Reklama

„Gospel Rain” dla Iwony

Potęga modlitwy i serca

Wiktoria Skórska
Edycja lubelska 13/2005

W poniedziałkowy wieczór 7 marca br. w auli im. kard. S. Wyszyńskiego KUL miał miejsce koncert chóru „Gospel Rain”, z którego całkowity dochód został przeznaczony na ratowanie życia Iwony Matyjas - 31-letniej asystentki w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Koncert, zorganizowany przez Samorząd KUL w ramach akcji zbierania pieniędzy na operację Iwony, okazał się uwielbieniem Jezusa Chrystusa. Do udziału w nim chór „Gospel Rain” zaprosił cieszącą się dużą popularnością hip-hopową formację „Full Power Spirit”, która jest m.in. współautorem projektu muzycznego „Hip-hop Dekalog 2004”.

„Zgromadziliśmy się tutaj nie tylko, aby słuchać piosenek, ale abyśmy mogli pomóc naszej siostrze Iwonie. Chcemy tę pomoc wyrazić nie tylko w sposób materialny, ale również duchowy. Będziemy się modlić i uwielbiać Pana, aby pękły mury grzechu, wszelkich ograniczeń i - jeśli Bóg tego chce - pękły mury choroby Iwony, aby Bóg dał jej życie i wolność. Zapraszam was, żebyśmy wszyscy byli uczestnikami tego wydarzenia” - podkreślał Grzegorz Głuch, lider chóru „Gospel Rain”. Niecodzienne wydarzenie zgromadziło w największej auli KUL bardzo wielu młodych ludzi, dzięki którym - jak twierdzili obecni na koncercie rodzice Iwony - „ona ma nadzieję na życie”. Iwona, cierpiąca na poważną chorobę, zdefiniowaną jako syndrom Churg-Straussa, która zniszczyła jej układ trawienny i inne narządy, nie mogła być na koncercie, ale przez rodziców skierowała do obecnych słowa wdzięczności: „podczas tego koncertu sercem i modlitwą byłam z wami, dziękując Bogu za wyciągniętą do mnie dłoń, za serca i życzliwość; dziękuję za siłę do walki, którą mi dajecie”. Koncert bardzo szybko przekroczył normy zwykłego wydarzenia muzycznego i już po kilku minutach słowa modlitw, przeplatające śpiewane przez 40-osobowy chór „Gospel Rain” pieśni, wprowadziły obecnych w auli w klimat modlitwy. Nikt nie pozostał obojętny na zaproszenie do wspólnego błagania i zgodnie wołano: „Jezu Chryste, dziś stajemy przed Tobą i prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego, mocą Swojej krwi, która płynie z Twojego krzyża, dotknął dziś Iwony, dotknął jej ciała i duszy, żebyś przyszedł z łaską uzdrowienia”.
Chór „Gospel Rain”, grający muzykę zawierającą stylistykę gospel, połączoną z wpływami elektrycznego jazzu, prasie&worship i brzmień latynoamerykańskich, poza znanymi już dynamicznymi wielogłosowymi pieśniami uwielbienia i spokojnymi utworami wprowadzającymi w głębszą modlitwę, zagrał premierowe piosenki, które znajdą się na nowej płycie „Gospel Rain” jesienią br. Koncert zagrany dla Iwony Matyjas po raz kolejny pokazał, że głównym celem inicjatywy realizowanej przez „Gospel Rain” jest uwielbienie Boga i angażowanie uczestników do wspólnej i głębokiej modlitwy uwielbienia przez muzykę, wzbogaconą elementami choreografii, oraz przez świadectwa. Jak podkreślał G. Głuch: „Każdy koncert jest dla nas kolejnym krokiem w dojrzałości. Nie ma już koncertów, które odbywają się według pewnego szablonu czy kalki, bo od koncertu do koncertu podążamy do odkrywania nas samych w świetle Boga i Jego słów. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten koncert był modlitwą wstawienniczą za Iwonę”. Koncert zakończył się wezwaniem obecnych do towarzyszenia Iwonie w jej zmaganiach z chorobą w codziennej modlitwie oraz zaproszeniem na koncert, który ma się odbyć już po operacji Iwony w Stanach Zjednoczonych jako wotum wdzięczności za łaskę uzdrowienia.

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

FAO: jedna czwarta ludności świata cierpi głód

2019-10-15 14:16

ts, tom (KAI) / Kolonia

Przed obchodzonym 16 października Światowym Dniem Żywności organizacje pomocy biją na alarm, gdyż liczba ludności “średnio i silnie zagrożonej brakiem wyżywienia” wzrosła o 317 milionów. Szacuje się, że obecnie są to w sumie dwa miliardy osób, poinformowała w Kolonii organizacja pomocy FIAN powołując się na dane Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Jednocześnie zaznaczono, że brak pełnych danych dotyczących przypadków śmiertelnych z powodu głodu i braku wyżywienia. Szacuje się, że jest to od dziewięciu do 36 milionów osób rocznie.

ArmyAmber

"Naruszane jest prawo jednej czwartej ludzkości świata do wyżywienia", powiedział dyrektor wykonawczy niemieckiej gałęzi FIAN, Philipp Mimkes i jako przykład podał Amerykę Południową. Jak wynika z danych FIAN, mimo “ogromnego zwiększenia powierzchni rolnej”, od 2014 roku o 67 proc. zwiększyła się tam liczba osób, regularnie dotkniętych głodem i jest to 131 milionów ludzi.

Wśród najważniejszych przyczyn głodu wymienia się nierówności społeczne, dyskryminację i niesprawiedliwe struktury handlowe. Dlatego niezbędne jest “zwalczanie głodu oparte na prawach człowieka, które – obok doraźnej pomocy w katastrofach, czy starań o zakończenie konfliktów zbrojnych - będzie umacniało przede wszystkim prawa grup ludności zepchniętej na margines”.

FIAN International to pierwsza międzynarodowa organizacja, która aktywnie walczy o realizację prawa do odpowiedniego odżywiania dla wszystkich. Jej celem jest wspieranie tych, którzy sprzeciwiają się niesprawiedliwym i opresyjnym działaniom uniemożliwiającym innym i ich rodzinom samodzielne wyżywienie.

Założona w 1986 r. w Heidelbergu w Niemczech przez przedstawicieli 11 krajów organizacja obecnie działa już w ponad 50 krajach. FIAN jest instytucją non-profit, pozarządową, nie utożsamiającą się z żądną grupą religijną, czy polityczną. Od 1989 r. FIAN International ma status organizacji doradczej dla ONZ .

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem