Reklama

Ks. Jerzy Popiełuszko

Nowe cuda ks. Jerzego

Wszystko wskazuje na to, że dobiega końca proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki. - Jest szansa, że beatyfikacja nastąpi podczas przyszłorocznej wizyty Papieża w Polsce - mówi „Niedzieli” ks. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie.

Niedziela Ogólnopolska 42/2005

Artur Stelmasiak

Ks. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie, przygotował już „Pozycję o męczeństwie” - dzieło napisane po włosku, liczące 1100 stron

19 października br. przypada 21. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Być może następna rocznica będzie obchodzona już po beatyfikacji.

Lekarze potwierdzają cuda

Mimo że do ogłoszenia ks. Jerzego błogosławionym nie jest potrzebny cud, gdyż jest on męczennikiem za wiarę, wciąż zdarzają się nowe cuda i łaski. I jest ich coraz więcej.
Ostatnio cudownie uzdrowiona została mieszkanka Katowic. Od trzydziestu lat chorowała na przewlekłe zapalenie stawów. Leczono ją w szpitalach reumatologicznych i klinikach, ale bez widocznej poprawy. Dolegliwości nasilały się z roku na rok. W końcu przyznano jej status inwalidy I grupy, gdyż stała się niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Nie mogła zejść sama ze schodów ani rozprostować dłoni. Potem straciła słuch i doznała udaru mózgu. Gdy znalazła się w szpitalu, pod wpływem nagłego impulsu, u kapelana szpitalnego zamówiła Mszę św. w intencji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Pielęgniarka zawiozła ją na wózku inwalidzkim na tę Mszę św. do szpitalnej kaplicy. Nic podczas niej nie słyszała. Po powrocie do sali chora z sąsiedniego łóżka powiedziała do mieszkanki Katowic: „Pani już nie krzyczy?!”. A ona ze zdumieniem spostrzegła, że odzyskała słuch. Z godziny na godzinę stan jej zdrowia poprawiał się. Wkrótce znikły obrzęki i zaczerwienienia. Lekarze odstawili sterydy i leki przeciwbólowe. Kobieta samodzielnie chodzi, może ruszać rękami i wyprostować palce. Jest przekonana, że została uzdrowiona za wstawiennictwem ks. Jerzego. Dysponuje pełną dokumentacją lekarską obejmującą 30-letnią historię choroby. Lekarz prowadzący wydał oświadczenie: „Stwierdzam niewyjaśnioną z lekarskiego punktu widzenia remisję choroby reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentki”.
Do Urzędu Postulacji zgłoszony też został przypadek brata zakonnego z Krakowa, który dzięki ks. Jerzemu wstąpił do klasztoru. Przełomowy był dla niego moment śmierci ks. Popiełuszki. Wtedy podjął decyzję o przystąpieniu do spowiedzi. Potem wiele razy modlił się w kościele Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy (w którym ks. Jerzy prowadził przed śmiercią rozważania różańcowe). I rozpoczął postulat. Dzięki wstawiennictwu ks. Jerzego doznał też wielu innych łask. Teraz w każdej Mszy św. wzywa go jako orędownika, wierząc w jego dalsze wstawiennictwo.

Świętość dzień po dniu

- W archiwum znajduje się już 270 opisów łask i cudów, których ludzie z całego świata doznali za wstawiennictwem ks. Jerzego - mówi Katarzyna Soborak, notariusz procesu beatyfikacyjnego. - Potwierdzają je orzeczenia lekarskie lub zeznania świadków.
- Łaski wciąż napływają, ich dokumentacja przyda się na dalszym etapie prac potrzebnych do kanonizacji - podkreśla ks. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie, który opracował właśnie tzw. Pozycję o męczeństwie. Dzieło liczy 1100 stron, napisane jest po włosku. Obejmuje całe życie i działalność ks. Popiełuszki, zeznania świadków oraz opis łask i cudów, jakich ludzie doznali za przyczyną ks. Jerzego. Całość trafi teraz do rzymskiej Kongregacji, do oceny konsultorów. Oni mają stwierdzić, czy przedłożony materiał jest podstawą do uznania ks. Popiełuszki za męczennika za wiarę. Na końcu sprawa zostaje przedstawiona Papieżowi, który zleca Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wystawienie dekretu o męczeństwie. Dekret ten jest podstawą do wyznaczenia daty beatyfikacji.
Jak długo potrwają prace w Watykanie - trudno powiedzieć. - Każdy z konsultorów ma trzy miesiące na zajęcie stanowiska i napisanie tzw. wot - wyjaśnia ks. Kaczmarek. - Ale myślę, że są szanse, by beatyfikacja ks. Jerzego odbyła się podczas przyszłorocznej wizyty Ojca Świętego w Polsce - dodaje Postulator. Jest też pewien, że ks. Jerzy już teraz cieszy się chwałą nieba. - Jego świętość polegała na heroicznej miłości, która wyrażała się w poszczególnych detalach życia, konsekwentnie, dzień po dniu. Męczeństwo natomiast było ukoronowaniem całego życia - zapewnia Postulator.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2020r. - Kancelaria Prezydenta

2020-03-30 17:41

[ TEMATY ]

ustawa

KPRP

W dniu 30 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

- Kancelaria Prezydenta RP informuje:

Informacja w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniesie 3,7%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,1%, średnioroczny wskaźnik CPI wyniesie 2,5% natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,2955 PLN/EUR. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie 32,2 mld zł (1,4% PKB) zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46,1 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 43,8%.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 435.340.000 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 435.340.000 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 390.038.733 tys. zł, w tym: 196.500.500 tys. zł – z podatku od towarów i usług, 75.083.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 2.660.000 tys. zł – z podatku od gier, 42.000.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 66.555.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.700.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 4.878.000 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 662.733 tys. zł z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 4.680.000 tys. zł, wpłaty z zysku NBP – 7.162.810 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 1.545.637 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 26.632.692 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.938.412 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2.341.716 tys. zł.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2020 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”, finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynastki) oraz renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, realizację rządowego programu „Dobry start”, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106%, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową. W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 291.744 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 22.728.058 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2020 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 88.402.533 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71.448.652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 16.953.881 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 316.956.748 tys. zł oraz 300.002.867 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 16.953.881 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2019 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Po pomoc do św. Stanisława Papczyńskiego

2020-03-31 16:12

[ TEMATY ]

św. Stanisław Papczyński

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Przez swoje wstawiennictwo Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów od wieków wyprasza u Boga łaski tym, którzy z ufnością o to proszą. To sprawdzony orędownik na trudny czas pandemii.

Tragiczny los naszego kraju nękanego bezustanną wojną, niepokojami wewnętrznymi i niesprawiedliwością społeczną pogłębiały klęski żywiołowe. Najstraszniejsze jednak żniwo zbierało „morowe powietrze”, które przez cały prawie XVII w. nękało Polskę i dziesiątkowało jej mieszkańców. Kierując się miłością do cierpiących o. Stanisław często ich odwiedzał.

W książce „Stanisław Papczyński (1631-1701)” czytamy, że posiadał łaskę leczenia różnych chorób, gorączki i bólów głowy. Autor wspomina jak m.in. w Nowej Jerozolimie (dzisiejsza Góra Kalwaria) dokonywał licznych uzdrowień i wieść o nich rozchodziła się szybko, toteż ściągali zewsząd do niego chorzy na duszy i ciele. On tymczasem swymi modlitwami wypraszał dla nich zdrowie i pociechę w strapieniach. Żeby ukryć przed ludźmi swą moc cudotwórczą, przypisywał te uzdrowienia św. Rafałowi Archaniołowi. Toteż wierni, wdzięczni za otrzymane łaski, przynosili przed ołtarz św. Rafała w Wieczerniku na Mariankach w Górze Kalwarii liczne srebrne wota. Niektóre z doznanych cudów były bardzo spektakularne i nie dało się ich ukryć.

Skuteczny wstawiennik w czasie choroby

W XVIII w. za przyczyną o. Papczyńskiego miały miejsce liczne uzdrowienia. W 1754 r. córka Mikołaja Twarowskiego została uzdrowiona po wezwaniu pomocy o. Stanisława. Około 1766 r. Szymon Krasuski ze Skórca, kilka tygodni złożony ciężką chorobą, bez żadnej nadziei na wyzdrowienie, odzyskał zdrowie przez wezwanie pomocy o. Papczyńskiego. W 1767 r. za jego przyczyną odzyskała zdrowie opuszczona przez lekarzy Teofila Morawska, bardzo cierpiąca z powodu komplikacji po porodzie. Również w 1771 r. syn Andrzeja Kuszewskiego, którego męczyły przez dwanaście dni i nocy konwulsje, został uzdrowiony za pośrednictwem o. Stanisława. W latach 1752-1769 marianie zebrali wiele świadectw potwierdzających sławę świętości o. Papczyńskiego. Składali je ludzie, którzy zostali za jego przyczyną uzdrowieni lub otrzymali inne łaski.

Rady św. Stanisława na życie sakramentalne w trudnym czasie

Jak przypomina Ksiądz Wojciech Skóra MIC, wicepostulator generalny procesu beatyfikacyjnego św. Stanisława Papczyńskiego, założyciel Marianów pisał: „Jeśli nie możesz pójść do kościoła, nie możesz pójść do kaplicy, wejdź w swoje serce. Tam znajdziesz Boga żywego, z którym możesz przybywać jak w kościele. Dzisiaj potrzeba, abyśmy jakoś uwięzieni, ograniczeni, dotknięci niesprawiedliwością, weszli w swoje serce i zobaczyli, że tam możemy spotkać Boga. Boga, którego możemy adorować, z którym możemy przebywać w wielkiej bliskości. Dzisiaj potrzebujemy uwierzyć w to, że Bóg działa, pomimo braku tych świętych znaków”.

https://www.youtube.com/watch?v=wCwZrGbS2BE

Modlitwa o ufność za wstawiennictwem św. Stanisława

Panie nasz i Boże, przez wzgląd na sługę Twego, św. Stanisława, który ufając w pomoc Twojej Opatrzności, mimo wielu przeszkód wiernie podążał śladami Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Potrzebujesz wsparcia modlitewnego? Napisz swoją intencję na adres: liniamodlitwy@marianie.pl – zachęca Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, www.spm.org.pl.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję