Reklama

Studia na UKSW - pielęgniarstwo

Redaktorzy Naczelni „Niedzieli”

Ks. Wojciech Mondry (1887-1969)

Pierwszy redaktor naczelny „Niedzieli”. Pochodził z Botowa w diecezji warmińskiej, studiował filozofię i teologię. Lata jego pracy duszpasterskiej przypadają na bardzo trudny okres zaborów. Nasilały się wówczas procesy germanizacyjne ludności. Ks. Mondry zasłynął jako obrońca tradycji polskich. W Królewcu był kapelanem polskich jeńców wojennych. W 1919 r. w Prusach Wschodnich aktywnie włączył się do akcji plebiscytowej na rzecz przynależności ziem warmińskich do Polski. W Gdańsku ks. Mondry przyjął stanowisko redaktora działu religijnego „Dziennika Gdańskiego” oraz administratora Towarzystwa Wydawniczego Pomorskiego. Za swoją owocną pracę został wybrany na członka dyrekcji Zjednoczonych Pism Polskich w Gdańsku. W 1922 r. opuścił Gdańsk i za zgodą władz kościelnych przeniósł się do diecezji włocławskiej, skąd skierowano go do pracy w Częstochowie. W podjasnogórskim grodzie został rektorem kościoła św. Jakuba. Bp Teodor Kubina polecił mu zorganizowanie katolickiego tygodnika diecezjalnego „Niedziela”. Obowiązki redaktora naczelnego „Niedzieli” pełnił ks. Mondry od 1926 do 1937 r. W 1931 r. za osiągnięcia w pracy redakcyjnej i wydawniczej papież Pius XI nadał mu odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. W 1938 r. prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki odznaczył ks. Mondrego Medalem Niepodległości. W czasie okupacji ks. Mondry organizował na dużą skalę pomoc dla wysiedleńców i więźniów. Po wojnie pełnił wiele istotnych funkcji diecezjalnych.

Ks. Stanisław Gałązka (1907-63)

Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Niedzieli” od 15 września 1937 r. do wybuchu II wojny światowej. W czasie zaledwie dwuletniego kierowania przez ks. Gałązkę „Niedzielą” pismo zwiększyło swoją objętość z 12 do 16 stron, a obok dodatku adresowanego do dzieci zaczęto wydawać dodatki parafialne dla Częstochowy, Będzina i Strzemieszyc. Po wojnie ks. Gałązka nie wrócił do redakcji „Niedzieli”. Zmarł jako proboszcz wiejskiej parafii w Żytniowie.

Ks. dr Antoni Marchewka (1890-1973)

Trzeci redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”przejął obowiązki po ks. Stanisławie Gałązce. Studiował prawo kanoniczne i nauki społeczne w Lublinie i w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Już w okresie rzymskim rozpoczął pracę jako korespondent i fotoreporter w „Przewodniku Katolickim”. W późniejszych latach pisywał do „Polonii”, „Przewodnika Katolickiego”, „Prądu”, „Gazety Tygodniowej” i „Małego Dziennika”. W latach 1932-33 prowadził audycje religijne w rozgłośni radiowej w Katowicach. Do czerwca 1942 r. wykładał katechetykę w Instytucie Teologicznym na Jasnej Górze w Częstochowie, skąd uciekł przed poszukującym go gestapo do Warszawy. W stolicy pod nazwiskiem Jan Augustowski pracował w parafii Chrystusa Króla i w sądzie arcybiskupim aż do wybuchu powstania warszawskiego. Do Częstochowy wrócił w 1945 r. i wtedy bp Teodor Kubina powierzył mu stanowisko redaktora tygodnika katolickiego „Niedziela”. W okresie jego redaktorstwa (1945-53) wzrósł nakład czasopisma z 7 tys. do ok. 100 tys. egzemplarzy. Tego sukcesu nie zmniejszyło aresztowanie w 1947 r. ks. Marchewki przez władze komunistyczne i przetrzymywanie go w areszcie do czerwca 1948 r.
Ks. Marchewka zmarł w 1973 r. w Częstochowie, na osiem lat przed wznowieniem wydawania „Niedzieli”.

Ks. Władysław Soboń

Reklama

Doktor teologii, urodził się w 1911 r. w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach, święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Jest dziekanem Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej, mieszka w Domu Księży Emerytów w Częstochowie.

Ks. dr Marian Rzeszewski (1911-82)

Po aresztowaniu przez komunistów ks. Marchewki zastępował go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” (1947-48). Ks. Rzeszewski postawił sobie za cel znaczne podniesienie poziomu pisma, szczególnie części publicystycznej i działu religijnego. Postanowił także zmienić szatę graficzną. Niestety, pozostał na stanowisku redaktora naczelnego jedynie kilka miesięcy.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś (1938 r.)

Obecny redaktor naczelny "Niedzieli" - ks. inf. Ireneusz Skubiś pełni swoją funkcję od czerwca 1981 r. (wznowiony po 28 latach milczenia numer "Niedzieli" nosi datę 7 czerwca 1981 r.) Starania o reaktywowanie Tygodnika Katolickiego "Niedziela" rozpoczęły się po zrywie solidarnościowym 1980 r.
Ks. Ireneusz Skubiś jest doktorem prawa kanonicznego, protonotariuszem apostolskim, prałatem scholastykiem Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Częstochowskiej, wikariuszem biskupim do spraw środków społecznego przekazu, redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego "Niedziela", konfratrem Zakonu Paulinów, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym, wykładowcą prawa kanonicznego w Instytucie Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, przewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni Radiowej "Fiat" w Częstochowie, diecezjalnym duszpasterzem prawników, kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), jest laureatem Nagrody im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (1995), Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (1995), Nagrody im. Karola Miarki (1998), Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (1998). Otrzymał wyróżnienie Fundacji "Zdążyć z Pomocą" dla osób szczególnie zasłużonych w realizacji Programu Fundacji (2000, 2005), wyróżnienie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Częstochowskiej "Anioł Nadziei" (2003), Nagrodę Totus medialny dla Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (2004), Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy "Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie" (2004), Nagrodę im. Juliana Kulentego "Multimedia w służbie Ewangelizacji 2005" przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

Medal Pro Ecclesia et Pontifice dla Lidii Dudkiewicz, redaktor naczelnej "Niedzieli"

2018-09-17 16:27

Ks. Mariusz Frukacz

Redaktor naczelna "Niedzieli" Lidia Dudkiewicz została odznaczona medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Odznaczenie Stolicy Apostolskiej w imieniu Ojca Świętego Franciszka wręczył abp Wacław Depo, a Akt nadania odznaczenia odczytał abp Edward Nowak z Watykanu. Uroczystość odbyła się w bazylice jasnogórskiej na zakończenie Mszy św., podczas Pielgrzymki "Niedzieli", 15 września br.

Marian Sztajner/Niedziela

- Z drżeniem odbierałam z rąk księdza biskupa metropolity częstochowskiego to zaszczytne wyróżnienie, wyróżnienie Stolicy Apostolskiej. Wdzięczność wyrażam Panu Bogu, że tyle łask zsyła, że możemy dźwigać tą naszą „Niedzielę” w tym czasie przełomu między papierem a siecią. Wdzięczność Matce Bożej, którą zawsze traktowaliśmy i traktujemy jako pierwszą redaktorkę ‘Niedzieli’. Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi, który kiedyś powiedział, że ‘Niedziela’ jest wielkim darem opatrzności dla narodu polskiego. I specjalne podziękowanie dla księdza Arcybiskupa, który gdzieś mnie znalazł między stertami gazet, migającymi ekranami komputerów, i wydobył, i zgłosił do Watykanu”.

Marian Sztajner/Niedziela

„Wyróżnienie dedykuję wszystkim, którzy ponad 90 lat w tej długiej historii „Niedzieli” trudzili się prowadzać ją przez czas milczenia i czas mówienia” – dodała redaktor Tygodnika.

Lidia Dudkiewicz –redaktor naczelna „Niedzieli” od 1 lipca 2014 r., konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Od 2003 r. jest damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Absolwentka oligofrenopedagogiki, studiowała teologię. Ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Pracuje w redakcji „Niedzieli” od wznowienia tygodnika w 1981 r. – gdy rozpoczynał się trzeci etap istnienia pisma, założonego w 1926 r. Formalnie zatrudniona wtedy w redakcji jako pierwszy pracownik obok redaktora naczelnego, uczestniczyła już przy tworzeniu numeru „Niedzieli”, który ukazał się z datą 7 czerwca 1981 r., po 28-letniej przerwie.

W latach 80. XX wieku red. Lidia Dudkiewicz została oddelegowana przez redaktora naczelnego „Niedzieli” do kontaktów z Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który bacznie przyglądał się każdemu numerowi „Niedzieli” przed jego drukiem. Prowadziła cotygodniowe rozmowy z urzędnikami Cenzury, aż do 1990 r., gdy instytucja ta została zlikwidowana. Przez kilka lat przygotowywała cotygodniowe przeglądy prasy dla „Niedzieli”. Jako redaktor prowadzący była odpowiedzialna za „Niedzielę w Ameryce”– edycję ukazującą się w języku polskim dla rodaków mieszkających w USA i Kanadzie.

Jest redaktorem kilku tomów książek wydrukowanych w Bibliotece „Niedzieli”, m.in. tłumaczeń katechez papieskich Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Spotkanie z Jerzym Filipem Sztuką

2018-09-18 21:06

Ks. Mariusz Frukacz

Jak pamiętać? Jest pamięć indywidualna, zbiorowa i narodowa, mówił Jerzy Filip Sztuka, artysta plastyk, rzeźbiarz, medalier, który 18 września wieczorem był gościem 79. spotkania z cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości" w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Marian Florek/Niedziela

„Jerzy Filip Sztuka, to ważna postać dla kultury polskiej. Jest dla nas wyróżnieniem, że jego prace możemy dzisiaj pokazać w naszym muzeum” - mówił na początku spotkania Krzysztof Witkowski, twórca i dyrektor muzeum.

W spotkaniu wzięła udział m. in. najbliższa rodzina artysty. Spotkanie było połączone z jubileuszem 50 – lecia pracy zawodowej i artystycznej Jerzego Filipa Sztuki.

„Ojciec stworzył cały świat, w którym się wychowałem i uczyłem się patrzenia także na kulturę. To dzięki ojcu dzisiaj potrafię tak a nie inaczej patrzeć na świat” – mówił syn artysty Marcin.

Zobacz zdjęcia: Spotkanie z Jerzym Filipem Sztuką

„Tata jest wiarygodny poprzez swoje człowieczeństwo” – dodał syn Jacek.

Natomiast żona Krystyna podkreśliła m. in. że małżeństwo to pewna forma ciągłej kreacji”.

W części artystycznej spotkania wystąpili członkowie rodziny artysty.

Jerzy Filip Sztuka opowiadając o swojej twórczości podkreślił m. in. fascynację twórczością Haliny Poświatowskiej, Dantego. – Szczególną postacią, która jest obecna w mojej twórczości jest św. o. Pio. Medal z wizerunkiem padre Pio podarowałem Janowi Pawłowi II, podczas spotkania w Watykanie. – mówił Jerzy Filip Sztuka i dodał, że „ważne jest ciągłe poszukiwanie, pogłębianie wiary”.

Podczas spotkania został otwarty wernisaż wystawy jubileuszowej „Pamięć zapisana w brązie”. Na wystawie zaprezentowane zostaną medale, rzeźby i reliefy Jerzego Filipa Sztuki, m. in. dotyczące Jana Pawła II.

Jerzy Filip Sztuka to artysta ur. 1943 roku w Częstochowie, specjalista z zakresu reklamy wizualnej, projektowania graficznego, wzornictwa przemysłowego i kształtowania przestrzeni. Absolwent, a od. 2000 r. profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do 2012 r. był pracownikiem naukowo-badawczym uczelni częstochowskich, warszawskich i radomskich. Współorganizator i pierwszy dyrektor Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza) w Częstochowie. Wykładowca Politechniki Częstochowskiej. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych na całym świecie.

W twórczości artysty obecny jest wymiar sakralny, tak jak m. in. w medalu przedstawiającym modlitwę codzienną „Ojcze nasz”. Dzieła artysty pokazują także piękno świata, przyrody, stawiają pytania o sens ludzkiego życia, obecność Tajemnicy, Boga.

Wystawa w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jest wystawą przekrojową, pokazującą dokonania Jerzego Filipa Sztuki na przestrzeni lat 1968 - 2018.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” odbyło się 18 marca 2012 r. Jego gościem był abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski i wieloletni sekretarz papieża.

W ramach spotkań, które odbywają się każdego 18. dnia miesiąca, swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II dzielili się m.in. Arturo Mari – fotograf papieski, abp Stanisław Nowak, Eugeniusz Mróz - kolega szkolny Karola Wojtyły, ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich, dr Roberto Mari, Stanisław Markowski, Mariusz Drapikowski, dr Wanda Półtawska, prof. Gabriel Turowski, Jan Pietrzak, o. Jerzy Tomziński, dr inż. Antoni Zięba, ks. inf. Ireneusz Skubiś, br. Marian Markiewicz, Karolina Kaczorowska, bp Antoni Długosz, ks. prof. Waldemar Chrostowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem