Reklama

Parafia św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach

Kościół i dwie kaplice

Rozległej, podmiejskiej parafii w Kostomłotach patronuje św. Andrzej Bobola, powstawała ona bowiem w czasach, gdy szczątki Męczennika zostały sprowadzone do Polski. Jednak zanim wybudowano kościół, parafialne życie koncentrowało się w dwóch dużych kaplicach z I poł. XIX w. Renowacja tych kaplic to obecnie temat nr 1 w parafii.

Niedziela kielecka 6/2005

Historia krótka, ale bogata

Kostomłoty są wzmiankowane już w XIV w. Stanowiły one część uposażenia biskupów krakowskich. W epoce przedrozbiorowej większa część obszarów dzisiejszej parafii należała do kieleckiej katedry, a potem do parafii Świętego Krzyża. 16 grudnia 1939 r. bp Czesław Kaczmarek erygował parafię pw. św. Andrzeja Boboli. Jej pierwszym proboszczem został ks. Janusz Przyłęcki, związany z konspiracją (ps. „Harcerz”, „Pesa”), zaangażowany w życie swych parafian, szczególnie w pomoc medyczną. Dlatego potem szykanowany przez UB.
Tuż po wojnie wzniósł on maleńki, drewniany kościół z dostępnych wówczas środków i wybudował plebanię, zastąpioną w latach 60. drugą, bardziej funkcjonalną. Choć jego ostatnie lata w Kostomłotach nie były łatwe, ks. Przyłęcki pozostał w sercach parafian jako twórca ich wspólnoty. Zmarł w 1984 r. W 20-lecie jego śmierci (a zarazem 65-lecie powstania parafii) parafianie, wraz z ks. dr. Mirosławem Cisowskim, proboszczem w Kostomłotach, uczcili pamięć ks. Przyłęckiego przez wmurowanie tablicy w przedsionku kościoła (19 grudnia 2004 r.). Istnieje projekt drugiej tablicy, która byłaby poświęcona ks. Kazimierzowi Nachtmanowi (proboszczowi w latach 1973-91), budowniczemu obecnego kościoła. Obaj proboszczowie są pochowani na miejscowym cmentarzu.
Przymiarki do budowy nowego kościoła pojawiały się w latach 70., ostatecznie ukończono go w 1980 r. Autorem projektu świątyni był Czesław Cęckiewicz. Dość nietypową konstrukcję architektoniczną wznoszono w trudnych warunkach, na podmokłym terenie, ale przy ogromnym zaangażowaniu parafian.
Kościół, położony idealnie w centrum parafii, otoczony wianuszkiem najważniejszych instytucji w Kostomłotach, jest jednonawowy, duży, wnętrze w górnych partiach wykończone drewnem. W rozległym panoramicznym ołtarzu jest scena Ukrzyżowania, tuż obok - zarys figury Patrona, wykonany w metaloplastyce. Ozdobą świątyni jest piękna, witrażowa rozeta nad wejściem głównym. Planuje się pewne zabiegi remontowe we wnętrzu, być może przebudowę prezbiterium w kierunku bardziej funkcjonalnych rozwiązań.
Ale nie zawsze kościół stał w centrum parafii. Przez długie lata funkcję świątyni parafialnej pełniły dwie niezależne kaplice.

Wokół kaplic

Przed wojną, jak i w czasach powojennych, parafia w zasadzie nie miała wystarczającego kościoła. Trudno się zatem dziwić, że dotąd wielkim sentymentem darzone są dwie kaplice: w Kostomłotach I - pw. Przemienienia Pańskiego i w Miedzianej Górze - pw. św. Barbary. Ks. Przyłęcki w obu kaplicach sprawował co drugi dzień Mszę św. i taka sytuacja trwała aż do budowy nowego kościoła. Obie kaplice dobrze funkcjonowały dzięki patronatowi społecznemu, przez zaangażowanie grupy ludzi, dla których był to po prostu „ich kościół”. Tak jest po dziś dzień.
Kaplica Przemienienia Pańskiego (z 1816 r.), zlokalizowana na Górze Jana, była sporadycznie odnawiana i podtrzymywana przy życiu, aż wreszcie sprawy nabrały tempa. W 2003 r. kilkanaście osób powołało Komitet Budowy pod kierunkiem Mariana Korczyńskiego, „sąsiada” kaplicy i „motoru napędowego” całego przedsięwzięcia. - „Urzekło mnie to miejsce i jego piękna historia - wyznaje M. Korczyński. - Aby zmobilizować parafialną społeczność, podjęliśmy też inne inicjatywy, m.in. rekonstrukcję krzyża przydrożnego z 1907 r. i figury św. Jana Nepomucena”.
Sukcesywnie zostało odnowione ogrodzenie, uporządkowany najbliższy teren. Prace te zrealizowano w 2004 r., dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, z dziećmi i młodzieżą.
8 sierpnia 2004 r. podczas odpustu w kaplicy zbierano datki na szczytny cel - pełnej rekonstrukcji budowli sakralnej. Uroczystości patronowało motto bp. J. Chrapka: „Idź przez życie, aby ślady Twoich stóp przetrwały”. Tym „śladem” dla lokalnej społeczności ma być kaplica. Na imienne, starannie przygotowane zaproszenia odpowiedzieli wszyscy. Zebrano znaczną kwotę 15 tys. zł.
Jest już przygotowana pełna dokumentacja kosztorysowo-projektowa odnowienia obiektu, trwają starania o pozyskanie środków unijnych. Koszt prac jest szacowany na 1 mln 100 tys. zł.
Kaplica w Miedzianej Górze pw. św. Barbary (położona na tzw. Buchciej Górze) jest związana z tradycjami górniczo-wydobywczymi regionu, a jej istnienie potwierdza dokument z 1841 r. Poczucie odpowiedzialności za tę kaplicę łączy zarówno parafię, jak i Urząd Gminy w Miedzianej Górze oraz Kopalnię Kamienia „Laskowa”. Jesienią 2004 r. powstał w Miedzianej Górze społeczny Komitet Odbudowy, który m.in. przyczynił się już do odnowienia figurki św. Jana Nepomucena. Podczas odpustu, uroczyście celebrowanego 3 grudnia 2004 r., z udziałem ks. dr. E. Chata, zebrano na ten cel ok. 8 tys. zł. Obecnie Komitet dysponuje kwotą ok. 12 tys. zł.
Starania o pieniądze unijne prowadzone są w oparciu o wspólny projekt. Uzyskanie dotacji umożliwi sfinansowanie prac przy obu kaplicach do końca 2007 r.

Reklama

Parafialna codzienność

- „To oczywiście nie tylko kaplice, choć obejmując parafię nie mogłem nie dostrzec zapału społecznego dla tej inicjatywy” - wyjaśnia Ksiądz Proboszcz.
Bardzo pilną sprawą jest poszerzenie cmentarza oraz adaptacja starej plebanii. Stowarzyszenie, powstałe w 2003 r., zobowiązuje się prowadzić w niej świetlicę środowiskową dla młodzieży, byłoby to też miejsce dla duszpasterstwa parafialnego. W parafii istnieją m.in.: Akcja Katolicka, Krąg Biblijny, Apostolat Maryjny, chór, scholka, planuje się powołanie Caritas („dzieło miłosierdzia to sprawdzian wiarygodności” - mówi ks. M. Cisowski). Są dobre efekty współpracy ze szkołą. - „Chciałbym ożywić pracę grup, aby parafia stawała się żywą wspólnotą” - mówi Ksiądz Proboszcz.
Obecnie parafia liczy ok. 5 tys. osób, zamieszkałych w Kostomłotach I, II, Miedzianej Górze i Ciosowej. Liczba chrztów przeważa nad liczbą pogrzebów.
Tradycyjne środowisko wiejskie jest uzupełniane przez mieszkańców dynamicznie rozrastających się nowych osiedli - przybyszy głównie z Kielc, nadal słabo związanych z miejscowym duszpasterstwem. Ok. 2 tys. osób uczestniczy w 4 niedzielnych Mszach św. Ostatnio dobrze przyjęło się nabożeństwo fatimskie w terenie, z wykorzystaniem restaurowanych kaplic. Dobrze to służy integracji tej malowniczo położonej parafii, bogatej w osobliwości przyrodnicze, historyczno-kulturowe, geologiczne.
W codziennej pracy Księdzu Proboszczowi pomagają: wikariusze ks. Adam Ślósarek i ks. Zbigniew Rapcia, katechetka Agnieszka Michta, organista i katecheta Marian Gliszczyński, kościelny Lucjan Żelazny.
Odpust w parafii przypada 16 maja.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

2020-05-30 19:26

archiwum

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

Etap III – Odnowa

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

Realizacja etapu III

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:

• W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).

• Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).

• Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

1. Katecheza parafialna

a) Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).

b) Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

c) Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.

d) Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. – Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

2. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

a) Eucharystia

• Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.

• Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.

• Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

• Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.

• Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.

• Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.

• Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.

• Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.

b) Pokuta i pojednanie

• W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.

• Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

c) Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych

• Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.

• Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

d) Małżeństwo

• Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

• Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.

• Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

e) Pogrzeb

• Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

3. Obchody Bożego Ciała

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

• zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,

• zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:

• Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.

• W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

4. Kuria i urzędy parafialne

• Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.

• Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.

• Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

Zakończenie

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

CZYTAJ DALEJ

USA/ Rakieta Falcon 9 wynosi na orbitę kapsułę z dwoma amerykańskimi astronautami

2020-05-30 21:41

[ TEMATY ]

USA

rakieta

start

PAP

Z Przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w sobotę rakieta Falcon 9. Wynosi na orbitę kapsułę Dragon z dwoma amerykańskimi astronautami. To pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terytorium USA od prawie 10 lat.

Tym razem planów startu nie pokrzyżowała pogoda. W środę, mimo zaawansowanej procedury, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych przełożono start na sobotę.

Dragon z astronautami Robertem Behnkenem i Douglasem Hurleyem na pokładzie ma dotrzeć na ISS po około 24 godzinach. (PAP)

mobr/ ap/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję