jest narzędziem. Nie jest celem dla siebie, nie jest celem samym w sobie! – mówił abp Grzegorz Ryś do Wspólnot Neokatechumenalnych.

Ks. Paweł Kłys

W parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego na łódzkim osiedlu Widzew odbyła się niecodzienna uroczystość. Podczas Eucharystii wspólnota łódzkiego Seminarium Redemptoris Mater w obecności pasterza Archidiecezji Łódzkiej przedstawiła się łódzkim Wspólnotom Drogi Neokatechumenalnej.

Wszystkich zebranych w świątyni przywitał proboszcz parafii – ks. kan. Przemysław Góra, który podkreślił, że dzisiejsza uroczystość wpisuje się w historię tej wspólnoty parafialnej, jak i całej Archidiecezji.

Następnie zostały przedstawione Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej regionu łódzkiego, do którego należą wierni trzech diecezji: Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Włocławskiej oraz Diecezji Kaliskiej.

Po prezentacji wspólnot zaprezentowała się też wspólnota łódzkiego Seminarium Redemptoris Mater do której należy sześciu kleryków: trzech z Polski - Tomasz (32 lata), Hieronim (26 lat), Michał (19 lat), dwóch z Włoch - Piotr (27 lat) i Andrea (20 lat) i jeden z Hiszpanii Karlos (22 lata). Nad formacją czuwa rektor – ks. Michał Jaworski oraz ojciec duchowny – ks. Janusz Świeca.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę zebranych na to, że - Jezus mówi– przy odrobinie waszej wiary działyby się rzeczy niemożliwe. A co w tym przeszkadza? To, że nie chcecie być sługami niekoniecznymi! To jest przeszkoda, aby Bóg przez was mógł robić rzeczy niewyobrażalne, niesłychane, niemożliwe! – tłumaczył arcybiskup. -Tych sześciu się przygotowuje do kapłaństwa, nas tu jest już kilku, którzy są księżmi – co my możemy sami z siebie wam dać? Ja nie umiem wskrzeszać. Nie umiem oczyszczać trędowatych. Sam nie jestem w stanie nikomu odpuścić grzechów. Sam nie wiedziałbym - sam ze siebie - jakie znaleźć słowo, by porozmawiać z kimś, komu umarł ojciec, matka albo dziecko. Macie jakieś własne słowa na takie sytuacje? Macie coś do powiedzenia od siebie? Mogłyby się - przy odrobinie naszej wiary - dziać w ludziach rzeczy niemożliwe tylko, że my musimy zniknąć! – podkreślił kaznodzieja.

- Im będziesz mniej miejsca zajmował, tym będzie więcej przestrzeni dla Boga, a On będzie działał. Będą się działy rzeczy niesamowite, bo ty się robisz mały. Ty mówisz – ja jestem nieważny. Ja jestem sługa niekonieczny! Wtedy otwierasz przestrzeń Bogu do działania, to znaczy, otwierasz innych na przestrzeń z Jezusem, z Jego miłością, z Jego mocą, z Jego mądrością, z Jego obecnością! A jeśli za każdym razem będziemy słudzy konieczni, to człowiek, któremu teoretycznie mówimy o Jezusie, nawet nie ma szans Go zobaczyć, bo wszędzie jestem ja!- zauważył hierarcha.

Odnosząc się do medialnych odniesień o kryzysie Kościoła, łódzki pasterz powiedział: dziś mówi się kryzys, kryzys, kryzys w Kościele. Wiecie skąd się bierze kryzys? Bierze się z tego, że nas jest za dużo! Jest za dużo gadania o Kościele – a za mało o Jezusie! Jest za dużo o Kościele – a za mało o ludziach. Jest kryzys bezowocności, a mogłyby się dziać rzeczy niemożliwe, tylko trzeba być takim małym. – zakończył łódzki pasterz.

Międzynarodowe Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater pod patronatem Najświętszej Maryi Panny Redemptoris Mater, Patrona Archidiecezji Łódzkiej św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, czterech Ewangelistów i świętego Anterosa papieża, męczennika zostało powołane do istnienia dekretem arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia w święto św. Mateusza ewangelisty tj. 21 września br. Na urząd rektora tegoż seminarium powołany ks. Michał Jaworski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem