Reklama

O Uniwersytecie i studiach prawniczych

Z ks. prof. Antonim Dębińskim - dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczącym Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - rozmawia Urszula Buglewicz
Niedziela Ogólnopolska 15/2012, str. 28-29

Archiwum własne
Ks. prof. Antoni Dębiński

URSZULA BUGLEWICZ: - Pytanie o kształt modelu edukacji prawniczej w Polsce powraca, także przy okazji obecnie dyskutowanej kwestii deregulacji dostępu do zawodów prawniczych. Co jest rozstrzygające w edukacji prawniczej?

KS. PROF. ANTONI DĘBIŃSKI: - To złożona i wielopłaszczyznowa kwestia. Dyskusja nad modelem kształcenia prawników w Polsce trwa od dziesięcioleci. W II Rzeczypospolitej, kiedy nasze państwo budowało zręby swojej suwerenności, w tym także unifikując i kodyfikując prawo, podnoszono konieczność reformy uniwersyteckich studiów jurydycznych. Jednym z ważnych podówczas problemów, aktualnym także dzisiaj, był postulat umiejętnego połączenia edukacji uniwersyteckiej, charakteryzującej się uniwersalnością i humanizmem (łacińskie wyrażenie „universitas studiorum” oznacza całość, ogół studiów), z zawodowym, specjalistycznym przygotowaniem do zawodu prawnika czy ściślej ujmując - do różnych zawodów prawniczych. Dzisiaj także, w okresie po transformacji ustrojowej, kiedy uniwersyteckie studia jurydyczne inkorporowały skutki zachodzących w Polsce przemian, powraca dyskusja odnośnie do „prawnych standardów kształcenia”, jego treści i efektów, powraca pytanie o umiejętności i kompetencje absolwenta prawa. Są one postrzegane różnie, inaczej przez pryzmat kształcenia akademickiego, inaczej z punktu widzenia egzaminów państwowych na aplikacje prawnicze.

- Jaki - zdaniem Księdza Dziekana - powinien być dzisiaj kształt uniwersyteckiego kształcenia prawniczego? Jakie główne cele winny przyświecać studiom prawniczym?

- Niewątpliwie uniwersyteckie studia jurydyczne powinny być atrakcyjne; ich model winien sprzyjać mobilności studentów, w tym także w formie międzynarodowej wymiany studentów, również w ramach europejskiego programu ERASMUS. Powinien dawać możliwość studiowania niektórych przedmiotów w językach obcych, stwarzać możliwości konkurowania na rynku pracy.

- Czy zatem studia prawnicze mają mieć charakter czysto usługowy?

- Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki winien być kształt edukacji prawniczej, należy odejść od nieprawdziwej, w mojej opinii, alternatywy przeciwstawiającej edukację zawodową (praktyczną) wykształceniu uniwersyteckiemu (teoretycznemu). Istotnie, oferowane na wydziale prawa wykształcenie z jednej strony powinno zapewnić absolwentom umiejętność sprawnego posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia prawniczego (prawo administracyjne, cywilne, karne i konstytucyjne). Absolwenci powinni być profesjonalnie przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, innymi słowy - powinno się przygotowywać kadry dla potrzeb rynku prawniczego, działalności władz publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej zaś strony wydział prawa nie może być szkołą czy akademią zawodową przygotowującą absolwentów jedynie do sprawnego poruszania się w systemie normatywnym, do kumulowania fachowej wiedzy mierzalnej za pomocą testów. Powinien oferować wykształcenie wszechstronne. Absolwent, a później prawnik, winien znać nie tylko literę prawa, ale i jego ducha, winien być fachowcem w określonej dziedzinie, ale także mieć świadomość, że - jak to wyrażała rzymska zasada - „wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka”. Jak bowiem powiedział Jan Paweł II, „prawo jest prawem w takiej mierze, w jakiej jego fundamentem jest człowiek i prawda o nim”. Stąd kształtując model edukacji prawniczej, nie można rugować czy pomniejszać wagi przedmiotów teoretyczno- i historycznoprawnych oraz, co istotne, nauki etyki. Misją każdego uniwersytetu jest bowiem kształcenie światłej intelektualnie i dobrej moralnie inteligencji, a nie tylko przygotowanych zawodowo fachowców, pragmatycznych i pozbawionych moralności technokratów czy sprawnych rzemieślników; misją uniwersytetu jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także właściwa formacja. Jest to ważne szczególnie dzisiaj, kiedy wraz z umasowieniem studiów, zjawiskiem wieloetatowości profesorów, zanika charakterystyczna dla klasycznych uniwersytetów, kształtująca się od stuleci, relacja mistrz - uczeń, pozwalająca młodym adeptom różnych dziedzin wiedzy, wchodzącym dopiero w życie, na poznanie najważniejszych prawd i wartości współczesnej kultury.

- Co przyszłym studentom proponuje wydział, którym kieruje Ksiądz Dziekan?

- Na naszym wydziale prowadzimy kształcenie na czterech kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja i europeistyka. Nowością są anglojęzyczne studia - European Studies, I i II stopnia, które są jedynymi tego typu studiami po prawej stronie Wisły. Anglojęzyczne studia - European Studies - na Wydziale Prawa KUL-u to przyszłościowy kierunek, którego absolwenci będą specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz uzyskają umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy. Studia umożliwią im nie tylko nabycie wiedzy teoretycznej, ale uzupełnią ją bardzo ważnymi umiejętnościami praktycznymi. Są to studia interdyscyplinarne, pozwalające rozwijać zainteresowania związane z historią i kulturą Europy, europejską polityką i ekonomią.

- Czy wydział ma autonomię w zakresie kształtowania programu nauczania?

- Uniwersytety od samego początku korzystają z przysługującej im autonomii i wolności w zakresie prowadzonych badań i nauczania. Uwzględniając zasady standaryzacji kształcenia prawniczego oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, staramy się na naszym wydziale w miarę elastycznie przygotowywać ofertę edukacyjną. W 2011 r. wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia prowadzone przez praktyków (sędziów, adwokatów, prokuratorów), mające na celu umożliwić naszym absolwentom większą „zdawalność” na egzaminach na aplikacje korporacyjne oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Równocześnie przygotowaliśmy dla naszych studentów i absolwentów ofertę studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji, nowej, intensywnie rozwijającej się w polskim systemie prawa formie pozasądowego rozwiązywania sporów. Pozyskaliśmy na ten cel środki unijne. Oferując naszym studentom fachową wiedzę, chcemy ich także uczyć precyzyjnego i twórczego myślenia, samodzielnego rozwiązywania skomplikowanych problemów, umiejętności całościowego, a nie parcjalnego widzenia rzeczywistości, oraz radzenia sobie w trudnych intelektualnie i etycznie zmieniających się warunkach współczesności.

- Oferta edukacyjna wydziału skierowana jest także do absolwentów kierunków prawniczych…

- Absolwenci powinni być przygotowani do dalszego pogłębiania wiedzy w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich. Dążąc do lepszego kształcenia w tym zakresie, od 2011 r. współprowadzimy Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowane w trybie stacjonarnym w zakresie 5 dyscyplin: teologia, filozofia, pedagogika, socjologia oraz prawo. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w zakresie wspólnych działań naukowo-dydaktycznych, m.in. przygotowując program studiów podyplomowych z prawa medycznego.

- Przed nami, jak co roku na wiosnę, Tydzień Prawników. Dlaczego warto w nim uczestniczyć?

- Tegoroczny Tydzień Prawników zaplanowaliśmy na dni 19-24 kwietnia. Odbędą się wtedy konferencje nt: „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy” oraz międzynarodowa konferencja nt: „Współpraca transgraniczna i międzyregionalna jako zadanie administracji publicznej”. Oprócz przedsięwzięć o charakterze naukowym nasi studenci, gospodarze Tygodnia, przewidzieli także działania o charakterze praktycznym, m.in. szkolenia i warsztaty z podatków i pozyskiwania funduszy unijnych. Tydzień Prawników to święto całej społeczności wydziałowej, dlatego w programie przewidziano różne wydarzenia kulturalne, m.in. koncert zespołu „Avocado”. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej KUL-u www.kul.pl. Serdecznie zapraszamy!

Zmarł bp Bronisław Dembowski

2019-11-16 10:10

ks. kki / Włocławek (KAI)

Uroczystości pogrzebowe zmarłego dziś biskupa seniora Bronisława Dembowskiego odbędą się w sobotę 23 listopada we Włocławku. Zgodnie z ostatnią wolą, zmarły hierarcha zostanie pochowany w krypcie biskupów we włocławskiej bazylice katedralnej.

wikipedia.org

Uroczystości żałobne rozpoczną się w piątek 22 listopada. Od godz 14.00 odbędzie się modlitewne czuwanie w kurii diecezjalnej we Włocławku. O godz. 14.30 kondukt pogrzebowy wyruszy do katedry, gdzie o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego biskupa.

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę 23 listopada w katedrze włocławskiej o godz. 11.00, gdzie po jej zakończeniu trumna z ciałem zostanie złożona w krypcie biskupów włocławskich.

Wieczorem w piątek 22 listopada we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłego biskupa seniora.

Urodził się 2 października 1927 r. w Komorowie, powiat Ostrów Mazowiecka. Miał czworo starszego rodzeństwa. W wieku dziesięciu lat został osierocony przez ojca. W 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 r. uzyskał maturę. W latach 1946–1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach jako wychowawca chłopców. W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w par. Piastów.

Jesienią 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 r. uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 r. do marca 1992 r. był rektorem kościoła pw. św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek. Od 1957 r. do chwili mianowania biskupem włocławskim był asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 r. był duszpasterzem niewidomych w Archidiecezji Warszawskiej.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.

W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym. Profesorem zwyczajnym jest od 1990 r. Od 1982 r. był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 r. stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 1984 r. ks. Dembowski był Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

W 1988 r. ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu. 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego biskupem włocławskim, święcenia przyjął 20 kwietnia 1992 r. Jako biskup był członkiem Rady Naukowej konferencji Episkopatu Polski (KEP), Rady ds. Ekumenizmu, ds. Apostolstwa Świeckich, ds. Dialogu Religijnego, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi (1996–2004), współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, był nadal od 1984 r. Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym, był członkiem Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) od 1991 do 2001, asystentem kościelnym Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Jako biskup włocławski utworzył 16 nowych parafii, reerygował kapitułę przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokończył przerwany przez śmierć biskupa Jana Zaręby (1986) II Synod Diecezji Włocławskiej i promulgował jego dekrety (1994), utworzył trzy wikariaty duszpasterskie (1993) i dokonał nowej organizacji dekanatów (1994), erygował Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (1999).

Bp Dembowski zamknął też proces informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej (1996). 25 marca 2003 r. ogłoszono nominację jego następcy bp. Wiesława Alojzego Meringa.

Od 26 kwietnia 2003 r. biskup Bronisław Dembowski był biskupem seniorem. Pełnił następujące funkcje w KEP: był członkiem Rady ds. Ekumenizmu, współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, a od 2004 r. Delegatem KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym.

Zmarł w nocy w szpitalu we Włocławku. Miał 92 lata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież zjadł obiad z 1,5 tys. ubogich

2019-11-17 20:05

kg (KAI/ACI/Vaticannews) / Watykan

W niedzielę 17 listopada - w III Światowym Dniu Ubogich - Franciszek zjadł obiad z półtora tysiącem biednych w Auli Pawła VI w Watykanie. Po Mszy św., odprawionej z okazji tego Dnia w bazylice św. Piotra i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty udał się do Auli, gdzie czekali na niego potrzebujący i towarzyszący im wolontariusze.

Vatican News

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że na obiad składały się specjalność kuchni śródziemnomorsiej - lasagna oraz udka z kurczaka w sosie pieczarkowym z ziemniakami, deser, owoce i kawa. Uczestnicy tego niezwykłego spotkania z papieżem, odbywającego się już zresztą po raz trzeci, reprezentowali wszystkie diecezje włoskie i organizacje charytatywne.

Franciszek nazwał to wydarzenie „obiadem w gronie przyjaciół”, a dziękując im za przybycie modlił się o błogosławieństwo dla swych gości oraz ich rodzin.

Obecny na obiedzie jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski wskazał na ewangeliczne znaczenie tej inicjatywy. „Papież chce przy wspólnym stole zjednoczyć tych, którzy cierpią, z tymi, którym się udało i mogą innym ofiarować posiłek, czy konkretną pomoc” – powiedział w Radiu Watykańskim.

Vatican News

"Jezus mówi do Zacheusza: zejdź z drzewa, idę do twojego domu m.in. po to, by spożyć z tobą posiłek. Jezus jadał z ubogimi i my robimy to samo, naśladujemy Jezusa. A oprócz tego Eucharystia, czyli największy skarb, jaki mamy, powstała podczas posiłku" – przypomniał kardynał. Zwrócił uwagę, że "podczas posiłku dzieją się cuda, bo patrzymy sobie w oczy, dzielimy się sobą, rozmawiamy". Dodał, że jeśli "w rodzinie jesteśmy skłóceni, to pierwsza rzecz, jaką robimy, to nie chcemy wspólnie zasiąść do stołu, bo stół jednoczy. W dzisiejszą niedzielę Papież chce właśnie tego wielkiego zjednoczenia - tych, którym się nie udało, którzy cierpią i tych, którym się udało, bo mogą ofiarować innym posiłek”.

Polski purpurat kurialny zaznaczył, że Światowy Dzień Ubogich to wezwanie dla każdego do dostrzeżenia ubogich i potrzebujących, których Bóg stawia na naszej drodze. „To też sposobna okazja, by przypomnieć sobie, że wszystko, co mam, zawdzięczam łaskawości Boga” – stwierdził jałmużnik papieski.

Przywołał przykład Łazarza, który spał pod domem bogatego. "I ten Łazarz był tylko dla tego bogatego, a on się nie spostrzegł. Ubodzy są dla nas, dla każdego z nas. Ci, którzy śpią pod bazyliką św. Piotra, są dla mnie, ci, którzy śpią w Warszawie na Dworcu Centralnym, są dla tych, którzy przechodzą" – powiedział kard. Krajewski. Zauważył, że jest to więc "dzień także mój, żebym się zastanowił, dla kogo żyję, komu posługuję, bo przecież wszystko co mam, to dlatego, że Bóg jest łaskawy i otrzymałem po to, żeby się dzielić. Jeśli się nie dzielę tym, co mam, to wszystko, co mam jest przeciw mnie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem