Reklama

Dziecięca Rada Pedagogiczna

Kalina Wielicka
Edycja łowicka 1/2003

Cóż to takiego: Dziecięca Rada Pedagogiczna? - mogą Państwo zapytać i nie będzie to pytanie bezzasadne. Bo dobrze wszyscy wiemy, czym jest rada pedagogiczna, czyli gremium złożone z pracowników danej szkoły, ale rada dziecięca?

Okazuje się jednak, że i dzieci mogą zająć się pedagogiką i mieć wpływ na wychowanie własne i swoich rówieśników. Dowodem tego jest właśnie Dziecięca Rada Pedagogiczna, która już od roku istnieje w Rawie Mazowieckiej. Jej pomysłodawcą i opiekunem jest o. Jerzy Chrzanowski, zajmujący się od lat duszpasterstwem dzieci przy parafii św. Pawła od Krzyża w Rawie, który zgodził się opowiedzieć Niedzieli Łowickiej o tej akcji.
Inspiracją do powołania Dziecięcej Rady Pedagogicznej była dla o. Jerzego Domowa Rada Pedagogiczna, stworzona przez znakomitego pedagoga i wychowawcę młodzieży - ks. prof. M. Tarnowskiego. "Chciałem, żeby to miało wymiar szerszy niż pojedyncza rodzina i żeby uczestniczyło w tej radzie więcej osób" - przyznaje Ojciec Prefekt.
Dziecięca Rada Pedagogiczna (DRP) rozpoczęła swoją działalność w niedzielę 11 listopada 2001 r. Inaugurację działalności poprzedziła wspólna Msza św., po której o. Chrzanowski spotkał się z gronem kandydatów do DRP oraz ich rodziców w sali przy kościele.
Zanim odbyło się spotkanie inauguracyjne i Dziecięca Rada Pedagogiczna rozpoczęła swoją działalność, pomysł został oczywiście przedyskutowany i zaakceptowany przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej - gdzie odbywa się większość spotkań rady.
DPR ma bowiem być grupą o charakterze dyskusyjnym, zajmującą się tematyką dotyczącą wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. "Wśród celów istnienia grupy na czoło wysuwa się promowanie pozytywnego spojrzenia na drugiego człowieka oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za wychowanie w swojej szkole" - mówi o. Jerzy.
Dziecięca Rada Pedagogiczna uznaje i przyjmuje w swoim działaniu za podstawę chrześcijańskie normy, wartości i katolicką naukę o wychowaniu. Jest także otwarta na wszystko, co dobre we współczesnym świecie, a co nie jest sprzeczne z wyżej wymienionymi podstawowymi wartościami i co służy dobru człowieka.
DPR składa się z reprezentantów uczniów z różnych rawskich szkół i jest otwarta na społeczności szkolne również spoza miasta. W spotkaniach uczestniczy ok. 20 osób. Mogłoby ich być oczywiście więcej, ale zdaniem o. Chrzanowskiego to jest właśnie optymalna liczba dzieci - do pracy i dyskusji. Czuwa on bowiem pilnie, żeby zajęcia grupy przebiegały we właściwym klimacie, sprzyjającym obiektywizmowi i szczerości wypowiedzi wszystkich uczestników grupy.
Spotkania DRP mają co najmniej dwa wymiary. Pierwszy to wymiar formacyjny, drugi to "zwiększenie zaangażowania dzieci w środowisko szkolne na zasadzie konstruktywnego wpływu na kolegów". Zdaniem o. Chrzanowskiego, dzieci i młodzież z rady dojrzalej funkcjonują, bo mają inną niż rówieśnicy wiedzę i doświadczenia z zakresu pedagogiki i wychowania. Udział w zajęciach DRP promieniuje nie tylko na uczniów rawskich szkół podstawowych, ale również gimnazjów, do których w nowym roku szkolnym przeszli niektórzy członkowie rady. Oczywiście gimnazjaliści nadal pozostają członkami Dziecięcej Rady Pedagogicznej i to chyba nawet jednymi z najaktywniejszych, co z satysfakcją stwierdza o. Chrzanowski.
Po pierwszym pełnym roku funkcjonowania DPR i u progu drugiego roku można już pokusić się o pewne podsumowania. W sprawozdaniu z całorocznej pracy rady o. Jerzy przyznaje: "Spotkania DRP były dla mnie cennym doświadczeniem pedagogicznym. Spotykaliśmy się w gościnnych progach rawskiej dwójki, aby rozmawiać na tematy dotyczące szkoły i wychowania. Najliczniej reprezentowane były szkoły nr 2 i 4, ale również szkoły nr 1 i 3 miały swoich przedstawicieli. W ciszy budynku szkolnego, który podczas zajęć pełen jest gwaru, był czas na spokojną wymianę zdań i myśli, dotyczących dzieci i wychowawców".
Każde spotkanie DPR składa się z dwóch głównych części, pokrywających się z przedstawionymi już założeniami programowymi rady. Pierwsza część spotkań ma zwykle charakter formacyjny, zaś w drugiej podejmowane są konkretne sprawy, dotyczące rawskich szkół. Tu właśnie jest miejsce na wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów, czasem także na polemikę, a zawsze - na wyciąganie wniosków.
W ramach bloku formacyjnego podczas pierwszego roku istnienia DPR o. Chrzanowski uznał za konieczne podjęcie następujących tematów: Osoba, jej godność i wartość; Potrzeba i prawo drugiej osoby do rozwoju; Umiejętność dostrzegania pozytywnych cech drugiego człowieka; Zadania szkoły; Funkcja edukacyjna szkoły; Zadania i cele wychowawcze w szkole; Szkoła i jej pomoc w twórczym włączeniu się młodego człowieka w życie społeczne; Wymiana darów między osobami: otrzymują i ofiaruję; Zasady dobrego koleżeństwa i przyjaźni.
Po roku pracy DPR nasuwa się sporo wniosków. Niewątpliwie cennym dla o. Chrzanowskiego doświadczeniem była możliwość obserwowania w czasie spotkań rady dzieci, które potrafiły - po odpowiednim przygotowaniu - zdobywać się i kształtować w sobie umiejętność pozytywnego patrzenia na rzeczywistość społeczną wokół siebie.
"Uważam, że kształtowanie umiejętności odkrywania pozytywnych stron naszej rzeczywistości jest bardzo ważne szczególnie dzisiaj, z uwagi na ogromny wpływ mass mediów, które dość często ukazują negatywne, wręcz patologiczne zachowania społeczne, a tym samym utrudniają młodemu człowiekowi obiektywizację w procesie poznawania rzeczywistości i w kształtowaniu własnych postaw" - stwierdza o. Jerzy. Jednym z bezpośrednich następstw zajęcia się przez DPR tematyką dostrzegania dobra w sobie i innych było wybranie za temat tegorocznego III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej hasła i tematu Dobro mam - dobro dam.
Młodzi radni zajmowali się podczas spotkań także funkcjonowaniem szkoły jako takiej i stopniem wypełniania przez nią zadań edukacyjnych. Trzeba tu podkreślić, iż uczniowie dość wysoko oceniają pracę swoich nauczycieli. W skali od 1 do 10 przekaz wiedzy przez nauczycieli został oceniony na 8,26 pkt, co jest wynikiem bardzo budującym i dobrze świadczącym o odbiorze pracy nauczycieli rawskich szkół. Pod określeniem "przekaz wiedzy" należy oczywiście rozumieć treść i sposób przekazu oraz kompetencje nauczyciela. Jednocześnie Dziecięca Rada Pedagogiczna jednoznacznie uważa, iż szkoły większy nacisk kładą na kształcenie niż na wychowanie.
Uczestnicy Dziecięcej Rady Pedagogicznej dość surowo oceniają odpowiedzialność swoich kolegów za klasę i szkołę. Natomiast funkcja społeczna szkoły jest przez dzieci postrzegana dość wysoko. W skali od 1 do 10 wynosi ona 6. Niezwykle cenne są także wyniki ankiety w kategorii "Otrzymuję - ofiarowuję". Zdaniem o. Chrzanowskiego, znajomość potrzeb dzieci i stopnia ich zaspokojenia jest bardzo pomocna w procesie wychowawczym.

Odszedł do Domu Ojca śp. ks. Andrzej Wręczycki

2019-10-18 10:41

Red.

Ze smutkiem i jednocześnie nadzieją spotkania w wieczności informujemy, że w czwartek 17 października 2019 roku odszedł do Pana śp. ks. Andrzej Wręczycki, kierownik Pieszej Pielgrzymki Gorzowskiej na Jasną Górę, a także wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie.

fb

W 2014 roku podczas wywiadu, który udzielił naszej redakcji ks. Wręczycki powiedział: „Na początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Nie lękajcie się!”. Pielgrzym to człowiek wielkiej odwagi. To nie tylko chodzi o odwagę zostawienia na jakiś czas swojego domu i spraw codziennych. To odwaga do dawania świadectwa wiary. Dzielenia się wiarą z napotkanymi ludźmi. Często poprzez proste gesty. Myślę, że wielu z nas w życiu codziennym odczuwa pewien lęk przed mówieniem o Bogu w swojej klasie, zakładzie pracy, wśród sąsiadów. Na pielgrzymce słyszymy: „Nie bój się”. To takie swoiste chodzenie pod prąd dodaje nam odwagi. Jan Paweł II jest duchowo zawsze obecny na pielgrzymce poprzez nauczanie, które słuchamy i rozważamy. Jest też patronem grupy biało-czerwonej, która wyrusza z Gorzowa z parafii, która gościła Jana Pawła II podczas jego wizyty w naszej diecezji w 1997 r.”

Rip

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

2019-10-18 21:54

Beata Pieczykura

– Wkraczamy z ufnością w nowy rok akademicki 2019/2020. Ośmielamy się śmiałością nie ludzką, ale pochodzącą od Ducha Świętego podjąć studia teologiczne, którym towarzyszy formacja do dojrzałego życia chrześcijańskiego i podjęcie różnych form ewangelizacji we współczesnym święcie – mówił ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie podczas inauguracji nowego roku akademickiego w murach tej uczelni.

Beata Pieczykura/Niedziela

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie odbyła się 18 października br. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył i homilię głosił abp Wacław Depo. Do zebranych, czyli „uczestników zmagań o komplementarność wiary i rozumu”, Ksiądz Arcybiskup powiedział: – Prośmy Ducha Świętego o pogłębienie naszej wiary i ludzkiej współpracy w tym dziele, którym jest Uniwersytet i nasz Instytut.

Zobacz zdjęcia: Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku oraz wręczeniu dyplomów magisterskich, dyplomów i świadectw Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej wykład inauguracyjny „Teologiczne recepty na kryzys Kościoła w Polsce” wygłosił ks. dr hab. Damian Wąsek.

W ub. r. akademickim w Instytucie studiowało 125 studentów na studiach magisterskich i podyplomowych. W warsztatach biblijnych uczestniczyło 59 osób. Stopień magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ponieważ Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie jest związany umową z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) uzyskało 9 osób, a studia podyplomowe ukończyło 7 osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem