Reklama

Benedykt XVI: Bóg jest twórcą ładu i pokoju na świecie

2013-01-08 11:32

tłum. st (KAI) / Watykan/KAI

Grzegorz Gałązka

„Pokój nie pochodzi jedynie z ludzkiego wysiłku, lecz wypływa z miłości samego Boga. I to właśnie zapominanie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi przemoc” – powiedział papież spotykając się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Jak co roku zostali oni przyjęci w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego, aby przekazać życzenia noworoczne. Dokonując przeglądu wydarzeń minionego roku Ojciec Święty wyraził między innymi uznanie dla inicjatywy Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, wystosowanego przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchę Moskiewskiego. Poniżej publikujemy tekst papieskiego przemówienia w tłumaczeniu na język polski:

Ekscelencje, Panie i Panowie!

Jak zawsze na początku każdego nowego roku, z radością witam Państwa, szanowni Członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej i chcę skierować do was moje osobiste pozdrowienia i życzenia. Chętnie nimi obejmuję drogie narody, które reprezentujecie, zapewniając o mojej stałej pamięci i o mej modlitwie. Jestem szczególnie wdzięczny dziekanowi, ambasadorowi Alejandro Valladaresowi Lanzy oraz wicedziekanowi, ambasadorowi Jean-Claude Michelowi za skierowane do mnie w waszym imieniu słowa pełne szacunku. W sposób szczególny pragnę z kolei pozdrowić tych, którzy po raz pierwszy biorą udział w tym spotkaniu. Wasza obecność jest wymownym i cennym znakiem owocnych relacji, jakie Kościół katolicki utrzymuje w całym świecie z władzami cywilnymi. Chodzi o dialog, który troszczy się o integralne, duchowe i materialne dobro każdego człowieka i dąży do wspierania wszędzie jego transcendentnej godności. Jak powiedziałem w moim przemówieniu na ostatnim publicznym konsystorzu zwyczajnym dla kreowania nowych kardynałów, „Kościół, od samego swego początku ukierunkowany jest na kat’holon, obejmuje cały wszechświat”, a wraz z nim każdy lud, kulturę i tradycję. Ukierunkowanie to nie stanowi ingerencji w życie różnych społeczeństw, lecz służy raczej oświeceniu prawych sumień ich obywateli i zachęceniu ich do pracy na rzecz dobra każdej osoby i rozwoju rodzaju ludzkiego. W tej właśnie perspektywie oraz aby sprzyjać owocnej współpracy między Kościołem a państwem w służbie dobra wspólnego, w minionym roku podpisano dwustronne umowy między Stolicą Apostolską a Burundi oraz Gwineą Równikową, jak również ratyfikowano umowę z Czarnogórą. W tym samym duchu Stolica Apostolska uczestniczy w pracach różnych organizacji i instytucji międzynarodowych. W związku z tym cieszę się, że w grudniu ubiegłego roku przyjęty został jej wniosek, by stała się pozaregionalnym obserwatorem Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej, także ze względu na wkład, jaki Kościół katolicki wnosi w wiele dziedzin życia społecznego tego regionu. Wizyty poszczególnych szefów państw i rządów, które przyjąłem w minionym roku, a także niezapomniane podróże apostolskie do Meksyku, na Kubę i do Libanu były szczególnymi okazjami, by umocnić zaangażowanie obywatelskie chrześcijan tych krajów, a także aby promować godność osoby ludzkiej i podstawy pokoju.

Miło mi w tym miejscu wspomnieć również o cennej pracy wykonywanej przez przedstawicieli papieskich w nieustannym dialogu z waszymi rządami. Chciałbym szczególnie przypomnieć szacunek, jakim cieszył się abp Ambrose Madtha, nuncjusz apostolski w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, który przed miesiącem zginął tragicznie w wypadku drogowym, wraz z towarzyszącym mu kierowcą.

Panie i Panowie Ambasadorowie!

Ewangelia Łukasza opowiada, że w noc Bożego Narodzenia pasterze usłyszeli chóry aniołów, którzy wychwalali Boga i prosili o pokój dla ludzkości. Ewangelista podkreśla w ten sposób ścisły związek między Bogiem a żarliwym pragnieniem poznania prawdy, pełnienia sprawiedliwości i życia w pokoju, jakie żywi człowiek każdej epoki (por. bł. Jan XXIII, „Pacem in terris”: AAS 55 (1963), 257). Dzisiaj jesteśmy niekiedy skłonni myśleć, że prawda, sprawiedliwość i pokój są utopią i że nawzajem się wykluczają. Niemożliwe wydaje się poznanie prawdy, a wysiłki, aby ją potwierdzić zdają się często prowadzić do przemocy. Z drugiej strony, zgodnie z powszechną obecnie koncepcją, zaangażowanie na rzecz pokoju polega jedynie na poszukiwaniu kompromisów, które zapewniłyby współistnienie między narodami lub między obywatelami w obrębie danego kraju. Natomiast w perspektywie chrześcijańskiej istnieje ścisły związek między wielbieniem Boga a pokojem między ludźmi na ziemi. Dlatego pokój nie pochodzi jedynie z ludzkiego wysiłku, lecz wypływa z miłości samego Boga. I to właśnie zapominanie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi przemoc. Kiedy bowiem zaniecha się odwołania do prawdy obiektywnej i transcendentnej, jak można prowadzić autentyczny dialog? Jak można w tym przypadku uniknąć, aby przemoc, jawna lub ukryta, nie stała się ostateczną normą relacji międzyludzkich? W rzeczywistości bez otwarcia na transcendencję człowiek łatwo pada łupem relatywizmu, a następnie trudno mu działać w zgodzie ze sprawiedliwością i zaangażować się na rzecz pokoju.

Z przejawami zapomnienia o Bogu możemy powiązać te, które wynikają z nieznajomości Jego prawdziwego oblicza, będącej przyczyną szkodliwego fanatyzmu na tle religijnym, który również w roku 2012 przyniósł ofiary w niektórych reprezentowanych tutaj krajach. Jak już powiedziałem, chodzi tu o zafałszowanie samej religii, podczas gdy dąży ona do pojednania człowieka z Bogiem, do oświecenia i oczyszczenia sumień oraz do wyraźnego ukazania, że każdy człowiek jest obrazem Stwórcy. Tak więc jeśli uwielbienie Boga i pokój na ziemi są ściśle ze sobą powiązane, to wydaje się oczywiste, że pokój jest zarówno darem Boga jak i zadaniem człowieka, gdyż wymaga jego swobodnej i świadomej odpowiedzi.

Z tego względu zechciałem dorocznemu Orędziu na Światowy Dzień Pokoju nadać tytuł: „Błogosławieni pokój czyniący”. To przede wszystkim na władzach cywilnych i politycznych spoczywa poważna odpowiedzialność, by działać na rzecz pokoju. One jako pierwsze są wezwane do rozwiązywania licznych konfliktów, które wciąż wykrwawiają ludzkość, począwszy od tego regionu uprzywilejowanego w planie Boga, jakim jest Bliski Wschód. Myślę przede wszystkim o Syrii, rozdzieranej przez nieustanne masakry i będącej areną straszliwych cierpień ludności cywilnej. Ponawiam swój apel o złożenie broni i o to, aby jak najszybciej przeważył konstruktywny dialog kładący kres konfliktowi, w którym nie będzie zwycięzców, a jedynie zwyciężeni, jeśli wciąż będzie trwał pozostawiając za sobą jedynie ruiny. Pozwólcie Panie i Panowie Ambasadorzy, że zwrócę się do Was z prośbą, byście nie przestawali uwrażliwiać wasze Władze, aby jak najszybciej była dostarczona niezbędna pomoc w celu opanowania poważnej sytuacji humanitarnej. Z baczną uwagą spoglądam następnie ku Ziemi Świętej. W ślad za uznaniem Palestyny za nieczłonkowskie państwo-obserwatora Organizacji Narodów Zjednoczonych ponawiam życzenie, aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej Izraelczycy i Palestyńczycy, w ramach dwóch suwerennych państw, podjęli pokojowe współistnienie, w którym będzie chronione i zapewnione poszanowanie sprawiedliwości i uzasadnionych dążeń obojga narodów. Jerozolimo, stań się tym, co oznacza twoje imię! Miastem pokoju, a nie podziału; proroctwem królestwa Bożego, a nie przesłaniem niestabilności i niezgody!

Zwracając następnie swą myśl ku drogim mieszkańcom Iraku, życzę, aby podążali oni drogą pojednania, aby osiągnąć upragnioną stabilność.

Libanowi – gdzie we wrześniu ubiegłego roku poznałem różne tworzące go wspólnoty – życzę, aby wszyscy dbali o wielość tradycji religijnych jako prawdziwe bogactwo dla kraju, a także dla całego regionu, oraz aby chrześcijanie dawali skuteczne świadectwo na rzecz budowy pokojowej przyszłości ze wszystkimi ludźmi dobrej woli!

Również w Afryce Północnej priorytetem jest współpraca wszystkich elementów składowych społeczeństwa. Każdemu z nich musi być zagwarantowane pełne prawo obywatelstwa, swoboda publicznego wyznawania swojej religii i możliwość wnoszenia wkładu do dobra wspólnego. Zapewniam wszystkich Egipcjan o mojej bliskości i modlitwie, w tym okresie, kiedy zaczynają działać nowe instytucje.

Zwracając spojrzenie ku Afryce subsaharyjskiej, zachęcam do podejmowania wysiłków na rzecz budowania pokoju, zwłaszcza tam, gdzie nadal są otwarte rany wojen i gdzie ciążą poważne konsekwencje humanitarne. Myślę szczególnie o regionie Wschodniego Rogu Afryki, jak również wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie na nowo ożyła przemoc, zmuszając wiele osób do porzucenia swych domów, rodzin i środowiska życia. Jednocześnie nie mogę pominąć milczeniem innych zagrożeń pojawiających się na horyzoncie. W regularnych odstępach czasu Nigeria staje się areną zamachów terrorystycznych, pociągających za sobą ofiary, zwłaszcza wśród chrześcijan zgromadzonych na modlitwie, jak gdyby nienawiść chciała przekształcić świątynie modlitwy i pokoju w tyle ośrodków strachu i podziału. Odczułem wielki smutek dowiedziawszy się, że właśnie w dniach, kiedy świętujemy Boże Narodzenie, w barbarzyński sposób zostali zamordowani chrześcijanie. Również Mali jest rozdzierane przez przemoc i naznaczone głębokim kryzysem instytucjonalnym i społecznym, który powinien wzbudzić skuteczną uwagę wspólnoty międzynarodowej. Republice Środkowej Afryki życzę, aby rozmowy zapowiedziane na nadchodzące dni przyniosły stabilność i uchroniły ludność przed przeżywaniem okropności wojny domowej.

Pokój buduje się wciąż na nowo przez ochronę człowieka i jego praw podstawowych. Zadanie to, nawet jeśli jest prowadzone na różne sposoby i z różną intensywnością, stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów i nieustannie musi być inspirowane transcendentną godnością osoby ludzkiej i zasadami wpisanymi w jej naturę. Na pierwszym miejscu wśród nich znajduje się poszanowanie życia ludzkiego na wszystkich jego etapach. W tym kontekście cieszę się, że w styczniu ubiegłego roku rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wezwała do zakazu eutanazji, rozumianej jako umyślne uśmiercenie – poprzez działanie lub zaniechanie działania – istoty ludzkiej, której życie zależy od innych. Jednocześnie zauważam ze smutkiem, że w różnych krajach, nawet o tradycji chrześcijańskiej, podjęto działania na rzecz wprowadzenia lub poszerzenia ustawodawstwa depenalizującego i liberalizującego aborcję. Bezpośrednia aborcja, to znaczy chciana jako cel czy też jako środek, jest głęboko sprzeczna z prawem moralnym. Stwierdzając to Kościół katolicki nie okazuje braku zrozumienia i życzliwości, także wobec matki. Chodzi raczej o czuwanie, aby nie doszło do niesprawiedliwego naruszenia przez prawo równowagi między prawem do życia matki i mającego urodzić się dziecka, gdyż przysługuje ono w równy sposób obojgu. W tym względzie źródłem niepokoju jest również niedawne orzeczenie Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące zapłodnienia in vitro, które w sposób arbitralny przedefiniowuje moment poczęcia i osłabia obronę życia przed narodzeniem.

Niestety, zwłaszcza na Zachodzie, istnieje wiele dwuznaczności, co do znaczenia praw człowieka i powiązanych z nimi obowiązków. Często myli się prawa z przesadnymi przejawami autonomii osoby, która staje się odniesieniem dla samej siebie i nie jest już otwarta na spotkanie z Bogiem oraz z innymi ludźmi, zamykając się w sobie samej i dążąc jednie do zaspokojenia własnych potrzeb. Tymczasem autentyczna obrona praw musi postrzegać człowieka w jego integralności osobowej i wspólnotowej.

Kontynuując naszą refleksję, warto zauważyć, że kolejnym uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju jest edukacja. Uczy nas tego między innymi obecny kryzys gospodarczy i finansowy. Rozwinął się on, ponieważ nazbyt często zysk był stawiany na pierwszym miejscu, kosztem pracy, a gospodarka finansowa zaczęła zmierzać bez umiaru w stronę rozwoju sektora finansowego, a nie realnego. Trzeba więc ponownie odnaleźć sens pracy i proporcjonalnego do niej zysku. Dobrze jest w tym celu uczyć nieulegania pokusom osiągnięcia korzyści prywatnych i krótkoterminowych, aby zmierzać raczej ku dobru wspólnemu. Istnieje ponadto pilna potrzeba formowania przywódców, którzy w przyszłości pokierują krajowymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi (por. Orędzie na 46 Światowy Dzień Pokoju, 8 grudnia 2012, n. 6). Także Unia Europejska potrzebuje dalekowzrocznych i wykwalifikowanych przedstawicieli, by móc dokonać trudnych wyborów, koniecznych do przywrócenia właściwej kondycji gospodarki i położenia solidnych fundamentów jej dalszego rozwoju. Być może w pojedynkę niektóre kraje mogą szybciej ruszyć naprzód, ale wspólnie z pewnością wszyscy zajdą dalej! O ile zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami finansowymi może niepokoić, o tyle rosnąca przepaść pomiędzy nieliczną grupą stale bogacących się, a wielką liczbą coraz uboższych, powinna budzić poważne obawy. Jednym słowem, chodzi o to, by nie przyzwalać na zróżnicowanie dobrobytu społecznego, gdy zwalcza się je w dziedzinie finansów.

Inwestowanie w edukację w krajach rozwijających się Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oznacza pomaganie im w przezwyciężaniu ubóstwa i chorób, a także we wprowadzaniu systemów prawa sprawiedliwego i szanującego ludzką godność. Oczywiście do zaprowadzania sprawiedliwości nie wystarczają dobre modele gospodarcze, choć są one potrzebne. Sprawiedliwość jest urzeczywistniana tylko wówczas, gdy istnieją sprawiedliwi ludzie! Budowanie pokoju oznacza zatem wychowywanie jednostek do zwalczania korupcji, przestępczości, produkcji i handlu narkotykami, a także wystrzegania się podziałów i napięć, które grożą wyczerpaniem społeczeństwa, krępując jego rozwój i pokojowe współistnienie.

Kontynuując nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym dodać, że pokój społeczny jest także zagrożony przez pewne zamachy na wolność religijną: niekiedy chodzi o marginalizowanie religii w życiu społecznym; w innych przypadkach o nietolerancję lub nawet przemoc wobec osób, symboli tożsamości i instytucji religijnych. Zdarza się również, że uniemożliwia się wierzącym – zwłaszcza chrześcijanom – wnoszenie wkładu w dobro wspólne za pośrednictwem ich instytucji edukacyjnych i opiekuńczych. Aby skutecznie zapewnić korzystanie z wolności religijnej, trzeba też szanować prawo do sprzeciwu sumienia. Owa „granica” wolności dotyczy bardzo ważnych zasad o charakterze etycznym i religijnym, zakorzenionych w samej godności osoby ludzkiej. Są one jakby „ścianami nośnymi” wszystkich społeczeństw, które pragną być prawdziwie wolne i demokratyczne. Dlatego zakaz indywidualnego lub instytucjonalnego sprzeciwu sumienia, w imię wolności i pluralizmu, paradoksalnie i przeciwnie prowadziłby do nietolerancji i przymusowej niwelacji.

Ponadto w świecie, w którym jest coraz mniej ograniczeń, budowanie pokoju przez dialog nie jest wyborem, lecz koniecznością! W tej perspektywie podpisane w sierpniu ubiegłego roku przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchę Moskiewskiego Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji jest mocnym znakiem danym przez wierzących na rzecz wspierania relacji między narodami rosyjskim i polskim. Pragnę również wspomnieć o niedawno zawartym porozumieniu pokojowym na Filipinach i podkreślić rolę dialogu między religiami dla pokojowego współistnienia w regionie Mindanao.

Ekscelencje, Panie i Panowie!

Na zakończenie encykliki „Pacem in terris”, której pięćdziesiątą rocznicę będziemy obchodzić w bieżącym roku, mój poprzednik, bł. Jan XXIII przypomniał, że „pokój jest pustym słowem”, jeśli nie jest ożywiany i połączony z miłosierdziem (AAS 55 (1963), 303). Tak więc jest ono w centrum działań dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim troski Następcy Piotra i całego Kościoła katolickiego. Miłosierdziem nie można zastąpić zanegowania sprawiedliwości, ale z drugiej strony sprawiedliwość nie uzupełnia odrzucenia miłosierdzia. Kościół codziennie praktykuje miłosierdzie w swoich dziełach pomocy, w tym w szpitalach i ambulatoriach, w swoich dziełach edukacyjnych, w tym w sierocińcach, szkołach, kolegiach, uniwersytetach, a także poprzez pomoc udzielaną ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, zwłaszcza podczas konfliktów i po ich zakończeniu. W imię miłosierdzia Kościół chce też być blisko wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu katastrof naturalnych. Myślę o ofiarach powodzi w południowo-wschodniej Azji i huraganu, który nawiedził wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych Ameryki. Myślę również o tych, którzy doświadczyli silnego trzęsienia ziemi, jakie zniszczyło niektóre regiony północnych Włoch. Jak Państwo wiecie, udałem się osobiście do tych miejsc, gdzie mogłem dostrzec żarliwe pragnienie odbudowy tego, co zostało zniszczone. Życzę, aby w tym momencie dziejów ów duch wytrwałości i wspólnej działalności ożywiał cały umiłowany naród włoski.

Kończąc nasze spotkanie, chciałbym przypomnieć, że na zakończenie Soboru Watykańskiego II, który rozpoczął się przed pięćdziesięciu laty, sługa Boży, papież Paweł VI skierował kilka orędzi, które są nadal aktualne, w tym jedno skierowane było do wszystkich rządzących. Zachęcał ich w następujących słowach: „Do was należy być na ziemi obrońcami ładu i pokoju między ludźmi. Lecz nie zapominajcie: to Bóg (...) [jest wspaniałym twórcą] ładu i pokoju na świecie” (Orędzie do rządzących, 8 grudnia 1965, n. 3). Dzisiaj powtarzam te słowa, składając wam osobiście, Panie i Panowie ambasadorowie i szanowni członkowie korpusu dyplomatycznego, waszym rodzinom i współpracownikom najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok. Dziękuję!

Tagi:
Benedykt XVI Watykan pokój

Watykan: Irlandczyk szefem protokołu w Sekretariacie Stanu

2018-03-22 14:05

st (KAI) / Watykan

Ojciec Święty mianował nowym szefem protokołu w Sekretariacie Stanu Irlandczyka, ks. prałata Josepha Murphy'ego. Zastąpi on na tym stanowisku urodzonego w Portugalii Kanadyjczyka, abp. José Avelino Bettencourta, który został nuncjuszem apostolskim w Gruzji i Armenii.

Mazur/episkopat.pl

Ks. prał. Joseph Murphy urodził się 16 sierpnia 1968 r. w Cork w Irlandii. 11 lipca 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie i został włączony do prezbiterium diecezji Cloyne. Uzyskał doktorat z teologii.

1 października 1997 r. rozpoczął pracę w Sekcji ds. Ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 15 września 2006 r. został przeniesiony do Sekcji ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ostre starcie ws. aborcji u Olejnik

2018-03-21 08:01

wpolityce.pl

wideo/TVN24

Scheuring-Wielgus zaatakowała Godek: „Proszę nie mówić o płodzie jako człowieku i dziecku!"

To właśnie feministki używają osoby niepełnosprawne do swojej polityki, wpisując się w retorykę nazistowskich Niemiec - stwierdziła w „Kropce nad i” (TVN24) Kaja Godek, szefowa Fundacji Życie i Rodzina, oraz inicjatorka projektu „Zatrzymaj aborcję”.

Dyskusję – choć powinno się ją nazwać raczej ostrą sprzeczką – próbowała zdominować red. Monika Olejnik. Prowadząca program razem z Joanną Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) chciały zakrzyczeć proliferkę!

Nie tylko ja, ale blisko milion obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, chcą usunięcia przepisu, który wprost dyskryminuje niepełnosprawne dzieci. Dziś można zabić dziecko, jeśli jest podejrzenie, że może urodzić się niepełnosprawne. To zaprzeczenie tolerancji i sprawiedliwości, sprzeczne z prawami człowieka, co potwierdziła komisja - mówiła Kaja Godek.

Komisja potwierdziła głosami polityków PiS - odparła Joanna Scheuring-Wielgus, rozpoczynając tym samym nierówną potyczkę!

Godek była atakowana z dwóch stron! Zarówno posłanka Nowoczesnej, jak i red. Olejnik próbowały w arogancki sposób zakrzyczeć proliferkę!

Wykorzystywanie osób z niepełnosprawnością do debaty o aborcji jest nieuczciwe i haniebne - zarzuciła Scheuring-Wielgus.

Osoby niepełnosprawne nie mogą zabierać głosu? One aktywnie włączyły się w tę sprawę - odparła Godek.

Pani fundacja dyskryminuje osoby homoseksualne. Czy to nie jest nietolerancja? - atakowała Olejnik.

Żałuję, że pani nie widziała, co się działo w piątek przed sądem, gdy krzykliwa grupa z Partii Razem wyzywała mnie. I to jest dyskryminacja - odpowiedziała Godek.

Przedstawicielka Nowoczesnej dalej nacierała! Nie ma pani żadnego prawa, aby narzucać swój światopogląd innym! Aborcja to nie jest coś, co chcemy i lubimy robić. Niech pani to sobie w końcu uzmysłowi - mówiła.

Gdy Kaja Godek opowiedziała historię z Opola, gdzie pozwolono na śmierć dziecka chorego na zespół Downa, red. Olejnik zaatakowała: Pani by chciała, by umierało jedno czy trzydniowe chore dziecko!

Wtórowała jej Scheuring-Wielgus. Gdzie pani jest, gdzie kobieta musi donosić ciążę z dzieckiem, które nie ma ani rąk, ani nóg? - pytała.

Niech pani zajmie się sobą, a nie zmusza innych, by przeżywali dramat! - dodawała nerwowo Olejnik.

Pani jest impertynencka - odparła Godek.

To właśnie feministki używają osoby niepełnosprawne do swojej polityki, wpisując się w retorykę nazistowskich Niemiec - dodał szefowa Fundacji Życie i Rodzina.

Joanna Scheuring-Wielgus ponownie rzucała oskarżenia pod adresem Godek. Kobiety mają prawo decydować. (…) W tej przesłance, którą chce pani znieść, nie ma mowy o niepełnosprawności Proszę nie mówić o płodzie, jako człowieku, jako dziecku. Proszę poczytać książki z biologii - krzyczała wręcz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Bp Czaja do młodych

2018-03-24 20:48

hh / Opole (KAI)

„Drodzy moi młodzi przyjaciele, zróbcie wszystko, aby jak Maryja przyjąć Bożą wolę, wezwanie i powołanie” – powiedział bp Andrzej Czaja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu podczas diecezjalnych obchodów 33. Światowego Dnia Młodzieży. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Nie bój się”.

diecezja.opole.pl

Jako ideał realizowania Bożej woli, opolski biskup wskazał Maryję, która mężnie i odważnie przyjęła, a najpierw jeszcze rozeznała, czego od Niej oczekuje Bóg. „To na Nią wskazuje nam papież jako na wspaniałe natchnienie, przykład rozeznawania i podjęcia woli Bożej. Trudno o lepszy przykład” – przyznał.

Papież w orędziu na 33. Światowy Dzień Młodzieży napisał, że dla wiary zagrożeniem nie jest tylko niewiara, ale też lęk, strach, obawa. „Arcykapłani, faryzeusze, cały Sanhedryn dużo gorzej się zachowali niż Herod po narodzinach Jezusa. Ten przywołał mędrców, aby szukali w księgach informacji o nowo narodzonym Królu” – zaznaczył bp Czaja.

„Świat – mówił kaznodzieja – jest na tyle w sobie próżny, pewny siebie, że będzie nas skłaniał do tego, byśmy po swojemu rozeznawali, zostawiając Boga. Nad tym jeszcze czuwają moce ciemności, żebyśmy tylko nie spojrzeli w stronę nieba, czego Bóg oczekuje. A Boży projekt oznacza dla mnie drogę do szczęścia. Na różne sposoby jesteśmy odwodzeni od tego, żeby nie rozeznawać w codzienności, co jest wolą Bożą. I tak jesteśmy coraz bardziej przemądrzali” – stwierdził.

Według hierarchy, podpowiedzią w rozeznawaniu woli Bożej mogą być mądrzy ludzie o otwartej tożsamości, a szczególną pomocą są kapłani. „Niestety jest coraz więcej rozeznawania światowego. Papież Franciszek przestrzega przed duchową światowością. Nie zeświecczenie duchowości, ale sakralizacja tego, co światowe. Ze »światowego« czyni się religię. W zdobyczach świata widzi się boga” – przytoczył słowa papieża opolski ordynariusz.

Ponadto, zdaniem biskupa, nieodzowną w rozeznawaniu Bożego projektu na nasze życie, Bożej woli i tego, co mamy czynić w codzienności, jest wyciszenie, chwile modlitwy i trwania przed Panem. Ważne jest również zaufanie Kościołowi i zwierzchnikom, biskupom i kapłanom.

„Synod – mówił bp Czaja – który jest przed nami, to wielka szansa dla nas wszystkich. I dla Kościoła, żeby znalazł jak najlepsze ścieżki docierania do was młodych i dla was, byście powiedzieli Kościołowi, czego oczekujecie, abyście podpowiedzieli, jak wam lepiej służyć”- dodał.

Kaznodzieja podkreślił, że Bóg oczekuje od nas przede wszystkim wierności i posłuszeństwa w przymierzu zawartym na chrzcie, a przypieczętowanym krwią Chrystusa. „Nie żyjcie po swojemu, nie żyjcie jak mówi świat. Otwórzcie się na Innego – na Boga samego, na Jego Kościół i pasterzy. Ale też sami podejmijcie trud trwania przed Panem na modlitwie, wsłuchując się w Boże słowo” – prosił.

Opolski biskup wyjaśnił, że to dzięki temu, że Bóg wspomagał Jezusa, On też mógł wypełnić do końca wolę Bożą, która bywa trudna i oznacza nieraz wielki krzyż, ale zawsze jest z myślą o naszym dobru i szczęściu.

„Jesteśmy w stanie udźwignąć największy krzyż, bo Pan wspomaga. Nie stoi z boku i nie patrzy jak sobie poradzimy. Pan wspomaga tych, którzy jak Maryja rozeznawszy wolę Bożą, starają się ją z całą ufnością w sercu podjąć i wypełnić. I tego wam życzę, byście umieli rozpoznać powołanie swoje, a także rozpoznawać w całym życiu swoim, czego Bóg od was pragnie, a wtedy dusza będzie doznawać pokoju i spełnią się słowa Jezusowe, że żyć z Nim będziemy na wieki” – zakończył.

Podczas spotkania Bp Andrzej Czaja wręczył delegacjom z każdej parafii symboliczną świecę, która będzie towarzyszyć parafialnym inicjatywom młodzieżowym, zwłaszcza związanym ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem