Reklama

Ochrona życia

Zebrała AB
Edycja wrocławska 12/2007

Wiesław Kilian
poseł PiS:
We wszystkich głosowaniach obecnej kadencji Sejmu, które dotyczyły zmian w Konstytucji w zakresie wpisania do niej ochrony życia „od momentu poczęcia”, głosowałem za takim uregulowaniem. Uważam, że za takim wpisem przemawia kilka przesłanek. Po pierwsze Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i to, co dotyczy naszego życia, powinno znaleźć się w tym akcie. Podniesie to rangę ochrony ludzkiego życia. Taki wpis ucina również dyskusję, od którego momentu zaczyna się ludzkie życie. Po drugie, umieszczając ten zapis w Konstytucji, oddamy hołd naszemu największemu rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II, który był wielkim orędownikiem obrony życia ludzkiego.

Janusz Dobrosz
wicemarszałek Sejmu, poseł LPR:
W pełni popieram tę zmianę i czynnie biorę udział w jej forsowaniu. Przemawia za nią szereg argumentów. Trzeba powiedzieć jasno, że ten zapis nie koliduje ze stanem obowiązującego prawa. Ma ona wzmocnić siłę zabezpieczenia życia ludzkiego. Ważne, by w przyszłości środowiska lewicowe nie miały możliwości przywrócenia aborcji na życzenie. Polska powinna opowiedzieć się stanowczo za cywilizacją życia. Jesteśmy to winni Janowi Pawłowi II. Ważny jest także aspekt demograficzny. Europa przeżywa także na tym tle poważny kryzys. Chcemy chronić życie i odwrócić te niebezpieczne tendencje w Polsce i dać Europie impuls, by się nad tym także i tam zastanowiono. Życie jest wartością najważniejszą i jego obrona jest obowiązkiem ludzi moralnych.

Jerzy Żyszkiewicz
poseł Samoobrony:
Konstytucja RP powinna być zmieniona, aby zapewnić ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Bóg jest dawcą życia. On je daje i tylko On może je odebrać.

Reklama

Aleksandra Natalii-Świat
posłanka PiS:
Obowiązująca ustawa o ochronie życia poczętego jest wynikiem kompromisu. Był to dobry kompromis, ponieważ w dużo większym stopniu chroni życie poczęte niż wcześniejsze uregulowania. Pozytywnym wzmocnieniem obecnych rozwiązań ustawowych byłoby zagwarantowanie ich poprzez ustawę zasadniczą. Trzeba jednak pamiętać, aby wszelkie działania legislacyjne dotyczące ochrony życia prowadzone były w sposób rozważny. Tak, by przyczyniały się do umocnienia zawartego przed laty kompromisu i pozytywnych zmian w świadomości społecznej, a nie mogły być wykorzystywane przez środowiska domagające się powrotu rozwiązań ułatwiających aborcję.

Aldona Młyńczak
posłanka PO:
PO jest zdecydowanie przeciwna aborcji, jednoznacznie opowiadając się za ochroną życia w każdym jego stadium. Zwracamy natomiast uwagę, że wywoływanie kolejnej wojny aborcyjnej nie służy ani sprawie ani ochronie życia i jest jedynie instrumentem w grze politycznej ugrupowań, którym spadają sondaże wyborcze.
Prawo do życia od momentu poczęcia jest podstawowym prawem człowieka i jest obecnie skutecznie chronione przez naszą Konstytucję. PO jest przeciwna proponowanym przez LPR i PiS zmianom i stoi na stanowisku, że nie należy burzyć wypracowanego ładu prawnego, który jest efektem porozumienia społecznego. Proponowane zmiany mogą skłócić Polaków i wywołać konflikty. W ocenie opinii publicznej i Kościoła katolickiego zapisy obecnej Konstytucji są w pełni akceptowane.

Stanisław Huskowski
poseł PO:
Każde ludzkie życie ma wartość najwyższą. Ludzie wierzący nie mają tu żadnych wątpliwości. To prawo pochodzi od Boga i człowiek nie ma prawa ani go zmieniać, ani poddawać jakiejś pokrętnej interpretacji. Ludzie, tworząc prawo w formie konstytucji, czy ustaw czynią to, by dało się żyć w społeczeństwie. Choć w kodeksie karnym znalazły swoje odbicie niektóre z przykazań Boskich, to jednak tylko nieliczne. Nie jest karana na przykład zdrada małżeńska czy kłamstwo. Próba wprowadzenia ich do kodeksu spotkałaby się z ostrym protestem społecznym. Wysiłki części polityków, by wpisać do Konstytucji ochronę życia, od samego poczęcia, choć szlachetne w swym zamiarze, zburzyłyby pewien ład społeczny, zbudowany na kompromisie w tej sprawie przed laty. Efekt tej nowej „wojny aborcyjnej” mógłby być wręcz odwrotny do zamiarów. Niezwykle wzmocniłaby się lewica i w przyszłej kadencji mogłaby doprowadzić do zliberalizowania prawa. Opowiadam się więc za pozostawieniem Konstytucji bez zmian.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł PiS:
Opowiadam się za zmianą Konstytucji wzmacniającą ochronę życia od chwili poczęcia. Oznacza ona, iż aborcja na życzenie będzie w Polsce konstytucyjnie niedopuszczalna. Jest to wyciągnięcie konstytucyjnych konsekwencji z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane przed wejściem w życie obecnej Konstytucji i prowadzi do tego, iż zapowiadana w przyszłości przez lewicę inicjatywa uchwalenia prawa zezwalającego na aborcję na życzenie nie będzie możliwa. Dlatego w głosowaniu poprę proponowaną nowelizację Konstytucji.

Ewa Wolak
posłanka PO:
Moim zdaniem, kompromis zawarty 7 stycznia 1993 r., czyli ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” wystarczająco służy ochronie życia poczętego. Uważam, że obecny spór jest szkodliwy i niepotrzebny, doprowadza do upolitycznienia problematyki aborcji, a ewentualne referendum może przynieść odwrotne do zamierzonych rezultaty.

Sławomir Piechota
poseł PO:
Nie mam wątpliwości, że trzeba chronić życie człowieka także w okresie przed urodzeniem. Zasadnicze pytanie brzmi jednak: w jaki sposób? Zaostrzenie kary za przerwanie ciąży - a ku temu zmierza projekt zmiany Konstytucji - w rzeczywistości może doprowadzić do skutków tragicznie odwrotnych od deklarowanych przez inicjatorów zmiany: skoro bowiem raz zostanie naruszona trwałość kompromisu zapisanego w obowiązującej obecnie ustawie - każda kolejna, po kolejnych wyborach większość w Sejmie będzie mogła tym łatwiej zmieniać ustawę, czyli także wprowadzić złagodzenie odpowiedzialności za taki czyn. Trzeba też brać pod uwagę łatwość podróżowania obecnie po Europie, co ułatwia wykonywanie aborcji poza granicami Polski. Jeśli zatem chcemy naprawdę chronić życie dzieci zagrożonych aborcją - trzeba wzmocnić pomoc dla matek ciężarnych, by były bezpieczne w okresie ciąży, a po urodzeniu mogły - w razie takiej stanowczej woli - oddać dziecko do adopcji. Służyć temu powinny zwłaszcza domy opieki (azyle) dla matek z dziećmi i sprawny system adopcyjny.

Bogdan Zdrojewski
szef Klubu Parlamentarnego PO, poseł PO:
Platforma Obywatelska opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Według naszej oceny, zmiana w Konstytucji tworzy poważne zagrożenie dla ewentualnych procesów liberalizacji obecnie obowiązujących zapisów. Z tego też powodu będziemy przeciwnikami zmian w ustawie zasadniczej.

Dawid Jackiewicz
poseł PiS:
Życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Wynika to również z wielowiekowej nauki Kościoła, która wyraża się m.in. w encyklice „Evangelium vitae” Ojca Świętego Jana Pawła II. W głosowaniach sejmowych dam wyraz swojego głębokiego szacunku dla życia ludzkiego, głosując za takim rozwiązaniem, które będzie skutecznie umacniało ochronę życia.

Beata Kempa
wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS:
Jeżeli mamy zmienić Konstytucję w tym zakresie - chociaż osiągnięty przed laty kompromis, w tym również z Kościołem katolickim jest w mojej ocenie dobry - to należy ją zmienić w art. 30. Podczas tej dyskusji winniśmy się pochylić nad stworzeniem prawnej i finansowej ochrony rodziny, skupić się nadto na zapewnieniu pomocy młodym mamom i ich maluchom.

Jarosław Duda
poseł PO:
Uważam, że wypracowany długoletni kompromis jest efektem porozumienia społecznego. Jako ojciec pięciorga dzieci sądzę, że sztuczne podnoszenie tego tematu może wywołać niepotrzebne emocje i dyskusje. Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważam natomiast, że nie jest to właściwy moment na podnoszenie tej kwestii.

Nie udzielili odpowiedzi: Grzegorz Schetyna, poseł PO i Janusz Krasoń, poseł SLD

Rzecznik Episkopatu: różaniec nie może wywoływać sporów

2019-10-21 18:25

BP KEP / Warszawa (KAI)

"Różaniec jednoczy z Bogiem i bliźnimi, nie może wywoływać sporów. Od wieków łączy wierzących, prowadzi do Boga i jest modlitwą niosącą pokój" – przypomina rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w kontekście dyskusji na temat logo Marszu Niepodległości 2019.

Magdalena Niebudek/Niedziela

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że różaniec stał się najbardziej powszechną modlitwą na świecie. „To modlitwa dla każdego. Na różańcu modlą się ludzie różnych kultur i narodów na wszystkich kontynentach – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. Dodał, że różaniec zobowiązuje do podążania za Maryją i życia wg Ewangelii.

Zaznaczył też, że św. Jan Paweł II zwracał uwagę na fakt, że modlitwa różańcowa rodzi pokój w naszych sercach i w konsekwencji – między ludźmi. Papież Polak mówił: „Odmawiajmy wytrwale różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że tradycyjnie w październiku wierni modlą się na nabożeństwach różańcowych. „Niech nasza modlitwa przyniesie jak najlepsze owoce. Módlmy się o pokój na całym świecie, w intencji naszej ojczyzny i nas samych” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Plakat zapowiadający tegoroczny Marsz Niepodległości przedstawia zaciśniętą pięść trzymającą różaniec. Grafice towarzyszą słowa "Miej w opiece naród cały".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Ks. Andrzej Ziombra o Cudzie Eucharystycznym w Legnicy

2019-10-23 00:22

Kamil Krasowski

Ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii pw. św. Jacka w Legnicy 22 października wygłosił prelekcję nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

Karolina Krasowska
Ks. Andrzej Ziombra przedstawił faktografię oraz swoje refleksje nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy

Spotkanie z kustoszem sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie przed 6 laty wydarzył się cud eucharystyczny, poprzedziły Różaniec i Msza św. Po nich odbyła się prelekcja ks. Andrzeja wzbogacona projekcją zdjęć nt. cudu, do którego doszło nad Kaczawą. - Cud miał swój początek 25 grudnia 2013. Ponieważ niechcący wypadła Hostia księdzu wikariuszowi, później po badaniach okazało się, że naukowcy znaleźli w niej fragmenty mięśnia sercowego oraz rodzaj tkanek przez DNA podobny do ludzkiego, co było wielkim odkryciem - mówił proboszcz z Legnicy. - Ksiądz biskup zawiózł te informacje do Stolicy Apostolskiej, a Watykan wydał pozytywną aprobatę dla tego wydarzenia, dlatego nasz biskup Zbigniew Kiernikowski 10 kwietnia 2016 roku wydał komunikat "o wydarzeniu eucharystycznym o znamionach cudu", do którego doszło w kościele św. Jacka w Legnicy. Od tego czasu rozpoczęła się nowa era w naszej parafii, która odtąd funkcjonuje również jako miejsce pielgrzymek. Jeździmy nie tylko po Polsce, ale także po Europie. Zapraszają nas na różne konferencje, odczyty, bo chcą się dowiedzieć, co wydarzyło się w naszym kościele. Przede wszystkim mamy jednak teraz takie poczucie misji, żeby mówić o tym, co się stało, bo widzimy w tym wyraźny znak. Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy zainteresowali się Eucharystią  oraz żebyśmy odkryli jej tajemnicę i piękno.

Zobacz zdjęcia: Prelekcja nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy.

Spotkanie w kościele Najświętszego Zbawiciela składało się z dwóch części. Ks. Andrzej Ziombra przedstawił faktografię, a następnie podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi Cudu Eucharystycznego i tego co on oznacza dla każdego z nas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem