Reklama

Naukowo w Szańcu

2019-05-08 08:13

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 19/2019, str. 6-7

Archiwum
Uczestnicy historycznej sesji w Szańcu

W bogatym w historię Szańcu odbyła się równie bogata w treści wiosenna sesja naukowa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka, zorganizowana przy współpracy Towarzystwa Miłośników Szańca, z udziałem 30 osób, w tym absolwentów Studium Historii Diecezji Kieleckiej i – przede wszystkim – członków TPAD im. bł. Kadłubka w Kielcach

Byli też obecni zaproszeni goście – przyjaciele Towarzystwa, w tym przewodnicy świętokrzyscy PTTK, członkowie organizacji kombatanckich (m.in. Stowarzyszenia Kombatantów „Czwartak”).

TPAD im. bł. W. Kadłubka jest stowarzyszeniem katolickim, które realizuje swoje zadania statutowe na podstawie programu „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej”. Propaguje wiedzę o Kościele, o jego zasobach kultury, przybliża historię kultu postaci świętych i błogosławionych w diecezji i in.

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do wygłaszania referatów w miejscach kultu w diecezji kieleckiej (np. w Szczaworyżu, Nowym Korczynie, kiedyś Miechowie), organizują wycieczki po dekanatach dla pielgrzymów oraz sesje naukowe.

Reklama

Na ostatniej sesji – w Szańcu – zaprezentowano 9 referatów, dotyczących m.in. sanktuariów maryjnych (Uniejów, Dzierzgów, Nowy Korczyn), ciekawych postaci (Łukasz z Wielkiego Koźmina i ks. Teodor Czerwiński), kasaty klasztoru kamedułów w Szańcu, historii muzeum w Miechowie, czy publikacji pisma „Miechowita”.

Dzieje sanktuarium w Uniejowie przybliżyła Danuta Brandys. Zostało ono ustanowione przez bp. Jana Piotrowskiego w 2015 r. Kościół w Uniejowie pw. św. Wita Męczennika należał kiedyś do bożogrobców z Miechowa, pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z XIII w., nowy murowany kościół wzniesiono w 1421 r. Z tamtym czasem wiąże się powstanie wspaniałej rzeźby Matki Bożej Bolesnej –„Piety Uniejowskiej”. Maciej Terek przypomniał specyfikę sanktuarium w Dzierzgowie, które z kolei słynie z obrazu Matki Boskiej Płaczącej, którą to historię opisał m.in. Wespazjan Kochowski.

Artur Prędki omówił kulisy kasaty zakonu kamedułów w Szańcu. Klasztor drewniany w Szańcu, ufundowany przez margrabiego Józefa Wielopolskiego w 1726 r., przetrwał do początków XIX wieku. Na jego miejscu stoi obecnie krzyż, ustawiony na mogiłach powstańców styczniowych, którzy polegli w bitwie pod Grochowiskami 18 marca 1863 r. Likwidacja klasztoru w Szańcu nastąpiła 17 kwietnia 1819 r.

Kolejna referentka, Maria Spława-Neyman, zwróciła uwagę na sanktuarium św. Kingi (powołane w 2015 r.) – jako miejsce organizowania sejmików prowincjonalnych. W kościele, w którym obecnie zbierają się czciciele św. Kingi, 500 lat temu odbywały się sejmy o randze ogólnopaństwowej, tzw. generały małopolskie. W obradach sejmików uczestniczyli posłowie wybierani na sejmikach ziemskich, w tym: województwa krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego, podlaskiego, bełskiego, ruskiego, wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego. Zapadały tu uchwały o randze ogólnopaństwowej, m.in. w grudniu 1468 r. posłowie i senatorowie zgodzili się na uchwalenie podatku na opłacenie wojska zaciężnego, w związku z zakończeniem wojny z Krzyżakami. Uchwała ta wcześniej nie została zatwierdzona ani przez sejm walny w Piotrkowie, ani też w Kole na sejmiku wielkopolskim. Znaczenie Nowego Korczyna dla historii parlamentaryzmu dostrzegł i podkreślił prezes Towarzystwa, historyk ks. dr Andrzej Kwaśniewski, aktywizując działania mające na celu przywrócenie należnej rangi miastu i świątyni, jako kolebki polskich dokonań parlamentarnych. Św. Kinga jest patronką samorządowców – organizatorzy sesji apelują o zwrócenie uwagi na rozwój kultu tej świętej, wpisanej w historię miasta.

Z kolei Kazimierz Gruszczyński zaprezentował związki, jakie łączyły nauczyciela i ucznia Gimnazjum kieleckiego, tj. „srogiego prefekta”– ks. T. Czerwińskiego i pisarza S. Żeromskiego. Prefekt swoje wspomnienia o uczniach szkoły rozpoczął od zdania: „Na czele grupy wybitnych moich uczniów wysuwa się Stefan Żeromski (…) ”. Ks. Czerwiński, prawy patriota, z którym liczyli się nawet Rosjanie, stał się prototypem ks. Wargulskiego w „Syzyfowych pracach”. Sylwetkę i twórczość Łukasza z Wielkiego Koźmina przedstawił Henryk Góra. Wybitny uczony, erudyta, absolwent uczelni uniwersyteckich w Pradze i Krakowie, filozof, kaznodzieja, wykładowca i rektor akademii krakowskiej oraz wychowawca młodzieży, był synem ziemi świętokrzyskiej i piewcą języka polskiego. W Beszowej k. Pacanowa jako proboszcz parafii przez 7 lat głosił kazania w języku polskim. Owocem jego działalności duszpasterskiej i kaznodziejskiej jest Postylla (Sermonestriplices de tempore), zachowana w kilku kodeksach. Uczony przyczynił się wydatnie do rozwoju nauki na uniwersytecie krakowskim. Był przyjacielem Stanisława ze Skalbmierza.

Iwona Sacha przypomniała kult Matki Bożej Śnieżnej (wzorowanej na rzymskim wizerunku) w diecezji kieleckiej, m.in. w Tumlinie, Pińczowie, na Mirowie, Bogucicach, Nowym Korczynie i w wielu innych miejscowościach.

Maciej Florek przedstawił historię powstania muzeum w Miechowie, które jako jedno z pierwszych powołano na ziemiach Królestwa Polskiego (1908 r.). Założycielem muzeum był archeolog amator, literat i wydawca prasy, St. Czarnowski. Przekazał największą ilość zbiorów do nowo utworzonej placówki.

Zaangażowanie i praca miłośników historii diecezji kieleckiej pozwalają na kolejne ważne odsłony kultu religijnego, dziejów lokalnych kościołów oraz odkrywanie niebagatelnego wkładu regionu w historię Polski, jak choćby 500 lat od zaistnienia dojrzałego parlamentaryzmu w Nowym Korczynie.

Tagi:
sesja

Reklama

Velehrad: sesja naukowa Ruchu „Europa Christi”

2019-05-13 06:49

ks. mf / Velehrad (KAI)

„«Aby wszyscy stanowili jedno». Misja ewangelizacyjna świętych Cyryla i Metodego – właściwy model inkulturacji dla Europy”, to temat sesji naukowej, która odbyła się 11 maja br. w Velehradzie w Czechach w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, prawdy i pokoju”. Głównym organizatorem sesji był Ruch „Europa Christi” z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, założycielem i moderatorem Ruchu „Europa Christi”.

W sesji wzięli udział m. in. kapłani i przedstawiciele konferencji biskupów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji oraz członkowie klubów „Europa Christi” z Polski.

Spotkanie i obrady rozpoczęły Mszą św. w bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył abp Jan Graubner arcybiskup ołomuniecki i metropolita morawski. Modlitwę w intencji chrześcijańskiej Europy uświetnił śpiew chóru księży greckokatolickich św. Jakuba z Preszowa.

Na początku Mszy św. ks. inf. Ireneusz Skubiś przypomniał słowa św. Pawła apostoła „grati estote” (bądźcie wdzięczni). - Ruch „Europa Christi” chce być wyrazem wdzięczności Bogu za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia – mówił duchowny.

Moderator Ruchu „Europa Christi” podkreślił, że „to dzieło ma Europę otworzyć dla Chrystusa. Ruch „Europa Christi” mówi dzisiejszej Europie, by otworzyła drzwi dla Chrystusa. Europy nikt nie uratuje tylko Chrystus. Nie uczyni tego żadna partia polityczna”.

- Europa jest Europą dwóch płuc. Ruch „Europa Christi” chce ponownie Europie przywrócić sens i wewnętrzną siłę Europie. Bo ateizm niszczy sens – zaznaczył ks. Skubiś.

Następnie przedstawiciel Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego ziemi czeskich i Słowacji odczytał przesłanie abp. Rościslawa, arcybiskupa preszowskiego – metropolity Kościoła prawosławnego ziem czeskich i Słowacji, który wskazując na rolę Apostołów Słowian w dziele ewangelizacji Europy przypomniał, że „święci Cyryl i Metody wypełnili misyjny nakaz Chrystusa” - Zostawili Europie chrześcijańskie zasady życia. Europejska cywilizacja powinna czerpać z ich misyjnego dzieła – napisał abp Rościslaw.

Homilię wygłosił bp František Rábek, ordynariusz Polowy Słowacji, który przypomniał, że „święci Cyryl i Metody jako głęboko wierzący misjonarze byli świadomi, że do tego, aby ochrzczony lud na Wielkiej Morawie również rozumiał i wewnętrznie przeżywał swoją wiarę, nie wystarczy sama ich praca. Wiedzieli, że jest do tego konieczne przede wszystkim działanie Bożej miłości”.

Bp Rábek wskazał na modlitwę Jezusa, aby wszyscy byli jedno. – Potrzebna jest Europie jedność duchowa na wzór jedności w Trójcy Świętej. Potrzebna jest jedność, aby ludzie uwierzyli w Chrystusa. Jedność to Boży dar, to nie jest jedynie ludzkie dzieło – przekonywał słowacki duchowny.

Mszę św. zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Europy oraz rodzin i małżeństw.

Po Mszy św. w Sali Słowiańskiej Liceum im. Antonina C. Stojana naukowcy, specjaliści z Czech, Polski i ze Słowacji podjęli temat:„Misja ewangelizacyjna świętych Cyryla i Metodego – właściwy model inkulturacji dla Europy”.

W pierwszej części sesji jej uczestnicy wysłuchali przesłania, które przesłał kard. Stanisław Dziwisz. Były sekretarz osobisty św. Jana Pawła II podkreślił, że dzieło misyjne świętych Cyryla i Metodego „stało się drogą i środkiem wzajemnego poznania i jedności różnych ludów rodzącej się Europy i zapewniło dzisiejszej Europie wspólne dziedzictwo duchowe i kulturalne”.

„Realizując własny charyzmat, Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Trzeba, aby świadomość tego duchowego bogactwa, które stawało się udziałem poszczególnych społeczeństw kontynentu europejskiego, pomogła trwać współczesnym pokoleniom we wzajemnym poszanowaniu słusznych praw każdego narodu, w trosce o wspólne dobro naszego kontynentu oraz przyszłość człowieka na ziemi” – napisał kard. Dziwisz.

Natomiast abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście przesłanym na sesję w Velehradzie napisał, że „o ile Europa środkowo-wschodnia – choć systematycznie osłabiana w swej chrześcijańskiej tożsamości poprzez różne zabiegi tzw. miękkiego totalitaryzm postnowoczesności, to ciągle bogata i żywotna swoim chrześcijańskim dziedzictwem – o tyle dogorywająca w aksjologicznej amnezji Europa zachodnia, wydaje się zupełnie odchodzić od życiodajnej sile, płynącej z Ewangelii Jezusa Chrystusa".

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w swoim liście napisał: „Pomost między życiem otrzymanym, a życiem „zadanym” przez Ewangelię wznoszono na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc tradycje Wschodu i Zachodu, na czterech „przęsłach” wiążących bezpośrednio: Boga z etyką, religię z życiem społecznym, doczesność z wiecznością oraz indywidualny świat osoby z całością powszechnego stworzenia. Jednoczenie tych wymiarów było misją współpatronów Europy świętych Cyryla i Metodego”.

Podczas sesji abp Jan Graubner, arcybiskup ołomuniecki i metropolita morawski podkreślił, że „Velehrad to ważne miejsce idei jedności słowiańskiej, źródło odnowienia duchowego”.

Również bp Marian Buczek, senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie zaznaczył, że „Europa bez Chrystusa, bez Kościoła rozleci się. Europa to Ojczyzna Ojczyzn”.

Bp Buczek przypomniał, że pomiędzy Polską, Litwą i Rusią powstanie 450 lat temu zawiązała się tzw. Unia Lubelska - To była jedność oparta na chrześcijaństwie. A dzisiaj neopoganizm w Europie atakuje krzyż – mówił bp Buczek.

O znaczeniu dla dzisiejszej Europy encykliki św. Jana Pawła II „Ut unum sint” mówił bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. - Od Soboru Watykańskiego II Kościół wszedł na drogę ekumenicznych poszukiwań. To imperatyw chrześcijańskiego sumienia – mówił bp Dydycz i przypomniał, że „święci Cyryl i Metody w ramach otwarcia się zrezygnowali z języka greckiego i postawili na język słowiański”.

O „diakonii Kościoła w kontekście naszego czasu” mówił ks. Prof. Józef Kulisz SJ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Prelegent przypomniał, że „obraz świata należy interpretować Bożym objawieniem i konieczna jest służba prawdzie w nowym kontekście”.

Na zakończenie sesji ks. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL Lublin) podejmując refleksję nad tematem „tożsamości Europy w nauczaniu Jana Pawła II” powiedział m. in., że „troska o tożsamość Europy zakłada duchowy i moralny wymiar Europy”. - Tożsamość oznacza bycie tym samym, identyczność. Źródłem życia dla Europy jest Ewangelia. Wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo wartości zakorzenionych w Ewangelii – mówił ks. Sitarz.

Spotkanie w Velehradzie zakończył „Akatyst” w wykonaniu chóru księży greckokatolickich św. Jakuba z Preszowa.

Jak podkreśla w rozmowie z KAI ks. inf. Ireneusz Skubiś, założyciel i moderator Ruchu, „jednym z największych zadań Ruchu „Europa Christi” jest doprowadzenie do ogłoszenia św. Jana Pawła II, Patronem Europy”.

Inspiracją do powołania Ruchu „Europa Christi” (Europa Chrystusa) była konferencja na temat stanu i współczesnych wyzwań dotyczących Starego Kontynentu, która odbyła się w 2016 r. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Ruch zorganizował już trzy Międzynarodowe Kongresy „Europa Christi” oraz spotkania m. in. w Ołomuńcu, Brukseli, Wilnie.

Następne sesje Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” 2019 odbędą się w następujących terminach: 22 czerwca – Zalavár na Węgrzech, 4-5 lipca w słowackiej Nitrze, 30 września i 1-2 października we Lwowie na Ukrainie a następnie 16-17 października w Lublinie a 22 października w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Grzegorz Wiśniewski krajowym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce

2019-07-18 18:00

ks.sk / Katowice (KAI)

W liście skierowanym do metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski informuje, że ks. Grzegorz Wiśniewski został nominowany na narodowego dyrektora Eucharystycznego Ruchu Młodych.

ermpolska.pl

- Ufam, że ks. Wiśniewski podejmie powierzoną sobie funkcję z zasłuchaniem w Słowo Boże, dynamizmem apostolskim i śląską pracowitością – pisze abp Gądecki.

Eucharystyczny Ruch Młodych jest częścią Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwa Modlitwy). Opiera się na duchowości czerpiącej z kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– Głębokie życie duchowe wzorowane na Sercu Jezusa, głębokie doświadczenie Eucharystii oraz adoracji oraz służba misji Kościoła to istota Eucharystycznego Ruchu Młodych – napisał do ks. Wiśniewskiego ks. Frederic Fornos SJ, międzynarodowy dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy oraz ERM.

Eucharystyczny Ruch Młodych jest młodzieżową gałęzią Apostolstwa Modlitwy. Został odnowiony dekadę temu, aby duchowe skarby Kościoła trafiały do jak największej ilości osób, zwłaszcza młodych. Aktualnie Ruch jest obecny w 56 krajach na świecie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Podhale, Orawa, Spisz – trzy oblicza regionalnego bogactwa

2019-07-19 11:52

Zakopiańskie Centrum Kultury

W ten weekend kontynuujemy naszą podróż przez świat muzyki klasycznej w ramach XIX Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zaprasza w sobotę o 18.00 do Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego na ul. Krupówki 41. Tym razem zanurzymy się nie tylko w lokalnym folklorze, ale również w muzyce bliskiej sercom sympatyków Orawy i Spiszu. Kwartet Polonika pozwoli nam na nowo odkryć cudowne brzmienie tych znanych, a jednocześnie wiecznie nieodkrytych światów. Usłyszymy m. in. Kwartet „Spiski” Sławomira Czarneckiego, „Suitę Polską” Macieja Małeckiego, Kwartet smyczkowy Karola Szymanowskiego, a także „Orawę” Wojciecha Kilara w opracowaniu na kwartet smyczkowy właśnie.

Archiwum

Kwartet Polonika to zespół złożony z czterech utalentowanych instrumentalistek, znajdujący się w czołówce polskiej kameralistyki (w składzie Paulina Kusa, Anna Szalińska-Zaziębło, Magdalena Małecka-Wippich i Krystyna Wiśniewska). Grupa posiada wszechstronny repertuar, jednak centrum ich zainteresowań stanowi muzyka polska. W związku z tym, czeka nas dużo regionalnych akcentów, których różnorodność stanowić będzie przekrój popularnych nurtów folklorystycznych w Polsce. Atrakcją będzie lokalizacja koncertu, czyli budynek Miejskiej Galerii Sztuki, który nie tylko zapewni rewelacyjną akustykę, ale jeszcze umieści kwartet na tle nowo otwartej wystawy „Góry – morze, morze – góry”. Koncert odwiedzi kompozytor Sławomir Czarnecki.

Serdecznie zapraszamy na tę magiczną podróż w głąb rodzimego folkloru.

Więcej informacji na: www.festiwale.zakopane.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem