Reklama

Dziecięca Rada Pedagogiczna

Kalina Wielicka
Edycja łowicka 1/2003

Cóż to takiego: Dziecięca Rada Pedagogiczna? - mogą Państwo zapytać i nie będzie to pytanie bezzasadne. Bo dobrze wszyscy wiemy, czym jest rada pedagogiczna, czyli gremium złożone z pracowników danej szkoły, ale rada dziecięca?

Okazuje się jednak, że i dzieci mogą zająć się pedagogiką i mieć wpływ na wychowanie własne i swoich rówieśników. Dowodem tego jest właśnie Dziecięca Rada Pedagogiczna, która już od roku istnieje w Rawie Mazowieckiej. Jej pomysłodawcą i opiekunem jest o. Jerzy Chrzanowski, zajmujący się od lat duszpasterstwem dzieci przy parafii św. Pawła od Krzyża w Rawie, który zgodził się opowiedzieć Niedzieli Łowickiej o tej akcji.
Inspiracją do powołania Dziecięcej Rady Pedagogicznej była dla o. Jerzego Domowa Rada Pedagogiczna, stworzona przez znakomitego pedagoga i wychowawcę młodzieży - ks. prof. M. Tarnowskiego. "Chciałem, żeby to miało wymiar szerszy niż pojedyncza rodzina i żeby uczestniczyło w tej radzie więcej osób" - przyznaje Ojciec Prefekt.
Dziecięca Rada Pedagogiczna (DRP) rozpoczęła swoją działalność w niedzielę 11 listopada 2001 r. Inaugurację działalności poprzedziła wspólna Msza św., po której o. Chrzanowski spotkał się z gronem kandydatów do DRP oraz ich rodziców w sali przy kościele.
Zanim odbyło się spotkanie inauguracyjne i Dziecięca Rada Pedagogiczna rozpoczęła swoją działalność, pomysł został oczywiście przedyskutowany i zaakceptowany przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej - gdzie odbywa się większość spotkań rady.
DPR ma bowiem być grupą o charakterze dyskusyjnym, zajmującą się tematyką dotyczącą wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. "Wśród celów istnienia grupy na czoło wysuwa się promowanie pozytywnego spojrzenia na drugiego człowieka oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za wychowanie w swojej szkole" - mówi o. Jerzy.
Dziecięca Rada Pedagogiczna uznaje i przyjmuje w swoim działaniu za podstawę chrześcijańskie normy, wartości i katolicką naukę o wychowaniu. Jest także otwarta na wszystko, co dobre we współczesnym świecie, a co nie jest sprzeczne z wyżej wymienionymi podstawowymi wartościami i co służy dobru człowieka.
DPR składa się z reprezentantów uczniów z różnych rawskich szkół i jest otwarta na społeczności szkolne również spoza miasta. W spotkaniach uczestniczy ok. 20 osób. Mogłoby ich być oczywiście więcej, ale zdaniem o. Chrzanowskiego to jest właśnie optymalna liczba dzieci - do pracy i dyskusji. Czuwa on bowiem pilnie, żeby zajęcia grupy przebiegały we właściwym klimacie, sprzyjającym obiektywizmowi i szczerości wypowiedzi wszystkich uczestników grupy.
Spotkania DRP mają co najmniej dwa wymiary. Pierwszy to wymiar formacyjny, drugi to "zwiększenie zaangażowania dzieci w środowisko szkolne na zasadzie konstruktywnego wpływu na kolegów". Zdaniem o. Chrzanowskiego, dzieci i młodzież z rady dojrzalej funkcjonują, bo mają inną niż rówieśnicy wiedzę i doświadczenia z zakresu pedagogiki i wychowania. Udział w zajęciach DRP promieniuje nie tylko na uczniów rawskich szkół podstawowych, ale również gimnazjów, do których w nowym roku szkolnym przeszli niektórzy członkowie rady. Oczywiście gimnazjaliści nadal pozostają członkami Dziecięcej Rady Pedagogicznej i to chyba nawet jednymi z najaktywniejszych, co z satysfakcją stwierdza o. Chrzanowski.
Po pierwszym pełnym roku funkcjonowania DPR i u progu drugiego roku można już pokusić się o pewne podsumowania. W sprawozdaniu z całorocznej pracy rady o. Jerzy przyznaje: "Spotkania DRP były dla mnie cennym doświadczeniem pedagogicznym. Spotykaliśmy się w gościnnych progach rawskiej dwójki, aby rozmawiać na tematy dotyczące szkoły i wychowania. Najliczniej reprezentowane były szkoły nr 2 i 4, ale również szkoły nr 1 i 3 miały swoich przedstawicieli. W ciszy budynku szkolnego, który podczas zajęć pełen jest gwaru, był czas na spokojną wymianę zdań i myśli, dotyczących dzieci i wychowawców".
Każde spotkanie DPR składa się z dwóch głównych części, pokrywających się z przedstawionymi już założeniami programowymi rady. Pierwsza część spotkań ma zwykle charakter formacyjny, zaś w drugiej podejmowane są konkretne sprawy, dotyczące rawskich szkół. Tu właśnie jest miejsce na wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów, czasem także na polemikę, a zawsze - na wyciąganie wniosków.
W ramach bloku formacyjnego podczas pierwszego roku istnienia DPR o. Chrzanowski uznał za konieczne podjęcie następujących tematów: Osoba, jej godność i wartość; Potrzeba i prawo drugiej osoby do rozwoju; Umiejętność dostrzegania pozytywnych cech drugiego człowieka; Zadania szkoły; Funkcja edukacyjna szkoły; Zadania i cele wychowawcze w szkole; Szkoła i jej pomoc w twórczym włączeniu się młodego człowieka w życie społeczne; Wymiana darów między osobami: otrzymują i ofiaruję; Zasady dobrego koleżeństwa i przyjaźni.
Po roku pracy DPR nasuwa się sporo wniosków. Niewątpliwie cennym dla o. Chrzanowskiego doświadczeniem była możliwość obserwowania w czasie spotkań rady dzieci, które potrafiły - po odpowiednim przygotowaniu - zdobywać się i kształtować w sobie umiejętność pozytywnego patrzenia na rzeczywistość społeczną wokół siebie.
"Uważam, że kształtowanie umiejętności odkrywania pozytywnych stron naszej rzeczywistości jest bardzo ważne szczególnie dzisiaj, z uwagi na ogromny wpływ mass mediów, które dość często ukazują negatywne, wręcz patologiczne zachowania społeczne, a tym samym utrudniają młodemu człowiekowi obiektywizację w procesie poznawania rzeczywistości i w kształtowaniu własnych postaw" - stwierdza o. Jerzy. Jednym z bezpośrednich następstw zajęcia się przez DPR tematyką dostrzegania dobra w sobie i innych było wybranie za temat tegorocznego III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej hasła i tematu Dobro mam - dobro dam.
Młodzi radni zajmowali się podczas spotkań także funkcjonowaniem szkoły jako takiej i stopniem wypełniania przez nią zadań edukacyjnych. Trzeba tu podkreślić, iż uczniowie dość wysoko oceniają pracę swoich nauczycieli. W skali od 1 do 10 przekaz wiedzy przez nauczycieli został oceniony na 8,26 pkt, co jest wynikiem bardzo budującym i dobrze świadczącym o odbiorze pracy nauczycieli rawskich szkół. Pod określeniem "przekaz wiedzy" należy oczywiście rozumieć treść i sposób przekazu oraz kompetencje nauczyciela. Jednocześnie Dziecięca Rada Pedagogiczna jednoznacznie uważa, iż szkoły większy nacisk kładą na kształcenie niż na wychowanie.
Uczestnicy Dziecięcej Rady Pedagogicznej dość surowo oceniają odpowiedzialność swoich kolegów za klasę i szkołę. Natomiast funkcja społeczna szkoły jest przez dzieci postrzegana dość wysoko. W skali od 1 do 10 wynosi ona 6. Niezwykle cenne są także wyniki ankiety w kategorii "Otrzymuję - ofiarowuję". Zdaniem o. Chrzanowskiego, znajomość potrzeb dzieci i stopnia ich zaspokojenia jest bardzo pomocna w procesie wychowawczym.

Reklama

Toruń: w piątek rozpoczyna się Song of Songs Festival

2019-07-17 16:05

tk / Toruń (KAI)

Adam Strug, Natalia Niemen, Gospel Rain, Darek Majelonek Hyperhemon – to niektórzy spośród wykonawców, jacy pojawia się na tegorocznym Song of Songs Festival. Jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie odbędzie się w dniach 19-20 lipca na Scenie Plenerowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu.

Jakub Szymczuk

Idea i cel organizowania tej cyklicznej imprezy wynika z przekonania, że w niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi i myślącymi – zaznaczają organizatorzy.

Ich zdaniem najlepszą formą takiego kontaktu jest muzyka, w szczególności ta inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewangelii. „Jest ona jednocześnie drogą do pokonywania uprzedzeń, wrogości i obojętności wobec innych ludzi, czy innych wyznań religijnych” – czytamy na stronie internetowej Festiwalu. Dlatego, zgodnie z formułą towarzyszącą Festiwalowi od początku, także i tym razem zaprezentują się chrześcijańscy muzycy różnych wyznań.

W programie dwanaście koncertów, które zagrają znakomite gwiazdy Polskiej sceny muzycznej.

W trakcie Festiwalu prowadzona będzie zbiórka pod hasłem: „Budujemy i utrzymujemy Most do Nieba – pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie”. To element ogólnopolskiej akcji fundacji Fundacja Aniołów Miłosierdzia.

Song of Songs Festival to międzynarodowy festiwal muzyki chrześcijańskiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1998 r. (z przerwą w latach 2011-16).

Festiwal jest jedną największych w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną muzykę chrześcijańską.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sant’Egidio: tysiąc młodych Europejczyków odwiedzi Auschwitz

2019-07-18 09:01

mip (KAI/Sant’Egidio) / Oświęcim

Tysiąc młodych Europejczyków z 16 krajów weźmie udział w organizowanej 22 lipca przez Wspólnotę Sant’Egidio pielgrzymce pamięci do Auschwitz-Birkenau. Pielgrzymka odbędzie się w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Mazur/episkopat.pl
Auschwitz-Birkenau

Okazją do pielgrzymki będzie organizowana przez związany ze wspólnotą Sant’Egidio ruch Youth for Peace (Młodzi dla Pokoju) w dniach 19-21 lipca w Krakowie konferencja Global Friendship to Live Together in Peace.

Ruch gromadzi młodzież, która na co dzień jest zaangażowana w działania na rzecz dzieci w trudnej sytuacji, osób bezdomnych i starszych. - W czasach, które charakteryzują się odrodzeniem antysemickich i rasistowskich uprzedzeń, rozprzestrzenianiem się nietolerancyjnych haseł i postaw oraz wzrostem w całej Europie, zwłaszcza wśród młodzieży, ruchów nacjonalistycznych i ksenofobicznych, młodzież skupiona w tym ruchu organizuje spotkanie, którego celem jest promocja przesłania o jedności i pokoju – podkreślają organizatorzy spotkania.

- Młodzi ludzie, studenci i uczniowie szkół średnich, chcą pamiętać o horrorze drugiej wojny światowej oraz eksterminacji Romów i Sinti, przekonani, że nadal stanowią one decydujący punkt odniesienia dla przyszłości Europy i bez tej pamięci nie da się budować społeczeństw, w którym jest miejsce dla wszystkich – przekonuje Magdalena Wolnik z Sant’Egidio.

Uczestnicy spotkania wysłuchają świadectwa Lidii Maksymowicz, ocalałej jako dziecko z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ofiary nazistowskich eksperymentów medycznych. Sobotnia wizyta w muzeum-obozie Auschwitz i cichy marsz w obozie zagłady Birkenau, wraz ze złożeniem wieńców przy pomniku ofiar obozu koncentracyjnego, będą wyrazem zobowiązania do przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i rasizmu. W spotkaniu weźmie też udział Marco Impagliazzo, profesor historii współczesnej i przewodniczący Wspólnoty Sant’Egidio.

Wspólnota Sant’Egidio powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata. Wspiera osoby bezdomne, a także dzieci ulicy, osoby starsze, chorych, więźniów, uchodźców oraz angażuje się w inicjatywy na rzecz pokoju. W Polsce działa w Warszawie, Poznaniu i Chojnie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem