Reklama

Niedziela Przemyska

30 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

O historii, specyfice i wyzwaniach jakie stoją przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, z prezesem stowarzyszenia – Adrianem Gdulą rozmawia ks. Maciej Flader

archiwum KSM AP

Ks. Maciej Flader: Jak doszło do powstania KSM w naszej archidiecezji?

Adrian Gdula: Mając na uwadze potrzeby spotęgowania działalności apostolskiej młodych katolików świeckich, J.E. Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk powołał Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na terenie archidiecezji przemyskiej dekretem z dnia 22 stycznia 1991 roku. Nadania osobowości prawnej cywilnej dla KSM Archidiecezji Przemyskiej dokonał Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów dnia 30 grudnia 1993 roku.

Reklama

Sięgając do samego początku, należy podkreślić zasługi w rozwój KSM AP księdza Jana Zimnego, który po zapoczątkowaniu działalności przez ks. Franciszka Rząsę zintensyfikował działalność naszego Stowarzyszenia, skupił wokół siebie ludzi, którzy zaczęli tę działalność. Wiele pomocy udzielał w tym czasie ks. Tadeusz Barcikowski. To za jego pośrednictwem i zaangażowaniu ks. Zimnego przyjęliśmy Ośrodek w którym przybywamy. Uważamy to za jedno z największych osiągnięć tej 30 letniej historii KSM. Warto przypomnieć także księdza Jacka Rawskiego, który od początku działalności Stowarzyszenia prowadził formację członków.

Jak KSM rozwijał się i jak dzisiaj działa w parafialnych oddziałach?

Pierwsze na większą skalę spotkanie mające na celu tworzenie oddziałów KSM, odbyło się w Jarosławiu w dniach 16-18.XI.1992 roku i było połączone ze szkoleniem oraz instruktażem młodzieży, która zebrała się w liczbie 120 osób

Reklama

Przełomem w rozwoju Stowarzyszenia było mianowanie ks. Jana Zimnego asystentem diecezjalnym KSM oraz pozyskanie przez niego na rzecz Stowarzyszenia Ośrodka w Wybrzeżu koło Dubiecka. Dnia 27.04.1993r. ks. Jan Zimny wystąpił oficjalnie do Rady Gminy w Dubiecku z wnioskiem o przekazanie tego Ośrodka dla KSM. Radni Gminy Dubiecko przychylili się do tego wniosku i podjęli stosowną uchwałę, jednak sprawy formalno-prawne przeciągnęły się do dnia 12.11.1993 r. w którym to dniu ostatecznie podpisano w obecności zainteresowanych stron akt sprzedaży-nabycia Ośrodka wraz z przyległym parkiem.

Dnia 19.06.1993 roku w Sali Parafialnej w Przemyślu odbyło się Walne Zebranie, w którym wzięło udział 34 osoby uprawnione do głosowania, z 26 Oddziałów parafialnych i kół szkolnych KSM całej archidiecezji przemyskiej. Powołano na nim struktury diecezjalne KSM w składzie:

Prezes: Piotr Haszczyn,

Z-ca prezesa: Henryk Kopiec,

Sekretarz: Barbara Radochońska,

Z-ca sekretarza: Agnieszka Gwan,

Skarbnik: Artur Janiec,

Członkowie: Brygida Partyka, Jacek Pinkowicz.

Pierwszoplanowym zadaniem nowopowstałego Zarządu było koordynowanie, trwającymi od końca czerwca, pracami remontowymi w Ośrodku wykonywanymi przez młodzież z całej diecezji, mimo że sprawy prawne nie były jeszcze sfinalizowane. Prace remontowe posuwały się na tyle skutecznie, że w dniu 19.07.1993 roku było możliwe przyjęcie pierwszej grupy dzieci i młodzieży polskiej z Ukrainy (58 osób).

W dniach 3-5 września, na II Zjeździe Diecezjalnym KSM, który zorganizowany został w świeżo wyremontowanym Ośrodku w Wybrzeżu k./Dubiecka , ustalono diecezjalny plan działania KSM do końca 1993 roku oraz uznano Ośrodek za centrum szkoleniowo-formacyjne dla wszystkich oddziałów i kół naszej diecezji.

Od września 1993 roku w ośrodku formuje się młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży przez udział w szkoleniach: Liderów (1994-2000),członków KSM, Zarządów, podstawowych (zwane „zerowym”),przyszłej kadry KSM, językowych, pedagogicznych, kierownictw, szkoły Zastępowego, kurs wychowawców kolonijnych, muzycznych i dziennikarskich.

Na feriach i wakacjach obywały się turnusy np. dla dzieci z Ukrainy, Niemiec, Włoch, kandydatów do KSM, dla dzieci dobroczyńców, dla dzieci z biednych rodzin, dla osób niewidomych, turnusy biblijne i patriotyczne, dla młodszych – junioraty. Wakacyjne turnusy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Są to przede wszystkim spotkania z Bogiem, gdzie modlitwa, taniec, śpiew i rozrywka sprawiają, że jest to niezapomniany czas dla wielu uczestników.

W latach 1993–1998 organizowana była akcja „Święta dla dzieci”. Pierwsza taka akcja świąteczna miała miejsce w okresie od 22 grudnia 1993r. do 2 stycznia 1994r. gdzie gościliśmy w Naszym Domu 51 dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, aby móc razem z nimi przeżyć Święta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku w świątecznym nastroju i po chrześcijańsku. Dzieci były pod opieką KSM-owiczów. Duży wkład w przygotowanie ich pobytu miał Ksiądz Jan Zimny oraz Zarząd KSM.

W sierpniu 1994 r. odbył się I Archidiecezjalny Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod hasłem „Posyłam was na to, abyście szli i owoc przynosili”. W zlocie wzięło udział 250 młodych z całej archidiecezji przemyskiej, a Eucharystii przewodniczył Ksiądz Antoni Sołtysik. Kolejne Zloty odbywały się corocznie i stały się naszą tradycją.

Przez 30 lat działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie obecne jest w życiu 166 oddziałów i kół parafialnych, które działały i działają na rzecz swoich parafii, poprzez organizację spotkań formacyjnych, adoracji, obozów, wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek, zawodów sportowych, integracji.

Jakie dzieła na przestrzeni tych lat udało się zrealizować i ile ludzie w tym czasie przewinęło się przez to stowarzyszenie?

Wśród dzieł, minionych 30 lat działalności KSM w diecezji, głównym przedsięwzięciem, które zasługuje na wymienienie w pierwszej kolejności jest nabycie ośrodka „NADZIEJA”, a także jego kolejne remonty. Pierwszy generalny, który odbywał się zaraz po zakupie nieruchomości. Dodatkowo wybudowanie kaplicy, kotłowni, jadalni. Kolejnym etapem prac była wymiana dachu oraz rozbudowa Ośrodka oraz ostatni remont przeprowadzony w 2019 roku. Należy tu stwierdzić, że ojcami tych sukcesów są Księża Asystenci.

Kolejnym sukcesem działań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej jest formowanie kilku pokoleń młodych ludzi. Podczas 30 lat działalności nie sposób jest zliczyć ile dokładnie osób formowało się w Stowarzyszeniu, uczestniczyło w rekolekcjach, zwiększało swoje umiejętności. Wiele dziesiątków rekolekcji, szkoleń, spotkań, świąt spędzonych z dziećmi z domów dziecka, turnusów wypoczynkowych, to praca kolejnych pokoleń członków stowarzyszenia i Zarządów Diecezjalnych.

Dodatkowo Stowarzyszenie organizowało oraz pomagało przy realizacji rekolekcji: dla młodzieży z zagranicy, ewangelizacyjnych, dla klas maturalnych, oddziałowych, adwentowych, wielkopostnych, kapłańskich, przed przyrzeczeniem, dla katechetów, dla bierzmowanych.

Jakie dzieła dzisiaj podejmuje KSM AP?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej prowadzi formację własną członków na szczeblu oddziałowym. Dodatkowo kierownictwa oddziałów organizują życie Stowarzyszenia w oddziale poprzez włączenie się w życie parafii. Młodzież organizuje wydarzenia ewangelizacyjne oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

Na szczeblu diecezjalnym możemy mówić o formacji członków, którzy będą pełnić posługę Zastępowych. Cykl spotkań obejmujących zagadnienia związane ze Słowem Bożym, Sakramentami, prowadzeniu grup dzielenia, a także wiedzy ogólnej dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia w poszczególnych szczeblach działalności, tj. parafii, diecezji oraz Polski. Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym przez Zarząd Diecezjalny są rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz rekolekcje przed Przyrzeczeniem, które prowadzą do głębszego poznania siebie samego i relacji z Panem Bogiem.

Dodatkowo warto wspomnieć także o cyklicznych wydarzeniach jakim są comiesięczne adoracje w oddziałach parafialnych, które oparte są na nauczaniu Kościoła i powiązane z dekalogiem KSM oraz modlitwą KSM.

Jak realizujecie swoją działalność w czasie pandemii?

Brak możliwości spotkań w parafii, spotkań z przyjaciółmi wymusił na nas zmianę trybu pracy. Rekolekcje wielkopostne online (#Nowe Stworzenie) i rekolekcje adwentowe online (#W84♥) to nasz pomysł na wspólne przeżycie tych szczególnych okresów liturgicznych, a także wyraz głodu Słowa i przeżywania rzeczywistości formacji własnego serca! Stając naprzeciw, tej z początku szarej rzeczywistości, jako Katolickie Stowarzyszanie Młodzieży chcemy pokazać, że to wciąż piękny czas by wzrastać i działać. Internet stał się miejscem naszych codziennych rozmów, spotkań, nieodłącznym elementem naszego młodzieńczego życia, dlatego też postanowiliśmy rozpocząć szerzej Naszą działalność właśnie w tym kierunku. Stąd na naszym fanpage'u pojawiły się różne akcje, które miały na celu jednoczyć nas na wspólnej rozmowie, rozważaniu czy modlitwie. KSM jako Katolickie Stowarzyszanie - żyje tym, czym żyje Kościół. W naszych materiałach formacyjnych (#45dlaPana) uwzględniliśmy tematy związane z kalendarzem liturgicznym świąt i uroczystości, by móc jeszcze głębiej wprowadzać naszych członków w życie i tajemnice Kościoła.

Jakie wyzwania stoją przed waszym stowarzyszeniem?

Ważnym celem dla działalności Stowarzyszenia jest troska o Dom KSM, który spełnia odpowiednie warunki. W związku z tym, Stowarzyszenie cały czas stara się rozwijać swój Dom, swoją bazę szkoleniową. Planujemy prace modernizacyjne oraz adaptacyjne. Dodatkowo chcemy wyposażyć kaplice w nowy sprzęt liturgiczny.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest wychowanie dojrzałych chrześcijan, dlatego ważnym zadaniem na przyszłość jest formacja członków stowarzyszenia. Planujemy zorganizować rekolekcje, turnusy wakacyjne oraz dalej wydawać materiały do samodoskonalenia dla każdego KSM-owicza.

W związku z pięknym jubileuszem, cały rok chcemy świętować i dziękować Panu Bogu za dar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, dlatego też w naszym kalendarzu będą pojawiać się wydarzenia jubileuszowe i różnego rodzaju eventy czy też przedsięwzięcia upamiętniające tą wyjątkową rocznicę. Część wydarzeń obchodzić będziemy w świecie wirtualnym, ale nie zabraknie też spotkań realnych, o ile tylko będzie to możliwe.

2021-01-26 09:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Niedzielski: w piątek podpiszę rozporządzenie ograniczające teleporady lekarskie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w piątek podpisze rozporządzenie ograniczające zakres świadczonych przez lekarzy teleporad. To już jest czas, żeby przywracać normalne leczenie, teleporada powinna być jedną z metod kontaktu z lekarzem, ale nie dominującą – podkreślił.

Niedzielski mówił w czwartek w Polsat News, że dzięki szczepieniom liczba dziennych zachorowań wśród lekarzy spadła z ok. 200 przypadków dziennie w grudniu ub. roku do 10 obecnie. Powtórzył, że wśród lekarzy nie widać trzeciej fali epidemii.

CZYTAJ DALEJ

Posty nakazane zachowywać

Niedziela warszawska 46/2003

Iwona Sztajner

Przykazania kościelne są zaproszeniem do współodpowiedzialności za Kościół
Zachęcają do przemyśleń, czy wiara ma wynikać z tradycji, czy z przekonania

CZYTAJ DALEJ

Rekolekcje wielkopostne dla kobiet

2021-03-05 17:46

[ TEMATY ]

rekolekcje

Kraków

kobiety

W dniach 21-24 marca w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje wielkopostne pod hasłem „Spełniona kobiecość”. Poprowadzi je ks. dr Mirosław Smyrak.

Rekolekcje to druga część biblijnej drogi z Maryją, która jest najdoskonalszą z kobiet. - Tym razem rekolekcyjne ścieżki połączą z sobą dwa wesela: to z Kany Galilejskiej i wiecznych zaślubin Wniebowziętej. Spotkamy na nich jednak nie tylko kobietę rozradowaną, ale także umiejącą łączyć wierną miłość z cierpieniem Golgoty i scalającą swym kobiecym charyzmatem powstającą w Wieczerniku rodzinę Kościoła w Wieczerniku – mówi ks. dr Smyrak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję