Reklama

Zrozumieć Mszę św.

Msza św. - Ofiarą Chrystusa i Kościoła (3)

Ks. Stanisław Czerwik
Edycja kielecka 51/2004

Kiedy Jezus polecił uczniom sprawować Ofiarę Mszy św. na Jego pamiątkę, pragnął nie tylko tego, aby powtarzali ustanowiony w Wieczerniku zewnętrzny obrzęd eucharystyczny, lecz aby uobecniali Jego śmierć poniesioną z posłuszeństwa woli Ojca oraz z miłości do Ojca i do ludzi. Jezus pragnął, abyśmy naśladowali to, co sprawujemy, to znaczy - uczyli się składać Bogu w darze razem z Chrystusem i przez Niego także nas samych i naszą wolę w akcie posłuszeństwa woli Ojca.
Już papież Pius XII w encyklice o liturgii, Mediator Dei (20 listopada 1947 r.) uczył, że wierni są powołani do tego, aby składali Najświętszą Ofiarę nie tylko przez ręce kapłana, ale i wraz z kapłanem. Składają oni ofiarę przez ręce kapłana, ponieważ kapłan uobecnia przy ołtarzu Chrystusa Głowę Kościoła, a tym samym reprezentuje wiernych przed Bogiem i działa w ich imieniu. Składają ofiarę wraz z kapłanem, to znaczy jednoczą z Chrystusem i kapłanem swoje wewnętrzne przeżycia: pokory, uwielbienia Bożego majestatu, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Jednym słowem wierni starają się ponieść razem z Chrystusem duchową śmierć. Winni się przy tym kierować dwoma wypowiedziami św. Pawła. Jedna pochodzi z Listu do Filipian: „To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5). Wierni winni sobie przyswajać przeżycia Syna Bożego, który uniżył samego siebie w pokorze i posłuszeństwie, przyjmując postać sługi - posłuszny dla nas aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Drugie zdanie św. Pawła, które ma nam dopomagać do składania ofiary wraz z kapłanem (i wraz z Chrystusem), to słowa z Listu do Galatów: „Z Chrystusem jestem przybity na krzyżu” (por. Ga 2, 19).
Sobór Watykański II uczy, że jeśli wierni świeccy przeżywają wszystkie okoliczności swej codziennej egzystencji w Duchu Świętym (tzn. w miłości, jaką On rozlewa w naszych sercach i jednoczy nas z Ojcem), to ich codzienne życie może się stawać duchową ofiarą składaną Bogu wraz z ofiarą eucharystyczną:
Wszystkie [...] ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5). Ofiary te są składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z Ofiarą Ciała Pańskiego (KK 34).
Wzorem takiego udziału w Ofierze Chrystusa jest Maryja Dziewica. Jej odpowiedź dana Bożemu wysłannikowi, który Jej zwiastował wolę Boga: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38) jest jakby wyprzedzeniem i naśladowaniem posłuszeństwa Jej Syna wyrażonego w haśle: Oto idę, abym pełnił Twoją wolę. Maryja ukazuje się jako Dziewica ofiarująca, kiedy przynosi swego Syna do świątyni jerozolimskiej, aby Go przedstawić Panu. Z ust starca Symeona słyszy wówczas zapowiedź, że Jezus będzie znakiem sprzeciwu, zaś Jej duszę miecz przeniknie (por. Łk 2, 34-35). Potwierdzeniem tego stanie się obecność Maryi pod Krzyżem, kiedy to będzie się godzić na ofiarę Syna i zostanie powierzona św. Janowi jako Matka wszystkich uczniów Jezusa (por. J 19, 25-27). Papież Paweł VI pisze, że „Tak” Maryi jest dla wszystkich chrześcijan lekcją i przykładem pomagającym do tego, aby posłuszeństwo woli Ojca uczynić drogą i środkiem własnego uświęcenia” (adhortacja apostolska Marialis cultus, nr 21).
Msza św. jest pamiątką i uobecnieniem ofiary całego życia Jezusa Chrystusa - od Jego Wcielenia aż po śmierć na krzyżu. Uczestniczymy we Mszy św. po to, aby tę Ofiarę Chrystusa składać Bogu jako najmilszy Mu dar i po to, aby całe nasze życie stawało się duchową ofiarą, darem dla Boga. Niczego z naszej strony nie możemy Bogu dać oprócz nas samych. Nasze życie będzie się stawać ofiarą, gdy będzie podobne do życia Jezusa, który miłuje Boga i ludzi miłością bez granic i bez końca. Trzeba też, aby cały nasz udział we Mszy św. był przeniknięty duchem miłości i ofiary. Niech darem dla Boga będzie już nasza droga do kościoła, często złączona z trudem i zmęczeniem po całotygodniowej pracy. Darem niech będzie czas poświęcony na udział we Mszy św. - bez niecierpliwego spoglądania na zegarek; czynny udział w śpiewie, w dialogach z kapłanem; uważne słuchanie słowa Bożego, aby je zapamiętać i zachować w sercu; dar pieniężny złożony na potrzeby Kościoła i ubogich; życzliwość w sercu dla tych, którzy obok nas stoją czy siedzą; przebaczenie uraz i pojednanie z tymi, którzy nam wyrządzili przykrość. Nade wszystko zaś niech wyrazem udziału w tej Ofierze będzie Komunia św., która najpełniej jednoczy nas z Bogiem i bliźnimi - przy ołtarzu i w codziennym życiu po odejściu od ołtarza.

Reklama

Czary mary czy ciary bez miary?

2019-03-22 22:23

Agata Pieszko

Od 22-24 marca u Paulinów na ul. św. Antoniego będzie trwało Triuduum Maryjne z okazji 5. rocznicy ustanowienia Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. W tym czasie w sanktuarium odbędzie się cykl konferencji pt. "Zrujnowana czy odbudowana świątynia?", które poprowadzą Ojciec Paulin Adam Czuszel oraz Debora Sianożęcką-psycholog.

Agata Pieszko
Debora Sianożęcka podczas konferencji Triduum Maryjnego

Dzisiejsze wydarzenia Triduum Maryjnego rozpoczęły się Drogą Krzyżową. Piękny początek-bo któż, jak nie Maryja najbardziej rozumiał miłość ukrzyżowaną? Następnie wierni mogli uczestniczyć we Mszy Świętej z homilią opartą na rozważaniach 1. Listu do Koryntian. Ten list uświadomił i utwierdził nas w tym, że żyjemy w świecie ludzi cielesnych, a nie duchowych. Trawi nas więc grzech i podziały, a przecież Jezus mówi: "Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi".(Mt 12,25). Niestety wiele między nami sporów. Ojciec Adam zwracał uwagę na to, jak próbujemy zagłuszyć je dobrami tego świata, uprawiając "jakieś czary mary" i zaklinając rzeczywistość, a tak naprawdę w zamian otrzymujemy "ciary bez miary" widząc, w jakim świecie żyjemy. Pozornie powinno nam się żyć lepiej-przecież medycyna rozwija się błyskawicznie, a na wyciągnięcie ręki mamy wszelkie dobra! Jednak w Warszawie przyjmuje się standardy dezawuujące rodzinę, ludzie nie potrafią się zatrzymać, goniąc za zyskiem, a w miastach burzy się domy z fundamentami, żeby stawiać nowe drapacze chmur. "Czym się karmisz?"-pytała Debora Sianożęcka podczas konferencji po Mszy Św-"Bo jeżeli karmisz tylko ciało, to Twoja dusza bez swojego pokarmu obumrze".

"Kościół, który przestaje się budować, zanim zostanie ukończony, zamienia się w ruinę. To samo dzieje się z ludźmi, którzy myślą, że osiągnęli pewien pułap życia chrześcijańskiego i już nad sobą nie pracują"-mówił o. Adam. W poniedziałek (25.03) w Sanktuarium wrocławskich Paulinów o godz. 17:30 odbędą się Klęczki Jasnogórskie, a po nich Msza Św., której będzie przewodniczył abp Józef Kupny.

Zapraszamy do uczestnictwa w Triduum Maryjnym oraz wieńczącej je Mszy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: 39. Pielgrzymka Obrońców Życia

2019-03-23 13:25

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”, realne przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziców wobec ofensywy ideologii gender w polskich szkołach i żądań ruchu LGBT oraz promowanie naprotechnologii w miejsce in vitro - to główne tezy apelu uczestników 39. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę.

Mazur/episkopat.pl
Jasna Góra

- Wobec narastającego w świecie i w ojczyźnie zagrożenia dla wartości ludzkiego życia, prosimy dla wszystkich sumień o Bożą moc, by dojrzewało w nich poczucie odpowiedzialności za każde życie poczęte pod sercem matki – modlił się podczas Mszy św. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W kazaniu mówił o odpowiedzialności każdego z nas za kolejne pokolenia i przypominał, że „przyszłość świata idzie przez rodzinę”. Zauważył, że wbrew zapowiedziom Unia Europejska stała się strukturą o charakterze totalnym. - Wbrew deklaracjom przyjmowanym naiwnie kiedyś przez część środowisk zatroskanych o prawa człowieka, rządzący nią ideolodzy mają za nic prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych – stwierdził metropolita częstochowski.

Przeczytaj także: Apel organizacji pro-life o uchwalenie projektu Zatrzymaj Aborcję

Przypomniał, że przed referendum akcesyjnym wszystkie siły polityczne agitowały za oddawaniem głosu na „tak” przekonując, że Unia Europejska nie będzie narzucała Polsce norm w zakresie ochrony życia ludzkiego.

- Dziś wiemy, że są to słowa bez pokrycia a obrona życia ludzkiego jest dzisiaj ośmieszana i ignorowana – diagnozował duchowny. Wskazał na raport przegłosowany przez Parlament Europejski, w którym jest zapis o konieczności zagwarantowania kobietom łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i bezpiecznej aborcji, bezwarunkowego dostępu do wspomaganego zapłodnienia bez względu na stan cywilny i orientacje seksualną.

Abp Depo nawoływał do odpowiedzialności i dalekowzroczności, których nauczycielami są św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński.

Podczas Eucharystii złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

- Nie możemy być obojętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podejmowane są w naszej Ojczyźnie – przypomina dr Paweł Wosicki. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) mówi o konieczności nowej strategii obrony życia.

Zdaniem Wosickiego taktyka przyjęta przez rządzących, że „tych tematów” - tzn. na przykład inicjatywy Zatrzymaj Aborcję - nie poruszamy, żeby nie drażnić społeczeństwa i strony przeciwnej, zupełnie nie zdała egzaminu. „Widać, że zostało to wykorzystane i potraktowane jako słabość i atak na wartości życia i rodziny, został podjęty z tym większa mocą i teraz trzeba się bardzo mocno temu przeciwstawić” 0 stwierdził prezes PFROŻ.

Pielgrzymka tradycyjnie odbywa się w przededniu Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Uczestnicy wydarzenia zaapelowali do rządu o uchwalenie blokowanego projektu ustawy Zatrzymaj Aborcję, którego celem jest delegalizacja przesłanki eugenicznej.

„Szczególnym okrucieństwem jest zabijanie w łonach matek dzieci, u których podejrzewa się poważną wadę wrodzoną. Małym pacjentom przysługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świadczonej według najwyższych standardów. Apelujemy więc o jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję” – napisali przedstawiciele ruchów obrońców życia.

Obrońcy życia odnieśli się również to kwestii demoralizacji dzieci, którą postuluje warszawski ratusz w podpisanej deklaracji LGBT+. Autorzy apelu napisali o poważnym naruszeniu „fundamentalnego prawa rodziców” oraz „gwałtem na delikatnej psychice dziecka”.

W modlitwie pamiętano o zmarłym w ubiegłym roku Antonim Ziębie organizatorze pielgrzymek na Jasną Górę, jednym z najbardziej zasłużonych i oddanych obrońców ludzkiego życia w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem