Reklama

Prosto z Sejmu

Czy można żyć bez SLD i poza Unią

Wielkie zwycięstwo AWS. Po dwóch latach bojów, 14 lipca br., Sejm RP przyjął ustawę o powszechnym uwłaszczeniu obywateli RP.
Prace Sejmu zostały zdominowane powołaniem Komisji Prawa Europejskiego, dostosowującej nasze ustawy do prawodawstwa unijnego. Głównym celem utworzenia Komisji ma być nadrobienie zaległości w tej dziedzinie, a tym samym usunięcie pretekstu, że nasz kraj opóźnia dostosowanie prawa do norm europejskich. W tej sprawie zawarto nawet specjalny pakt między rządem a parlamentem, aby prace tej Komisji nie napotykały na trudności. Jednak w kuluarach Sejmu można odczuć niepokój wielu posłów, którzy Komisję w Sejmie uznali za, najdelikatniej pisząc, "superciało", za potraktowanie większości sejmowej jako " maszynki" do głosowania.
W tle dyskusji nad powołaniem Komisji Prawa Europejskiego zarysowało się kilka niepokojących sygnałów dochodzących z Unii. Przede wszystkim politycy zachodni coraz głośniej mówią, że na grudniowym szczycie w Nicei nie zostanie podany harmonogram przyjmowania nowych członków, a to oznacza nic innego, jak oddalenie o kilka lat terminu poszerzenia Unii. Powstaje więc zasadnicze pytanie: Po co mamy w takim tempie dostosowywać polskie prawo do unijnego, skoro data integracji się oddala? Muszą również zadziwiać w tym kontekście naciski zachodnich polityków, którzy stosują swoisty dyktat wobec Polski w sprawie przyjęcia naszego kraju do Unii. Tak właśnie uczynił minister rolnictwa Francji, który powiedział, że nie zgadzając się na pełną liberalizację handlu artykułami rolnymi, Polska stawia się poza Unią. Z tej oraz innych wypowiedzi polityków unijnych można wyciągnąć wniosek, że dopóki nie zgodzimy się całkowicie zniszczyć własnego rolnictwa, Unia będzie przeciągać rozmowy w nieskończoność. Czy więc powołanie tej specjalnej Komisji miałoby złagodzić nasze dotychczasowe warunki, w tym zapis o 18-letnim zakazie sprzedaży ziemi cudzoziemcom czy o domaganiu się zniesienia w UE dopłat do eksportu produkcji rolnej?
Ostatnio na brukselski dywanik zostali wezwani politycy SLD, uważający się już za beneficjentów przyszłych wyborów parlamentarnych. Oni to mieli zadeklarować, wbrew polskiemu rządowi, zmianę stanowiska na bardziej "miękkie". Oni również starają się obecnie skompromitować Mariana Krzaklewskiego, przedstawiając jego wystąpienie w kampanii wyborczej w Warszawie jako szkodzące Polsce. Przypomnę, że chodzi o wypowiedź M. Krzaklewskiego: "Chcemy uczestniczyć w budowaniu Europy ojczyzn, Europy Jana Pawła II, a nie Europy lewicowych utopii". Jak z tego widać, postkomuniści nie czekają nawet na mandat wyborców, ale już poza plecami rządu dogadują się w Brukseli. A co będzie, jeśli wyborcy zadecydują inaczej i SLD znajdzie się poza rządem? Byłoby też dobrze, bodaj w teorii, odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwy rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej poza Unią. Skoro bowiem Unia zapowiada, że nie przyjmie nikogo z nowych członków przed 2005 r., może te państwa powinny same zorganizować sobie życie poza Unią.
Działania SLD wskazują wyraźnie, że już w Sejmie rozpoczęła się kampania prezydencka. Faktycznie, posłowie AWS-u zwierają szeregi, aby w zdecydowany sposób poprzeć lidera posierpniowej prawicy, a zarazem swojego Przewodniczącego. Natomiast SLD opowiada się za urzędującym prezydentem, który - jak wykazują sondaże - bezapelacyjnie prowadzi. Musi to dziwić, wszak lider AWS-u Marian Krzaklewski ma za sobą ustrojowe reformy, które choć z błędami, podjęły wielkę naprawę państwa. Zaś lider SLD Aleksander Kwaśniewski nie ma za sobą niczego, żadnej własnej ustawy; jedyne, w czym się wyspecjalizował, to wetowanie ustaw, które mogłyby narazić jego elektorat na rozliczenia. Komentując te sondaże, można napisać, że tak już w polityce bywa, iż wyborcy bywają niewdzięczni. Pamiętamy, że Winston Churchill po wygraniu II wojny światowej przegrał wybory o fotel premiera Anglii. Bo mógłby być za wielki.
Oczywiście, przyczyny niskich notowań AWS-u są bardziej poważne. Reformy bowiem nie spotkały się z poparciem społeczeństwa, a przecież to ono ponosi główne ciężary zmian. Wielkim błędem stała się również prowadzona od 10 lat liberalna polityka gospodarcza, na wzór istniejącej w państwach Zachodu. Tam faktycznie prawa rynku są święte, rynek rządzi się sam, czyli co nie przynosi dochodu, musi upaść. Tymczasem u nas nie było wolno stosować podobnej polityki, ponieważ rozpoczęliśmy przekształcenia własnościowe i obowiązywała określona strategia gospodarcza państwa. Oznacza to, że nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszędzie wolno dopuścić do upadłości, trzeba w wielu przypadkach gdzieś dopłacić, aby dopiero po czasie zebrać owoce.
Nic więc dziwnego, że np. wyprzedaż co lepszych zakładów czy banków spotykała się z protestami pracowników. Doświadczenie uczyło, że tzw. inwestor zagraniczny zamiast rozwinąć zakład, kupował go po to, aby doprowadzić do upadku, czyli po prostu w ten sposób chciał zlikwidować potencjalną konkurencję. Pieniądze zaś, które miały wesprzeć budżet, nie wystarczały nawet na zasiłki dla bezrobotnych.
Gdyby pod kątem takich dobrych rozwiązań dla Polski spojrzeć na programy wyborcze najpoważniejszych kandydatów do prezydentury, to lider SLD obiecuje nadal gruszki na wierzbie. Proponuje m.in. przyznać renty byłym pracownikom PGR-ów. Trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek minister finansów zgodził się na taki wydatek. Co powiedziałyby inne grupy zawodowe? Chyba że wypłaty tychże rent będą pochodzić z kont SLD, partii, której poprzedniczka - PZPR doprowadziła do przymusowej kolektywizacji w rolnictwie i w konsekwencji do obecnej katastrofy.
Program wyborczy Mariana Krzaklewskiego stawia przed rządzącymi konkretne zadania. Jest więc walka z bezrobociem (przez obniżenie podatków dla ludzi tworzących nowe miejsca pracy; wspieranie zmian w nieefektywnych sektorach gospodarki; inwestowanie tam, gdzie mogą powstać nowe miejsca pracy; wspieranie rodzimych firm prywatnych). Dalej lider AWS-u obiecuje dążyć do poprawy bezpieczeństwa obywateli. AWS ma już projekt nowelizacji kodeksu karnego, bo dotychczasowe zapisy unijno-eseldowskie nierzadko zamiast ofiar chronią przestępców. Mamy w programie Krzaklewskiego deklarację obrony polskiego rolnictwa w negocjacjach z Unią Europejską; głównie chodzi o zabiegi, by UE otwarła rynki zbytu dla naszych produktów. Chodzi też o stworzenie naszym rolnikom takich samych warunków produkcji, zbytu i eksportu, jak to ma miejsce w UE. Lider AWS-u obiecał również wspieranie rozwoju nauki polskiej i promowanie jej osiągnięć na całym świecie.
Dodać można, że inicjatywy M. Krzaklewskiego nie są tylko obietnicami wyborczymi, ponieważ każdy z wymienionych przez niego celów należy równocześnie do programu AWS i jest realizowany przez obecny mniejszościowy rząd. W rękach wyborców będzie decyzja, aby już wkrótce mógł to być rząd samodzielnie sprawujący władzę dla dobra Polski.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

75 lat ojców jezuitów w Toruniu

2020-05-31 15:20

[ TEMATY ]

jezuici w Toruniu

jubileusz jezuitów

Renata Czerwińska

Bp Wiesław Śmigiel przewodniczył 31 maja Mszy św. w toruńskim Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego. Jego gospodarze, ojcowie jezuici, świętują w tym roku 75. rocznicę powrotu do Torunia.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na burzliwe dzieje kościoła oraz jego duszpasterzy, ofiarnie pomagających wiernym w trudnych czasach komunizmu, przypomniał również historię pożaru świątyni. Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przedstawił postać św. Ignacego z Loyoli, słuchającego natchnień Trzeciej Osoby Boskiej i zachęcił uczestników Eucharystii do korzystania z rekolekcji ignacjańskich.

Eucharystię uświetnił śpiew chóru akademickiego pod przewodnictwem Anny i Marcina Łęckich.

Od jutra w Kościele Akademickim będzie można oglądać wystawę prezentującą historię obecności ojców jezuitów w Toruniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję