Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: człowiek nie jest Bogu obojętny

– Uwierzmy, że życie, cierpienie, los, śmierć i przeznaczenie każdego bez wyjątku człowieka nie są Bogu obojętne, a na dowód dał swojego Syna, naszego Zbawiciela – powiedział abp Wacław Depo w święto Ofiarowania Pańskiego w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

W 10. rocznicę swojego ingresu do tej świątyni metropolita częstochowski przewodniczył w niej Mszy św. dziękczynnej za dar osób życia konsekrowanego.

W homilii, za św. Janem Pawłem II, który ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego, przypomniał, że jest on obchodzony po to, „aby pomóc całemu Kościołowi docenić świadectwo osób, które wybrały naśladowanie Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, które na co dzień są świadectwem miłości miłosiernej. Ten dzień jest również dany samym osobom życia konsekrowanego, aby dać sposobność odnowienia przyrzeczeń oraz wzmocnienia uczuć, które powinny ożywiać ich oddanie Chrystusowi”.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

– Ten dzień jest również osobiście dla mnie dniem wdzięczności wobec Boga, na wzór Maryi, dniem wdzięczności wobec Boga, który poprzez posługę Benedykta XVI 10 lat temu powierzył mi po raz kolejny, po posłudze w Kościele zamojsko-lubaczowskim, Kościół archidiecezji częstochowskiej – przyznał abp Depo. Cytując Benedykta XVI, przypomniał, że „nie pracujemy po to, aby bronić określonej pozycji władzy pasterskiej, jakiejś strategii sterowania ludźmi, ale po to, aby ulice naszego świata były otwarte na Chrystusa”. – Dlatego przyszedłem z tym programem: „ad Christum Redemptorem hominis” – ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka – wyjaśnił.

Karol Porwich/Niedziela

Metropolita częstochowski zaznaczył, że wpatruje się „w oblicze Matki wskazującej na Syna”, której wizerunek w kopii Cudownego Obrazu otrzymał podczas ingresu w Częstochowie od braci i ojców paulinów, „aby nigdy nie gasło w nas światło nadziei pokładanej w Chrystusie”. – To Ona sprawia swoją obecnością i zapośredniczeniem łaski, że ta nadzieja jest nie tylko oczekiwaniem na cuda i owocem minionego czasu, ale wciąż żarliwym wołaniem miłości o obecność i miłość działającego Boga. To On w mocy Ducha Świętego rozświetla nam wszystko, co nas spotyka z punktu widzenia Chrystusa, a wówczas nasze życie otrzymuje, pomimo przemijania, nowy sens – podkreślił abp Depo i przypomniał fragment „Pieśni o Bogu ukrytym” autorstwa św. Jana Pawła II: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, (...) dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała”.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Metropolita częstochowski przytoczył również słowa, które wypowiedział 2 lutego 2012 r. podczas ingresu do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie: „Służba biskupia musi być napełniona odwagą pokory, która nie pyta, co mówi o niej obiegowa opinia czy też medialne sondaże. Z kolei owa pokora nie oznacza usuwania na bok, lecz świadomość tego, kim się jest wobec Boga i ludzi, uwzględniając własną ludzką słabość. Dopiero wtedy można przyjąć postawę służby biskupiej jako głoszenia Ewangelii «w porę i nie w porę», wykazywania błędów i zagrożeń i wzywania do nawrócenia”.

Zwracając uwagę na fakt, że święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone 40 dni po uroczystości Narodzenia Pańskiego, abp Depo stwierdził, że „czas liturgiczny odzwierciedla czas historyczny”. – Temat Chrystusa, który znamionował cykl Bożego Narodzenia, a którego kulminacyjnym punktem była uroczystość Objawienia Pańskiego, został podjęty i rozwinięty w dzisiejsze święto – kontynuował. Nawiązał tutaj do czytania z Listu do Hebrajczyków, w którym słyszymy, „że Jezus bez żadnej różnicy z nami otrzymał udział we krwi i ciele, czyli człowieczeństwie, aby przez śmierć pokonać diabła i uwolnić wszystkich, którzy przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli grzechu”.

Karol Porwich/Niedziela

Odnosząc się do perykopy z Ewangelii według św. Łukasza, metropolita częstochowski zauważył, że ofiarowanie Jezusa w świątyni dokonane przez Maryję i Józefa było wypełnieniem Prawa Pańskiego i woli Bożej. Wskazał również, że Symeon, określając Chrystusa «światłem na oświecenie pogan», „zapowiada Jego ofiarę i przeznaczenie na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. – To światło i fundament Chrystusowy przyszło do nas już w momencie naszych narodzin (...). Chrystus oświeca każdego człowieka, każdego bez wyjątku, gdy na świat przychodzi, bo go miłuje i pragnie od początku! – przypomniał abp Depo.

Reklama

– Dlatego sens święta Ofiarowania Pańskiego polega na tym, abyśmy wciąż na nowo byli wyciągani z naszego zapominalstwa, kim jesteśmy: jesteśmy dziećmi Boga od samego chrztu, a stało się to przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, byśmy wciąż na nowo byli wyciągani z ciemności dnia powszedniego i naprowadzani na ślady Boga, który jest miłością i który nas umiłował w swoim Synu, a to oznacza, że Jego życie jest naszym losem i naszym przeznaczeniem, że człowiek musi Go ciągle szukać i spotykać, gdyż inaczej zagubi się w życiu. Uwierzmy więc, że życie, cierpienie, los, śmierć i przeznaczenie każdego bez wyjątku człowieka nie są Bogu obojętne, a na dowód dał swojego Syna, naszego Zbawiciela – wołał metropolita częstochowski.

Karol Porwich/Niedziela

W tym kontekście zwrócił uwagę na niebezpieczne trendy dostrzegane we współczesnym świecie. – Wiele osób zdumiewa się dzisiaj tym, że wkłada się wiele wysiłku, zwłaszcza poprzez środki społecznego przekazu, aby tak podstawowe pojęcia jak: mężczyzna i niewiasta, dziecko, rodzina, wspólnota, życie, cierpienie, śmierć, niebo albo piekło, a także: Bóg, Chrystus, Maryja, miłosierdzie, Kościół przestały znaczyć to, co do tej pory oznaczały! – ubolewał. Odnosząc się do wypowiedzi jednego z polityków, abp Depo wskazał, że drogą do zdobywania ludzi stają się kłamstwo i wyprowadzanie ich z Kościoła. Zauważył również modę na nową mowę, „czyli dowolność, odejście od kryteriów prawdy i wszelkiego rodzaju kanonów”. – Dziś modny jest nieład, brud, rozpad, a ludziom chce się odebrać nawet poprzez te pojęcia poczucie przynależności do Boga, z którego rąk wyszliśmy. Dlatego naszym pilnym zadaniem wszystkich stanów i powołań jest w Kościele przywrócić najpierw ewangeliczny sposób myślenia o sobie wobec Boga, kim jesteśmy i dokąd idziemy, ażeby później ten sposób myślenia związać z codziennym życiem na świadectwo, żeby nie było rozdźwięku między deklarowaniem, kim jestem a moim życiem – tłumaczył metropolita częstochowski.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Mówiąc o kolejnym niebezpieczeństwie, zacytował prof. Marguerite A. Peeters, belgijską dziennikarkę i analityka procesów globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu po zimnej wojnie: „Dziś wiele organizacji i struktur Kościoła utraciło swoją sól, dlatego ewangelizację trzeba prowadzić dziś wewnątrz Kościoła, bo główną przyczyną tak bezprecedensowego szerzenia się błędów i fałszu jest to, że straciliśmy jako chrześcijańskie narody Europy prawdziwą wiarę, a mamy wiarę tylko na swój użytek, tzw. wiarę prywatną. Dlatego dzisiejsza rewolucja pojęciowa doprowadziła do tego, że świat stał się współczesną wieżą Babel”.

– Jedynie powrót do Boga, odkrycie planu Stwórcy nie tyle dla świata, ile dla mnie również osobiście, dla każdego z was, nigdy nie było i nie będzie ucieczką. Przeciwnie, w świecie zmierzającym do autodestrukcji trzeba powrócić do tradycyjnych pojęć i prawd, do podejmowania odpowiedzialności przed Bogiem oraz do trudu bycia sobą i mieć odwagę bycia innym wobec świata. Toczymy bowiem dzisiaj prawdziwą wojnę o przyszłość świata – podkreślił abp Depo.

Karol Porwich/Niedziela

Na zakończenie metropolita częstochowski zadedykował osobom życia konsekrowanego słowa Benedykta XVI z książki-wywiadu autorstwa Petera Seewalda pt. „Światłość świata”, gdzie na jedno z pytań o możliwościach przetrwania światowej propagandy negacji wobec Boga i Jego praw dał taką odpowiedź: „Potrzebujemy czegoś w rodzaju wysp, gdzie żyje wiara w Boga, trwa wewnętrzna prostota chrześcijańskiej wiary i stamtąd może ono promieniować w świat. Takimi wyspami są przestrzenie liturgii, różne wspólnoty, świętowanie sakramentów świętych i w tych miejscach schronienia Kościół przyczyni się do piękna i odnowy świata, do piękna i odnowy życia”.

Reklama

– Idźmy tą drogą, wraz z Maryją i Józefem, ku Chrystusowi, doświadczając Jego miłości przezwyciężającej lęk i dającej nadzieję na przyszłość – zachęcił abp Depo.

Po homilii miało miejsce odnowienie ślubów i przyrzeczeń rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego, a po Komunii św. odśpiewano dziękczynne „Te Deum” za 10 lat posługi abp. Wacława Depo w archidiecezji częstochowskiej.

Karol Porwich/Niedziela

Z okazji jubileuszu ingresu metropolita częstochowski otrzymał IV tomy pamiątkowej księgi „Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”. Jak powiedział bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, są one „próbą streszczenia jego pasterskiej działalności dla Kościoła w Częstochowie”. Zebrano w nich listy pasterskie, ważniejsze dokumenty, statuty i dekrety wydane przez abp. Depo oraz zapis wydarzeń z jego udziałem. IV tom powstał specjalnie z okazji jubileuszu 10-lecia jego posługi w archidiecezji dzięki blisko 40 autorom duchownym i świeckim, reprezentującym różne środowiska Kościoła częstochowskiego, którzy przedstawili różne aspekty posługi obecnego metropolity.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo iż te książki są dość grube, to zawierają jedynie streszczenie tego wszystkiego, co robi biskup, metropolita częstochowski, w twojej osobie. Chcemy też jedynie w modlitwie przed Bogiem i w naszych wdzięcznych sercach umieścić jej całość, bo tylko Bóg widzi wszystko i za wszystko wynagradza swoim wiernym sługom – zaznaczył bp Przybylski. Zwracając uwagę, że 10 lat to dopiero pierwszy odcinek wspólnej drogi abp. Depo z wiernymi archidiecezji częstochowskiej, wyraził nadzieję, „że przed nami jest następny etap tej drogi”. – Niech wraz z tym jubileuszem wzrasta twoja miłość do tego Kościoła i pewność, że razem z tobą w tej pielgrzymce wiary i posługi idzie Maryja, twój ukochany św. Jan Paweł II, św. Wacław, bł. Prymas Tysiąclecia, a także my, pielgrzymujący z tobą duchowni, osoby życia konsekrowanego, cały świecki lud. Twoją posługę składamy więc dalej w ręce samego Chrystusa i Jego Matki, Jasnogórskiej Pani, której stałeś się szczególnym sługą – przyznał bp Przybylski.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Za dotychczasową posługę abp. Depo w Kościele częstochowskim dziękowały również przedstawicielki zgromadzeń zakonnych.

– Pragniemy razem z tobą paść przed majestatem Trójjedynego Boga, aby wielbiąc Go, dziękować za dar twojego powołania kapłańskiego, a w sposób szczególny za ostanie 10 lat twojej posługi dla Kościoła częstochowskiego – powiedział Piotr Czech reprezentujący radę parafialną bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Za ks. Janem Twardowskim życzył metropolicie częstochowskiemu, aby w każdej Eucharystii potrafił się dziwić, że w małej Hostii, którą trzyma w dłoni, jest ukryty wszechmogący Bóg.

– Moje serce nadal drży z radości, ale i z niepokoju o każdego i każdą z was – wyznał abp Depo. Zwrócił również uwagę na pewną tajemnicę sukcesji apostolskiej. W podziemiach archikatedry, w krypcie biskupów częstochowskich, spoczywa śp. abp Stanisław Nowak. Podczas ingresu przekazał abp. Depo pastorał, który po raz pierwszy miał w swoich rękach bp Teodor Kubina. Abp Nowak został wyświęcony na kapłana przez abp. Eugeniusza Baziaka, który po wygnaniu ze Lwowa był pasterzem w Lubaczowie. Z jego rąk na Wawelu w Krakowie święcenia biskupie przyjął ks. Karol Wojtyła. Przyszły papież udzielił święceń biskupich ks. Józefowi Michalikowi, który w Zamościu dokonał konsekracji biskupiej ks. Wacława Depo, oraz ks. Antoniemu Długoszowi, obecnemu biskupowi seniorowi archidiecezji częstochowskiej. Z kolei abp Depo konsekrował na biskupa ks. Andrzeja Przybylskiego, obecnego biskupa pomocniczego w Częstochowie. – To jest ta sama droga sukcesji apostolskiej Kościoła, czyli to nie ludzie kierują tym Kościołem. Potwierdzamy to dzisiaj w tym miejscu przez naszą modlitwę i wiarę – podkreślił abp Depo. Na zakończenie dziękował wszystkim za obecność i modlitwę.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Podczas liturgii śpiewał chór Archikatedry i Wyższego Instytutu Teologicznego „Basilica Cantans” pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego.

Biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą częstochowskim 29 grudnia 2011 r. Uroczysty ingres do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie odbył 2 lutego 2012 r. 21 czerwca 2012 r. został wybrany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu. 29 czerwca tego samego roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie metropolita częstochowski przyjął paliusz z rąk Benedykta XVI. Zawołaniem abp. Depo są słowa: „Ad Christum Redemptorem hominis” („Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”).

2022-02-02 21:31

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Przybylski: nie uciekajmy od śmierci, ale zaufajmy Jezusowi

– Nie uciekajcie od śmierci. Nie udajcie, że jej nie ma i nie będzie, bo ona przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Nie uciekajmy od śmierci zadając śmierć, ale zaufajmy Jezusowi – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej wieczorem 2 listopada, przewodniczył we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie w intencji wiernych zmarłych oraz zmarłych biskupów częstochowskich.

W homilii przypomniał słowa Jezusa: „Niech się nie trwoży serce wasze. Niech nie będzie w nim lęku”. – Te słowa Jezus skierował do uczniów w takiej chwili, kiedy oni za Nim chodzili i byli wewnętrznie przekonani o jakimś swoim sukcesie. Widząc jak Jezus uzdrawia, widząc nawet kilka takich przypadków, kiedy ich Mistrz wskrzesił z martwych kogoś umarłego myśleli do tej chwili, że Jezus usunie śmierć i rozwiąże największy, niepokonalny problem jaki ma człowiek, że kiedyś trzeba będzie umrzeć – mówił bp Przybylski i dodał: „Kiedy myśleli, że Jezus usunie śmierć usłyszeli, że On nie tylko nie usunie śmierci, ale sam ją przyjmie”.

CZYTAJ DALEJ

Zebranie KEP: Kościół planuje badania na temat posługi wikariuszy parafialnych

2024-06-12 13:01

[ TEMATY ]

KEP

księża

Karol Porwich/Niedziela

O stanie prac nad wskazaniami dotyczącymi formacji kapłańskiej w Polsce mówił podczas zebrania Episkopatu bp Damian Bryl. Planowane są m.in. badania dotyczące życia, formacji i posługi wikariuszy parafialnych - przekazał KAI przewodniczący Zespołu opracowującego dokument na temat formacji księży.

Zadaniem tego gremium jest przygotowanie wskazań dotyczących formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce. Jak wskazano, Zespół powinien uwzględnić ducha i normy dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” z 2021 roku oraz aktualny kontekst społeczno-kulturowy.

CZYTAJ DALEJ

Harcmistrzyni Teresa Zawadzka: jesteśmy, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko być w organizacjach

2024-06-13 18:36

[ TEMATY ]

Kościół

harcerstwo

archiwum Teresy Zawadzkiej

Harcmistrzyni Teresa Zawadzka

Harcmistrzyni Teresa Zawadzka

Ojciec Święty wygłosił do nas kilka bardzo ważnych słów. Rozmawialiśmy na temat tego, że jesteśmy tutaj, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko dlatego, żeby być w różnych organizacjach katolickich - powiedziała harcmistrzyni Teresa Zawadzka, przewodnicząca regionu europejskiego Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego. Dziś odbyło się spotkanie dla moderatorów stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowane przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Tematem spotkania było „Wyzwanie synodalności dla misji". Dla Teresy Zawadzkiej to drugie takie wydarzenie. „Cieszę się, że mogę wziąć udział w takim spotkaniu. Tym razem była możliwość spotkania z Ojcem Świętym i wsłuchania w jego słowo. Duch Święty pokazuje nam, jak słuchać synodalnie i w jaki sposób otwierać się na Jego głos przez słuchanie drugiego człowieka” - podkreśliła harcmistrzyni w rozmowie z Vatican News - Radiem Watykańskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję