Reklama

List pasterski na I niedzielę adwentu - 2002

"Z Maryją idźmy do Chrystusa"

Niedziela podlaska 48/2002

Drodzy Diecezjanie!

1. Rozpoczynamy kolejny Adwent w naszym życiu. Czas ten budzi nowe nadzieje i przypomina, że obietnica Boża o przyjściu na świat Zbawiciela jest coraz bliższą wypełnieniu. I to nas napawa radością. Razem bowiem z prorokiem Izajaszem zdajemy sobie sprawę z tego, że sami nie jesteśmy w stanie zaradzić różnym słabościom i nieporządkom. Niestety, zdarza się i wśród nas, że stajemy się "zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher" (Iz 63, 19b). To wszakże, co ma się stać, a co będziemy przeżywali za parę tygodni, to przerośnie wszelkie oczekiwania, gdyż "wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym" (1 Kor 1, 9). A skoro jest tak, to powinniśmy czuwać i z mocnym przekonaniem podejmować to wezwanie, jakie kieruje ku nam sam Jezus w Ewangelii: "Czuwajcie więc (...). By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących" (Mk 13, 35-36).

Reklama

2. Tegoroczne nasze czuwanie, także adwentowe - zostało ubogacone listem apostolskim Jana Pawła II o Różańcu Dziewicy Maryi. Ojciec Święty modlitwie różańcowej, rozbudowanej o nową część tajemnic światła nadaje szczególny charakter, również w związku z początkiem trzeciego tysiąclecia. Pisze bowiem, że modlitwa różańcowa: "W swej prostocie i głębi pozostaje (...) również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości" (Jan Paweł II, Rosarium, 1).
Ojciec Święty mając to wszystko na uwadze, ogłosił 25. rok swego pontyfikatu - Rokiem Różańca. Wypada więc, abyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób mamy wypełnić zalecenie Jana Pawła II. Z pewnością już teraz postanowiliśmy, aby każdego dnia odmawiać przynajmniej jedną tajemnicę różańcową. Godnym polecenia jest zwyczaj odmawiania jej we wspólnocie rodzinnej, gdyż nic tak nie cementuje rodziny, nie umacnia i rozwija miłości, jak wspólna modlitwa.
Modlitwa różańcowa pomaga nam w przeżywaniu roku kościelnego, gdyż jej poszczególne tajemnice ściśle się łączą z poszczególnymi okresami liturgicznymi, wnosząc w ich przeżywanie dodatkowe światło.

3. Będziemy więc częściej aniżeli zazwyczaj powracali w tym roku do Różańca. I już teraz pragnę skierować do całej diecezji gorący apel, aby w modlitwie tej pamiętano o naszym programie duszpasterskim, który rozpoczynamy w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego zasadniczym celem jest nasze stałe zbliżanie się do Jezusa. Przez kontemplację Jego oblicza chcemy zjednoczyć się z Nim w miłości. "Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa" (Jan Paweł II, Rosarium, 10), a tajemnice różańcowe, ukazując różne sytuacje i okoliczności, przybliżają nam przykład Matki Bożej. "Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19; por. 2,51)" (Jan Paweł II, Rosarium, 11).
I dzięki temu Matka Boża uczy nas Jezusa Chrystusa i - jak pisze Papież: "Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o nauczenie się Jego samego (Lumen gentium, 58). Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? (...) Pierwszy ze znaków, jakie uczynił Jezus - przemienienie wody w wino na weselu w Kanie - ukazuje nam Maryję właśnie w roli nauczycielki, gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa (por. J 2, 5) (Jan Paweł II Rosarium, 14).

4. Nasze dążenie do pełnego zjednoczenia się z Chrystusem w miłości dokonuje się w tym świecie. A w nim dostrzegamy wiele zagrożeń i to wyjątkowo tragicznych. W czasie modlitwy różańcowej pamiętajmy o naszych dramatach. Ojciec Święty zachęca, abyśmy modlili się o pokój na ziemi i w intencji rodziny. Czytamy w Liście: "Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy - pisze Papież - i ja sam jako modlitwę o pokój. (...) Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki" (Jan Paweł II, Rosarium, 6).

Reklama

5. Zagrożenia szczęścia rodzinnego i niebezpieczeństwa konfliktów biorą się z niewierności tak poszczególnych ludzi, jak i całych społeczności w stosunku do zasad życia moralnego. Sprawa ta jest niesłychanie ważna. Podczas najbliższych wizyt duszpasterskich, zwanych kolędą, nasi kapłani będą przypominali, a jednocześnie wyjaśniali znaczenie Pięciu Przykazań Kościelnych, o których niekiedy zapominamy. Rodowód Pięciu Przykazań Kościelnych sięga początków chrześcijaństwa i są one ściśle związane z Tradycją Kościoła, dzięki której łatwiej nam przychodzi wprowadzanie w życie Ewangelii.
Każda rodzina otrzyma na pamiątkę tekst Pięciu Przykazań Kościelnych razem z porządkiem specjalnego Apelu Maryjnego, do uczestnictwa w którym zapraszam całą diecezję. Będzie on miał miejsce 2 lutego, w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia o godz. 21.00, w łączności z Jasną Górą, niech wszystkie nasze domy staną się małymi sanktuariami maryjnymi, kiedy całymi rodzinami będziemy dziękowali Panu Bogu za obecność Jego Syna wśród nas, a którego pamiątkę przyjścia na ziemię przeżywamy w okresie kolędowym. Wtedy też odmówmy wszyscy w ramach specjalnego Apelu czwartą tajemnicę różańca z części radosnej o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej, czyli - o Jego ofiarowaniu także nam.

6. Nawiązując zaś do naszej historii pragnę podzielić się z całą diecezją radosną wiadomością, że w roku 2003 przypada 750. rocznica koronacji księcia Daniela Halickiego, koronami papieskimi, które do Drohiczyna przywiózł legat papieski abp Opizzon. Pamiątkę owego wydarzenia połączymy z rocznicą pobytu Ojca Świętego wśród nas, gromadząc się przy naszej katedrze 10 czerwca przyszłego roku. Przedziwne są Boże plany. W 1253 r. tutaj, nad Bug przybył wysłannik papieski, jako zwiastun jedności i pokoju. Po 746 latach do tego samego grodu przybył Namiestnik Chrystusowy. Zachęcam wszystkich do przypomnienia obu wydarzeń, do ponownego przemyślenia tak jednego jak i drugiego przesłania. Niech kapłani, katechetki i katecheci, ale też i nauczyciele, zwłaszcza historii, podzielą się z nowymi pokoleniami wiedzą o jakże ważnych faktach. Z pewnością zajmą się nimi także organizacje młodzieżowe. Chętniej też niech po książki historyczne i czasopisma katolickie, a zwłaszcza Niedzielę sięga każda nasza diecezjanka i każdy diecezjanin.
Nie możemy przecież stać na poboczu historii, gdyż wszystko, co działo się kiedyś, stanowi o naszym dziś i wpływa na kształt jutra. Jan Paweł II mówiąc o historii zbawienia, stwierdza: "Wydarzenia te nie należą tylko do wczoraj; są także dniem dzisiejszym zbawienia" (Jan Paweł II, Rosarium, 13).

7. Głęboko w naszych sercach zakorzeniły się słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas sierpniowego pobytu w Krakowie, zwłaszcza te, które nam przypomniały objawienia św. Faustyny i tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Jakże przekonywująco brzmiała zachęta, żebyśmy kształtowali i rozwijali w sobie wyobraźnię miłosierdzia.
Do Miłosierdzia Bożego często się zwracamy z różnymi prośbami. Miłosierdzie Boże jest nam wyjątkowo bliskie w chwilach zagrożeń, gdy doświadczamy licznych trudności. Miłosierdzie Boże jest równocześnie szkołą ludzkiego myślenia i postępowania. Chcemy uczyć się w tej szkole, chcemy ją przybliżyć.
To z tego względu postanowiliśmy, aby we wrześniu 2003 r. rozpocząć peregrynację obrazu Chrystusa Miłosiernego w naszej diecezji. Niech odwiedzi wszystkie parafie, niech będzie coraz bliżej każdego serca ludzkiego.
Ufam, że w przygotowania do peregrynacji i w sam jej przebieg chętnie włączą się wszystkie organizacje i stowarzyszenia katolickie, rady parafialne, aby Chrystus Miłosierny został jak najgodniej przyjęty i znalazł nasze sumienia oczyszczone, rodziny odnowione, a wszystkich gotowymi na przyjęcie orędzia Miłosierdzia.

8. Drodzy Diecezjanie,
dzieląc się powyższymi refleksjami na temat ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, z uwzględnieniem niektórych naszych diecezjalnych dodatków, korzystając przy tym z listu apostolskiego Jana Pawła II o różańcu, pragnę ponownie podkreślić, że wszystkie działania duszpasterskie mają prowadzić nas do Chrystusa. I wszyscy diecezjanie są powołani do tego, aby każdy, w ramach swoich możliwości, zabiegał i troszczył się o wprowadzenie w życie powyższych założeń. Zbliżając się bowiem do Jezusa, my zbliżamy się do człowieka, aby w końcu odkryć Go w sobie. Najczęściej zapominamy o tym człowieku, który jest w nas, ale kiedy go odkryjemy łatwiej nam będzie po ludzku patrzeć na innych. Innym wychodzić na spotkanie.
Wkraczamy w nowy rok kościelny z nowym programem duszpasterskim. Niech adwentowy klimat ułatwi nam przyswajanie treści tego programu. Niech dźwięki ligawek, ongiś tak charakterystyczne dla podlaskiego Adwentu, swoją tęskną melodią pomogą nam w zaspokojeniu naszej ogólnej tęsknoty za spotkaniem człowieka, dobrego człowieka, którego wzorem jest Jezus Chrystus. W tym dążeniu do tego spotkania idźmy wspólnie, razem z Maryją. Niech temu spotkaniu towarzyszy moje pasterskie błogosławieństwo, którego udzielam: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Oddany w Panu
+ Antoni P. Dydycz - Biskup Drohiczyński

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy kanclerz, rektor seminarium i proboszczowie - dalsze zmiany personalne

2021-06-08 11:37

[ TEMATY ]

diecezja świdnicka

zmiany księży

ks. Mirosław Benedyk

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Po wczorajszym wręczeniu dekretów wikariuszowskich, Biskup Świdnicki na środę 9 czerwca br. zaprosił do auli kurialnej kapłanów, których dotyczyły zmiany proboszczowskie. Bp Marek Mendyk dokonał także zmian personalnych w Świdnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym i Domu Księży Emerytów.

Z dniem 1 lipca 2021, ks. kan. Arkadiusz Chwastyk, dotychczasowy oficjał Sądu Biskupiego, zastąpi na funkcji Kanclerza Kurii Świdnickiej ks. prał. Stanisława Chomiaka, który przez 17 lat pełnił ten urząd. Po 13 latach ze świdnickim seminarium żegna się ks. prał. Tadeusz Chlipała, który obejmie urząd proboszcza w par. św. Ap. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Dotychczasowego rektora zastąpi ks. kan. Dominik Ostrowski, prof. PWT Wrocław, który w latach 2009-2017 pełnił funkcje wicerektora w świdnickim seminarium. Zmiana objęła także Dom Księży Emerytów. Nowym dyrektorem został dotychczasowy proboszcz par. NSPJ w Świdnicy ks. kan. Paweł Wróblewski, który zastąpi ks. kan. Pawła Łabudę skierowanego na urząd proboszcza do Rogoźnicy. 

CZYTAJ DALEJ

Polska ponownie poświęcona!

2021-06-08 12:34

Niedziela Ogólnopolska 24/2021, str. 10-12

[ TEMATY ]

serce

Anna Wiśnicka

W jakim celu ponownie oddajemy nasz kraj Sercu Jezusa, skoro poświęcenie miało już miejsce w 1921 r. na Małym Rynku Krakowie?

Ojciec Robert Więcek, jezuita, dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, wyjaśnia: – To jak dmuchnięcie w popiół, który przykrywa żar, po to, by na nowo rozpalić serca wiernych gorejącym ogniem miłości. Skoro „ponownie”, to znaczy, że od czasu do czasu warto powrócić do źródeł. Z biegiem lat jakoś blednie wspomnienie o tym, co się wydarzyło. Duchowi synowie św. Ignacego Loyoli często powtarzają sentencję łacińską: repetitio mater studiorum est (powtarzanie jest matką wiedzy). W tym wyrażeniu także odkrywamy nutki nadziei związanej z tym ponowieniem. Jeszcze jedna myśl ojca Ignacego, która powtarza się w dynamice Ćwiczeń duchowych: mówi on, że nie ilość treści, a smakowanie nasyca duszę – o takie sycenie chodzi.

CZYTAJ DALEJ

Wystawa pielgrzymkowa u franciszkanów na Karłowicach

2021-06-12 14:42

ks. Łukasz Romańczuk

Od wczoraj, przy kościele pw. św. Antoniego przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu - Karłowicach (franciszkanie), można oglądać wystawę: „Homo viator, czyli wyrusz w drogę - Czterdzieści lat Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę”

Prezentacja wystawy dostępna na naszym kanale YouTube:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję