Reklama

Jubileusze Księży Biskupów

W niedzielę, 1 lutego br. wyjątkowe święto przeżywali Księżą Arcybiskupi i Biskupi metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w szczecińskiej bazylice archikatedralnej św. Jakuba, dziękowaliśmy Bogu za 90. rocznicę urodzin ks. bp. Ignacego Jeża, 80. rocznicę urodzin ks. abp. Mariana Przykuckiego, 30-lecie sakry biskupiej ks. abp. Mariana Przykuckiego, ks. bp. Tadeusza Werno, ks. bp. Pawła Sochy, ks. bp. Jana Gałeckiego, 40-lecie święceń kapłańskich ks. bp. Pawła Cieślika. Dziękowaliśmy Bogu za powołanie kapłańskie i biskupie Dostojnych Jubilatów oraz za wszelkie dobro, jakie przez ich posługę stało się udziałem tych, których spotkali na swojej drodze. Modliliśmy się także w intencji Czcigodnych Solenizantów - ks. abp. Mariana Przykuckiego i ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Szczególnie gorąco modliliśmy się w intencji ks. bp. Ignacego Jeża, który z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w uroczystościach. Eucharystii przewodniczył ks. abp senior Marian Przykucki.
„Ten rok obfituje w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w biskupie jubileusze (…). Pragnę wszystkim Solenizantom i Jubilatom przekazać braterskie pozdrowienie, życzenia wszelkich łask Bożych w dalszym pasterskim posługiwaniu i zapewnienie o pamięci w modlitwie” - takiej treści życzenia przesłał Ojciec Święty Jan Paweł II dostojnym Solenizantom i Jubilatom.
Ksiądz Prymas Polski kard. Józef Glemp w nadesłanym liście pisał m. in.: „Niech Bóg będzie uwielbiony za dar pasterskiej posługi Księży Biskupów, za ich wierność Chrystusowi w Jego Kościele - w wymiarze powszechnym, ogólnopolskim i diecezjalnym. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie dokonało się w minionych dziesięcioleciach przez ręce Czcigodnych Księży Biskupów w ich służbie Ludowi Bożemu. Dziękujemy za pracę na forum Konferencji Episkopatu Polski, za zaangażowanie w różnych jej gremiach”.
Do ks. abp. Zygmunta Kamińskiego - metropolity szczecińsko-kamieńskiego, napłynęły również liczne życzenia dla Czcigodnych Solenizantów i Jubilatów, m.in. od ks. abp. Józefa Kowalczyka - nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz od wielu hierarchów kościelnych.
Ks. bp Ignacy Jeż urodził się w 1914 r. w Radomyślu Wielkim (diecezja tarnowska). W 1937 r. przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera z rąk ks. bp. Stanisława Adamskiego. W latach 1942-45 przebywał w obozie koncentracyjnym w Dachau. 20 kwietnia 1960 r. Ojciec Święty Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Gorzowa Wlkp. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1960 r. w katedrze gorzowskiej. W roku 1972 został mianowany ordynariuszem nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, której pasterzował do 1992 r.
Ks. abp Marian Przykucki urodził się w 1924 r. w Skokach. W 1950 r. przyjął sakrament święceń, w stopniu prezbitera, z rąk ks. abp. Walentego Dymka. 27 listopada 1973 r. papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym metropolity poznańskiego. Sakrę biskupią przyjął 3 lutego 1974 r. w poznańskiej bazylice katedralnej. W latach 1981-92 był biskupem chełmińskim. 25 marca 1992 r. decyzją Jana Pawła II objął stolicę nowo utworzonej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i został mianowany arcybiskupem metropolitą. Po złożonej rezygnacji z obowiązków pasterza diecezji, wynikającej z osiągnięcia przepisanego prawem wieku, został zwolniony z posługi metropolity - 1 maja 1999 r.
Ks. bp Tadeusz Werno urodził się w 1931 r. w Kazimierzu Wlkp. Sakrament święceń, w stopniu prezbitera, przyjął w 1956 r. z rąk ks. abp. Walentego Dymka. 22 marca 1974 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a sakrę biskupią przyjął 25 maja 1974 r. w Koszalinie, z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Ks. bp Paweł Socha urodził się w 1935 r. w Wojsławicach. Sakrament święceń, w stopniu prezbitera, otrzymał w 1958 r. z rąk ks. abp. Eugeniusza Baziaka. 16 listopada 1973 r., Ojciec Święty Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym ks. bp Wilhelma Pluty. Sakrę biskupią otrzymał w katedrze gorzowskiej, 26 grudnia 1973 r., z rąk ks. kard. Karola Wojtyły. Od 1992 r. jest biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Ks. bp Jan Stefan Gałecki urodził się w 1932 r. w Zalesiu. W 1957 r. przyjął święcenia, w stopniu prezbitera, z rąk ks. bp. Teodora Benscha. 4 lutego 1974 r. został mianowany biskupem tytularnym i ustanowiony biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński, dnia 17 marca 1974 r., konsekrował go w katedrze szczecińskiej na biskupa.
Ks. bp Paweł Cieślik urodził się w 1940 r. w Czernicach. Sakrament święceń, w stopniu prezbitera, przyjął z rąk ks. bp. Jerzego Stroby 21 czerwca 1964 r. w rodzinnym Zakrzewie. 3 grudnia 1994 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie - 6 stycznia 1995 r.
Ks. abp Zygmunt Kamiński, na początku Eucharystii, złożył serdeczne życzenia Dostojnym Jubilatom. Metropolita powitał także przybyłych na tę uroczystość księży biskupów: Adama Dyczkowskiego, Mariana Gołębiewskiego, Edwarda Dajczaka, Mariana Błażeja Kruszyłowicza Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, przedstawiciele wyższych uczelni, służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów.
Homilię wygłosił ks. abp Zygmunt Kamiński. Ksiądz Metropolita apelował abyśmy troszcząc się o wiedzę, o kulturę, o dobra tej ziemi, o rozwój naszego wymiaru człowieczeństwa, pamiętali, że najważniejsza jest miłość, która wszystko znosi, wszystko potrafi zwyciężyć, wszystko przetrwa. Mówił: „Będziemy mogli wtedy powiedzieć tak, jak apostołowie na górze Tabor Panie dobrze nam, jesteśmy ogarnięci Twoją miłością”. Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Bóg doskonale zna to, co jest dla nas misterium grzechów i słabości. Ale Bóg ukazuje człowiekowi to, co jest zdolne przezwyciężyć wszelkie zło, przezwyciężyć naszą małość, grzeszność - ukazuje człowiekowi miłość. Podkreślał, że nie można umiłować Boga bez umiłowania człowieka. Jezus Chrystus umiłował wszystkich i każdego z osobna, przyjął śmierć, cierpienie, brak domu. W Nim, z Nim i przez Niego, przez udział w Jego miłości, tajemnicy Jego krzyża i zmartwychwstania - mówił Metropolita - prowadzi jedyna droga dla człowieka, aby się uświęcał i zbawił.
Ksiądz Arcybiskup wskazał na Dostojnych Solenizantów i Jubilatów, jako na tych, którzy zawierzyli Miłości Chrystusa do końca. Mówił: „Cieszymy się, że możemy być z tymi Pasterzami, którzy dzisiaj przeżywają swój jubileusz, którzy korzystali z miłości apostolskiej przez wieloletnią posługę. Cieszymy się, że możemy z tej miłości korzystać. Jedyną drogą - nauczał Arcypasterz - która nas prowadzi do tego, abyśmy tę miłość na każdy dzień odczytywali i poznawali jest nasza modlitwa”. Ksiądz Metropolita stanowczo podkreślał, iż tylko miłość jest drogą prowadzącą ku zbawieniu. Dlatego dziękujemy tym Pasterzom - Solenizantom i Jubilatom - za łaskę apostolskiej miłości. Życzymy, by nadal służyli Kościołowi i ludziom. Jedyną drogą Kościoła jest człowiek. Sprawdzianem, że jesteśmy na właściwej drodze prowadzącej do Boga, jest nasze odniesienie do człowieka. Kończąc homilię Ksiądz Arcybiskup zaapelował, aby miłość i dobro było naszym udziałem, abyśmy stawali się najskuteczniejszymi głosicielami Tajemnicy Krzyża, Tajemnicy Zmartwychwstania i Tajemnicy Obecności Chrystusa pośród nas, w nas i przez nas działającego dla dobra człowieka.
Na zakończenie Eucharystii serdeczne życzenia Księżom Biskupom - Solenizantom i Jubilatom - złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, reprezentanci ludzi nauki, służb mundurowych oraz duchowieństwa i sióstr zakonnych. Ks. prał. Andrzej Offmański przypomniał, iż to właśnie pod przewodnictwem Czcigodnych Solenizantów i Jubilatów dokonywało się, i nadal dokonuje, budowanie Kościoła na najdalej na północ i zachód wysuniętym skrawku Polski. „(…) dzisiaj możemy dać świadectwo - mówił - że Wy, nasi Pasterze, staraliście się być dla nas wizerunkiem Dobrego Pasterza”.
Za życzenia i okazaną życzliwość, w imieniu wszystkich Solenizantów i Jubilatów dziękował ks. senior Marian Przykucki: „Za Kochanowskim dzisiaj powtarzamy słowa wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy”. Ksiądz Arcybiskup Senior serdecznie dziękował Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, ks. abp. nuncjuszowi Józefowi Kowalczykowi, ks. abp. metropolicie Zygmuntowi Kamińskiemu oraz wszystkim wiernym, ludziom dobrej woli. Dostojny Jubilat zapewniał: „Wiedzcie, że każde wasze słowo, każdy wasz gest był przez nas przyjmowany jako dowód serdecznej przyjaźni i życzliwości”. Życzył: „Niech ta jubileuszowa uroczystość przyczyni się do lepszego zrozumienia Chrystusa i Kościoła jako Jego Mistycznego Ciała oraz lepszego ustosunkowania się do potrzeb czasów dzisiejszych, aby wszyscy zrozumieli i poznali jaka jest nasza prawdziwa godność, jakie jest nasze powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nic z tego co ludzkie nie może pozostać nieprzepojone wpływem Chrystusa” - przypominał Ksiądz Arcybiskup Senior.
Ważnym wydarzeniem tego szczególnego, jubileuszowego dnia, było poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Tablicę, ufundowaną przez dr. n. med. Mieczysława Chruściela, poświęcił ks. abp. metropolita Zygmunt Kamiński. Na tablicy widnieje napis: Wielkiemu Rodakowi - Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie - 16 października 2003 roku.
Po zakończeniu Najświętszej Ofiary, Księża Biskupi oraz zaproszeni Goście udali się do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie na wspólny posiłek.
Dobry Bóg powołuje i posyła wybranych, aby głosili Dobrą Nowinę ubogim, opatrywali rany serc złamanych, aby obwieszczali czas łaski od Pana. Warunkiem bycia pasterzem, który pasie owce Pana, jest bezgraniczna miłość do Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza. Miłość, która nigdy nie ustaje. Taką miłością w swoim pasterzowaniu kierowali się i nadal kierują Księża Biskupi, następcy Apostołów i Pasterze naszej diecezji i metropolii.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan na konferencji OBWE w Warszawie: przemoc wobec kobiet i dziewcząt plagą społeczeństw

2022-10-03 15:49

[ TEMATY ]

kobieta

przemoc

adobe.stock.pl

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal pozostaje plagą naszych społeczeństw. Bez względu na to, czy chodzi o przemoc fizyczną, seksualną czy psychiczną, jest to zjawisko powszechne i nie wolno go ignorować – powiedział przedstawiciel Watykanu na forum międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie przez OBWE. Ks. Janusz Urbańczyk podkreślił, że do zwiększenia poziomu przemocy prowadzą również konflikty, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie.

Watykański dyplomata zaznaczył, że do przemocy względem kobiet dochodzi jednak najczęściej w zwyczajnych okolicznościach życia. Może ona przybierać na przykład formę nadużyć w miejscu pracy, molestowania seksualnego, pornografii, prostytucji, przymusowej sterylizacji, nakłaniania do aborcji czy aborcji selektywnej. Cytując papieża Franciszka, ks. Urbańczyk zauważył, że sposób, w jaki traktujemy ciało kobiety stanowi sprawdzian naszego człowieczeństwa.

Podziel się cytatem

CZYTAJ DALEJ

9 października odbędzie się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych praktykach religijnych

2022-10-04 07:17

[ TEMATY ]

wierni

Karol Porwich/Niedziela

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski w tym roku doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych, czyli liczenie katolików zobowiązanych do uczestniczenia w Mszy św. i przystępujących do komunii św., odbędzie się 9 października br. we wszystkich parafiach kraju.

Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października.

CZYTAJ DALEJ

Wspólnota akademicka UPJPII u Matki Bożej Kalwaryjskiej

2022-10-04 10:42

Archiwum UPJPII

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tradycyjnie, jak każdego roku, udała się z pielgrzymką do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, by za wstawiennictwem Maryi prosić o opiekę Bożą oraz potrzebne łaski w nowym roku akademickim 2022/2023.

Pielgrzymów witał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, a zwracając się do tych, którzy dziś przybyli, by w modlitwie prosić o siły i zdolności do pracy, nauki, wzrastania przypomniał wielkich ludzi, takich jak patron UPJPII – św. Jan Paweł II i pierwszy rektor uczelni – ks. kardynał Marian Jaworski, którzy właśnie w tym maryjnym sanktuarium, na tutejszych kalwaryjskich dróżkach kształtowali swoje serca i umysły. Zwracając się do profesorów, doktorantów, studentów, duchownych i świeckich pracowników uniwersytetu mówił: – Dostrzega Pan Bóg wasze talenty, niechaj każdy z was wzrasta. A gdyby zabrakło wam kiedyś czegokolwiek, przybywajcie tutaj!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję