Reklama

Na swojego patrona wybrali Jana Pawła II

2012-10-17 07:13

Marta Kilian
Edycja świdnicka 42/2012, str. 1, 4-5

Archiwum szkoły
Szkoła im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkoły to nie tylko sztywny program nauczania, 45-minutowe lekcje, dzwonki na przerwę i dwumiesięczne wakacje. To placówki, które wpajają wartości i kodeks etyczny. W diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec podjął decyzję o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny Szkół. Do Rodziny Szkół przynależą placówki, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II. W diecezji świdnickiej jest dziewiętnaście placówek, które mają postawione inne wymagania wobec uczniów i grona pedagogicznego niż pozostałe szkoły.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Bp Ignacy Dec ustanowił Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II w Dniu Papieskim 12 października 2008 r. Na koordynatora diecezjalnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powołany został ks. Marek Korgul.
- Ważnym motywem wyboru Jana Pawła II na patrona szkół była bliskość czasu, w którym żył bł. Jan Paweł II, a zatem jest on znany bardzo dobrze dorosłym, a dzieci dużo o nim słyszą, rozpoznają go w przekazach medialnych - tłumaczy wybór ks. Marek Korgul, odpowiedzialny za Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. - Ponadto Jan Paweł II w licznych wystąpieniach ukazywał bardzo wartościowy program wychowawczy, co jest dla szkoły noszącej jego imię cenną wskazówką, zwłaszcza w dzisiejszym chaosie wychowawczym. Jego nauczanie i przykład życia stanowią nieocenioną pomoc wychowawczą. Koniecznie trzeba dodać, że swoim życiem, zachowaniem, otwartością i szacunkiem dla wszystkich ludzi ukazał wzór postępowania, który warto przekazywać młodym. Papież był niekwestionowanym autorytetem dla młodych ludzi poszukujących życiowych perspektyw. Ukazał wszystkim, że pokładanie nadziei w Bogu nie jest teorią, ale życiową koniecznością, jeśli nie chce się przegrać własnego życia.
Celem Diecezjalnej Rodziny jest między innymi: upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, współpraca pomiędzy szkołami w zakresie tworzenia programów wychowawczych opartych o nauczanie Ojca Świętego, integracja środowisk szkolnych - poznawanie siebie, dzielenie osiągnięciami w zakresie nauczania, podejmowanie wspólnych działań także na płaszczyźnie diecezjalnej, ożywienie kontaktów duszpasterskich z nauczycielami tych szkół, podejmowanie duchowych zobowiązań - wspólna modlitwa za Ojca Świętego.
W dekrecie z 12 października 2008 r., mówiącym o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny, bp Ignacy Dec zaznaczył najistotniejsze zadania wspólnoty. - Reprezentanci szkół, należący do Diecezjalnej Rodziny, wypracują we własnym zakresie strukturę i harmonogram spotkań oraz wspólne cele Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W realizacji tego zadania zwrócą uwagę przede wszystkim na opracowanie programów wychowawczych służących przybliżeniu kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, życia i myśli Jana Pawła II.
Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Zbigniewa Gumińskiego, jednego z rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomiu. W 1998 r. Zbigniew Gumiński postanowił nawiązać kontakty z innymi szkołami, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II. Pierwsze spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II miało miejsce 20 listopada 1998 r. w Radomiu.

Dlaczego Jan Paweł II?

Dziewiętnaście szkół z diecezji świdnickiej nosi imię Jana Pawła II. Wyboru dokonało nie tylko grono pedagogiczne, ale także rodzice i sami uczniowie. Jedną ze szkół imienia Jana Pawła II jest Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju, który kierował się wartościami nadrzędnymi. Jerzy Łukasik, dyrektor szkoły, nie ma wątpliwości - Ojciec Święty jest wzorem dla uczniów.
- Mówiąc o poszukiwaniach patrona, należy cofnąć się sześć lat, kiedy w naszej placówce trwały dyskusje na temat jego wyboru. Rozmowy odbywały się na trzech różnych płaszczyznach, na płaszczyźnie uczniowskiej, rady rodziców i rady pedagogicznej. Nie było wątpliwości, że to Jan Paweł II. Każda szkoła realizuje pewne cele i jednym z nich jest cel wychowawczy oparty na pewnych przesłaniach. Nauka Jana Pawła II jak najbardziej swoją funkcję wychowawczą wypełnia. Jego postawa jest godna naśladowania.

Reklama

Papież patronem w szkołach wiejskich

Nie tylko szkoły miejskie na swego patrona wybrały Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim imię Papieża obrała dwanaście lat temu. Wówczas Jan Paweł II jeszcze żył i uczniowie byli świadkami świadectwa, jakie dawał swoją osobą. Dziś kolejne pokolenie uczniów, żyjące w czasie, kiedy Ojciec Święty jest żywym wspomnieniem, utożsamia się nadal tak samo mocno jak to pokolenie, które decydowało o wyborze imienia szkoły.
- Przede wszystkim jesteśmy katolikami, do naszej szkoły uczęszczają dzieci z katolickich rodzin. Nadanie imienia szkole było wielkim wydarzeniem, nie tylko kulturalnym, ale także religijnym, do którego przygotowywaliśmy się dłuższy czas - wspomina dyrektor szkoły Arkadiusz Albrecht. - Najważniejsze jest, to, co pozostało w naszej pamięci i co w swojej spuściźnie pozostawił niewątpliwie największy Polak Jan Paweł II. Dla nas to wielki zaszczyt, bo szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w diecezji świdnickiej. Pamiętamy w kalendarzu szkolnym o ważnych uroczystościach i celebrujemy je. Uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do szkoły, nie byli odpowiedzialni za wybór patrona, jednak mają świadomość wyboru, że nie był on przypadkowy. Jesteśmy mocno związani z Kościołem, który obecny jest na uroczystościach szkolnych. Uczniowie stają także na wysokości zadania, bo o osobie Jana Pawła II przypominają sobie nie tylko na apelach. Godnie reprezentują szkołę, jej patrona, który jest obecny każdego dnia. Jesteśmy szkołą wiejską, bez przywar obecnych w szkołach miejskich, co także plasuje nas znacznie wyżej w hierarchii, bo nasza młodzież, jest znacznie lepsza, spokojniejsza i mocniej związana z wartościami.
Szkoła w Kamieńcu Ząbkowickim na swoje motto wybrała słowa Jana Pawła II, z którymi nauczyciele się utożsamiają i według, których wypełniają swoją nauczycielską posługę.
„Młodzi ludzie potrzebują wychowawców, potrzebują przewodnika, który powinien być autorytetem… Potrzebują… również tego, aby ich poprawiać, stawiać im granice, mówić «tak» lub «nie». Współczesnemu wychowawcy niezbędna jest umiejętność odczytywania znaków czasu. Dzięki niej będzie mógł dostrzec wartości, które pociągają młodzież, jak np. pokój, wolność, sprawiedliwość, solidarność, postęp”.
Kolejną wiejską szkołą imienia Jana Pawła II jest Szkoła Podstawowa w Grodziszczu. Obok troski o jak najwyższą efektywność nauczania opiekunowie koncentrują się przede wszystkim na pracy wychowawczej. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu funkcjonuje do 1996 r. To nowo wybudowany, nowoczesny budynek. Placówka jest świetnie wyposażona, posiada bogate zaplecze multimedialne, zaplecze socjalne, piękne boisko szkolne. Obok technicznych zabezpieczeń uczniowie mają także świetną opiekę, bo patronem szkoły w 2006 r. został Jan Paweł II. Dyrektor Alina Lasocka z przyjemnością wspomina czas, w jakim placówka poszukiwała patrona.
- Procedura wyboru patrona jest bardzo ściśle określona. W szkole był przeprowadzony plebiscyt i niemalże jednomyślnie został wybrany Jan Paweł II. Następnie dopełniliśmy wszystkich formalności. Było to przed sześciu laty. W program szkoły zostały wpisane zajęcia związane z przybliżeniem postaci wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dziś program nauczania opiera się na wartościach, jakie przekazał nam Papież. Organizujemy także konkursy nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla uczniów z gminy i spoza niej, które propagują osobę naszego patrona, przybliżają wiedzę o nim, zachęcają do zgłębienia tajników, literatury o Janie Pawle II. Wymownie w wychowaniu kolejnych pokoleń nasz nadrzędny cel określa obrana przez nas misja: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich” - jak powiedział nasz patron Jan Paweł II - podsumowuje pani dyrektor.

Nie tylko szkoły

Obok placówek szkolnych pojawiły się także przedszkola, które obrały imię Jana Pawła II. Dzieci, które obecnie przychodzą do przedszkola, nie miały okazji poznać Papieża. Panie wychowawczynie z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim prezentują osobę wybitnego Polaka. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat obcują z Ojcem Świętym.
- Propagujemy ideę Papieża, był dla nas wzorem, chcemy go naśladować jako człowieka. Do naszego przedszkola chodzą dzieci, które nie poznały Ojca Świętego, dlatego też mają okazję z nim obcować w naszej placówce. Prowadzimy zajęcia, na których przybliżamy jego wielką postać, opowiadamy, co zrobił dla naszego narodu, dla katolików na całym świecie, uczymy naśladować jego postawę. Nasza szkoła ma patrona od 8 lat i jest nim Jan Paweł II, co obliguje i daje poczucie dumy - opowiadają panie z przedszkola.
Wizja szkoły to ukształtowanie wśród młodzieży postaw godnego człowieka kulturalnego, szlachetnego, wrażliwego i odpowiedzialnego. Placówki oświatowe jasno określają wizję i misję szkoły. Szkoła ma być przyjazna uczniowi, środowisku. Musi być bezpieczna, otwarta na ucznia i jego potrzeby, bez przemocy i agresji. Uczniowie muszą identyfikować się ze swoją szkołą, muszą czuć się jej częścią. Na obraz szkoły składają się tradycja, zwyczaje, sukcesy w różnych dziedzinach. Na to wszystko pracują uczniowie, nauczyciele, dyrekcja. Nie można zapomnieć o ważnej roli rodziców, którzy służą pomocą i dobrymi pomysłami. Jednak ponad wszystko w szkołach, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II, najistotniejsze są wartości i droga, jaką wskazał Papież, jego dorobek, słowa i świadectwo wielkiej wiary. Z tej spuścizny uczniowie powinni czerpać jak najwięcej inspiracji. Dzięki gronu pedagogicznemu i osobie Jana Pawła II kolejne pokolenia uczniów opuszczają placówki edukacyjne z przekonaniem spełnienia i wypełnienia misji, jaką powierzył im nasz rodak.

Tagi:
szkoła

Reklama

100-lecie parafii w Soli

2019-10-16 12:31

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 42/2019, str. IV

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Soli obchodziła 29 września jubileusz 100-lecia swojego istnienia, połączony z uroczysto-ściami odpustowymi ku czci Patrona parafii

Joanna Ferens

Uroczystości rozpoczęły się od koncertu Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio oraz przybliżenia rysu historycznego parafii. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił słowo Boże pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek. Wraz z nim Eucharystię sprawowali: ks. dziekan Witold Batycki, rektor Wyższego Seminarium naszej diecezji ks. Jarosław Przytuła oraz kapłani, którzy w minionych latach pełnili posługę w solskiej parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Słowacja: parlament uchwalił nowy sposób finansowania Kościołów

2019-10-16 13:30

st (KAI) / Bratysława

Rada Narodowa Republiki Słowackiej – jednoizbowy parlament tego kraju, uchwaliła dziś nowy sposób wspierania Kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Kończy się w ten sposób okres, kiedy państwo bezpośrednio wypłacało pensję duchownym (od 1949 roku), natomiast fundusze z budżetu będą wypłacane poszczególnym Kościołom czy związkom wyznaniowym w zależności od liczby ich członków.

FOTOWAWA/pl.fotolia.com

Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, abp Stanislav Zvolenský wyraził zadowolenie z powodu przyjęcia tej uchwały przez parlament. „Z chwilą wejścia tej uchwały w życie, zostanie zastąpione ustawodawstwo z czasów reżimu komunistycznego, które miało na celu uzyskanie kontroli nad Kościołami. Zatwierdzona ustawa respektuje i bierze pod uwagę obecne warunki ich pracy w społeczeństwie” – stwierdził przewodniczący słowackiego episkopatu.

Nowy sposób finansowania zarejestrowanych Kościołów na Słowacji opiera się na modelu dotychczas stosowanym, ale zakłada stopniowe uwzględnianie liczby wierzących. Rozszerza także możliwości wykorzystania wkładu państwa. Nowelizacja utrzymuje system bezpośrednich dotacji państwowych dla Kościołów i wspólnot wyznaniowych, przewidziany w ustawie komunistycznej z 1949 roku. Grupa ekspertów, złożona z przedstawicieli państwa i Kościołów, uznała aktualizację tego systemu za rozwiązanie optymalne. Zgodnie z nową ustawą państwo będzie finansowało działalność Kościołów dotacją zwiększaną corocznie o stopień inflacji i waloryzacji. Natomiast Kościoły, które nie otrzymały dotacji państwowej w roku 2019 oraz Kościoły, które zostaną zarejestrowane po wejściu w życie proponowanej ustawy, otrzymają dotację na ich wniosek i proporcjonalnie do liczby wiernych.

Przewiduje się, że jeśli liczba wierzących spadnie lub wzrośnie o więcej niż 10 procent w porównaniu z ostatnim spisem ludności, wkład państwa zostanie zmniejszony lub zwiększony jednorazowo, ale nie więcej niż o 1/3 procentowego spadku lub zwiększenia liczby wierzących.

Zarejestrowane Kościoły, których jest obecnie na Słowacji 18 będą mogły wykorzystać dotacje państwowe nie tylko do wykonywania czynności związanych z kultem i płacami dla pracowników Kościoła, ale także na działalność kulturalną i społeczną czy edukacyjną, adresowaną do dzieci i młodzieży. Kościoły będą zobowiązane do corocznego składania sprawozdań z zarządzania dotacją a państwo zachowa prawo do kontroli tego gospodarowania. Nowa ustawa ma wejść w życie począwszy od stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

2019-10-17 18:20

BP KEP / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. „W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: 'Nie cudzołóż', dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików” – dodaje.

Nawiązuje do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia”, w której Papież przypomina: „Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot” (Amoris laetitia, nr 280, 282).

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. „Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym 'złym dotykiem' jest konieczna i tu nie ma dyskusji” – mówi.

Ks. Rytel-Andrianik zaznacza także, że „Wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice, w sytuacji, którą uznają za stosowną”.

Rzecznik episkopatu zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 roku pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski roku po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: „Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2)”.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. „Pisał o tym m.in. w 'Teologii ciała'. Warto też przypomnieć jego encyklikę 'Evangelium Vitae' oraz encyklikę św. Pawła VI – 'Humane Vitae'. W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i Tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa, jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie” – mówi rzecznik episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem