Reklama

Kardynał Stefan Wyszyński - świadek wiary (cz. 222)

Państwo a Milenium Chrztu Polski

Niedziela gnieźnieńska 18/2002

Po uroczystościach milenijnych w Krakowie powstała Ocena przebiegu centralnych uroczystości kościelnych w okresie od 14 kwietnia do 8 maja 1966 r. Dokument ten opatrzony został nadrukiem: Ściśle tajne i powstał w Urzędzie do Spraw Wyznań. Dotarł do niego Peter Raina i dzięki niemu możemy zapoznać się z rzeczywistymi intencjami i działaniami władzy w tym czasie. Obszerne fragmenty dokumentu zostaną przedstawione zgodnie z ortografią i interpunkcją oryginału.

I. Polityczne cele kierownictwa episkopatu w przedsięwziętych uroczystościach kościelnych

Hierarchia kościelna masowymi obchodami milenium katolicyzmu w Polsce chciała dokonać wielkiego przełomu moralno-politycznego w narodzie polskim. Dlatego też nieprzypadkowo cała jej dotychczasowa działalność w okresie Polski Ludowej, a tym bardziej w latach realizacji tzw. Wielkiej Nowenny zmierzała permanentnie do demonstrowania rzekomego miejsca i siły katolicyzmu w życiu naszego społeczeństwa.

Skrupulatne przygotowanie, a następnie przeprowadzenie kościelnego milenium - obok i kontra - obchodom tysiąclecia państwowości polskiej - jest dobitnym wyrazem demonstracji politycznej i stosunku reakcyjnego episkopatu polskiego do przemian zachodzących w różnych dziedzinach życia w naszym kraju.

Polityczna orientacja kierownictwa Kościoła, jego zdecydowany, fanatyczny antykomunizm doprowadził w konsekwencji do powstania w środowisku tych ludzi oficjalnej, zorganizowanej opozycji politycznej przeciwko władzy ludowej. Chcą oni odegrać rolę przysłowiowego już " przedmurza chrześcijaństwa", w nowych warunkach - wymierzonego w swej treści przeciwko socjalizmowi i naszej niezawisłości. Stąd też nie jest rzeczą jak "orędzie", który przy ogromie wypływającej z niego szkodliwości - godzi on, przede wszystkim, w podstawowe, żywotne interesy naszego socjalistycznego państwa, jego polityki tak wewnętrznej, jak również zagranicznej. Wysyłając "orędzie" episkopat zaczął oficjalne uprawiać własną politykę zagraniczną sprzeczną z polską racją stanu, wymierzoną swym ostrzem w sojusz polsko-radziecki i z innymi krajami socjalistycznymi. Hierarchia kościelna i część reakcyjnego kleru w powiązaniu z elementami klerykalnymi w naszym społeczeństwie realizują swoją politykę drogą wykorzystania uczuć religijnych ludzi wierzących. Wierzenia religijne części naszego społeczeństwa pośrednio lub bezpośrednio kler i jego władza wykorzystują w swej reakcyjnej, antypatriotycznej walce o "rząd dusz" w narodzie. Chcą oni na nowo przerodzić duchowo i moralnie naród polski, ponownie jego ochrzcić, oddać w niewolę M[atki] B[ożej] i kościoła, a tym samym, wyzwalać w społeczeństwie naszym dewocję i fanatyzm religijny, tak bardzo im potrzebny w walce z socjalizmem i władzą ludową. Środkiem w szerzeniu dewocji i fanatyzmu jest powszechnie rozwijany i zaszczepiany kult maryjny. Przy pomocy maryjności, kler prowadzi klerykalizację środowisk zawodowo-stanowych, walczy o młodzież o jej powiązania z polityczną działalnością kościoła. [ ...]

W roku milenijnym kler postawił sobie zadanie nawrócenia małżeństw bez ślubu kościelnego. W tek wielkiej nietolerancji kler zawsze sięga po pomoc do aktywu przykościelnego, który różnymi środkami urabia opinie w środowisku i wywiera presję na swobodnie myślących ludzi. [...]

W ostatnich latach, szczególnie w okresie obchodów tysiąclecia państwa polskiego, kler próbuje zaszczepić w narodzie pogląd, że dzieje naszego narodu są dziejami kościoła, cały zaś tysiącletni dorobek narodowy Polak zawdzięcza kościołowi, a patriotyczna postawa społeczeństwa jest również dziełem kościoła, jego "patriotycznej" przeszłości i teraźniejszości.

Nie przypadkowym jest więc coraz częstsze wykorzystywanie w działalności kościoła, w uroczystościach i imprezach kościelnych - elementów narodowych i patriotycznych, tak w kazaniach biskupów, kleru jak również w dekoracjach (biało-czerwone flagi, godło państwowe, postacie bohaterów naszej historii itp.). [...]

Organizując milenijne uroczystości kościelne wzywają oni ludzi wierzących do manifestowania swych uczuć religijnych i przywiązania do kościoła i polityki swych reakcyjnych biskupów. Temu celowi służą uroczystości obliczone na masowy i manifestacyjny udział wierzącego społeczeństwa. Kościelne imprezy milenijne często przez organizację i wystąpienia biskupów, księży - są przekształcane w zgromadzenia o charakterze bardziej politycznym niż religijnym. [ ...]

II. Przedsięwzięcia instancji partyjnych, organizacji społecznych i władz państwowych w związku z centralnymi, milenijnymi imprezami kościelnymi

Realizacja przez kler kościelnego millenium oraz wytworzona sytuacja w stosunkach państwo - kościół wymagały zajęcia odpowiedniego, właściwego stanowiska w tych sprawach. Kierownictwo Partii i Rządu po dokonaniu wnikliwej analizy działalności kościoła i jego politycznych celów oraz dążeń, nakreśliło zasadnicze kierunki działania wobec kościoła w okresie obchodów kościelnych uroczystości milenijnych.

W oparciu o dyrektywy kierownictwa został opracowany plan przedsięwzięć polityczno-organizacyjnych, którego celem było ograniczenie zasięgu, masowości oraz charakteru politycznego uroczystości kościelnych.

Obok przedsięwzięć polityczno-propagandowych z planu m.in. wynikała:

- potrzeba skoordynowanego, jednolitego działania Wydziałów KC, resortów, urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych zgodnie z dyrektywami Kierownictwa,

- zapobieżenie naruszaniu dyscypliny pracy, w związku z uroczystościami milenijnymi i wykorzystywaniu różnego rodzaju państwowego i spółdzielczego transportu, dla przewozu pielgrzymów,

- konieczność przeciwdziałania udziałowi pracowników nauki i studentów w milenijnych uroczystościach kościelnych,

- przeciwdziałanie udziałowi nauczycielstwa i młodzieży szkolnej w imprezach organizowanych przez kler,

- ograniczenie udziału turystów zagranicznych w uroczystościach kościelnych, szczególnie w dniu 3 maja w Częstochowie oraz niedopuszczenie do przyjazdu do Polski w okresie milenijnych uroczystości hierarchii kościelnej innych krajów,

- przeprowadzenie z niektórymi biskupami - ordynariuszami ( szczególnie wrogo ustosunkowanymi do władzy ludowej) rozmów ostrzegawczych,

- dążenie do podporządkowania kleru obowiązującym przepisom prawnym, dotyczącym działalności punktów katechetycznych, wizytacji oraz zmniejszania naboru do Wyższych Seminariów Duchownych, ujawniania ukrytych dochodów kleru i kościoła, płacenia podatków, konsekwentnego stosowania kar za nieprowadzenie ksiąg inwentarzowych, szczególnie wobec reakcyjnej części kleru,

- niedopuszczanie do budownictwa nowych obiektów sakralnych,

- przeciwdziałanie aktywizacji kleru w dziedzinie organizacji własnych imprez kulturalnych i rozrywkowych dla młodzieży i społeczeństwa danej parafii, itp. problemy.

Dla wcielenia w życie postanowień Kierownictwa oraz koordynacji podejmowanych wysiłków, powołana została Komisja Partyjno-Rządowa z Sekretarzem KC Wł. Wichą na czele. Komisja ta oraz jej problemowe podkomisje odbyły szereg ściśle tematycznych posiedzeń, na których w sposób dokładny omówiono poszczególne zespoły spraw, od realizacji których w poważnym stopniu zależało zmniejszenie zasięgu i charakteru manifestacji planowanych, i organizowanych przez kler imprez kościelnych. [ ...]

Realizując ustalenia Komisji Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet ds. Radia i Telewizji oraz związane z nimi organizacje, urzędy i instytucje opracowały wspólny, synchronizowany plan imprez, dostosowując je terminami i miejscami, jako kontrprzedsięwzięcia do odbywających się uroczystości kościelnych. Chodziło bowiem o to, by stanowiły one poważny element odciągania ludzi, głównie młodzieży od udziału w imprezach religijnych. Podobnie postąpił GKKFiT, towarzystwa i organizacje sportowe, turystyczne itp.

Ministerstwo Oświaty działalność swą nakierowało na to, by młodzież szkolna nie brała udziału w imprezach organizowanych przez kościół. W związku z tym dużo wysiłku położono na atrakcyjne i pożyteczne wypełnienie czasu pozalekcyjnego młodzieży.

Za tydzień ciąg dalszy tego jakże wiele mówiącego dokumentu.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: Papież powołał Polkę do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich

2022-09-30 12:36

[ TEMATY ]

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich

Włodzimierz Rędzioch

Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie 30 września została powołana przez papieża Franciszka jako członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich na pięcioletnią kadencję.

Pochodząca ze Śląska psycholog i terapeutka zajmuje się tematyką i pomocą osobom wykorzystanym seksualnie, także w strukturach kościelnych od 2009 roku. Prowadzi gabinet terapeutyczny w Katowicach, jest biegłą sądową w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

CZYTAJ DALEJ

125. rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux - najmłodszego doktora Kościoła i patronki misji

2022-09-30 07:01

[ TEMATY ]

rocznica

św. Teresa z Lisieux

pl.wikipedia.org

125 lat temu, 30 września w wieku 24 lat zmarła św. Teresa z Lisieux, nazywana Teresą od Dzieciątka Jezus lub małą Teresą. Choć nigdy nie opuściła klauzury zakonu karmelitańskiego, została patronką misji. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła. Pozostawiła "małą drogę", którą mogą iść wszyscy do świętości.

Teresa Martin urodziła się 2 stycznia 1873 r. w Alençon (Normandia) we Francji, jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Czworo z nich umarło jeszcze przed jej narodzinami. Jej ojciec był zegarmistrzem a matka koronkarką. Kiedy miała 4 lata, umarła jej mama.

CZYTAJ DALEJ

Papież: nauczanie jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy

2022-09-30 14:41

[ TEMATY ]

Franciszek

Grzegorz Gałązka

„Edukacja ofiaruje sens życia i wydobywa z ludzi to co najlepsze” – napisał Papież w przekazanym przemówieniu do Bractwa Wspólnot św. Tomasza z Akwinu (FASTA) obchodzącego 60-lecie istnienia. To międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim zostało powołane do życia przez brata Aníbala Fosbery’ego w 1962 roku jako wyraz wielkiego pragnienia aktualizacji wskazań Soboru Watykańskiego II, szczególnie poprzez uświadomienie praw i powinności świeckich w zakresie misji ewangelizacyjnej.

Ojciec Święty zaznaczył, że Bractwo podjęło przesłanie Soboru poprzez realizację różnych projektów w dziedzinie ewangelizacji kultury, młodych oraz rodzin, tworząc różne instytucje edukacyjne, takie jak szkoły i uniwersytety w wielu częściach świata. Kontekst historyczny, w którym działał św. Tomasz z Akwinu niósł wiele wyzwań, szczególnie związanych z odkryciem pism greckiego filozofa Arystotelesa. Św. Tomasz wykazał, iż duża część tych tekstów może współbrzmieć z treścią Objawienia chrześcijańskiego. Podkreślał, że istnieje naturalna harmonia pomiędzy wiarą i rozumem, co także dzisiaj pozostaje istotne w przezwyciężaniu fundamentalizmów, fanatyzmów i ideologii oraz otwiera szeroką przestrzeń dotarcia z Dobrą Nowiną do różnych kultur.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję