Reklama

Wiadomości z Watykanu

Dolina Aosty - tutaj Jan Pawel II spedza wakacje

Drodzy lekarze katoliccy, wiecie doskonale, że Waszą niezbywalną misją jest obrona, promocja i okazywanie miłości życiu każdej istoty ludzkiej od początku po jej naturalny kres. Dzisiaj, niestety, żyjemy w społeczeństwie, w którym często dominuje zarówno kultura aborcji, prowadząca do naruszania prawa do życia dziecka poczętego, jak i takie pojmowanie samodzielności człowieka, którego wyrazem są rewindykacje eutanazji jako samowyzwolenia z sytuacji, która z różnych powodów stała się uciążliwa. Jak wiecie, katolikowi nie wolno nigdy być wspólnikiem domniemanego prawa do aborcji lub eutanazji. Ponieważ ustawodawstwo pozwalające na podobne zbrodnie jest z gruntu niemoralne, nie może stanowić moralnego nakazu dla lekarza, który ma prawo do sprzeciwu sumienia.

Jan Paweł II
(Z przemówienia do uczestników
Międzynarodowego Kongresu "Medycyna i Prawa Człowieka" - 7 lipca 2000 r.)

Ojciec Święty na wakacjach

10 lipca br. Jan Paweł II rozpoczął wakacje we włoskich Alpach, w miejscowości Les Combes w Dolinie Aosty. W stolicy regionu Aosta wiozący Papieża z Rzymu samolot lokalnych linii lotniczych "Air Vallee" wylądował po 70 minutach lotu. Ojciec Święty przyjął z widocznym zadowoleniem padający deszcz, stwierdzając: "Błogosławiony deszcz". Dalszą drogę Papież odbył samochodem.
Jan Paweł II odpoczywa w nowym domu. Postawiono go niedawno w rekordowym tempie nieopodal miejsca, gdzie zatrzymywał się poprzednio. Roztacza się stamtąd wspaniały widok na ośnieżony szczyt Mont Blanc. Dom stoi wśród lasów, co pozwoli Ojcu Świętemu na całkowity wypoczynek po trudach pierwszej połowy Roku Wielkiego Jubileuszu. Jak zawsze, nad bezpieczeństwem Papieża czuwają włoscy policjanci i watykańska straż. Szanse więc na przypadkowe spotkanie z Ojcem Świętym są niewielkie. W programie przewidziano tylko jedno publiczne wystąpienie: w niedzielę 16 lipca w południe na Anioł Pański.
Jan Paweł II będzie przebywał w górach do 22 lipca. Potem uda się do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Do Watykanu powróci w połowie sierpnia, na XV Światowy Dzień Młodzieży.

"Anioł Pański" z Papieżem

9 lipca br. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II wspomniał o swych odwiedzinach w stołecznym więzieniu "Regina Coeli" z okazji przypadającego w tym dniu Jubileuszu w Więzieniach. Wezwał do modlitw w intencji rozpoczynającej się w niedzielę 9 lipca sesji dialogu katolicko-prawosławnego, a także wyraził rozgoryczenie z powodu niedawnego światowego zlotu homoseksualistów w Wiecznym Mieście. Oto pełny tekst rozważań papieskich:
"Dziś rano z radością mogłem spotkać się w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu ze skazanymi z więzienia ´Regina Coeli´. Była to wzruszająca chwila modlitwy i człowieczeństwa. Próbowałem wyczuć, wpatrując się w ich oczy, cierpienia, niepokoje i nadzieje każdego z nich. Mogłem spotkać w nich Chrystusa, który w Ewangelii utożsamiał się z nimi aż do stwierdzenia: ´byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie´ (Mt 25, 36).
Właśnie myśląc o ich trudnej sytuacji, w orędziu na Jubileusz w Więzieniach poprosiłem, aby z okazji Roku Świętego ofiarowano im znak łaski. Zaprosiłem przede wszystkim ustawodawców całego świata do przemyślenia systemu więziennego i samego systemu karnego, okazującego więcej szacunku dla godności ludzkiej w ramach sprawiedliwości odkupienia winy, a nie tylko naprawienia nieładu wprowadzonego przez zbrodnię. Wypada bowiem, aby ci, którzy zbłądzili, otrzymali pomoc do wkroczenia na drogę zadośćuczynienia moralnego oraz wzrostu osobowego i wspólnotowego w perspektywie czynnego ponownego włączenia się do społeczeństwa.
Dzisiaj w Baltimore zbiera się ponownie na sesji plenarnej Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi, aby pogłębić u progu trzeciego tysiąclecia niektóre zagadnienia dotyczące przyszłości naszych stosunków wzajemnych.
Zapraszam wszystkich do modlitwy do Pana, aby wlał w serca dary swego Ducha, aby to spotkanie mogło sprzyjać coraz większemu porozumieniu między katolikami a prawosławnymi oraz przyczynić się w ten sposób do dalszego postępu na drodze do upragnionego celu - pełnej wspólnoty kościelnej.
Muszę wreszcie wspomnieć o dobrze znanych manifestacjach, jakie odbyły się w Rzymie w minionych dniach. W imieniu Kościoła Rzymu nie mogę nie wyrazić rozgoryczenia z powodu afrontu uczynionego Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000 oraz wartościom chrześcijańskim miasta tak drogiego sercom katolików całego świata.
Kościół nie może przemilczeć prawdy, gdyż okazałby się mniej wierny Bogu Stwórcy i nie pomagałby w rozpoznaniu tego, co dobre, i tego, co złe. Chciałbym w tym kontekście ograniczyć się do odczytania tego, co mówi na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego, który - podkreśliwszy, że akty homoseksualizmu są sprzeczne z prawem naturalnym - tak to ujmuje: ´Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji´ (KKK 2358).
Niech Matka niebieska towarzyszy nam swoją opieką".
Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu zebranym błogosławieństwa apostolskiego Ojciec Święty pozdrowił w różnych językach pielgrzymów z różnych krajów. W języku polskim Papież powiedział: " Drodzy Rodacy! Bóg zapłać za wspaniałą Pielgrzymkę Narodową do Grobów Apostolskich. Ubogaciła ona duchowo Was, Kościół powszechny, Waszą wiarę, a mnie sprawiła wielką radość. Bóg zapłać".

Reklama

Jan Paweł II odwiedził rzymskie więzienie

W ramach obchodzonego 9 lipca Jubileuszu w Więzieniach Jan Paweł II odwiedził w tym dniu zakład karny "Regina Coeli" znajdujący się na tym samym brzegu Tybru, co Watykan. Dwugodzinna wizyta w " Regina Coeli" to przede wszystkim Msza św., odprawiona w głównym " łączniku", gdzie zgromadziło się ok. 70 więźniów i drugie tyle strażników, pracowników wymiaru sprawiedliwości z ministrem Piero Fassino na czele. Zdaniem kapelana zakładu - o. Vittorio Traniego, chodziło o to, aby wszyscy mogli razem powitać Papieża i wziąć udział w Eucharystii. Ministrantami byli sami więźniowie, którzy wyrazili pisemną zgodę na to, by Msza św. była transmitowana w telewizji.
Kazanie było jakby dopełnieniem niedawnego papieskiego orędzia z okazji Jubileuszu, w którym mowa była przede wszystkim o sytuacji w więzieniach; zawierało ono również apel o "okazanie łaski wszystkim więźniom" i "skrócenie kary, nawet nieznaczne". Obecnie Papież poruszył aspekt moralny zjawiska "zbrodni i kary", kładąc nacisk na potrzebę przemiany wewnętrznej. Podkreślił, że prawdziwym więzieniem dla człowieka jest grzech, a wyzwolenie z jego niewoli przyjść może tylko na drodze nawrócenia. "Trzeba więc, ażeby On, Duch Jezusa Chrystusa, działał w Waszych sercach, Drodzy Bracia i Siostry więźniowie. Trzeba, ażeby Duch Święty przepełnił to więzienie, w którym się spotykamy, oraz wszystkie więzienia świata... Tam, gdzie ludzie pozostają skuci według niezbędnej logiki ludzkiej sprawiedliwości, musi tchnąć Duch Chrystusa, Odkupiciela świata" - mówił dalej Biskup Rzymu. "Kara bowiem nie może ograniczyć się do zwykłego rozliczenia przestępcy, a tym bardziej nie może być rodzajem społecznego odwetu czy zinstytucjonalizowanej zemsty" - wyjaśnił Jan Paweł II. Podkreślił następnie, że kara i więzienie mają sens o tyle, o ile wymierzając sprawiedliwość i odstraszając przestępców, służą odnowie człowieka, pozwalając tym, którzy zbłądzili, na zastanowienie się i zmianę życia, ażeby stać się na nowo pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. "Pozwólcie więc, że Was poproszę, abyście z całych sił dążyli do nowego życia w spotkaniu z Chrystusem. Będzie się tym radować na pewno całe społeczeństwo. Wasza wewnętrzna przemiana bardziej aniżeli nałożona na Was kara przekona osoby, którym sprawiliście ból, że sprawiedliwości stało się zadość" - powiedział na zakończenie Ojciec Święty.
Podczas Mszy św. modlono się o zniesienie kary śmierci na całym świecie. Przed powrotem do Watykanu Papież raz jeszcze zaapelował o skrócenie kary wszystkim więźniom.

Apel do lekarzy katolickich

"Katolikowi nie wolno nigdy być wspólnikiem domniemanego prawa do aborcji lub eutanazji" - powiedział Jan Paweł II do uczestników Międzynarodowego Kongresu nt. Medycyna i prawa człowieka. Zorganizowały go włoskie stowarzyszenie lekarzy katolickich oraz europejska i międzynarodowa federacja podobnych związków.
"Temat Waszych obrad - zauważył Papież - jest bardzo istotny nie tylko ze względu na kulturowy wysiłek, jakiego wymaga pogodzenie postępu w medycynie z wymogami etyki i praw osoby ludzkiej, ale także z powodu znaczenia, jakie ma ono w świetle rzeczywistego czy potencjalnego naruszania podstawowego prawa do życia, na którym opierają się wszelkie inne prawa osoby". Ojciec Święty przypomniał, że nie wystarczy opieka lekarska nad chorym, gdyż potrzebuje on także pomocy psychologicznej i moralnej; w tym celu lekarze powinni brać przykład z Miłosiernego Samarytanina. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że w chwili, gdy wkraczamy w trzecie tysiąclecie, żyjący w ubóstwie mężczyźni i kobiety, szczególnie w krajach Trzeciego Świata, nadal nie mają dostępu do opieki lekarskiej i najbardziej potrzebnych leków. " Wielu braci i sióstr umiera codziennie na malarię, trąd, AIDS, często przy obojętności ze strony tych, którzy mogliby lub powinni przyjść im z pomocą. Niech te milczące prośby poruszą Wasze serca! Musicie zrobić wszystko, aby każdy człowiek, bez względu na swoją pozycję społeczną i materialną, mógł korzystać z podstawowego prawa do tego wszystkiego, co niezbędne jest dla zdrowia, a więc także z odpowiedniej opieki lekarskiej" - zaapelował na zakończenie swego przemówienia Ojciec Święty.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Oświadczenie ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim

2020-06-01 15:24

BP KEP

Prezentujemy treść oświadczenia ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim.

W odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji „Niedzieli” w sprawie wywiadu, który przeprowadziłam z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, oświadczam, że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika „Niedziela”.

Agnieszka Bugała

CZYTAJ DALEJ

Siostry z Łabuń przyjęły wezwanie

2020-06-01 22:39

[ TEMATY ]

siostry franciszkanki challenge siepomaga

FMM Duszpasterstwo młodych i powołań

Po siostrach honoratkach z Częstochowy i siostrach prezentkach z Krakowa w dobroczynną akcję „Hot16Challenge”, włączyły się Siostry Franciszkanki Maryi z Łabuń. Do udziału w akcji, która zachęca do zbiórki środków finansowych na walkę z koronawirusem, misjonarki z Łabuń zostały nominowane przez kleryków z Ołtarzewa. „Hej! Dziękujemy wam, klerycy z Ołtarzewa Kto to wymyślił mówić nie potrzeba. My się tego wyzwania podejmiemy i coś nie-coś wam zarapujemy” – to pierwsze słowa utworu, którego można posłuchać na kanale FMM Duszpasterstwo młodych i powołań w serwisie YouTube. Siostry z Łabuń zachęcają do akcji www.siepomaga.pl/hot16challenge i do modlitwy za chorych i zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Zgodnie ze zwyczajem akcji siostry nominowały kolejnych wykonawców, którymi są: Kuria Zamojsko – Lubaczowska, abp Grzegorz Ryś, Teatr Futryna i Krzysztof Antkowiak. Należy dodać, że akcję „Hot16Challenge”, zainicjował raper Solar. Polega ona na tworzeniu przez osoby ze świata kultury, mediów czy polityki szesnastowersowych zwrotek i zachęcaniu do zbiórki pieniężnej organizowanej na siepomaga.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję