Reklama

Aspekty

Praktyczny ekumenizm

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 4/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

ekumenizm

Ks. Paweł Bryk

110 lat kościoła pw. św. Michała w Brójcach – Nieszpory ekumeniczne

Przeżywaną dziś niedzielą kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku obchodzony był pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: «Daj mi pić»” (J 4, 7). W tych dniach chrześcijanie różnych wyznań spotykali się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach oraz innych spotkaniach.

Zobaczmy, jak to było w przeszłości i jak to wygląda dziś.

Spotkanie w szkole

Jeszcze na kilka dni przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan 9 stycznia w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” w Zielonej Górze odbyły się jasełka oraz ekumeniczne spotkanie opłatkowe, w których uczestniczyli przedstawiciele zielonogórskich parafii różnych wyznań chrześcijańskich. Tegoroczne jasełka – opowieść o narodzeniu Chrystusa uczniowie starszych klas szkoły podstawowej przygotowali w formie teatru cieni. Widowisko, któremu towarzyszyła piękna oprawa muzyczna, stworzyło niepowtarzalny nastrój, umacniający wiarę w Boże Narodzenie. Przedstawienie obejrzeli zaproszeni przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, wśród nich m.in.: ks. prał. Zbigniew Stekiel, emerytowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, oraz obecny proboszcz parafii ks. kan. Mirosław Maciejewski, ks. Tadeusz Kuźmicki, referent ekumeniczny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz duszpasterz akademicki w Słubicach, ks. Paweł Bryk, proboszcz parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Brójcach Lubuskich, ks. Marcin Siewruk, red. „Gościa Niedzielnego Zielonogórsko-Gorzowskiego”, ks. Dariusz Lik, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Zielonej Górze, ks. Andrzej Dudra, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze, ks. Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii polskokatolickiej w Zielonej Górze, pastor Marek Majewski, przedstawiciel Kościoła Bożego w Chrystusie „Bez ścian”, oraz gość z Niemiec – pastor z Frankfurtu n. Odrą.

Reklama

Historycznie bogate tradycje

Na rzecz dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami działa Polska Rada Ekumeniczna, która ma także swój regionalny oddział w Zielonej Górze. Swoim zasięgiem obejmuje on także Kożuchów, Nową Sól i Żagań. Główny nacisk kładzie na pogłębianie wzajemnego szacunku i poznania, co realizuje poprzez ekumeniczne nabożeństwa, spotkania czy koncerty muzyczne. – Historycznie mamy bardzo bogate tradycje ekumeniczne, jeżeli się cofniemy tak ok. 15 lat wstecz. Dlatego że na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej powstała kiedyś inicjatywa Międzywyznaniowego Przeglądu Pieśni Chrześcijańskiej – mówi ks. Dariusz Lik, przewodniczący zielonogórskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. – To była jedyna taka inicjatywa w Polsce i do tej pory niepowtórzona, gdzie Kościoły o bardzo szerokim spektrum, począwszy od Kościołów katolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, aż po wszystkie Kościoły charyzmatyczne, m.in. z adwentystami, współorganizowały te koncerty, występowały, prezentowały swoją pobożność poprzez pieśń. O tyle jest to interesujące, że koncerty odbywały się zarówno w auli ówczesnej Politechniki Zielonogórskiej, jak też w poszczególnych Kościołach, m.in. w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Kościoła rzymskokatolickiego czy u mnie, w parafii w Kościele Jezusowym. Niestety ta inicjatywa umarła trochę śmiercią naturalną. Trwała jedenaście lat i w jedenastym roku zorientowaliśmy się, że zaczynamy się powielać, więc trzeba coś nowego wymyślić. Kolejną inicjatywą, o której wspomina ks. Lik, były Dni Biblii w Zielonej Górze, organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2007 r. Wówczas wymienione wyżej Kościoły były reprezentowane przez swoich przedstawicieli, jednak różnie bywało z tematyką i nie każdego roku byli wszyscy. Zasadniczo, jak mówi, nikt się od idei nie odcinał. Wymienia także nabożeństwa, które odbywają się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, organizowane przez Kościół rzymskokatolicki. – Taką nową inicjatywą, relatywnie młodą, bo kilkuletnią, są spotkania epifanijno-noworoczne w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej, które gromadzą właściwie przedstawicieli wszystkich wyznań.

Betlejemskie Światło Pokoju, cmentarz i świątynia

W spotkaniu w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej uczestniczył także ks. Paweł Bryk, proboszcz parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Brójcach Lubuskich. W 1999 r. jako kapelan lubuskich harcerzy po raz pierwszy podjął się organizacji uroczystego i osadzonego w kontekście liturgicznym przekazania światła z Betlejem. – Kiedy pierwszy raz przygotowywaliśmy tę uroczystość, to nikt wówczas nie miał wątpliwości, że powinna mieć ona formułę ekumeniczną. Pierwsze nabożeństwo, zorganizowane w grudniu 1999 r. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, odbyło się z udziałem przedstawicieli trzech wspólnot niekatolickich: Kościoła prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i Kościoła Chrześcijan Baptystów. Te spotkania trwają do dziś. Każdego roku światło z Betlejem jest przekazywane właśnie w tym gronie. W grudniu 2003 r. w Międzyrzeczu podczas obchodów tysiąclecia śmierci Pięciu Braci Międzyrzeckich odbyło się przekazanie światła z Betlejem, poprzedzone ekumeniczną modlitwą w miejscu domniemanego ich męczeństwa. W kościółku w miejscowości Święty Wojciech zostało odprawione nabożeństwo złożone z czterech części. – Było to bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy staliśmy obok siebie i każdy modlił się we własny sposób, według własnej tradycji. Nikt nie miał wątpliwości, że to jest miejsce, gdzie powinniśmy się spotkać. Bowiem Bracia Męczennicy, którzy oddali życie w 1003 r., to są męczennicy Kościoła, który jeszcze nie był podzielony.

Drugie doświadczenie, którym dzieli się ks. Paweł Bryk, to doświadczenie jego obecnej parafii, która niemal w stu procentach jest wyznania katolickiego. – W naszej parafii, gdzie przed wojną większość społeczności była wyznania ewangelickiego, mamy ewangelicki cmentarz, który przez ponad 30 lat był zaniedbany. Zrealizowaliśmy projekt jego renowacji, opiekujemy się nim. Raz w roku odprawiamy tam nabożeństwo za zmarłych, na które zapraszamy ewangelików z Zielonej Góry, bo to jest najbliższa dla naszej parafii wspólnota. W ub. r. został natomiast odnaleziony masowy grób ofiar Armii Czerwonej, zamordowanych w 1945 r. Wówczas zorganizowano uroczysty pogrzeb, któremu ze względu na to, że ofiary w dużej części były ewangelikami, nadano ekumeniczny charakter. Ponadto parafia w Brójcach dysponuje dwoma kościołami, z przełomu XIX i XX wieku. Mniejszy to historyczna świątynia katolicka. Większy to kościół poewangelicki, który od 1945 r. służy jednak społeczności katolickiej. Nie zapominamy, że modlimy się w kościele, który jest świątynią poewangelicką. Był przez braci ewangelików zbudowany. Przez wiele lat oni w nim sprawowali swoją liturgię. My natomiast w poczuciu pewnej wdzięczności za to, że ta świątynia dzisiaj nam służy, co roku, kiedy obchodzimy święto patronalne naszego kościoła, w dniu św. Michała, zapraszamy wspólnotę ewangelicką, żeby modliła się razem z nami. Świadomość – podsumowuje ks. Bryk – że niemożliwość wspólnego przyjęcia Komunii św. jest raną i dramatem Kościoła, musi być budzona i musi znajdować konkretną odpowiedź. Jednocześnie podkreśla rolę wspólnej modlitwy, stawania razem przy ołtarzu, przy Słowie Bożym i w modlitwie „Ojcze nasz”. – To jest bardzo ważne – kończy.

Reklama

Wiara w dialog i pragnienie jedności

Na terenie diecezji nad ruchem ekumenicznym zgodnie z postanowieniami soborowymi czuwa biskup, który rozwojem ekumenii kieruje bezpośrednio lub przez instytucje przez siebie ustanowione. Decyzję o wyznaczeniu osoby, która będzie w diecezji popierała różne inicjatywy na rzecz jedności chrześcijan oraz czuwała nad kontaktami z innymi Kościołami i wspólnotami, podjął bp Wilhelm Pluta, ówczesny ordynariusz diecezji gorzowskiej. 8 grudnia 1978 r. wydał dekret, którym wyznaczył diecezjalnego referenta ds. ekumenicznych. Obecnie funkcję tę w naszej diecezji pełni ks. Tadeusz Kuźmicki, duszpasterz akademicki w Słubicach. – Myślę, że dialog ekumeniczny w naszej diecezji przede wszystkim ma bardzo piękną historię. Było podejmowanych już bardzo wiele wartościowych działań. Co więcej, jest w naszej diecezji wypracowana taka piękna tradycja spotkań ekumenicznych, podczas których możemy się wspólnie pomodlić, poznać nawzajem i porozmawiać – mówi ks. Kuźmicki. – Warto też zobaczyć, że wiele rzeczy nas łączy. Chociażby w kontekście wydarzeń świąt Bożego Narodzenia czy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odkrywamy pewien wspólny fundament naszej wiary. Uważam, że wszystkie takie inicjatywy, podczas których możemy się spotkać na wspólnej przestrzeni, w której wyznajemy te same prawdy, są dla nas czymś bardzo ważnym, dlatego że ciągle wierzymy w dialog ekumeniczny i pragniemy tej jedności między nami.

2015-01-23 11:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Thy Kingdom Come” jednoczy chrześcijan wszystkich wyznań

2020-03-06 20:16

[ TEMATY ]

ekumenizm

modlitwa

wniebowstąpienie

tradycja

Vatican News

„Thy Kingdom Come”

Anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby zapowiedział kolejną edycję międzynarodowej ekumenicznej inicjatywy „Thy Kingdom Come” („Przyjdź Królestwo Twoje”). Jednoczy ona na wspólnej modlitwie chrześcijan różnych wyznań ze 178 krajów świata.

Akcja nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Apostołowie wraz z Maryją gromadzili się wówczas w Wieczerniku w oczekiwaniu na przyjście Pocieszyciela.
„Tradycja mówi, że od najdawniejszych czasów chrześcijanie zbierali się w tych dniach na modlitwie. Chcemy ją kontynuować. Zapraszamy chrześcijan, aby w czasie od uroczystości Wniebowstąpienia, aż do Zesłania Ducha Świętego (21-31 maja 2020), czyli przez jedenaście dni, modlili się o to, aby jak najwięcej ludzi na całym świecie poznało Jezusa i uwierzyło mu” – wyjaśnia abp Welby.

Akcja nie proponuje gotowych formuł modlitewnych, ale zachęca, aby każdy modlił się w sposób, jaki najbardziej mu odpowiada. Na potrzeby tegorocznego wydarzenia utworzono nową aplikację na smartfony. Będzie można w niej znaleźć m.in. pomocne w modlitwie rozważania wideo.

Ta międzynarodowa inicjatywa rozpoczęła się w 2016 r. od prostego zaproszenia do modlitwy skierowanego do członków Kościoła anglikańskiego przez arcybiskupów Canterbury i Yorku. Odpowiedź przeszła ich najśmielsze oczekiwania.

W spotkaniu zapowiadającym akcję udział wzięli przedstawiciele wielu wyznań chrześcijańskich, wśród nich bp Nicholas Hudson, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Westminster. Wydarzenie było transmitowane na żywo na Facebooku i oglądane przez chrześcijan z całego świata.

CZYTAJ DALEJ

Prymas Polski wydał szczegółowe rozporządzenie ws. celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu

2020-03-30 15:41

[ TEMATY ]

Wielki Post

Wielki Tydzień

Episkopat.pl

Triduum Paschalne bez „ciemnicy”, grobów pańskich, święcenia pokarmów w kościołach oraz z błogosławieństwem parafii Najświętszym Sakramentem po liturgii paschalnej lub rezurekcji. Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał specjalne rozporządzenie dotyczące celebrowania liturgii w Wielkim Tygodniu i w Niedzielę Wielkanocną.

Publikujemy pełny tekst rozporządzenia metropolity gnieźnieńskiego abp. Wojciecha Polaka wydanego dnia 30 marca br.

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku przekazuję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.

I. Uczestniczenie w liturgii

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej. W Liturgii Wielkiego Piątku niech uczestniczą przedstawiciele grup parafialnych (maksymalnie 5 osób).

Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych.

W Wielkim Tygodniu i podczas Triduum Paschalnego zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach, korzystając również z organizowanych transmisji. Dostępna będzie również transmisja z Katedry Gnieźnieńskiej na stronie internetowej naszej archidiecezji (Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Liturgia na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00, Wigilia Paschalna o godz. 20.00, Msza w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 10.00).

Gorąco zachęcam do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności liturgii tych dni. W Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w domach.

Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w kaplicach domów zakonnych, Seminarium Duchownego, jednak bez udziału wiernych przychodzących z zewnątrz. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

II. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Dlatego proszę, aby wierni wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi i jeśli to możliwe przystąpili do niej w czasie późniejszym.

Korzystajmy z daru odpustów. Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).

III. Wielki Czwartek

Z powodu zaistniałej sytuacji Msza Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym terminie. Tym niemniej zachęcam kapłanów do modlitwy za siebie nawzajem i do prywatnego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.

Proszę nadal korzystać ze świętych Olejów pobłogosławionych przed rokiem. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy Świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, w tym roku kapłani mają wyjątkowo możliwość odprawiania Mszy Świętej w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

IV. Triduum Paschalne

Msza Wieczerzy Pańskiej

Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy pominąć. Na zakończenie Mszy Świętej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.

W związku z powyższym należy konsekrować dodatkową hostię (do wystawienia w monstrancji), a podczas śpiewu Baranku Boży należy przynieść cyborium z tabernakulum. Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium).

Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii. W tym roku nie przygotowuje się Ciemnicy.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W modlitwie powszechnej, jako przedostatnie wezwanie, proszę zawrzeć intencję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych (zob. Załącznik 1).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Wszyscy obecni niech adorują Krzyż, trzymany przez celebransa, przez dłuższą chwilę klęcząc i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim.

Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają Suplikacje. Po zakończeniu śpiewu kapłan odmawia modlitwę „Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie”. Następnie otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Po krótkiej adoracji w ciszy udaje się do zakrystii.

W tym roku nie przygotowuje się Grobów Pańskich. Z uwagi na możliwość jedynie indywidualnego nawiedzenia kościoła i osobistej adoracji nie wystawia się Najświętszego Sakramentu w monstrancji.

Wielka Sobota

Nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast niego proszę, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które niech poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba (zob. Załącznik 2).

Duszpasterzy proszę o umieszczenie tekstu błogosławieństwa na stronach internetowych parafialnych lub ewentualne powielenie go i wyłożenie w kościołach.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia światła – należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Kapłan stojąc przed ołtarzem rozpoczyna liturgię jak zwykle. Poświęca ogień palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go mówiąc „Niech światło Chrystusa…” Opuszcza się procesję. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce śpiew orędzia wielkanocnego.

Liturgia słowa – Należy odczytać dwa lub trzy czytania ze Starego Testamentu. Nie można opuścić czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia (3. Czytanie). Dalej odczytuje się Epistołę oraz Ewangelię.

Liturgia chrzcielna – w tej części Wigilii Paschalnej należy dokonać tylko Odnowienia przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46) bez pokropienia.

Zakończenie – gdy nie ma Rezurekcji, w tych nadzwyczajnych okolicznościach należy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Rezurekcja - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, należy na rozpoczęcie wykonać uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego i dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. Po chwili adoracji w ciszy należy zaśpiewać „Wesoły nam dzień” lub „Chrystusa zmartwychwstan jest”, a następnie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano p. 70) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Następnie celebrans z miejsca przewodniczenia, opuściwszy akt pokuty, wprowadza wiernych w liturgię (Mszał Rzymski, Procesja rezurekcyjna rano p. 72), po czym ma miejsce śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Hymn „Ciebie Boga, wysławiamy” należy zaśpiewać po Komunii.

Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.

Postanowienia Rozporządzeń z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia.

† Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

CZYTAJ DALEJ

Ogólnopolskie Rekolekcje Wielkopostne dla Niesłyszących

2020-03-30 21:03

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej

Przewodzi im hasło „Nowe życie” nawiązujące do życia, które Łazarz otrzymał ponownie od Jezusa.

Rekolekcje w języku migowym odbywają się online na kanale Youtube Effatha24 com. Prowadzi je ks. Tomasz Filinowicz. Rozpoczęły się w niedzielę 29 marca od transmisji Mszy św. z Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu. Nauki rekolekcyjne są publikowane na kanale Youtube codziennie. Ćwiczenia zakończą się w środę 1 kwietnia.

– Trudno rozpocząć rekolekcje od innego tematu niż koronawirus – zaznaczył na początku ks. Filinowicz i podał najnowsze statystyki zachorowań, wzywając jednocześnie do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii.

Rekolekcjonista przywołał biblijną historię burzy na morzu, podczas której przestraszeni Apostołowie prosili Jezusa, by ich ratował przed bliską śmiercią. – Podobnie my dzisiaj się modlimy, aby Pan Bóg wyciszył tego wirusa. Ale wygląda, że Pan Bóg nam nie pomaga. Chociaż coraz więcej osób się modli i prosi: „Uratuj!”, to mamy coraz więcej chorych i coraz więcej osób umiera. Dlaczego? Nie wiem. Na pewno jedno wiem – Pan Bóg nie chce grzechu, Pan Bóg nie chce zła, Pan Bóg nie chce cierpienia (…) Ale czasami zgadza się na śmierć i cierpienie. Podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii – pozwolił na śmierć swojego przyjaciela Łazarza. Wiemy, że Jezus uzdrawiał chorych, którzy się z Nim spotykali. A tutaj mamy trochę dziwną sytuację. Ludzie przychodzą zawiadomić Jezusa: „Twój przyjaciel Łazarz jest chory, przyjdź, uratuj go”. Co robi Jezus? Nie idzie. Zostaje jeszcze 2 dni. Nie pobiegł natychmiast, żeby ratować swojego przyjaciela.

Rekolekcjonista przywołał też historię św. Jana Chrzciciela, który został ścięty i historię śmierci Jezusa na krzyżu. – Śmierć była złem, była grzechem, ponieważ ludzie, którzy skazali i zabili Jezusa, dopuścili się grzechu. Ale z tego grzechu Jezus wyprowadza Zmartwychwstanie i życie. Podobnie w przypadku Łazarza – jego śmierć doprowadziła do objawienia chwały Bożej. Czy nie można inaczej, bez śmierci, bez cierpienia? Pewnie Bóg mógłby tak zrobić. Ale dlaczego tego nie robi? Nie wiem. Jedno jest pewne – z każdego cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro – mówił ks. Filinowicz.

Tematem kolejnych rozważań będą 3 inne postaci biblijne: Nikodem, Jan Chrzciciel oraz św. Paweł.

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Niesłyszących „Effatha24”, poza rekolekcjami, przygotowało także specjalną mobilną aplikację dla osób mających problemy ze słuchem a na facebookowym profilu organizacji na bieżąco publikowane są informacje i tłumaczenia komunikatów Episkopatu na język migowy. Więcej informacji na stronie: www.effatha24.com.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję