Reklama

Szkoły na fundamencie wartości

2015-09-15 13:13

Anna Cichobłazińska, Anna Przewoźnik
Niedziela Ogólnopolska 38/2015, str. 44-45

Archiwum "Sternik"

Na całym świecie szkolnictwo katolickie na wszystkich szczeblach, od przedszkola przez szkołę podstawową, średnią do uniwersytetu, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i popularnością. W naszym kraju, borykającym się wciąż z niskimi wskaźnikami demograficznymi, liczba uczniów w szkołach katolickich wzrasta z roku na rok. W tym roku o trzy tysiące

Szkoły katolickie to nie tylko dobre wykształcenie, wykazywane w rankingach edukacyjnych, ale przede wszystkim wychowanie oparte na systemie wartości, który czerpie z Ewangelii. – Szkoła musi być budowana na trwałym fundamencie wartości – mówi s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.

Działają w misji Kościoła

Nauczyciel takiej szczególnej szkoły musi być świadkiem prawdy i świadkiem wiary. Musi dokonywać krytycznego wyboru programów nauczania i podręczników, a także oddziaływać przykładem życia na dzieci i młodzież. Dlatego nauczyciele szkół katolickich to nie tylko dobrze wykształceni pedagodzy – to także osoby dbające o własną formację duchową i ludzką.

Szkoły katolickie mają obowiązek oprzeć się narzucanej ideologii relatywizmu, obcej kulturze, otrzymują w tym względzie wsparcie naukowe i duszpasterskie oraz odpowiednie materiały edukacyjno-formacyjne i wychowawcze. Ten sposób wspierania nauczycieli na skalę ogólnopolską jest prowadzony przez Radę Szkół Katolickich już od dwudziestu lat. Celem jest rozwój osobowy nauczycieli. Formujący się nauczyciel i świadomi prawdy rodzice są zdolni dobrze służyć wzrastaniu dzieci i młodzieży.

Reklama

Patronka szkolnictwa katolickiego

Szkoły katolickie wybrały na swoją patronkę Matkę Bożą Jasnogórską Królową Polski. Maryja ukazuje Chrystusa i do Niego prowadzi, Jasnogórska Królowa Polski jest dana w sposób wyjątkowy ku obronie polskiego narodu. Przez wieki sprawowała nad nim opiekę i taką opieką chcą być objęte również szkoły katolickie. Na terenie Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzą się nauczyciele i dyrektorzy na swoich ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze zawierzają swoją naukę dzieci i młodzież szkół katolickich, także wszystkich szkół w Polsce.

Troska o rozwój nauczycieli i dyrektorów

Rada Szkół Katolickich szczególną wagę przywiązuje do doskonalenia nauczycieli we własnej Placówce Doskonalenia Nauczycieli „Pro Formatione”. Kwalifikacje w zakresie zarządzania zdobywają w niej nowi i przyszli dyrektorzy, wszak szkoła nauczycielem, ale i dyrektorem stoi. Od jedenastu lat każdy nowy rok szkolny poprzedza jedna z trzech konferencji dyrektorów, która jest związana z podjęciem na skalę ogólnopolską formacji i dokształcania nauczycieli i dyrektorów na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności św. Jana Pawła II, którego długi pontyfikat był poświęcony tajemnicy godności człowieka i jego prawdziwej wolności. – rozumienie i przyjęcie prawdy o człowieku stanowi punkt wyjścia w wychowaniu, które polega na odkrywaniu zamysłu Boga wobec człowieka i wspieraniu dziecka, aby w pracy nad sobą podjęło ten Boży zamysł i rozwinęło go w pełni – mówi ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK.

Szkoła katolicka, dla której nauczanie Kościoła stanowi podstawę misji i służby, jest otwarta dla każdego, komu prawdziwe dobro dzieci i młodzieży leży na sercu. Wizja takiego dobra i staranie o nie to najlepszy wybór, także dla poszukujących.

Wspólnota zwana Radą Szkół Katolickich

Tegorocznej sierpniowej konferencji dyrektorów na Jasnej Górze towarzyszyły słowa Benedykta XVI: „Nauczanie, a ogólniej wychowanie jest wyrazem miłości Chrystusa i pierwszym z dzieł miłosierdzia duchowego należących do zadań Kościoła”. Jej uczestnicy podkreślali wagę jasnogórskich spotkań wspólnoty.

– Spotkania dyrektorów szkół katolickich są bardzo dobrą szkołą doradczą. Zawsze, gdy na nie przyjeżdżam, mam świadomość, że spotykam się tu z ludźmi kompetentnymi, którzy podnoszą bardzo ważne tematy i zwracają uwagę na problemy, które zakłócają proces wychowawczy czy w ogóle funkcjonowanie szkoły (ks. Arkadiusz Ćwikliński, dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie).

– Spotkania na Jasnej Górze z dyrektorami szkół to umocnienie i wspieranie w pracy, by z większą świadomością uczestniczyć w misji Kościoła i być czytelnym znakiem tej misji we współczesnym świecie (ks. Przemysław Szulc, dyrektor Szkół Katolickich w Świeciu n. Wisłą).

– Każda szkoła katolicka stawia sobie jako główny cel wychowanie, pokazywanie młodemu człowiekowi właściwej drogi życia. Oczywiście, wyposaża go w wiedzę, kompetencje, umiejętności, ale przede wszystkim uczy, jak być uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem. Na te treści przede wszystkim zwracali uwagę zaproszeni goście konferencji (ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK).

Wyjątkowa służba

Rzeczywistość wyjątkowej służby w szkole zakłada podejmowanie wielu wyzwań, pracę nad sobą oraz dotyka różnych aspektów życia człowieka. – Nauczyciel, katecheta, wychowawca, aby być autorytetem i świadkiem, z całą odpowiedzialnością, miłością i poczuciem misji powinien podejmować określone wyzwania – mówi Robert Jaczyński, wicedyrektor Katolickiego Liceum w Częstochowie: – odkryć i traktować swoją obecność w szkole jako szczególną drogę życiowego powołania; troszczyć się o uporządkowane życie z Bogiem w małżeństwie i rodzinie; przeżywać wykonywaną pracę i życie jako szczególną służbę Bogu i drugiemu człowiekowi; tworzyć wspólnotę osób podążających tą samą drogą, pragnących realizowania tych samych celów i otwierać się na nią; prowadzić dziecko i młodego człowieka do Boga; traktować pracę jako łaskę i służbę uczniom i rodzicom.

Absolwentka o nauczycielach

Świadectwo życia i pracy nauczyciela szkoły katolickiej wpływa na wybory dorastających wychowanków. Wśród nich jest wiele powołań do stanu nauczycielskiego i pedagogicznego, a także do duchownego i zakonnego. Życie nauczyciela jest najlepszą szkołą dla ucznia. Po latach uczniowie wspominają szkołę nie tylko z sentymentem. Podkreślają rolę mistrzów – profesorów, którzy „przekazali znacznie więcej niż tylko wiedzę czy wychowanie”. – Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy swoją pasją, doświadczeniem i poświęceniem wprowadzają pozytywne zmiany do naszego życia – mówi Marta Balcerek, absolwentka katolickiego liceum. – Dziś kończę studia jako przyszły nauczyciel języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Gdyby ktokolwiek zapytał mnie wcześniej, czy zechcę zostać nauczycielem, zapewne roześmiałabym się serdecznie i stanowczo zaprzeczyłabym. Zaufałam jednak Bogu i osobom, które przez najważniejsze lata kształtowały moją osobowość.

Wybrałam ją spośród innych

Szkoły katolickie ukazują się światu jako szkoły z wartościami. W dobie życia bez wartości rodzice, nauczyciele, wychowawcy poszukują szkół, które będą kierowały się jasnymi zasadami, które będą wychodziły naprzeciw potrzebom dzieci, młodzieży, rodziców. – Posłałam dzieci do szkoły katolickiej, bo zależało mi na przekazaniu im wartości chrześcijańskich na co dzień i w każdej sytuacji, z którą dziecko zmierzy się w swoim życiu – mówi Monika Książek, mama Marty (lat 8) i Joachima (lat 6), uczniów katolickiej szkoły podstawowej. – Znałam tę szkołę. Wybrałam ją spośród innych, ponieważ wiedziałam, że dziecko będzie nie tylko kształcone, ale również wychowywane. Pod czujnym okiem sióstr i nauczycieli dzieci będą miały zapewnioną dobrą opiekę, odpowiednią dyscyplinę pracy i wypoczynku, bogaty wybór zajęć dodatkowych, ale również bezpieczeństwo – dodaje pani Monika.

Dobre, bo katolickie

Szkoły katolickie podkreślają wagę systemu wartości w wychowaniu. Ma to przełożenie na praktykę. Mówi się, że najwięcej problemów z wychowaniem uczniów mają gimnazja, ale w gimnazjach katolickich takich trudności nie ma. Wychowanie gimnazjalistów oparte na czytelnym systemie wartości i jasnych zasadach skutkuje przekonaniem uczniów, rodziców i nauczycieli, że najważniejsze jest, by uczeń wyrósł na dobrego człowieka.

Niepokój rodziców i nauczycieli budzą rozporządzenia dotyczące przekazu treści na temat szeroko pojętej tolerancji, często opacznie rozumianej. Obawy budzą również zapowiedzi zmian programowych dotyczących przygotowania do życia w rodzinie. Powinnością szkoły katolickiej jest zapewnienie tożsamości kulturowej i moralnego wychowania.

Szkoły katolickie mają dobre wyniki dlatego, że wychowują – podkreślają w swoich wypowiedziach rodzice, nauczyciele i absolwenci szkół. Prof. Mirosław Handke, gdy kończył w 2000 r. pełnienie urzędu ministra edukacji narodowej, powiedział: „Nie bałbym się o polską oświatę, gdyby było tysiąc szkół katolickich. Ponieważ nie ma ich tyle, obawiam się o nią”.

O poziomie nauczania w szkołach katolickich świadczą miejsca, które zajmują one w rankingach nauczania. I tak w roku szkolnym 2014/2015 gimnazja katolickie stanowiły jedną czwartą setki najlepszych gimnazjów (wyniki egzaminów z j. polskiego i matematyki). Wśród 500 najlepszych liceów jest 51 katolickich i 1 ewangelickie (czyli w tej grupie znajduje się 37,8 proc. wszystkich liceów katolickich). Licea te stanowią 10,4 proc. najlepszych szkół tego typu w Polsce (w rankingu badano wyniki matury i sukcesy uczniów w olimpiadach).

I choć wyniki w rankingach edukacyjnych budzą satysfakcję i dumę, to szkoły katolickie, które osiągają sukces, wypadałoby raczej postrzegać jako te, które starają się widzieć człowieka w prawdzie i prowadzić go do pełnego rozwoju. I taki właśnie cel sobie stawiają.

* * *

Szkoły katolickie w Polsce w roku szkolnym 2015/2016

– W Polsce działa ponad 600 szkół katolickich na wszystkich poziomach nauczania: szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz technika i szkoły zawodowe, a także szkoły muzyczne i plastyczne, szkoły dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i rozwojowymi.

– Działają one we wszystkich diecezjach i na wszystkich poziomach.

– Podmiotami prowadzącymi są: zgromadzenia zakonne, diecezje, parafie, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne.

– Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło ponad 66 tys. uczniów.

– Liczba uczniów w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 3 tys.

– Według danych na rok szkolny 2014/2015, najwięcej uczniów kształci się w szkołach katolickich archidiecezji krakowskiej (8219), następnie kolejno: warszawskiej (4766), poznańskiej (3136), gdańskiej (2887), częstochowskiej (2705), katowickiej (2402), łódzkiej (2073), w diecezji włocławskiej (2055) i diecezji bielsko-żywieckiej (2041).

* * *

Mówi prof. dr hab. inż. Jan Duda

Wychować prezydenta

– Po pierwsze, trzeba uczyć wartości przez przykład. Uczyć szacunku do ludzi bez względu na to, jaką pozycję społeczną zajmują.

To jest głęboko chrześcijańska postawa. Służba publiczna musi się łączyć z wiarą. Ona wprowadza równowagę między troską o własny rozwój i byt rodziny a służbą dla innych. Tych wartości uczy Ewangelia – podkreśla ojciec prezydenta. Zwraca on uwagę, jak ważne jest wychowanie do wartości ewangelicznych, i podaje przykład swoich rodziców, którzy dali mu ogromną wolność, ale też zalecali rozwagę w dokonywaniu wyborów. Zachęcali do duchowego rozwoju i sami dawali taki przykład przez rodzinną modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach, świętach kościelnych. – Kościół to mój dom, tego nauczyli mnie właśnie rodzice – podkreśla prof. Duda. – Tak wychowywałem również moje dzieci – dodaje i podkreśla rolę przekazu rodzinnego. – Trzeba pilnować wartości. Opierajmy się na wierze, szukajmy fundamentów, które są sprawdzone – mówi ojciec prezydenta.

Tagi:
szkoła

Reklama

Jeśli nie wychowamy dzieci, to zrobi to ulica lub internet

2019-11-15 09:20

Mateusz Wiercioch

“Nie zmarnuj swojego życia” to najpopularniejszy hip-hopowy projekt profilaktyczny w kraju. Dwaj raperzy w ciągu sześciu lat odwiedzili ponad 400 000 uczniów w szkołach i ośrodkach. Jakie mają przemyślenia dotyczące polskiej młodzieży? Zapraszamy do krótkiego wywiadu z Łukaszem Bęsiem i Jonatanem Blankiem.

rymcerze.pl

Od sześciu lat odwiedzacie szkoły i ośrodki z projektem profilaktycznym “Nie zmarnuj swojego życia”. Jak w ciągu tego czasu zmieniła się nasza młodzież?

Łukasz: Zauważyliśmy, że zarówno w miastach, jak i na wsiach dzieci zostały wciągnięte przez smartfony. Rodzice często nie widzą problemu i cieszą się, że dzieci spędzają dużo czasu w domu, a nie na ulicy. Gry i portale społecznościowe stają się ich życiem. Tam przeżywają radości i chcą być doceniani. Często uczeń nie wie co jest zadane, ale wie co jutro planuje jego ulubiony bloger. To co mówi raper lub youtuber często staje się wyznacznikiem dla młodego człowieka.

Jonatan: Słyszymy od kadry, że uczniowie coraz częściej zachowują się niestosownie wobec nauczycieli. Chodzi tu między innymi o agresję słowną i brak reakcji na prośby.

W tym roku odwiedziliście dużo placówek typu MOW (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy). Czym różni się spotkanie z uczniami w szkołach od spotkania z wychowankami ośrodków?

Łukasz: Młodzi w ośrodkach to osoby, u których już zaobserwowano problemy wychowawcze. Mają świadomość swoich wcześniejszych błędów i ktoś pomaga im wyjść na prostą. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, mogliśmy w tym roku odwiedzić sporą ilość małych ośrodków znajdujących się na prowincji. W ośrodkach mówimy do mniejszej grupy niż w szkołach, dzięki czemu możemy lepiej poznać problemy wychowanków. Utożsamiają się z naszą złą przeszłością i doceniają wartość rodziny. Z kolei w szkołach mamy do czynienia z profilaktyką, czyli rozmową o tym czego nie warto robić. Tam, obok spokojnej młodzieży, spotykamy trudnych uczniów, którzy też mają dużo na sumieniu.

Co teraz uzależnia młodzież?

Jonatan: Mnóstwo dzieciaków ucieka w gry i w internet. To są nowe uzależnienia, które obserwujemy jeżdżąc zarówno po wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. Ten wirtualny świat tak ich porwał, że potrafią wrócić do domu i 5-6 godzin siedzieć na smartfonie. Potem przychodzą niewyspani na lekcje. Nie zdają sobie sprawy, że internet prawie nic nie wnosi do ich życia i tracą swój czas. Niestety część młodych ucieka w substancje psychoaktywne, w tym leki. Na szczęście świadomość zagrożeń jest coraz większa.

Jak odbieracie pracę pedagogów?

Łukasz: Pedagodzy bardzo starają się rozumieć młodzież, co nie jest łatwe w dobie internetu i szybko zmieniających się trendów. Są na czasie i przez to lepiej dogadują się z uczniami. Zawsze powtarzamy, że pedagog powinien być pierwszą osobą do kontaktu, gdy młody człowiek przeżywa kryzys.

Czy dyrektorzy umieją nadążyć za młodzieżą?

Jonatan: Dyrektorzy nie wstydzą się mówić, że w ich szkole są problemy. W naszych rozmowach, żaden z nich nie próbował wybielać swojej placówki. Bardzo często dyrektorzy są przepracowani i pochłonięci obowiązkami. Pomimo tego myślą o młodzieży dając zielone światło dla projektów profilaktycznych i innych działań dla dobra ucznia. Potrafią słuchać zarówno pedagogów, jak i nauczycieli. Ich owocna współpraca przyczynia się do osiągnięcia najważniejszego efektu pracy dyrektora: spełnionego absolwenta.

Jakie macie rady dla rodziców?

Łukasz: Przede wszystkim: więcej rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i spędzajcie z nimi więcej czasu. Dawajcie im dużo dowodów waszej miłości. Nasza kolejna rada jest prosta: interesujcie się co wasze dzieci robią na komórce. Spotkaliśmy się z rodzicami, którzy powiedzieli, że nie robią tego, bo chcą chronić prywatność dziecka. Smartfon to nie pamiętnik. To narzędzie, którym do waszego dziecka napływają najróżniejsze informacje i komunikaty. Internet jest pełen ludzi i miejsc, z którymi młody człowiek nie powinien mieć nic wspólnego. Jeśli my nie wychowamy naszych dzieci, to zrobi to ulica lub internet.

Zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji o projekcie:

Strona: rymcerze.pl

----------------------------------------------------------

INFO DOT PROJEKTU:

Najpopularniejszy hip-hopowy projekt profilaktyczny ruszył znowu w Polskę. Dotychczas Rymcerze dotarli do ponad 400 tysięcy młodych ludzi. Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, raperzy poprowadzą 500 bezpłatnych spotkań do końca 2023 roku. 60 odbędzie się w tym roku, a w kolejnych latach 110 rocznie. Przedstawiciele m.in. szkół, ośrodków wychowawczych i domów dziecka mogą zgłosić swoją placówkę do udziału w projekcie poprzez formularz na stronie www.rymcerze.pl. - Sami wiele przeżyliśmy i wiemy jak trudny start mają niektórzy. Często młodzi muszą zmierzyć się z rozwodem rodziców, uzależnieniami i przemocą. Motywujemy ich do wybrania dobrej drogi, do odpowiedzialności za swoją przyszłość – wyjaśnia Bęsiu z zespołu Rymcerze.

Honorowymi patronami projektu zostali Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka. Ambasadorami kampanii „Nie zmarnuj swojego życia” są znani aktorzy m.in. Maciej Musiał, Marcin Kwaśny, sportowcy Jerzy Dudek i Tomasz Adamek oraz wokalista amerykańskiego zespołu “P.O.D” - Sonny Sandoval.

Kim są Rymcerze? To popularny zespół rapowy z pozytywnym przekazem. Ich pierwszy album pt. „Nie zmarnuj swojego życia” zadebiutował na 3. miejscu wśród najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Raperzy Bęsiu i Dj Yonas (Rymcerze) docierają z projektem do młodzieży w szkołach w całej Polsce i za granicą promując dobre postawy, wartości, właściwe wybory. Zachęcają do rozwijania siebie. Przestrzegają przed używkami i marnowaniem życia.

Zobacz teledysk:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież do młodych Wietnamczyków: Kościół jest waszym domem

2019-11-20 16:49

Krzysztof Ołdakowski SJ/vaticannews.va / Watykan (KAI)

„Niech rozbłyśnie wasza piękna katolicka tożsamość” – z tym apelem Papież zwrócił się do młodych Wietnamczyków. Pod hasłem: „Idź do swojego domu, do swoich” w tym kraju odbywa się Dzień Młodzieży.

Grzegorz Gałązka

Ojciec Święty przypomniał, że temat spotkania nie oznacza jedynie powrotu. Dom nie jest miejscem zamkniętym i ograniczonym, ale wskazuje na drogę, na misyjne wyjście. Zachęcił młodzież do podjęcia dziedzictwa męczenników wietnamskich oraz rodziców i dziadków, którzy podczas wojny utracili wszystko, oprócz siły i piękna wiary. Wezwał do dawania szczerego, odpowiedzialnego i pełnego nadziei świadectwa.

"Nie zapominajcie, że pozostajecie mniejszością pośród swojego ludu. Żyje pośród was większość, która ma prawo usłyszeć orędzie Ewangelii – podkreślił Franciszek w swym przesłaniu. – Wezwanie Chrystusa jest więc tym bardziej naglące dla was dzisiaj. Teraz do was należy zadanie budowania młodego i radosnego, pełnego życia i braterstwa Kościoła-domu. Oby poprzez wasze świadectwo zbawcze przesłanie Boga dotarło do serc waszych bliskich i rodaków. Zawsze świadectwo, nigdy prozelityzm. ”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

6. Adwentowy dzień skupienia dla kobiet

2019-11-21 09:25

Materiały prasowe

Wspólnota dla mam z małymi dziećmi Integralne Mamy serdecznie zaprasza na 6. Adwentowy Dzień Skupienia dla kobiet, który odbędzie się we środę 4. grudnia 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Zamiejskiej w Krakowie.

plakat

We wspólnym gronie wysłuchamy konferencji o tym, jak rozeznawać w sytuacjach niejednomyślności w Kościele. Głosić będzie ks. dr Bogusław Kastelik.

Ramowy plan dnia skupienia:

9:30 – okazja do spowiedzi świętej oraz indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu

10:00 – Msza Św. z krótkim kazaniem

ok. 11:00 – konferencja

ok. 11:30 – spotkanie w salce, poczęstunek, dzielenie się refleksjami Podczas Mszy Świętej do dyspozycji najmłodszych oddajemy kącik zabaw oraz przewijak.

Dziecięcy gwar jest mile widziany! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem