Reklama

Ekumenizm - czy to tylko teoria?

Niedziela szczecińsko-kamieńska 8/2005

Z ks. dr. Krzysztofem Wojtkiewiczem - referentem ds. ekumenizmu w Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej - rozmawia alumn Bartosz Rajewski

Alumn Bartosz Rajewski: - Zauważalna jest pewna obojętność wśród katolików (ale nie tylko) na podejmowane działania w dziedzinie ekumenizmu. Często możemy usłyszeć tłumaczenie: Ja nic nie mogę zrobić w tym temacie, to mnie nie dotyczy. Przecież nie pójdę np. do cerkwi i nie będę podejmował dialogu w kwestiach doktrynalnych. To nawet w najmniejszym stopniu nie jest moje zadanie. Niech się martwi Papież, biskupi i inni hierarchowie. Jak Ksiądz Doktor może to skomentować? Czy i ewentualnie jaki wpływ mają katolicy świeccy na dialog ekumeniczny?

Ks. dr Krzysztof Wojtkiewicz: - Ekumenizm nie ogranicza się tylko do spraw doktrynalnych. Wprawdzie tematy teologiczne, które doktrynalnie dzielą chrześcijan, są podejmowane w kręgach specjalnych komisji teologicznych, to jednak nie wyczerpuje się w nich cały ruch ekumeniczny. Niezwykle ważne znaczenie dla całego ruchu ekumenicznego mają relacje międzyludzkie chrześcijan. Eliminowanie uprzedzeń, wzajemne zrozumienie, pomoc, kontakty przyjacielskie - są to elementy, które znajdują się u podstaw i tworzą dobry klimat dla całej ekumenii. Nie chodzi więc o to, aby tzw. przeciętni wierzący prowadzili dysputy na dość skomplikowane zagadnienia teologiczne. Jest to zadanie teologów. Ale bez wątpienia podstawowym zadaniem każdego chrześcijanina jest pogłębianie znajomości prawd swojej wiary oraz orientowanie się w jakimś podstawowym wymiarze w wierze tych chrześcijan, którzy są moimi sąsiadami czy przyjaciółmi, ale są innego wyznania niż ja. Poza tym wierzący są zaproszeni, a nawet wzywani, by włączali się w różnego rodzaju inicjatywy, podejmowane przez Kościoły chrześcijańskie, jak chociażby ostatnio Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. A więc nie tylko Papież, biskupi czy kapłani mają być zaangażowani w ruch ekumeniczny, ale każdy wierzący, który na serio przyjmuje słowa modlitwy Chrystusa, aby wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno, jeden Kościół (por. J 17, 22).

- Jak Ksiądz Doktor ocenia miniony Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegający pod hasłem: „Chrystus jedynym fundamentem Kościoła”. Czy przybliżyliśmy się choć o kilka kroków do zjednoczenia?

- Wydaje mi się, że gromadzenie się na wspólnej modlitwie przybliża ludzi do siebie, a wszystkich razem do Boga. Są to kroki, które zmierzają ku jedności. Nie wiemy, jak daleko i kiedy nastąpi zjednoczenie chrześcijan, czyli przywrócenie widzialnej jedności Kościoła. Niemniej ważne są dobra wola i wspólne działania. Zgodne zanoszenie modlitw to najbardziej odpowiednia i miła Bogu forma wypraszania potrzebnej nam łaski. Najpierw powinniśmy wykorzystać te wszystkie dary i talenty, którymi obdarzył nas Bóg, aby na tym podłożu mogła działać Boża łaska.

- Czy zauważalne było zainteresowanie spotkaniami ekumenicznymi ze strony wiernych, także wiernych innych wyznań chrześcijańskich? Czy spotkania ekumeniczne nie ograniczyły się jedynie do spotkań duchowieństwa różnych Kościołów?

- Jak na możliwości miasta Szczecina można było spodziewać się większego zainteresowania spotkaniami ekumenicznymi, niż to miało miejsce. Oczywiście, frekwencja była różna w różnych Kościołach. Dużo zależy od rozpowszechniania idei modlitw o jedność chrześcijan w parafiach i od zainteresowania nią samych duchownych. Mam jednak nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie coraz lepiej z obecnością i uczestnictwem duchownych i wiernych.

- Wiemy, że istnieją różne wspólnoty w Szczecinie, które wyznają wiarę w Boga, a nie brały udziału w spotkaniach ekumenicznych (np. Świadkowie Jehowy i inne). Dlaczego?

- Uczestnikami spotkań ekumenicznych są chrześcijanie, którzy przynależą do Światowej Rady Kościołów (w Polsce do Polskiej Rady Ekumenicznej), oraz katolicy. Inaczej mówiąc, są to chrześcijanie, którzy wyznają wiarę w Boga Trójjedynego, a w tym w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, Odkupiciela ludzi. Stąd też w spotkaniach nie uczestniczą np. Badacze Pisma Świętego, z których wywodzi się znana u nas organizacja Świadków Jehowy.

- Czy były takie wspólnoty kościelne, które zostały zaproszone do wspólnej modlitwy i dialogu, a nie podjęły tego zaproszenia?

- Kościoły i wspólnoty kościelne zrzeszone we wspomnianej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół katolicki były reprezentowane przez swoich duchownych i wiernych. Odczuwało się brak obecności duchownego i wiernych z Kościoła greckokatolickiego. Wprawdzie Kościół greckokatolicki i Kościół rzymskokatolicki to jeden i ten sam Kościół katolicki, inny jest tylko obrządek liturgii, ale obecność jego reprezentacji byłaby wielkim ubogaceniem naszej wspólnoty modlitewnej.

- Jakie działania są podejmowane w naszej archidiecezji na polu dialogu ekumenicznego w ciągu roku? Czy ograniczamy się jedynie do wspólnych spotkań w ciągu jednego tygodnia w roku?

- Oprócz Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest w styczniu każdego roku, odbywają się regularnie co kwartał ekumeniczne spotkania modlitewne w klasztorze Sióstr Karmelitanek na Golęcinie. Inicjatywy ekumeniczne nie ograniczają się jedynie do miasta Szczecina. Jako przykład dość regularnych działań ekumenicznych można podać zaangażowanie ks. prał. Antoniego Chodakowskiego, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Chojnie, oraz ks. prob. Ryszarda Schreibera z Godkowa. Już od kilkunastu lat współdziałają oni na polu ekumenicznym z duchownymi protestanckimi sąsiednich parafii niemieckich. Pod koniec sierpnia regularnie odbywa się także ważne spotkanie ekumeniczne przy odbudowywanym kościele w Chojnie, w którym biorą udział duchowni różnych wyznań.

- Jakie są Księdza plany na przyszłość związane z działalnością ekumeniczną?

- Ponieważ jestem zaangażowany w ekumenizm praktycznie od niedawna, chciałbym najpierw, aby doszło do bliższych, bardziej przyjacielskich kontaktów duchownych różnych wyznań. W ten tylko sposób bowiem można owocniej podejmować wspólnie inicjatywy i działania ekumeniczne. Zaplanowane jest już sympozjum ekumeniczne, które odbędzie się 19 kwietnia na naszym Wydziale Teologicznym. Może oprócz spotkań modlitewnych i rozmów teologicznych uda się podjąć i zrealizować jakieś działania na obszarze społecznym.

- Na koniec jeszcze jedno pytanie: Czy katolicy mogą uczestniczyć w liturgii innych Kościołów chrześcijańskich? Czy mogą np. przystępować do Komunii św. w Kościele prawosławnym? Proszę o krótką odpowiedź.

- Trudno jest krótko odpowiedzieć na te pytania. Wymagają one głębszego uzasadnienia. Ale powiem możliwie skrótowo. Modlić się jako chrześcijanie możemy i powinniśmy wspólnie. Natomiast trzeba pamiętać o tożsamości ze swoim Kościołem, którego jest się członkiem. Obecność na modlitwie w innym Kościele nie może zastąpić np. niedzielnej Mszy św. w naszym Kościele katolickim. Jeśli idzie o Eucharystię, to jest ona ściśle związana z jednością Kościoła. Eucharystia jest wyrazem jedności Kościoła. Może ona być przyjmowana w Kościele, który jest niepodzielony. Nie ma więc jeszcze wspólnej Eucharystii z Kościołami i wspólnotami pochodzącymi z reformacji. Natomiast w Kościele prawosławnym istnieje dla katolików możliwość przyjęcia Komunii św., ale tylko w sytuacjach wyjątkowych. O tym mówi Dekret o Kościołach Wschodnich (26-28) oraz krótko tylko zaznacza Dekret o Ekumenizmie (15).

- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów na polu działalności ekumenicznej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wrocław: Była premier Hanna Suchocka laureatką tegorocznej nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

2020-06-04 10:15

[ TEMATY ]

nagroda

youtube.com

Była premier RP Hanna Suchocka została tegoroczną laureatką nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Została wyróżniona m.in. za "owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej". Z uwagi na pandemię laureatka odbierze wyróżnienie jesienią.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana jest od roku 2004 i została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, miasto Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Przyznawana jest osobom, które uosabiają "myślenie o państwie, jako dobru wspólnym", a także instytucjom, które miały znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nagroda wręczana jest zawsze 4 czerwca. W tym roku, z powodu pandemii uroczystość się nie odbędzie. Laureatka odbierze wyróżnienie prawdopodobnie dopiero jesienią – poinformował w czwartek wrocławski magistrat.

W uzasadnieniu wyboru tegorocznego laureata, kapituła Nagrody podkreśliła, że wyróżnienie zostało przyznane m.in. "za owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej".

"Myślenie o państwie, jako dobru wspólnym, to jest ta lekcja, którą wciąż mamy do odrobienia. Cała transformacja była próbą stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Państwa rozumianego jako dobro wspólne, gdzie wszyscy czujemy się za nie odpowiedzialni" – mówiła Hanna Suchocka, komentując wyróżnienie.

Jak powiedziała, nagroda jest dla niej wielkim zaskoczeniem. Podkreśliła, że od początku transformacji Jan Nowak-Jeziorański był jej szczególnie bliski. "On zawsze nazywał mnie Hanką, ja nazywałam go wujem. Nigdy nie zakładałam, że mogę uzyskać nagrodę, którą on ustanowił" – dodała.

Dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Sekretarz Kapituły Nagrody uzasadniając wybór tegorocznej laureatki podkreślił, że Hanna Suchocka po przełomie 1989 roku dążyła do demokratycznych przemian w naszym kraju. "Na stanowisku premiera stała na straży wolności, demokracji oraz poszanowania prawa. Niejednokrotnie udowodniła, iż są to wartości dla niej najwyższe" – powiedział dr Juzwenko.

Z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwrócił uwagę na ogromny wkład Hanny Suchockiej w rozwój samorządności oraz idei samorządu terytorialnego. "Nie możemy zapominać, że to rząd Hanny Suchockiej jest autorem reformy samorządowej, zakładającej wprowadzenie powiatów i dużych województw. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, jak ważna była tamta inicjatywa i jak mocno przyczyniła się do budowy samorządu, który znamy dzisiaj. Szczególnie we Wrocławiu jesteśmy za to bardzo wdzięczni" – podkreślił Sutryk.

Hanna Suchocka urodziła się w 1946 r. Była pierwszą w Polsce kobietą na stanowisku premiera. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Została odznaczona Orderem Orła Białego.

W latach 1992–1993 była Prezesem Rady Ministrów, w latach 1997–2000 ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a w latach 2001–2013 ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. W latach 1980–1985 i 1989–1991 była posłanką na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy, a w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

ato/ godl/

CZYTAJ DALEJ

Papież: współczucie lekarstwem na obojętność

2020-06-04 20:21

[ TEMATY ]

cierpienie

papież Franciszek

pandemia

PAP

W miesiącu czerwcu Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć ludzi cierpiących z powodu różnych pandemii, w tym takich jak wojny czy głód. Intencja został przekazana przez Światową Sieć Modlitwy Papieża.

Co możemy zrobić? Jak możemy nie popaść w obojętność? – pyta Franciszek. Wskazuje na drogę wyjścia: jest nią współczucie. To jest najlepsza pomoc, jaką możemy zaoferować naszą modlitwą i życiem, tym, którzy cierpią przybliżając do Serca Jezusa, aby On mógł przemienić ich życie.

Papież – Serce Jezusa przygarnia wszystkich

„Wiele osób cierpi z powodu poważnych trudności, których doświadczają. Możemy im pomóc, towarzysząc im w drodze z pełnym współczuciem, które zmienia życie osób. I przybliża ich do Serca Chrystusa, który przyjmuje nas wszystkich w rewolucji czułości. Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, pozwalające dotknąć się Sercu Jezusa.“

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję