Reklama

Wiadomości z Watykanu

Instytucje i organizacje społeczne różnych szczebli, w tym także państwo, muszą wspólnie promować pospolity ruch solidarności między wszystkimi warstwami ludności, ze szczególnym uwzględnieniem słabych i zepchniętych na margines. To jest nakaz moralny, którego trzeba wszystkich nauczyć i któremu sprawujący władzę muszą się poświęcić jako sprawie sumienia.

Jan Paweł II

(Z przemówienia do burmistrzów największych metropolii świata - 13 maja 2002 r.)

Jan Paweł II do Polaków

Jan Paweł II zwracając się podczas audiencji generalnej do ok. 2 tys. rodaków, powiedział: "Witam pielgrzymów z Polski. Wszystkim życzę, ażeby miesiąc czerwiec upłynął na wielkiej czci i miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Audiencja generalna - 5 czerwca 2002 r.

"Anioł Pański" z Papieżem

2 czerwca br. podczas przemówienia poprzedzającego modlitwę Anioł Pański Jan Paweł II przypomniał znaczenie Eucharystii i świętowania niedzieli. Z okazji przypadającej tego dnia we Włoszech i innych krajach uroczystości Bożego Ciała Papież podkreślił ścisły związek między Eucharystią a świętowaniem niedzieli, która jest "dniem odpoczynku i oddawania chwały Bogu". Oto tekst papieskiego przemówienia:
"We Włoszech oraz w wielu innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Wspólnota chrześcijańska skupia się wokół Eucharystii i adoruje w niej swój najcenniejszy skarb: Chrystusa rzeczywiście obecnego pod postacią konsekrowanego chleba i wina. Lud cały wychodzi z kościołów i na ulice i place miast niesie Najświętszy Sakrament. To zmartwychwstały Chrystus podąża drogami ludzkości i nie przestaje dawać ludziom swego ´ciała´ jako autentycznego ´chleba żywota´ (por. J 6, 48. 51). Dzisiaj, podobnie jak dwa tysiące lat temu, ´mowa ta jest twarda´ (J 6, 60) dla ludzkiego rozumu, który czuje się bezsilny wobec tej tajemnicy.
Do zgłębienia fascynującej głębi obecności Chrystusa pod ´znakami´ chleba i wina potrzebna jest wiara, czy raczej potrzebna jest wiara ożywiana miłością. Tylko ten, kto wierzy i miłuje, może pojąć coś z tej niewypowiedzianej tajemnicy, dzięki której Bóg zbliża się do naszej małości, szuka naszej ułomności, objawia się tym, czym jest, nieskończoną miłością, która zbawia.
Właśnie dlatego Eucharystia stanowi pulsujące centrum wspólnoty. Od początku, od czasów pierwszej wspólnoty jerozolimskiej chrześcijanie zbierali się w dniu Pańskim, ażeby odnawiać w Mszy św. pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. ´Niedziela´ jest dniem odpoczynku i oddawania chwały Bogu, bez Eucharystii zatraca jednak swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego w liście apostol-skim Novo millennio ineunte przypomniałem o priorytetowym zadaniu duszpasterskim, jakim jest dowartościowanie niedzieli, a wraz z nią celebry eucharystycznej: ´Tę powinność traktować należy nie tylko jako wypełnienie obowiązku, ale jako niezbędny element prawdziwie świadomego i spójnego życia chrześcijańskiego´ (n. 36).
Adorując Eucharystię, nie możemy nie myśleć z wdzięcznością o Maryi Pannie. Skłania nas do tego często śpiewany słynny hymn eucharystyczny: Ave, verum Corpus / natum de Maria Virgine (Witaj, prawdziwe Ciało/ zrodzone z Maryi Panny). Prosimy dzisiaj Matkę Pana, ażeby każdy człowiek mógł zakosztować słodyczy komunii z Jezusem i poprzez chleb żywota wiecznego mieć udział w Jego tajemnicy zbawienia i świętości" .

Spotkanie z uczestnikami sympozjum misyjnego

Reklama

Przepowiadanie Ewangelii nie jest łatwe - przyznał Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym 31 maja br. do uczestników sympozjum z udziałem przełożonych instytutów życia konsekrowanego zajmujących się misjami. Spotkanie zorganizowała Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, a jej prefekt - włoski kardynał Crescenzio Sepe stał na czele ok. 250-osobowej grupy przyjętej przez Papieża.
Ojciec Święty podkreślił, że przed pokusą upadania na duchu, utratą odwagi i brakiem zaangażowania uratować może tylko Bóg, który doda sił do przezwyciężenia przeszkód i odzyskania "wewnętrznej świeżości apostol-skiej". Przed popadaniem w rutynę i duchową jałowością obroni misjonarzy "głęboka więź z Bogiem".
Papież stwierdził, że "obiecująca pora nowej ewangelizacji wymaga krzewienia owocnej jedności między instytutami, biskupami i Kościołami lokalnymi, wyrażającej się w dialogu oraz szacunku dla odmiennych charyzmatów, zadań i urzędów".

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

7 czerwca br. - w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Kościół obchodził Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Z tej okazji kard. DariMo CastrilloMn Hoyos - prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa - wydał specjalny list do księży. Zwraca w nim uwagę, że centrum życia kapłańskiego stanowi Msza św. i spowiedź. List nosi tytuł: Eucharystia i spowiedź - rozpocząć od Miłosierdzia Bożego, by odkryć na nowo kapłańską tożsamość.
"Właśnie dla nas, księży, są to dwa sakramenty, w których szczególnie osobiście doświadczamy niewysłowionej miłości miłosiernej Boga Ojca do nas i do całej ludzkości. Sakramenty Eucharystii i spowiedzi są rzeczywiście sercem naszego kapłaństwa" - napisał kard. Hoyos. Zachęca on księży do częstego korzystania z tych sakramentów i do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którego apostołką - jak przypomina - była św. Faustyna Kowalska.
List kard. Hoyosa w kilku językach znaleźć można na stronie internetowej Kongregacji ds. Duchowieństwa: http://www.clerus.org. Do listu zostały dołączone teksty medytacyjno-modlitewne na Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, w tym również Litania do Chrystusa Najwyższego Kapłana.

List do Organizacji Państw Amerykańskich

Problemy związane z migracją między krajami kontynentu amerykańskiego znalazły się w centrum listu, który watykański sekretarz stanu - kard. Angelo Sodano przesłał w imieniu Jana Pawła II na ręce przewodniczącego 32. Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), obradującego w Bridgetown - stolicy Barbados.
"Stolica Apostolska szczególną uwagę zwróciła na informacje Organizacji Państw Amerykańskich w kwestii praw należnych pracownikom-emigrantom i ich rodzinom. Dotyczy to także możliwości realizacji projektu międzyamerykańskiej konwencji przeciw rasizmowi, dyskryminacji i nietolerancji - napisał kard. A. Sodano w liście złożonym na ręce przewodniczącego OAS, Billie Millera, który jest ministrem spraw zagranicznych wyspy Barbados na Antylach. - Dla rozwiązania problemów migracji konieczna jest efektywna solidarność całego kontynentu amerykańskiego. Wymaga ona większych wyrzeczeń ze strony krajów i grup społecznych będących w lepszej sytuacji materialnej. Wysiłkiem całego kontynentu należy zapewnić więcej miejsc pracy na terenach ubogich" - czytamy w liście.
Kard. Sodano zwrócił też uwagę na konieczność otwarcia rynków państw rozwiniętych na produkty pochodzące z najbiedniejszych krajów.

Apel o zwrot obiektów kościelnych w Rumunii

Reklama

Ojciec Święty Jan Paweł II zaapelował o zwrot budynków kościelnych zagrabionych w czasach komunistycznych, o czym była już mowa trzy lata temu podczas jego historycznej wizyty w Bukareszcie. 1 czerwca w przemówieniu do nowego ambasadora Rumunii przy Stolicy Apostolskiej - Mihaila Dobre Ojciec Święty powiedział, iż powołana do rozwiązania tego problemu specjalna komisja powinna uznać, że Kościół katolicki dla pełnienia swojej posługi pilnie potrzebuje własnych świątyń.
"Nie można zapominać o tym, że im bardziej będzie się zabiegać o zagojenie ran przeszłości, które stanowią potencjalne zarzewie konfliktu, tym bardziej pomoże się chrześcijanom poświęcić wszystkie siły dla dobra całego społeczeństwa" - podkreślił Ojciec Święty.
Papież wyraził nadzieję na osiągnięcie z władzami Rumunii porozumień o współpracy w różnych dziedzinach życia społecznego. " Kościół nie zabiega o żadne przywileje dla siebie ani immunitety. Przeciwnie, wierny swoim celom, pragnie służyć każdemu człowiekowi w imię Chrystusa, a jego misja jest tym pilniejsza, że człowiek cierpi lub znajduje się w trudnym położeniu.
Mihail Dobre w swym przemówieniu podkreślił, że priorytetami polityki zagranicznej jego kraju jest jak najszybsze wejście do NATO i Unii Europejskiej. Jego zdaniem, obie te organizacje kierują się systemem wartości, który jest "rezultatem symbiozy demokracji, gospodarki rynkowej, pluralizmu oraz poszanowania praw człowieka".

Audiencja dla przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoskich

1 czerwca br. Jan Paweł II przyjął na audiencji przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoskich - kard. Camillo Ruiniego i jej sekretarza generalnego - abp. Giuseppe Betoriego. Przedstawili oni wyniki ostatniej, XLIX Konferencji Plenarnej, która odbyła się w Rzymie w dniach 20-24 maja br.
Członkowie Episkopatu Włoch zaaprobowali nowy przekład Pisma Świętego, który po tzw. recognitio Stolicy Apostolskiej używany będzie w księgach liturgicznych. Zapowiedziano, że na początku listopada br. odbędzie się w Rzymie zjazd na temat mediów, oraz że w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Toronto weźmie udział ok. 20 tys. Włochów, dla których będzie to okazja do nawiązania kontaktu z mieszkającą tam młodzieżą pochodzenia włoskiego. Nowym wiceprzewodniczącym Episkopatu Włoch został arcybiskup Taranto - Benigno Luigi Papa.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Młodzi, odwagi! ON jest – nie bójcie się!

2021-09-19 10:24

[ TEMATY ]

Kana młodych

Karol Porwich/Niedziela

Mimo deszczu, mimo aury, która zachęcała do zostania w domu, ci młodzi postanowili, że tego sobotniego popołudnia nie spędzą przed telewizorami. Wstali z kanap i przyjechali. Konkretnie - do Częstochowy, na wydarzenie, które już wpisało się w kalendarz i pamięć, czyli na Kanę Młodych.

Kana Młodych to spotkanie młodzieży z archidiecezji częstochowskiej. Odbywało się w różnych miejscach, w tym roku organizatorzy postawili na zlokalizowanie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Choć pogoda nie dopisała, dopisały humory! I to wbrew obiegowej opinii, jakoby w kościele nie można było dostrzec już nawet jednej młodej osoby... Co prawda nie w kościele, a na seminaryjnych błoniach zobaczyliśmy wielu młodych ludzi, którzy przyjechali z różnych zakątków naszej archidiecezji, a także z samej Częstochowy. Do udziału w "Kanie" zaproszeni byli wszyscy ludzie młodzi od klasy 8. szkoły podstawowej wzwyż - szczególnie kandydaci do bierzmowania, ale też ci, którzy już przyjęli bierzmowanie, członkowie wspólnot i ruchów młodzieżowych, ale też i ci młodzi duchem.

CZYTAJ DALEJ

Tak dla życia i rodziny

2021-09-19 21:02

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

marsz dla życia i rodziny

Karol Porwich/Niedziela

– Dar życia otrzymujemy od Boga jako akt współpracy między miłością ludzką a miłością Boga, Stwórcy i Odkupiciela. Dziś dziękujemy Bogu za dar życia i stajemy się wyznawcami Boga, który jest życiem – mówił abp Wacław Depo 19 września na zakończenie Marszu dla Życia i Rodziny w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

„Młodzi za życiem”, „Dziękujemy za rodzinę”, „Dziękujemy, że jesteś Mamą” czy „Dziękujemy, że jesteś Tatą” – to tylko wybrane hasła, które nieśli ubrani na biało uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny.

CZYTAJ DALEJ

Menedżerka Heynena: praca z Polkami wydaje się Vitalowi być bardzo ciekawym wyzwaniem

2021-09-20 16:07

[ TEMATY ]

sport

siatkówka

PAP/Andrzej Grygiel

Vital Heynen

Vital Heynen

Menedżerka Vitala Heynena Ola Piskorska potwierdziła PAP, że będący dotychczas trenerem polskich siatkarzy Belg bardzo chciałby spróbować sił w pracy z kobiecą reprezentacją tego kraju. "Lubi wyzwania, a to mu się wydaje być bardzo ciekawym wyzwaniem" - zaznaczyła.

Polscy siatkarze w niedzielny wieczór w katowickim Spodku wywalczyli pod wodzą Heynena brązowy medal mistrzostw Europy. Umowa szkoleniowca, który rozpoczął współpracę z tym zespołem w 2018 roku, wkrótce wygasa. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk po nieudanych igrzyskach w Tokio przekazał, że nie zostanie ona przedłużona, a Belg musiałby startować ponownie w konkursie na to stanowisko. Ten od jakiegoś czasu już dość wyraźnie sugerował, że nie zamierza tego robić, a po zakończeniu występu w czempionacie Starego Kontynentu w szatni właściwie pożegnał się z podopiecznymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję