Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

W mieście Błogosławionego

Urszula Koper
Niedziela Ogólnopolska 12/2004


Bł. Wincenty Kadłubek wprowadził zwyczaj palenia wiecznego światła przed Najświętszym Sakramentem

Kronikarz Jan Długosz napisał:
„Biskup krakowski Wincenty Kadłubek zakończył życie w klasztorze jędrzejowskim 8 marca 1223 r. i został pochowany w chórze zakonnym kościoła.
Ostatnie 5 lat życia spędził tu jako mnich cysterski, rezygnując wcześniej z biskupstwa”.

Według tradycji, bł. Wincenty Kadłubek zmarł przy pisaniu IV księgi Kroniki polskiej, scharakteryzowanej przez Prymasa Tysiąclecia kard. S. Wyszyńskiego w następujący sposób: „Czegoś równie gorliwego i żarliwego nie spotykamy, aż dopiero w XVI w., w kazaniach sejmowych Piotra Skargi”.
Złożenie jego ciała w prezbiterium świątyni, którą konsekrował jako biskup, świadczyło, że już cieszył się opinią świętości. Jan Długosz podkreśla jego hojność, pobożność i pokorę. Akta beatyfikacyjne nazywają go „mężem nauką i cnotą znakomitym” oraz „czcicielem Najświętszej Dziewicy”, którego cechują słowa: „Bogu wszystko - sobie nic, nauczyciel miłości Ojczyzny, stróż ojczystej ziemi, wierny opiekun ludu polskiego”.
Rozwój kultu Wincentego Kadłubka sprawił, że 18 lutego 1764 r. papież Klemens XIII dokonał jego beatyfikacji, a uroczystości odbyły się w 1765 r. w Jędrzejowie. Doczesne szczątki bp. Kadłubka zostały złożone w trumience na ołtarzu. Pierwszą cząstkę relikwii przekazano ok. 1770 r. do kościoła w Rachwałowicach k. Krakowa.
Wojny i kasata zakonu w 1819 r. przerwały starania o kanonizację, chociaż do grobu Wincentego Kadłubka przybywało coraz więcej pielgrzymów w tym również biskupi i możnowładcy. W 1845 r. cząstki relikwii bł. Wincentego przekazano do katedry sandomierskiej, a w 1903 r. do katedry na Wawelu. W Jędrzejowie propagowaniem kultu, organizowaniem uroczystości i akcją wydawniczą zajęli się księża diecezjalni od 1913 r., gdy erygowano parafię bł. Wincentego Kadłubka przy kościele pocysterskim.
W 1945 r. do Jędrzejowa wrócili Cystersi, sprowadzeni przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Starania o kanonizację bł. Wincentego rozpoczęły się od wniesienia sprawy w 1959 r. do Stolicy Apostolskiej przez opata mogilskiego - o. Ciesielskiego, prezesa Kongregacji Cystersów Polskich, przy wsparciu Episkopatu Polski. Ks. Naruszewicz w Rzymie został mianowany postulatorem kanonizacji. W 1960 r. bp Kaczmarek potwierdził, że kościół bł. W. Kadłubka to sanktuarium diecezji kieleckiej. Z czcicielami Błogosławionego przy jego relikwiach modlili się m.in. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i metropolita krakowski - kard. Karol Wojtyła, którego wówczas wypowiedziane słowa brzmią wciąż aktualnie: „Przyszłość naszego katolicyzmu zależy w dużej mierze od tego, jak to doświadczenie próby przeżyjemy i czy z niej wyjdziemy wzmocnieni (...). W czasach Wincentego młode ówczesne chrześcijaństwo w Polsce było też poddane próbie, było ono bowiem w epoce pierwszych Piastów zagrożone...”.
Sanktuarium Błogosławionego licznie odwiedzają pielgrzymi z kraju i ze świata, a wśród nich byli np. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z abp. Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Wydawane są książki z zakresu dziedzictwa Cystersów i o bł. Wincentym Kadłubku. W ramach obchodów 1000-lecia archidiecezji krakowskiej odbyło się sympozjum naukowe, zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, którego pokłosiem jest opracowanie: Mistrz Wincenty Kadłubek...
Jędrzejowianie ufają, że patron ich miasta - bł. Wincentego będzie kanonizowany. W 240. rocznicę beatyfikacji o procesie kanonizacyjnym mówią zakonnicy z jędrzejowskiego archiopactwa Cystersów:
Przeor Ojców Cystersów w Jędrzejowie - o. Aleksy Chalcarz: „Wynikły trudności w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego, gdy zmarł postulator - ks. Naruszewicz i nie był mianowany nowy. Bieg procesu został więc zatrzymany i czeka na wznowienie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Listy postulacyjne hierarchów Kościoła i Dokumenty o heroiczności cnót bł. W. Kadłubka. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński zawiózł do
Rzymu dokumenty o Błogosławionym, oryginały i fotokopie. Adwokat Ms. Veraia miał je opracować, ale wyłonił się problem udowodnienia heroiczności cnót, bo akta wymagały uzupełnień historycznych”.
Opat jędrzejowski - o. Edward Stradomski dodaje: „Ostatnio abp Edward Nowak, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przekazał nam informację o konieczności podjęcia od nowa sprawy kanonizacji przez ustanowienie postulatora, który uzupełni akta i wdroży postępowanie procesu kanonizacyjnego. Postulatorem ma zostać wicegenerał Cystersów w Rzymie. Czekamy również na powołanie postulatora i wicepostulatorów w kraju. W intencji kanonizacji modlimy się codziennie podczas Mszy św. przy relikwiach Błogosławionego i po każdej Mszy św. w niedziele oraz z racji odpustów i pielgrzymek”.

Wincenty Kadłubek (ok. 1150/60-1223), scholastyk kapituły krakowskiej, prepozyt kolegiaty sandomierskiej, biskup krakowski, cysters w jędrzejowskim klasztorze, autor „Kroniki polskiej”; beatyfikowany w 1764 r. przez papieża Klemensa XIII; patron diecezji sandomierskiej i kieleckiej oraz Jędrzejowa i Sandomierza; ojciec kultury polskiej.

Prezydent Duda na KUL: nie możemy być krajem montowni

2018-10-21 17:50

dab / Lublin (KAI)

Nie możemy być krajem montowni, ale musimy się stawać krajem ośrodków badawczych i transferu wiedzy. Nikt nie przyniesie nam na tacy Polski silnej, sprawiedliwej i nowoczesnej – powiedział Andrzej Duda. Prezydent RP wygłosił wykład podczas uroczystej 101. inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Zwracając się do uczestników uroczystości Prezydent zauważył, że w Lublinie w 1918 r. miały miejsce dwa przełomowe wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości. Pierwszym z nich było założenie przez ks. Idziego Radziszewskiego uczelni, drugim zawiązanie Tymczasowego Rządu Ludowego, na którego czele stanął Ignacy Daszyński.

– Te dwa wydarzenia były na dwóch ideowych antypodach: katolicka uczelnia kształcąca duchownych i socjalistyczny rząd. W tamtej epoce te przeciwności wydawały się nie do pokonania. Dziś wiemy, że nie były przeciwne, ale w wielu punktach zbieżne. Wiemy to dzięki jednemu z najwybitniejszych wykładowców tej uczelni, kard. Karolowi Wojtyle – powiedział mówca.

Zwrócił uwagę, że pomimo zawirowań historycznych, katolicka uczelnia była miejscem, gdzie można było uprawiać naukę w sposób nieskrępowany i otwarty.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

– KUL był enklawą wolnej myśli, odpowiedzią na wyzwanie rzucone Polakom przez narzuconą władzę PRL. To właśnie tu pomimo szykan i nacisków propagandy, trwała wolna polska nauka. Każdy kto tu przybył, mówił, że wizyta w tym miejscu jest jak oddech świeżego powietrza – wymieniał Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że obchodzenie setnej rocznicy odrodzenia państwa polskiego jak i powstania KUL, nie może być czasem patrzenia w przeszłość, ale dalekosiężnym spojrzeniem w przyszłość i zadawaniem pytań o to, co nieznane.

– Wszyscy mamy poczucie, że żyjemy w świecie tak bardzo dynamicznym, jak nie był nigdy dotąd. Świat Zachodu wkroczył w czas „nowej niepewności”. Spektrum zagrożeń jest szersze jak chyba nigdy wcześniej. Nie wiemy jaki świat wyłoni się z niewyobrażalnego rozwoju technologii cyfrowej, sieci społecznościowych, sztucznej inteligencji – wymieniał prezydent.

Prelegent zastanawiał się czy „nowa niepewność” jest stanem przejściowym czy nową normą. – Być może nowa dynamika rozwoju, a zwłaszcza rewolucja cyfrowa, prowadzi Polskę i wiele innych państw do głębokiego zerwania ciągłości. Ciągłości struktur społecznych, wzorców kulturowych, kryteriów prawdy i fałszu, sposobów rozróżniania dobra od zła – mówił.

Zauważył, że ludzkość doszła do tego miejsca, w którym jest, właśnie dzięki kreatywnemu ludzkiemu umysłowi, który potrafi zerwać ową ciągłość, przełamując i kwestionując zastygłe struktury. – To oczywiste, że poprzez naukę ta ciągłość była zrywana. Ale nigdy nie działa się w takim tempie i na tak wielu równoległych polach, co dziś – stwierdził Andrzej Duda.

Zdaniem Prezydenta kluczowe jest dzisiaj pytanie o relację między tradycją a progresywizmem, między wartościami zakorzenionymi w historii a oczekiwaniami zbudowania nowego lepszego świata, a w nim lepszego człowieka. – Pod presją znalazły się takie wymiary ciągłości jak rodzina, narody i religia. Nie możemy zagubić tego, co przekazujemy z pokolenia na pokolenie – wezwał.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że odpowiedzi na naglące pytania i sposoby rozwiązania problemów będą płynąć od środowisk akademickich. Stwierdził, że rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do refleksji nad kondycją Polski. – Z naszej trudnej historii wiemy, że wolność nie jest dana darmo ani na zawsze. Moc państwa płynie z patriotyzmu. Musimy traktować Rzeczpospolitą jako dobro wspólne. Jak ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności i postawy służby publicznej – tłumaczył.

Jako jeden z kluczowych elementów rozwoju państwa wymienił silną, konkurencyjną gospodarkę, opartą na własnych zasobach. – Nie możemy być krajem montowni, ale musimy się stawać krajem ośrodków badawczych i transferu wiedzy. Potrzeba sposobów na najaktywniejsze uruchamianie rodzimego kapitału. Nikt nie przyniesie nam na tacy Polski silnej, sprawiedliwej i nowoczesnej – mówił.

Zauważył, że tzw. „Konstytucja dla nauki” kreuje nową rzeczywistość funkcjonowania uczelni w Polsce, która niesie ze sobą ryzyko. – Wdrażanie reformy wymaga monitorowania. Tworząc wielkie i silne ośrodki akademickie nie możemy doprowadzić do marginalizacji uczelni, które pełnią ważne funkcje w swoich regionach. Jeśli do tego dopuścimy, będzie to zaprzeczenie sprawiedliwości i równego rozwoju – powiedział Prezydent RP.

Na koniec Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wśród obecnych młodych naukowców jest przyszły laureat Nagrody Nobla, który swoje badania będzie prowadził na polskich uczelniach. Zauważył, że niezbędne do osiągnięcia tego celu jest finansowanie i odwaga badawcza. – Uwierzmy w to, że jesteśmy gotowi podołać temu zadaniu. Będzie to dla nas skok nie tylko na miarę XXI wieku, ale i następnego stulecia – zakończył mówca.

Przed swoim wystąpieniem, Prezydent wręczył odznaczenia Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi dziewięciu pracownikom naukowym KUL, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju nauki. Wśród wyróżnionych znaleźli się filozof prof. Piotr Gutowski oraz bibliści ks. prof. Stefan Szymik MSF i prof. Krzysztof Mielcarek.

Wizytę na uniwersytecie Andrzej Duda rozpoczął od złożenia kwiatów przed pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Prezydentowi towarzyszyli Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski oraz Kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Przed nami 6. Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich

2018-10-22 17:53


Mistrzostwa Duszpasterstw Akademickich

W dniach 26-27 października studenci z całej Polski przyjadą do Wrocławia, by rywalizować w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce. Czekają nas 6. Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich.

W tym roku będą one miały wymiar nie tylko sportowy oraz ewangelizacyjny, ale również patriotyczny. Hasło imprezy brzmi: „Niepodległa sztafeta pokoleń” i nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat honorowy nad imprezą objął sam Prezydent RP Andrzej Duda.

Na wydarzenie zostali zaproszeni kombatanci, którzy podczas oficjalnego otwarcia, jak i zamknięcia zawodów skierują swoje przesłanie do młodzieży. Sztafeta pokoleń zadziała jednak w dwie strony. Żołnierze Armii Krajowej otrzymają bowiem wsparcie w postaci funduszów zebranych podczas mistrzostw.

- To dla nas prawdziwe autorytety. Chcemy oddać im cześć oraz podziękować za ich poświęcenie w walce o wolną i niepodległą Polskę - mówi ks. kpt. Maksymilian Jezierski, organizator i opiekun wrocławskiego duszpasterstwa akademickiego „Nieśmiertelni”.

To właśnie DA Nieśmiertelni, działający przy Akademii Wojsk Lądowych, jako zeszłoroczni zwycięzcy we wszystkich trzech dyscyplinach, organizują szóstą edycję międzyduszpasterskich rozgrywek.

Oprócz rywalizacji na parkietach sportowych w sobotę 27 października zaplanowano także wspólną modlitwę na Mszy świętej w archikatedrze wrocławskiej, której przewodniczyć będzie abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

- Chcemy razem uwielbiać Boga za ten wspaniały dar niepodległości oraz zjednoczyć się jako duszpasterstwa akademickie na modlitwie - informuje ks. kpt. Jezierski.

Sportowe zmagania i duchowe umocnienie to nie wszystko. Po rozgrywkach odbędzie się zabawa taneczna, którą poprowadzą profesjonalni dj-e, a specjalny koncert zagra dla studentów raper ks. Jakub Bartczak.

- Mistrzostwa pokazują, że studenci zrzeszeni w duszpasterstwach akademickich nie są tam tylko po to, aby się modlić, ale to wysportowani, aktywni i pełni werwy ludzie, którzy uwielbiają ruch i mają okazję się rozwijać. Zgodnie ze znanym przysłowiem: „W zdrowym ciele zdrowy duch” - podsumowuje kapelan Akademii Wojsk Lądowych.

Ogólnopolskie rozgrywki to także świetna okazja do integracji wierzących studentów z całej Polski, do czego nie ma w roku akademickim zbyt wielu okazji.

Mecze zostaną rozegrane na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i będą otwarte dla szerszej publiczności. Wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają kibiców. Harmonogram oraz więcej szczegółów na www.mistrzostwapolskida.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem