Reklama

Nowe oblicze szkoły

Niedziela zamojsko-lubaczowska 44/2001

KS. TOMASZ SOKÓŁ: - Dlaczego zdecydowała się Pani ubiegać o stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie?

ANNA ŚWISTOWSKA: - Moją główną motywacją do złożenia dokumentów na konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie było to, że posiadam określone kwalifikacje zawodowe, a także mam predyspozycje do pełnienia tej funkcji. W zawodzie nauczyciela pracuję już od 10 lat. Uczyłam w różnego typu placówkach oświatowych, zarówno na wsi, jak i w mieście. Mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, pochodzącymi z różnych środowisk, dzięki czemu poznałam ich problemy i potrzeby. Otrzymałam wysokie oceny za swoją działalność i nagrody. Wprowadziłam na początku swojej pracy także program autorski: Tradycje i regionalizm na lekcjach historii, jak również program profilaktyczny Zanim będzie za późno, którym była objęta 52-osobowa grupa uczniów Gimnazjum. Postanowiłam też stworzyć model takiej szkoły, która zapewniłaby odpowiednie warunki do satysfakcjonującej pracy dla nauczycieli i uczniów. Chcę wspierać rodziców w zakresie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

- Miałem okazję pracować z Panią Dyrektor w jednej szkole. To prawda, że model szkoły, współpraca z rodzicami i uczniami rzeczywiście miały także odzwierciedlenie w pracy w Gimnazjum. Jakie są najbliższe plany dla szkoły?

- Główne plany są związane z remontem szkoły, ponieważ nie był przeprowadzany od początku jej istnienia, czyli od 1982 r. Trzeba wymienić stolarkę okienną, odmalować klasy lekcyjne, ponadto stworzyć klasopracownie i docieplić ściany szczytowe. Wszystko to będzie przeprowadzane przy współpracy z

Dyrektorem Szkoły Podstawowej, który jest naszym administratorem. Trzeba mu pomóc upiększyć tę szkołę z zewnątrz. Poza tym głównym naszym celem jest zdobywanie funduszy na realizację celów Gimnazjum spoza środków budżetowych. Fundusze te są nam potrzebne m.in. do wprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Mamy świadomość, że nuda i brak zajęć są przyczyną patologii wśród młodzieży. Poza tym chciałabym stworzyć fundację "Przyjazna szkoła", która zbierałaby na ten cel fundusze, współpracowałaby ze szkołą i pomagała jej w promocji oraz zaistnieniu Gimnazjum.

- Jakie nadzieje wiąże Pani z tym, że patronem szkoły jest Jan Paweł II? Czy to imię pomoże w realizacji celów Gimnazjum?

- Imię, jakie nosi nasza szkoła, zobowiązuje do kształtowania postaw na miarę osoby Papieża. Chcemy, by młodzież wychodząca z Gimnazjum przynosiła nam chlubę. W jaki sposób można to realizować? Poprzez pomoc w stworzeniu fundacji "Przyjazna szkoła", która będzie promowała tę szkołę. Pragniemy również nawiązać kontakty z gimnazjami noszącymi to samo imię na terenie byłego województwa zamojskiego, a także ze szkołą w Wadowicach. Nasi uczniowie będą znali cel uczęszczania do tego Gimnazjum, które będzie tworzyło swoją tradycję, przede wszystkim związaną z Papieżem i z jego postawą. Chcemy organizować wycieczki i pielgrzymki śladami Ojca Świętego po ziemi polskiej. Mam nadzieję, że to Gimnazjum będzie dla naszych uczniów chlubą i najważniejszą szkołą, przez którą przeszli w swoim życiu.

- Należy wspomnieć o współpracy, jaką planuje szkoła z rodzicami, Kościołem i społecznością lokalną.

- Według najnowszych zamierzeń reformy szkoła powinna nawiązać współpracę z rodzicami, a także ze wszystkimi instytucjami, które znajdują się na terenie miasta, m.in. także z Kościołem. Współpracę z rodzicami wyobrażam sobie w ten sposób, że będą oni mieli głos doradczy, opiniujący. Co do współpracy z Kościołem, to chodzi tu przede wszystkim o udział we wszystkich uroczystościach. Liczy się przede wszystkim wychowanie patriotyczne, udział w obchodach 62. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz we wszystkich ważniejszych uroczystościach religijnych - nie tylko jako uczestnicy, ale także współorganizatorzy. Współpraca ze społecznością lokalną będzie przebiegała w taki sposób, że szkoła będzie brała udział w imprezach lokalnych organizowanych przez władze, a także przez wszystkie organizacje na terenie miasta, m.in. w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla osób ubogich. Chcę, by uczniowie pokazali się też z innej strony. Ze strony ludzi, którzy są społecznikami. Taką postawę trzeba w nich kształtować.

- Czy chcielibyście nawiązać kontakty z innymi szkołami o podobnym charakterze w kraju, a może nawet za granicą ?

- Jak już mówiłam, będziemy nawiązywać współpracę z gimnazjami noszącymi imię Jana Pawła II na terenie byłego województwa zamojskiego, a także ze szkołą w Wadowicach. Myślę, że w tym roku dojdzie do realizacji pielgrzymka do Wadowic. Chciałabym także nawiązać współpracę ze szkołą polską we Lwowie ze względu na ostatnią pielgrzymkę Papieża na Ukrainę. Nasze miasto jest wysunięte najbardziej na wschód. Trzeba wykorzystać tę szansę i nawiązać współpracę ze szkołą polską we Lwowie. Dobrze, żeby młodzież poznała tereny, które zostały utracone po 17 września 1939 r. i nigdy do nas nie wróciły. Planujemy także ściślejsze nawiązanie współpracy z Katolickim Radiem Zamość. Pragniemy, by młodzież prezentowała swoje umiejętności, nie tylko artystyczne, ale i dziennikarskie, co pokazuje na łamach gazetki szkolnej Gimbuś. Koło ekologiczne chce nawiązać współpracę z organizacją ochrony środowiska, z agroturystyką, by organizować wycieczki mające na celu docenienie piękna hrubieszowskiego krajobrazu. Zamierzamy również przygotowywać spotkania z posłami, senatorami, ludźmi kultury związanymi z tą ziemią, abyśmy wiedzieli, skąd wyrastają nasze korzenie. Pragnę zatem nawiązać takie kontakty, które będą przynosić szkole promocję i reklamę.

- Sytuacja oświaty nie zapowiada się optymistycznie w tym roku. Jak zatem zamierza Pani współpracować z gronem pedagogicznym?

- Jako dyrektor, będę szefem grona pedagogicznego, które swój zawód traktuje jako powołanie. To ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, co mogą zrobić i potrafią tak poprowadzić młodzież, żeby przyniosła chlubę tej szkole. To społecznicy, którzy poświęcają swój wolny czas dla dobra dzieci i szkoły. Jestem dumna z grona, z którym przyjdzie mi współpracować. Moi nauczyciele zawsze prowadzili zajęcia, czy były płatne, czy też nie. Życzę im, by otrzymywali wynagrodzenie, gdyż wtedy praca będzie dla nich bardziej satysfakcjonująca. Wiem jednak, że będą prowadzić te zajęcia mimo wszystko, bo nauczyciel to jest po prostu społecznik.

- 3 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Poprzez jakie formy pracy chciałaby Pani Dyrektor dotrzeć do młodzieży?

- Można do nich dotrzeć poprzez zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, a jednocześnie wprowadzić zajęcia z profilaktyki. Świat niesie tyle zagrożeń, a właśnie w ten sposób można młodzież przed nimi przestrzec. Zamierzam także organizować zajęcia integracyjne dla klas w postaci wycieczek, biwaków, szczególnie dla klas pierwszych. Myślę, że młodzież będzie chętnie brała udział w tych formach pracy. Mam jednak nadzieję, że to od niej wypłynie najciekawsza dla młodych forma pracy. Dlatego jestem otwarta na propozycje i oczekiwania młodzieży.

- Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Powstał utwór dla mam od kieleckich artystów

2020-05-26 19:31

[ TEMATY ]

Dzień Matki

diecezja kielecka

TD

Anna Zielińska-Brudek

Z okazji Dnia Matki kieleccy artyści przygotowali prezent dla wszystkich mam. Wiersz kieleckiej poetki - Anny Zielińskiej-Brudek, zatytułowany „Nie gaś światła, matko” zinterpretował doświadczony aktor i pedagog teatru, Lech Sulimierski.

Poetka słowo „matka” uważa za najpiękniejsze, począwszy od Matki Boga, przez matkę –rodzicielkę, po matkę –ziemię.

- Każda z nich wprowadza nas w świat, świat, który ciągle zadziwia, otwiera nasze serca i pomaga poznać to co nieznane – mówi „Niedzieli” poetka.

Matka to także opoka w chwilach zagrożenia, a takich doświadczamy obecnie.

- Dziś, kiedy zmagamy się z niepokojem, potrzeba nam pokory. Szukamy ucieczki, bo pojawił się „jeden kamyk za dużo, obcy w ciemności uśpiony”. W takich chwilach objawia się nam jedyny najpiękniejszy obraz matki, który nam pomaga przetrwać bez względu na to, czy jest z nami czy już jej brak – uważa Anna Zielińska – Brudek.

Muzykę do wiersza skomponował Marcin Janaszek, kierownik Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury. Powstał specjalny klip.

Utwór jest dzisiaj emitowany przez regionalne rozgłośnie i media.

Anna Zielińska-Brudek wydała kilka tomików poezji, m.in.: „Gorzkie owoce”, „Tymczasowi”, „W oknie zaufania”, „Ugina się dzień”. Jest współredaktorką książek: „Duszpasterstwo policyjne” oraz „Policjanci wczoraj i dziś”. Jej tekst „W jesienne wykopki zdarzył się cud” ukazał się w książce „Dzień pierwszy. Wspomnienia”, w której 300 osób z kraju i ze świata odtworzyło własne przeżycia o wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża. Pracowała m.in. jako dziennikarka i jako oficer policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję